Postopek : 2015/2988(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0040/2016

Predložena besedila :

B8-0040/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 335kWORD 81k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

v skladu s členom 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika


o osnutku uredbe Komisije (EU) …/… z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku uredbe Komisije (EU) …/… z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije (D042120/03),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil(1), zlasti člena 5(3) te uredbe,

–  ob upoštevanju mnenja, ki ga je 28. oktobra 2015 objavil Tehnični odbor za motorna vozila (TCMV), ustanovljen s členom 40(1) Direktive 2007/46/ES,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2015 o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju(2),

–  ob upoštevanju Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo(3),

–  ob upoštevanju Direktive 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. decembra 2013 z naslovom Program „Čist zrak za Evropo“ (COM(2013)0918),

–  ob upoštevanju člena 5a(4)(e) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(5),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

A.  ker onesnaženje zraka v Uniji vsako leto povzroči več kot 430 000 prezgodnjih smrti, stroške zaradi učinkov onesnaženja na zdravje pa letno ocenjujejo na 940 milijard EUR; ker so dušikovi oksidi (NOx) med glavnimi onesnaževali zraka, ki med drugim povzročajo pljučnega raka, astmo in mnoge druge bolezni dihal, kot tudi degradacijo okolja, na primer zaradi evtrofikacije in zakisljevanja; ker so izpusti dizelskih vozil na urbanih območjih v Evropi eden glavnih virov dušikovih oksidov; ker po najnovejši analizi Evropske agencije za okolje emisije NO2 v Evropi povzročijo 75 000 prezgodnjih smrti in je 93 % vseh prekoračenj mejnih vrednosti v bližini cest(6);

B.  ker Uredba (ES) št. 715/2007, ki določa standarde emisij Euro 5 in Euro 6, od proizvajalcev zahteva, da vozila opremijo tako, da „med normalno uporabo“ izpolnjujejo zahteve v zvezi z emisijami (člen 5(1));

C.  ker se uvodna izjava 5 Uredbe (ES) št. 715/2007, sprejete decembra 2006, glasi: „Da bi dosegli cilje EU glede kakovosti zraka, si je treba trajno prizadevati za zmanjšanje emisij iz vozil. Industrija bi zato morala imeti na voljo jasne informacije o prihodnjih mejnih vrednostih emisij. Zato ta uredba poleg Euro 5 pri mejnih vrednostih emisij vključuje tudi stopnjo Euro 6“; in ker se uvodna izjava 6 te uredbe glasi: „Še zlasti je za izboljšanje kakovosti zraka in upoštevanje mejnih vrednosti za onesnaževala potrebno znatno zmanjšanje emisij dušikovega oksida iz dizelskih vozil. Za doseganje tega so potrebne ambiciozne mejne vrednosti na stopnji Euro 6, ne da bi se morali pri tem odreči prednostim dizelskih motorjev, kar zadeva porabo goriva in emisije ogljikovodika in ogljikovega monoksida. Takšen cilj za zmanjšanje emisij dušikovega oksida v zgodnji fazi bo proizvajalcem vozil po celotni Evropi omogočil dolgoročno varnost načrtovanja“;

D.  ker je mejna vrednost Euro 6 za emisije dušikovega oksida iz dizelskih vozil 80 mg/km in velja za nove tipe vozil od 1. septembra 2014 in za vsa nova vozila od 1. septembra 2015;

E.  ker se člen 14(3) Uredbe (ES) št. 715/2007 glasi: „Komisija spremlja postopke, preskuse in zahteve iz člena 5(3) ter preskusne cikle, ki se uporabljajo za merjenje emisij. Če se med spremljanjem pokaže, da ti niso več ustrezni ali da ne odražajo dejanskih emisij, se jih prilagodi tako, da ustrezno odražajo emisije, ki dejansko nastajajo med vožnjo na cesti“; ker določbo spremlja uvodna izjava 15, ki se glasi: „Komisija bi morala preučiti potrebo po spremembi novega evropskega voznega cikla kot preskusnega postopka, ki predstavlja osnovo za predpise o emisijah pri podeljevanju ES-homologacije. Posodobitev ali zamenjava preskusnih ciklov je lahko potrebna za vključitev sprememb pri specifikaciji vozil in obnašanju voznikov. Revizije so lahko nujne, da se zagotovi, da emisije v realnih okoliščinah ustrezajo tistim, ki se izmerijo v postopku homologacije. Preučiti bi bilo treba tudi možnost uporabe prenosnih sistemov za merjenje emisij in uvedbo ureditve, ki temelji na konceptu „ne sme preseči“;

F.  ker člen 5(3) Uredbe (ES) št. 715/2007 določa, da je osnutek izvedbenih ukrepov, sprejet na podlagi te določbe, v skladu z regulativnim postopkom s pregledom „namenjen spreminjanju nebistvenih določb navedene uredbe z njeno dopolnitvijo“; ker je v tem okviru Komisija pooblaščena samo za dopolnjevanje Uredbe (ES) št. 715/2007 in ne za spreminjanje mejnih vrednosti emisij iz Priloge I k uredbi;

G.  ker je Komisija pripravila nov osnutek izvedbenih ukrepov za spremembo Uredbe Komisije (ES) 692/2008(7), in sicer je preskusne postopke prilagodila tako, da ustrezno odražajo emisije, ki dejansko nastajajo med vožnjo na cesti; ker je Tehnični odbor za motorna vozila (TCMV) sprejel dva svežnja ukrepov, ki sta zajeta v osnutku uredbe Komisije na podlagi člena 5(3) Uredbe (ES) št. 715/2007, enega 19. maja 2015 in drugega 28. oktobra 2015;

H.  ker osnutek Uredbe Komisije št. (EU) …/… z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (v nadaljevanju: „osnutek ukrepa“) navaja, da je treba za določitev kvantitativnih zahtev glede emisij pri dejanski vožnji upoštevati statistične in tehnične negotovosti postopkov testiranja; ker osnutek ukrepa omogoča tudi odstopanje, ki upošteva merilne negotovosti v zvezi z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS);

I.  ker bodo morali proizvajalci v skladu z osnutkom ukrepa zagotoviti, da emisije, ki nastanejo pri homologaciji in skozi vso življenjsko dobo vozila, pri preskušanju emisij pri dejanski vožnji ne bodo presegale mejnih vrednosti, za katere velja načelo „ne sme preseči“ (NTE); ker so mejne vrednosti NTE izražene kot mejne vrednosti emisij, določene v Uredbi (ES) št. 715/2007, pomnožene s faktorjem skladnosti in prenosno funkcijo;

J.  ker je Komisija na podlagi analize Skupnega raziskovalnega središča (JRC) ugotovila, da povprečno odstopanje pri merjenju s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS) trenutno znaša 18,75 %, kar ustreza najvišjemu faktorju skladnosti 1,2; ker je bilo v analizi napak Skupnega raziskovalnega središča (JRC) ugotovljeno, da se lahko v postopku testiranja emisij pri dejanski vožnji uvede stopnja negotovosti do 30 %, ki bi torej v najslabšem možnem primeru znašala 25 mg NOx/km za mejno vrednost Euro 6, kar ustreza faktorju skladnosti 1,3; ker se pričakuje, da se bodo ta odstopanja ali prvotne negotovosti v postopku merjenja emisij sčasoma zmanjšale zaradi tehničnega napredka;

K.  ker bi osnutek ukrepov, ki ga je 28. oktobra 2015 sprejel Tehnični odbor za motorna vozila (TCMV), uvedel začasni faktor skladnosti 2,1, tako da bi bil pri vseh novih vozilih od septembra 2019 naprej (pri novih tipih vozil od septembra 2017 naprej) – torej štiri leta po uvedbi mejne vrednosti Euro 6 (80mg/km) – dovoljen izpust 168 mg/km NOx v postopku testiranja emisij pri dejanski vožnji; ker bi dokončna kvantitativna obveznost za testiranje emisij pri dejanski vožnji z dokončnim faktorjem skladnosti 1,5 za vsa nova vozila veljala od leta 2021 naprej (za nove tipe vozil od leta 2020), s čimer bi dovoljeni izpust NOx pri testiranju emisij pri dejanski vožnji znašal 120 mg/km;

L.  ker multiplikator prenosne funkcije v formuli za mejne vrednosti NTE ni pojasnjen ali utemeljen; ker bi vsaka vrednost parametra prenosne funkcije, ki presega 1, pomenila povečanje vrednosti emisij, dovoljene pri preskusu emisij pri dejanski vožnji;

M.  ker bi osnutek ukrepa ogrozil uporabo obstoječih mejnih vrednosti, določenih v Uredbi (ES) št. 715/2007, kar zadeva dokazano znatno preseganje mejnih vrednosti emisij NOx med normalno uporabo do začetka uporabe testiranja emisij pri dejanski vožnji;

N.  ker je Parlament v odstavku 14 resolucije z dne 27. oktobra 2015 o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju potrdil določbo iz poročila, ki ga je sprejel Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kjer Komisijo poziva, naj „za vsa homologirana ali po letu 2015 registrirana vozila uvede preskuse emisij pri dejanski vožnji in tako zagotovi, da so vozila zaradi učinkovitih sistemov za nadzor emisij skladna s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi, pri čemer faktor skladnosti od leta 2017 odraža samo možno toleranco postopka za merjenje emisij“;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila iz Uredbe (ES) št. 715/2007;

2.  meni, da bi osnutek uredbe Komisije dejansko pomenil splošno odstopanje od veljavnih mejnih vrednosti emisij in zato ni v skladu s pravom Unije, ker ne ustreza cilju in vsebini Uredbe (ES) št. 715/2007;

3.  poziva Komisijo, naj umakne osnutek uredbe in nemudoma predloži novega, in sicer najpozneje do 1. aprila 2016, da bo za vsa vozila uveden preskus pri dejanski vožnji, ki naj bi zagotovil učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij in omogočil skladnost vozil z Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi, tako da bo faktor skladnosti odražal samo možna odstopanja v postopku merjenja emisij, ki velja do 2017;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 171, 29.6.2007, str. 1.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0375.

(3)

UL L 152, 11.6.2008, str. 1.

(4)

UL L 309, 27.11.2001, str. 22.

(5)

UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)

Poročilo Evropske agencije za okolje št. 5/2015 o kakovosti zraka v Evropi za leto 2015 („Air quality in Europe – 2015 report“), str. 8 in str. 44.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).

Pravno obvestilo