Procedură : 2015/3034(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0045/2016

Texte depuse :

B8-0045/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/01/2016 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 410kWORD 77k
13.1.2016
PE575.946v01-00
 
B8-0045/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la punerea în aplicare a articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP))


Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Molly Scott Cato în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a articolului 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP))  
B8-0045/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și definirea modalităților de punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate prin Decizia 2014/415/UE a Consiliului, precum și a mecanismului integrat al UE pentru răspuns politic la crize (Integrated Political Crisis Response - IPCR),

–  având în vedere Strategia UE de combatere a terorismului, Planul de acțiune al UE pentru combaterea terorismului, Strategia UE pentru combaterea radicalizării și a recrutării în scopuri teroriste, precum și orientările aferente,

–  având în vedere concluziile Consiliului privind Strategia regională a UE pentru Siria și Irak, precum și pentru amenințarea reprezentată de ISIL/Da’esh, adoptate la 16 martie 2015,

–  având în vedere declarația Președintelui Republicii Franceze în fața celor două camere reunite ale Parlamentului Franței din 16 noiembrie 2015, în care invoca articolul 42 alineatul (7) din TUE și prin care îl însărcina pe ministrul francez al apărării să înceapă consultările cu privire la punerea în aplicare a articolului respectiv,

–  având în vedere concluziile reuniunii din 17 noiembrie 2015 a miniștrilor apărării din UE, în cursul căreia miniștrii și-au exprimat sprijinul unanim și deplin pentru Franța și disponibilitatea de a oferi ajutorul și asistența necesare,

–  având în vedere declarațiile făcute de Înaltul Reprezentant la 17 noiembrie 2015 la reuniunea miniștrilor apărării din UE, în care a subliniat că nu este vorba de o operațiune în cadrul politicii de securitate și apărare comune, ci de activarea ajutorului și asistenței bilaterale,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 13 noiembrie 2015 au avut loc multiple atacuri teroriste la Paris, în urma cărora și-au pierdut viața cel puțin 130 de persoane din peste 26 de națiuni, iar alte 368 au fost rănite;

B.  întrucât recentele atacuri teroriste islamiste din statele membre ale UE, inclusiv de la Paris (Charlie Hebdo, Hyper Casher, 13 noiembrie 2015), Copenhaga (sinagoga, centrul cultural) și Bruxelles (Muzeul evreiesc), au fost comise în cea mai mare parte de cetățeni europeni care s-au născut și trăiau în statele membre ale UE;

C.  întrucât, la o reuniune informală privind combaterea terorismului ce a avut loc la Riga la 30 ianuarie 2015, miniștrii de interne din UE au căzut de acord să consolideze cooperarea dintre forțele lor de poliție și de securitate, pentru a îmbunătăți schimburile de informații cu privire la persoanele periculoase, și să ia măsuri comune împotriva răspândirii armelor de foc ilegale și împotriva finanțării terorismului;

D.  întrucât se pare că, înainte de atacurile de la Paris din 13 noiembrie 2015, mai multe servicii naționale de poliție și informații din UE nu au cooperat și nu s-au coordonat în mod adecvat;

E.  întrucât la 16 noiembrie 2015 președintele Franței a decis să opteze pentru un răspuns militar la atacurile de la Paris, invocând articolul 42 alineatul (7) din TUE;

F.  întrucât, prin urmare, ministrul francez al apărării și ambasadele relevante ale Franței și-au intensificat contactele bilaterale cu anumite state membre ale UE, precum Regatul Unit, Germania, Italia, Spania și Țările de Jos, pentru a solicita sprijin militar și trimiterea de trupe de schimb în Siria, Irak și regiunea Sahel;

G.  întrucât Înaltul Reprezentant și SEAE nu ar fi fost implicați în activități legate de activarea articolului 42 alineatul (7) din TUE, iar organismele și grupurile de lucru specializate ale UE, precum Comitetul militar al Uniunii Europene, nu ar fi fost încă consultate;

H.  întrucât UE a adoptat o strategie de combatere a terorismului care corelează instrumentele comunitare și activele interguvernamentale din domeniul PESC; întrucât această strategie propune ca acțiunile UE să fie organizate în jurul a patru obiective, și anume prevenirea, protecția, urmărirea și reacția;

I.  întrucât reacția UE la terorism include promovarea democrației, a dialogului și a bunei guvernări pentru a soluționa cauzele care determină extremismul violent; întrucât se poate spune că abordarea UE este bazată pe justiția penală;

J.  întrucât articolul 222 din TFUE a fost elaborat în mod specific pentru a declanșa o acțiune bine coordonată a UE ca reacție la un atac terorist, acordându-se o atenție deosebită cooperării polițienești și protecției civile și folosind, în același timp, numeroase instrumente și fonduri europene,

1.  este profund șocat de natura brutală și inumană a atacurilor teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015;

2.  își exprimă profunda compasiune și transmite condoleanțe familiilor și prietenilor celor care au căzut victime tuturor atacurilor comise de teroriștii islamiști în statele membre ale UE; își exprimă cu convingere solidaritatea față de locuitorii Parisului și față de întreaga națiune franceză;

3.  condamnă cu fermitate atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie 2015 și le solicită tuturor europenilor să răspundă cu mai multă democrație, deschidere și libertate și cu mai mult respect pentru drepturile omului;

4.  solicită un răspuns cu adevărat european la atacurile teroriste; consideră că, în consecință, este nevoie de mai multă cooperare europeană pentru combaterea terorismului; îndeamnă statele membre ale UE, Consiliul și Comisia să utilizeze multiplele strategii, orientări, fonduri și proceduri ce există deja pentru a-i traduce în justiție pe cei responsabili și pentru a preveni alte atacuri teroriste;

5.  reamintește că majoritatea celor implicați în atacurile teroriștilor islamiști din statele membre ale UE sunt, prezumtiv sau de facto, cetățeni ai UE care s-au născut și trăiesc în UE;

6.  solicită intensificarea eforturilor în domeniul deradicalizării, precum și a celor pentru monitorizarea persoanelor despre care se consideră că sunt periculoase și ar fi dispuse să utilizeze forța sau să recruteze alte persoane în scopuri teroriste;

7.  are convingerea fermă că statele membre ale UE ar trebui să răspundă terorismului cu respectarea deplină a Cartei ONU, a dreptului internațional, a dreptului internațional umanitar, a dreptului internațional în materie de drepturile omului, a Cartei drepturilor fundamentale a UE și a valorilor și principiilor consacrate în constituțiile lor naționale;

8.  constată cu îngrijorare natura pur militară a reacțiilor la activarea articolului 42 alineatul (7); pune sub semnul întrebării natura puternic bilaterală a abordării actuale care slăbește instituțiile UE și instrumentele, principiile și valorile comune;

9.  are convingerea profundă că multe grupuri și persoane extremiste din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, inclusiv așa-numitul Stat Islamic, vor fi înfrânte sau slăbite semnificativ doar printr-un angajament foarte puternic și coordonat al UE și al statelor membre de a găsi o soluție politică la conflictele din Siria, Irak, Yemen și Libia și la cel dintre Arabia Saudită și Iran; invită Înaltul Reprezentant, Federica Mogherini, și miniștrii de externe din UE să își consolideze eforturile diplomatice în acest sens;

10.  invită Consiliul și statele membre să elaboreze de urgență și să adopte un cadru de politici care să contribuie la orientarea aplicării articolului 42 alineatul (7) din TUE și să conțină un calendar, o clauză de reexaminare și mecanisme de monitorizare; are convingerea că toate acțiunile naționale, bilaterale sau multilaterale care se desfășoară după activarea articolului 42 alineatul (7) ar trebui notificate Consiliului și, în același timp, ar trebui făcute publice;

11.  reamintește că articolul 42 alineatul (7) nu poate obliga niciun stat membru să intervină militar într-o țară terță;

12.  insistă asupra unei abordări cuprinzătoare față de deradicalizare, prevenirea extremismului violent și combaterea terorismului, care să pună accentul pe consolidarea coeziunii sociale, prevenirea criminalității, activități polițienești și de securitate specifice bazate pe suspiciunea individuală sau amenințările concrete stabilite de persoane, nu de mașini; subliniază, în plus, nevoia de a înăspri regulile referitoare la achiziția și posesia de arme, normele de export și combaterea traficului ilegal de arme;

13.  susține utilizarea pe viitor a clauzei de solidaritate prevăzute la articolul 222 din TFUE în locul clauzei de asistență reciprocă de la articolul 42 alineatul (7), deoarece articolului 222 din TFUE a fost conceput în mod specific pentru contracararea amenințărilor teroriste în Europa și oferă un răspuns la nivelurile scăzute de cooperare și coordonare dintre agențiile naționale de punere în aplicare a legii din Europa; reamintește că articolul 222 din TFUE nu poate fi invocat pentru a iniția contribuții militare suplimentare la misiunile ONU și UE în curs; invită statele membre ale UE să își sporească contribuțiile la misiunile ONU și UE, în special în Mali și Republica Centrafricană, ținând seama de posibila reducere a contribuției franceze;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Secretarului General al ONU.

Notă juridică