Förfarande : 2015/2988(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0040/2016

Ingivna texter :

B8-0040/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 342kWORD 70k
12.1.2016
PE575.938v01-00
 
B8-0040/2016

i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen


om utkastet till kommissionens förordning (EU) …/… av den XXX om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))


Matthias Groote, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens förordning (EU) .../... av den XXX om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))  
B8-0040/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning (D042120/03),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information(1) om reparation och underhåll av fordon, särskilt artikel 5.3,

–  med beaktande av yttrandet av den 28 oktober 2015 från tekniska kommittén för motorfordon, som inrättades genom artikel 40.1 i direktiv 2007/46/EG,

–  med beaktande av sin resolution av den 27 oktober 2015 om utsläppsmätningar i bilindustrin(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 december 2013 Ett program för ren luft i Europa (COM(2013)0918),

–  med beaktande av artikel 5a.4 e i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Luftföroreningar orsakar varje år mer än 430 000 förtida dödsfall i EU och luftföroreningar med hälsokonsekvenser som beräknas kosta 940 miljarder euro per år. Kväveoxider (NOx) är stora luftförorenare som bland annat orsakar lungcancer, astma och många luftvägssjukdomar, liksom miljöförstöring såsom övergödning och försurning. Avgaserna från dieselfordon är en av de främsta källorna till kväveoxider i tätorter i Europa. Enligt de analyser av luftföroreningar som nyligen gjorts av Europeiska miljöbyrån är 75 000 förtida dödsfall orsakade av utsläpp av NO2 i Europa, och 93 % av alla gränsöverskridanden inträffar nära vägar(6).

B.  Förordning (EG) nr 715/2007 som fastställer utsläppsstandarderna Euro 5 och Euro 6, ålägger tillverkarna att utrusta fordonen så att de ”vid normal användning” överensstämmer med utsläppskraven (artikel 5.1).

C.  I skäl 5 i förordning (EG) nr 715/2007, som man enades om i december 2006, anges följande: ”För att EU:s mål för luftkvaliteten skall kunna uppnås krävs fortsatta ansträngningar för att minska fordonsutsläppen. Industrin bör av detta skäl ges tydliga besked om framtida utsläppsgränser. Utöver värden för Euro 5 anger därför denna förordning även utsläppsgränser för Euro 6-steget.” I skäl 6 i förordningen anges följande: ”För att luftkvaliteten skall förbättras och gränsvärdena för föroreningar upprätthållas är det nödvändigt att särskilt dieselfordonens kväveoxidutsläpp minskas avsevärt. Detta kräver att ambitiösa gränsvärden uppfylls i steget för Euro 6 utan att man behöver avstå från dieselmotorernas fördelar vad gäller bränsleförbrukning och utsläpp av kolväten och kolmonoxid. En sådan åtgärd för att minska kväveoxidutsläpp på ett tidigt stadium kommer att ge fordonstillverkarna i hela Europa möjlighet att planera långsiktigt”.

D.  Euro 6-gränsvärdet för utsläpp av kväveoxider från dieselfordon är 80 mg/km. Detta värde gäller för nya fordonstyper sedan den 1 september 2014 samt för alla fordon som sålts sedan den 1 september 2015.

E.  I artikel 14.3 i förordning (EG) nr 715/2007 anges följande: ”Kommissionen skall se över de förfaranden, tester och krav som avses i artikel 5.3 liksom de testcykler som används för att mäta utsläpp. Om man vid översynen finner att dessa inte längre är adekvata eller inte längre avspeglar de verkliga utsläppen skall de anpassas så att de avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg”. Bestämmelsen får stöd av skäl 15, i vilket följande anges: ”Kommissionen bör löpande kontrollera behovet av att revidera den nya europeiska körcykeln (New European Drive Cycle) som är den provningsmetod som fungerar som underlag för lagstiftningen om EG-typgodkännande med avseende på utsläpp. Provcyklerna kan behöva uppdateras eller ersättas för att anpassas till ändrade fordonsspecifikationer och körbeteenden. De kan behöva omarbetas så att de verkliga utsläppen motsvarar dem som är uppmätta vid typgodkännandet. Det bör också övervägas om system för ombordmätning skall användas och om regleringskonceptet ”not-to-exceed” bör införas”.

F.  Enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 715/2007, ska de förslag till genomförandeåtgärder som antas enligt denna bestämmelse, i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll, avse att ”ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den”. I detta sammanhang får kommissionen enbart komplettera förordning (EG) nr 715/2007 och inte ändra de gränsvärden för utsläpp som fastställs i bilaga I till förordningen.

G.  Kommissionen har utarbetat nya förslag till genomförandeåtgärder för att ändra kommissionens förordning (EG) nr 692/2008(7) genom att anpassa provningsmetoderna så att de korrekt avspeglar utsläppen vid verklig körning på väg. Två åtgärdspaket, som vart och ett ingår i ett utkast till kommissionens förordning på grundval av artikel 5.3 i förordning (EG) nr 715/2007, godkändes av tekniska kommittén för motorfordon den 19 maj 2015 respektive den 28 oktober 2015.

H.  I utkastet till kommissionens förordning (EU) .../... av den XXX om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (nedan kallat utkastet till åtgärd) anges att för att fastställa kvantitativa krav för utsläpp vid verklig körning (RDE-krav) bör ”statistiska och tekniska osäkerheter i mätmetoderna tas i beaktande”. Utkastet till åtgärd medger också ett visst handlingsutrymme med ”hänsyn till den ytterligare mätosäkerhet som rör användningen av ombordsystem för utsläppsmätning”.

I.  Enligt utkastet till åtgärd kommer tillverkare att vara skyldiga att se till att utsläppen i samband med en RDE-provning, vid typgodkännandet och under fordonets hela livscykel, inte överskrider vissa ”not-to-exceed-gränser (NTE-gränser)”. NTE-gränserna uttrycks som de gränsvärden som fastställs i förordning (EG) nr 715/2007 multiplicerad med en överensstämmelsefaktor och en överföringsfunktion.

J.  Med utgångspunkt från en analys av det gemensamma forskningscentrumet har kommissionen konstaterat att det nuvarande mätfelet i ombordsystem för utsläppsmätning i genomsnitt är 18,75 %, vilket motsvarar en högsta efterlevnadsfaktor på 1,2. I det gemensamma forskningscentrumets felanalys konstaterar man att det i RDE-provningen kan komma att införas en marginal för osäkerhet på upp till 30 %, dvs. en marginal i värsta fall på 25 mg NOx/km för Euro 6-gränsvärdet, som motsvarar en efterlevnadsfaktor på 1,3. Toleranserna eller den inledande mätosäkerheten i metoderna för utsläppsmätning förväntas minska över tid tack vare den tekniska utvecklingen.

K.  Det utkast till åtgärd som den 28 oktober 2015 godkändes av tekniska kommittén för motorfordon kommer att införa en tillfällig överensstämmelsefaktor på 2,1 som innebär att fordon får släppa ut 168 mg NOx/km i RDE-provningen. Faktorn ska tillämpas för alla fordon från september 2019 (nya fordonstyper från september 2017), dvs. fyra år efter det att Euro 6-gränsvärdet på 80 mg/km har trätt i kraft. Det slutliga kvantitativa RDE-kravet med en slutlig överensstämmelsefaktor på 1,5 kommer tillämpas för alla nya fordon från 2021 (nya fordonstyper från 2020) och innebära att fordon får släppa ut 120 mg NOx/km i RDE-provningen.

L.  Överföringsmultiplikatorn i formeln för NTE-gränser är inte beskriven eller motiverad. Ett värde för parametern överföringsfunktion som överstiger 1 skulle öka den utsläppsnivå som tillåts i RDE-provningen.

M.  Utkastet till åtgärd skulle undergräva all efterlevnad av de befintliga gränsvärden som fastställts i förordning (EG) nr 715/2007 i fall då fordons utsläpp av kväveoxider bevisligen och signifikant överskridits vid normal användning fram till dess att RDE-provningen tillämpas.

N.  I punkt 14 av sin resolution av den 27 oktober 2015 om utsläppsmätningar i bilindustrin bekräftade parlamentet bestämmelsen i det betänkande som antagits av dess utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet med krav på kommissionen om att ”införa ett test av utsläpp under faktiska körförhållanden för alla fordon som typgodkänns eller registreras från och med 2015 för att se till att systemen för kontroll av utsläpp är effektiva och gör det möjligt för fordonet att uppfylla bestämmelserna i denna förordning och dess genomförandebestämmelser, med en efterlevnadsfaktor som återspeglar endast de toleranser som kan komma i fråga vid förfarandet för utsläppsmätning som ska införas senast 2017”.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 715/2007.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning skulle leda till ett övergripande undantag från tillämpliga utsläppsgränser, och att det strider mot unionslagstiftningen eftersom det inte överensstämmer med målet och innehållet i förordning (EG) nr 715/2007.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till förordning och att utan dröjsmål och senast den 1 april 2016 lägga fram ett nytt utkast i syfte att införa ett provningsförfarande för utsläpp under faktiska körförhållanden för alla fordon som garanterar att systemen för kontroll av utsläpp är effektiva och gör det möjligt för fordonen att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 715/2007 och dess genomförandebestämmelser, med en överensstämmelsefaktor som återspeglar endast de toleranser som kan komma i fråga vid förfarandet för utsläppsmätning som ska införas senast 2017.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0375.

(3)

EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

(4)

EGT L 309, 27.11.2001, s. 22.

(5)

EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)

Europeiska miljöbyråns (EEA) tekniska rapport nr 5/2015 Air quality in Europe – 2015 report, s. 8 och s. 44.

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

Rättsligt meddelande