Postopek : 2015/3034(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0043/2016

Predložena besedila :

B8-0043/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0019

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 331kWORD 75k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0043/2016
13.1.2016
PE575.941v01-00
 
B8-0043/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi, Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (2015/3034(RSP))  
B8-0043/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju naslova V Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti člena 42(7),

–  ob upoštevanju členov 2(4) in 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o klavzuli o vzajemni obrambi in solidarnostni klavzuli EU: politična in operativna razsežnost(1),

–  ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov, zlasti klavzul iz poglavja VII in člena 51,

–  ob upoštevanju izjave predsednika francoske republike na zasedanju francoskega kongresa z dne 16. novembra 2015, da je Francija v vojni,

–  ob upoštevanju sklepov o obrambi in varnosti, ki jih je Evropski svet sprejel 19. in 20. decembra 2013 ter 25. in 26. junija 2015,

–  ob upoštevanju izida zasedanja Sveta za zunanje zadeve (ministrov za obrambo) z dne 17. novembra 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je 13. novembra 2015 v Parizu prišlo do več terorističnih napadov, ki so skupaj terjali življenja vsaj 130 ljudi iz več kot 26 držav;

B.  ker se je francoska vlada po terorističnih napadih v Parizu 13. novembra 2015 uradno sklicevala na klavzulo o vzajemni obrambi iz člena 42(7) PEU;

C.  ker bi bilo treba člen 42(7) obravnavati v EU kot enakovrednega členu 5 zveze NATO;

D.  ker so solidarnost, pomoč in vzajemna pomoč med državami članicami, tudi z uporabo sredstev Unije, eden od temeljev Evropske unije;

E.  ker je boj proti mednarodnemu terorizmu ena od prednostnih nalog EU, uresničevanje načela solidarnosti pa zahteva dejanja tako doma kot v tujini;

F.  ker varnostna in obrambna struktura, ki jo zagotavljata Pogodbi, še ni v celoti izvedena; ker so države članice odgovorne za doseganje napredka na področju varnosti in obrambe v Uniji;

G.  ker mora EU okrepiti svoje sodelovanje z Organizacijo Severnoatlantske pogodbe (NATO), da bi bolj uskladili varnostno in obrambno politiko, vzpostavljeno v obeh okvirih, zlasti kadar je ena od držav članic žrtev oborožene agresije na svoje ozemlje, kar vključuje teroristične napade;

H.  ker morajo biti institucije EU dejavnejše na področju varnostne in obrambne politike ter spodbujati izvajanje vseh določb o varnostni in obrambni politiki iz Pogodb, tudi tistih o posebni vlogi Nata v evropski in čezatlantski varnosti in obrambi; ker morajo institucije EU podpirati vse države članice pri njihovih prizadevanjih za izvajanje teh določb v celoti;

I.  ker bi bilo treba člen 42(6) PEU o stalnem strukturnem sodelovanju uporabiti med tistimi državami članicami, ki želijo tesno sodelovati med seboj;

1.  z velikim zadovoljstvom pozdravlja enoglasno in polno podporo, ki so jo vse države članice izrazile Franciji; pozdravlja zlasti pripravljenost vseh držav članic, da zagotovijo vso potrebno pomoč in podporo;

2.  opozarja, da je bila klavzula o vzajemni obrambi uporabljena prvič; meni, da bo ta primer precedens za prihodnjo uporabo klavzule o vzajemni obrambi zaradi krepitve evropske varnosti in obrambe;

3.  z velikim zadovoljstvom ugotavlja, da so bila po tem, ko je Francija uporabila klavzulo o vzajemni obrambi, v boju proti terorizmu zagotovljena dodatna sredstva; spodbuja države članice, naj svoje prispevke ohranjajo, dokler bo potrebno; pozdravlja vlogo Francije kot pobudnika v teh skupnih prizadevanjih; spodbuja pristojne institucije EU, naj po potrebi zagotovijo in vzdržujejo svojo podporo;

4.  meni, da je uporaba klavzul o vzajemni obrambi in solidarnosti v okviru Pogodb predvsem politično vprašanje; poudarja, da sta Evropski svet in Evropski parlament primerni mesti za politično razpravo, kadar se uporabijo te klavzule;

5.  izraža zaskrbljenost, da upravljanje pomoči in podpore v okviru klavzule o vzajemni obrambi na dvostranski osnovi – kot v tem primeru – ne bo mogoče za vse države članice, in zato poziva Evropski svet, naj da zagon nadaljnjemu razvoju klavzule o vzajemni obrambi in okrepi vlogo ustreznih institucij EU kot spodbujevalk;

6.  poziva države članice, naj uporabijo vse možnosti, ki jih nudijo evropske institucije; ponovno poziva podpredsednico/visoko predstavnico, Svet in Komisijo, naj pojasnijo ustrezna sredstva ter postopke Unije za ta namen; poziva k predlogom glede praktične ureditve in smernic za zagotovitev kolektivnega in učinkovitega odziva, kadar se država članica sklicuje na klavzulo o vzajemni obrambi;

7.  vendar obžaluje, da ob uporabi klavzule o vzajemni obrambi niso bile zagotovljene analiza in smernice, kar pomeni, da so bili v tem primeru potrebni ukrepi ad hoc, upravljanje ad hoc in sodelovanje ad hoc;

8.  ugotavlja, da bi solidarnostna klavzula iz člena 222 PDEU omogočila, da bi imele Francija in druge države članice, neposredno vključene v boj proti terorizmu, na voljo vsa ustrezna sredstva EU;

9.  je prepričan, na podlagi obstoječih zmogljivosti v državah članicah in na ravni Unije, da EU potrebuje stalen civilno-vojaški sedež na strateški in operativni ravni, ter da bi morala ta struktura imeti naloge strateškega in operativnega načrtovanja ukrepov v nepredvidljivih razmerah, vključno s kolektivno obrambo iz členov 42(7) in 42(2) PEU ter njeno prihodnjo uporabo v tesnem sodelovanju z ustreznimi strukturami Nata;

10.  meni, da bi morala biti sedanja uporaba člena 42(7) PEU spodbuda za uresničenje potenciala vseh določb Pogodb v zvezi z varnostjo in obrambo, ki bi morale slediti temu zgledu;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, predsedniku Evropske komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, generalnemu sekretarju Nata, generalnemu sekretarju Združenih narodov, predsedniku Združenih držav Amerike in obrambnemu ministru ZDA.

(1)

UL C 419, 16.12.2015, str. 138.

Pravno obvestilo