Διαδικασία : 2015/3035(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0050/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0050/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 550kWORD 139k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.968v01-00
 
B8-0050/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ramón Luis Valcárcel Siso εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0050/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το ΣΑΔΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων για τις συζητήσεις σχετικά με υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού του),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του UNHRC προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 είναι έτη με σημαντικές επετείους που συνδέονται με την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως: η 70ή επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, η 50ή επέτειος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), η 30ή και η 20ή αντίστοιχα επέτειος της Διακήρυξης του Δικαιώματος στην Ανεξαρτησία (1986) και της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (1995), καθώς και η 15η επέτειος της θεμελιώδους απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (2000) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, θρησκείας, φύλου ή χρώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα κράτη, ότι επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά – τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα και ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και ασφάλειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της μετανάστευσης, του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανθρωπιστικής δράσης, της κλιματικής αλλαγής και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απομονωμένα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν εγκρίνει και έχουν δεσμευτεί στο Θεματολόγιο 2030, το οποίο έχει ως όραμα έναν κόσμο καθολικού σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αποφυγή των διακρίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν στην προώθηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα τρέχοντα μέλη του ΣΑΔΗΕ έχουν αμφίβολο ιστορικό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Choi Kyong–lim ως Προέδρου του ΣΑΔΗΕ για το 2016·

2.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που καλύπτει την 28η, 29η και 30ή σύνοδο του·

3.  επιβεβαιώνει την θέση του βάσει της οποίας τα μέλη του ΣΑΔΗΕ θα πρέπει να εκλέγονται μεταξύ κρατών που μεριμνούν για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, και της δημοκρατίας και, και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προωθήσουν, μεταξύ άλλων, κριτήρια βασιζόμενα στις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εκλογή ενός νέου μέλους του ΣΑΔΗΕ· ζητεί την επεξεργασία δεσμευτικών διαδικασιών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια για την ανάδειξη σε μέλος του ΣΑΔΗΕ εκφράζει τις ανησυχίες του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένα νεοεκλεγέντα κράτη μέλη του ΣΑΔΗΕ, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να προασπιστεί η ανεξαρτησία του ΣΑΔΗΕ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να ασκεί την εντολή του αποτελεσματικά και αμερόληπτα·

4.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων ώστε να τους επιτρέπεται να εκπληρώνουν την αποστολή τους με κάθε αμεροληψία και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές·

5.  επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η οικουμενικότητα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) με στόχο να επιτευχθεί πλήρης κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον δεύτερο κύκλο εξέτασης, ο οποίος εστιάζεται στην εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν δεκτές στον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας UPR·

6.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι στη διαδικασία UPR θα συμμετέχει πλήρως ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ιδίως από την κοινωνία των πολιτών, και να αποφευχθούν οποιοιδήποτε περιορισμοί από αυτή την άποψη·

7.  καλεί την ΕΕ και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για την επακολούθηση των συστάσεων της UPR στους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες έτσι ώστε να διερευνηθούν τρόποι και μέσα για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών μέσω στρατηγικών ανά χώρα και περιφερειακών στρατηγικών·

8.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για Αλλαγή, που δρομολογήθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της συνολικής παρουσίας των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τη δημιουργία οκτώ περιφερειακών κόμβων για την παρακολούθηση και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άμεση συνεργασία με τους εταίρους έτσι ώστε να μετασχηματίζονται οι συστάσεις του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πραγματικές αλλαγές επιτόπου·

Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που έχουν δρομολογηθεί σε ορισμένες χώρες και αποβλέπουν στην αλλαγή του ορίου που έχει τεθεί στον αριθμό προεδρικών θητειών, ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις βία σχετική με τις εκλογές· επαναβεβαιώνει ότι ο σεβασμός των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής και συλλογικής ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν δείκτες μιας δημοκρατικής, ανεκτικής και πολυφωνικής κοινωνίας·

10.  επαναλαμβάνει ότι οι ελεύθερες, γνήσιες και περιοδικά διεξαγόμενες εκλογές με βάση την καθολική και ίση ψηφοφορία αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 21, παράγραφος 3) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 25)· επαναβεβαιώνει ότι η ύπαρξη της ελευθερίας της έκφρασης και ενός παλλόμενου περιβάλλοντος που είναι πρόσφορο για μια ανεξάρτητη και πολυφωνική κοινωνία των πολιτών αποτελούν προαπαιτούμενα για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διασφαλίζεται από το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τα πρότυπα του ΟΗΕ και καταφεύγουν σε πρακτικές κρατικής καταστολής που μπορεί να περιλαμβάνουν σωματική τιμωρία, ποινές φυλάκισης, υπέρογκα πρόστιμα, ακόμη και θανατική ποινή, κατά παράβαση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· εκφράζει ανησυχία για τον εντεινόμενο διωγμό θρησκευτικών μειονοτήτων, περιλαμβανομένων και Χριστιανικών κοινοτήτων, καθώς και για την παράνομη καταστροφή των τόπων συνάθροισής τους· υποστηρίζει την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων σχετικά με βιαιότητες που διαπράττονται "στο όνομα της θρησκείας"· καλεί την ΕΕ να υλοποιήσει τις συστάσεις της σχετικά με τις πρωτοβουλίες διαθρησκειακού διαλόγου·

12.  επιδοκιμάζει την προσήλωση της ΕΕ στην προώθηση της ελευθερίας θρησκεύματος ή πεποιθήσεων στα διεθνή βήματα διαλόγου, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της εντολής του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά ψηφίσματα στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και της ΓΣ του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα αυτό· ζητεί συγκεκριμένες ενέργειες και μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή και βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας και πεποιθήσεων· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση, τόσο σε διεθνή όσο και σε περιφερειακά φόρουμ, μέσω της διεξαγωγής ενός ανοικτού, διαφανούς και τακτικού διαλόγου με θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  καταδικάζει τη η συνεχιζόμενη όχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από τις κυβερνητικές δυνάμεις πορισμένων τρίτων χωρών· εκφράζει την ανησυχία του για την άδικη και περιοριστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εσωτερικό, η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση του χώρου για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθούν και να υποστηρίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό·

14.  επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στη θανατική ποινή, στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και επαναβεβαιώνει την προσήλωσή του στο δικαίωμα του καθενός ατόμου στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

15.  επαινεί την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα στην κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα λίγα τελευταία χρόνια· καλεί τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή έχουν κηρύξει από μακρού μορατόριουμ σε αυτήν να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους·

16.  φρονεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν πλεονεκτήματα και δημιουργούν προκλήσεις για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο και για την ασφάλεια, δεδομένου ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες συχνά αποτελούν μέσο για εξτρεμιστική και τρομοκρατική προπαγάνδα και δίαυλο στρατολόγησης· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει ζητήματα επίβλεψης και ιδιωτικότητας, που επηρεάζουν τους ανθρώπους στο Διαδίκτυο και εκτός αυτού·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

17.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΣΑΔΗΕ να θέσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση και με την ίδια έμφαση, μέσω της θέσπισης εντολοδόχων Ειδικών Διαδικασιών σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα·

18.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/HRC/29/31) και υποστηρίζει τις προτάσεις του για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας· θεωρεί σημαντικό να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανισότητα έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια γενικά και ειδικότερα να προωθηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα με διευκόλυνση της πρόσβασης στην τροφή, το νερό, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη στέγαση·

19.  είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συνιστούν απειλή για την ισότιμη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπονομεύουν δημοκρατικές διαδικασίες, όπως το κράτος δικαίου και η δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης· θεωρεί ότι η δράση για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση, την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, σε μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και στη δημοκρατική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις είναι θεμελιώδης για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

20.  υποστηρίζει ένθερμα την ουσιαστική και συνολική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης εθνικών προγραμμάτων δράσης· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στην αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα·

21.  καλεί τον ΟΗΕ και την ΕΕ να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι είναι θύματα αντιποίνων, τα οποία μεταξύ άλλων συνίστανται σε απειλές, όχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες· καλεί τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία να περιλαμβάνουν τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων στη γη στα σχέδιά τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρύνει το Έργο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης έτσι ώστε να συμβάλλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο·

23.  παρατηρεί ότι μια ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας (IGWG) με αντικείμενο την εκπόνηση ενός νομικά δεσμευτικού μηχανισμού για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρηματικές οντότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συγκροτήθηκε με ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ στις 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2015· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παρακολουθούν τη συζήτηση σχετικά με τον προαναφερθέντα διεθνή μηχανισμό·

Μετανάστευση

24.  είναι καταθορυβημένο από τη σοβαρότερη μεταναστευτική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει προκληθεί από τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που εξαναγκάζονται να αφήσουν τις εστίες τους εξαιτίας διωγμών, ένοπλης σύγκρουσης και γενικευμένης βίας, και σε αναζήτηση προστασίας και καλύτερης ζωής, οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια·

25.  καλεί όλες τις χώρες να υιοθετήσουν μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη μετανάστευση, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση περιθωριοποιημένων και μειονεκτικών ομάδων μεταναστών, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά· καλεί όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν τη σχετική με το φύλο βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού της μεταναστευτικής πολιτικής από τη σκοπιά του φύλου ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους·

26.  τονίζει ότι η τρέχουσα, χωρίς προηγούμενο, μεταναστευτική κρίση είναι διεθνής ευθύνη όσον αφορά τόσο τις αιτίες όσο και τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της· καλεί όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εμπλακούν και να συνεισφέρουν, αντιδρώντας τόσο στις απαρχές όσο και στις συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης· υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων που βρίσκονται στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την προέλευσή τους· υπενθυμίζει ότι όλες οι συμφωνίες συνεργασίας για τη μετανάστευση και οι συμφωνίες επανεισδοχής με κράτη εκτός ΕΕ συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο·

27.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν την υποστήριξή τους στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω εξωτερικών πολιτικών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προστασία των θυμάτων, ιδίως των ανήλικων· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τρίτες χώρες και άλλους σημαντικούς παράγοντες για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και για να συμβάλει στην εξάρθρωση των διεθνών δικτύων εμπορίας· χαιρετίζει την έκθεση της 3ης Αυγούστου 2015 της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών·

28.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει οποιεσδήποτε περαιτέρω μεταναστευτικές πιέσεις, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας τις κατάλληλες υπηρεσίες, όπως είναι η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες και η Frontex.

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η οποία καλύπτει την προσαρμογή, τον μετριασμό, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και την οικοδόμηση ικανοτήτων· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα κράτη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους·

30.  υπενθυμίζει ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει άμεση και δυνητικά αναντίστρεπτη παγκόσμια απειλή για την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ότι ο αντίκτυπός της στις ευπαθείς ομάδες, που ήδη βρίσκονται σε επισφαλή θέση από πλευράς ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι αισθητός· παρατηρεί με ανησυχία ότι συμβάντα που συνδέονται με το κλίμα, όπως η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και οι ακραίες μετεωρολογικές αλλαγές που προκαλούν ξηρασίες και πλημμύρες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες απώλειες ζωών, σε μετατοπίσεις πληθυσμών και σε ελλείψεις τροφής και νερού·

Δικαιώματα των γυναικών

31.  χαιρετίζει το πρόσφατο ψήφισμα 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο ανάγει τις γυναίκες σε κεντρική συνιστώσα όλων των προσπαθειών για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων ο βίαιος εξτρεμισμός, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ειρήνη και η ασφάλεια· επαινεί τα πορίσματα της παγκόσμιας μελέτης των ΗΕ σχετικά με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, η οποία τόνιζε τη σημασία του ηγετικού ρόλου και της συμμετοχής των γυναικών στη διευθέτηση συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης και ανέφερε ότι η συμμετοχή τους έχει βελτιώσει την ανθρωπιστική βοήθεια, έχει ενισχύσει τις προσπάθειες των ειρηνευτικών δυνάμεων, έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση ειρηνευτικών συνομιλιών και έχει βοηθήσει στην απόκρουση του βίαιου εξτρεμισμού·

32.  εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, μετά την εμφάνιση βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων όπως το Daesh στη Συρία και το Ιράκ και η Boko Haram στη Δυτική Αφρική, η βία κατά των γυναικών έχει προσλάβει μια νέα διάσταση, δεδομένου ότι η σεξουαλική βία έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων, της ιδεολογίας και των πηγών εσόδων αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων, αντιπροσωπεύει δε μια καίρια νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και τα όργανα του ΟΗΕ να εντείνουν την προσήλωσή τους στην καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων και στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των γυναικών ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, και να λάβουν επανόρθωση και υποστήριξη·

33.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αυτονομία των γυναικών, με αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισοτήτων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, οι οποίες καθιστούν ευπαθείς τις γυναίκες και τα κορίτσια σε περιόδους συγκρούσεων, και καλεί τον ΟΗΕ και όλα τα κράτη μέλη του να λάβουν απτά μέτρα για να εξασφαλίσουν την αυτονομία των γυναικών, την ουσιαστική τους ένταξη στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης, αυξάνοντας την αντιπροσώπευσή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή όργανα και μηχανισμούς·

Δικαιώματα των παιδιών

34.  υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989 και αποτελεί την ευρύτερα κυρωμένη διεθνή συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορίζει μια σειρά δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην εκπαίδευση και το παιχνίδι, καθώς και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα προστασίας από τη βία και τις διακρίσεις, καθώς και το δικαίωμα να ακούγονται οι απόψεις του· καλεί όλους τους υπογράφοντες αυτής της συνθήκης να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους·

35.  χαιρετίζει την προγραμματισμένη παγκόσμια μελέτη που πρόκειται να δρομολογηθεί από τον ΟΗΕ προκειμένου να χαρτογραφηθεί, μέσω παρακολούθησης και ανάλυσης της αξιολόγησης, το πώς υλοποιούνται επί τόπου οι διεθνείς νόμοι και τα πρότυπα και να αξιολογηθούν οι απτές δυνατότητες των κρατών να βελτιώσουν τις πολιτικές και τις απαντήσεις τους· παροτρύνει όλα τα κράτη να υποστηρίξουν και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μελέτη·

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

36.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο καθοδήγησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Δράσης και την Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, μαζί με τρίτες χώρες, υποστηρικτικών έργων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αποτελεί το θεμέλιο των επιτυχών πολιτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής και εξτρεμιστικής προπαγάνδας και των μεθόδων στρατολόγησης· υποστηρίζει διεθνείς προσπάθειες τερματισμού των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το ISIS/Daesh·

Εκδημοκρατισμός

37.  συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, στις οποίες οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο μία διάσταση, με στόχο τη θετική συνεισφορά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών· θεωρεί ότι ο μερισμός των βέλτιστων πρακτικών για τη μετάβαση στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθούν και να εδραιωθούν άλλες διαδικασίες εκδημοκρατισμού σε παγκόσμια κλίμακα·

Ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ

38.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

39.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να υιοθετήσει μια βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγιση και να ενσωματώσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και της ανάπτυξης, καθώς και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας· τονίζει επίσης ότι η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ·

40.  υπογραμμίζει τη βαρύτητα που προσδίδει η ΕΕ στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικά με την ειρήνη και τη δικαιοσύνη του Θεματολογίου 2040, ο οποίος πρέπει να αποτελεί την προτεραιότητα για κάθε εξωτερική και εσωτερική δράση, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας·

Χώρες που υπάγονται σε Καθολική Περιοδική Εξέταση (UPR)

Γεωργία

41.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Γεωργίας στο ΣΑΔΗΕ και την πρόσφατη UPR σχετικά με τη Γεωργία· παρατηρεί τις ουσιαστικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο και σε βελτιώσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, την Εισαγγελία, την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμένων·

42.  παροτρύνει τις γεωργιανές αρχές να τερματίσουν κάθε πρακτική κακής μεταχείρισης, ιδίως όσον αφορά την προφυλάκιση και τη φυλάκιση αξιωματούχων που υπηρέτησαν υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επιλεκτική απονομή δικαιοσύνης· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος για καταπολέμηση πολιτικών αντιπάλων· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την ελευθερία έκφρασης, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης παρατηρητών στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες, και καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα δέοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει επακολούθηση των συστάσεων που διατυπώνονται στη διαδικασία UPR·

Λίβανος

43.  συγχαίρει τον Λίβανο για την πολιτική ανοικτών συνόρων και υποδοχής που ακολουθεί επί έτη απέναντι στους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Συρία· τονίζει ότι η χώρα έχει την υψηλότερη κατά κεφαλήν συγκέντρωση προσφύγων σε όλο τον κόσμο, εφόσον ο ένας στους τέσσερις είναι πρόσφυγας, και καλεί την ΕΕ να χορηγήσει περισσότερους πόρους και να συνεργαστεί στενά με τις λιβανικές αρχές ώστε να βοηθήσει τη χώρα να προστατεύει τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο· ως προς αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις που κάνουν λόγο για αυξημένο αριθμό γάμων παιδιών και/ή εξαναγκασμένων γάμων μεταξύ των Σύριων προσφύγων· ενθαρρύνει τη λιβανική κυβέρνηση να εξετάσει μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει την είσοδο και τη διαμονή στο Λίβανο, καθώς και την έξοδο από τη χώρα·

44.  υποστηρίζει τις συστάσεις της επιτροπής των ΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) όπου ζητούνται μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους βάσει της Σύμβασης CEDAW, της οποίας ο Λίβανος είναι συμβαλλόμενο κράτος· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να καταργηθεί το "σύστημα Kafala" και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων στην δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων με εγγυήσεις για την ασφάλεια και την διαμονή τους κατά τη διάρκεια των νομικών και διοικητικών διαδικασιών σχετικά με το καθεστώς τους·

Μαυριτανία

45.  τονίζει ότι, παρόλο που η μαυριτανική κυβέρνηση έχει σημειώσει προόδους σε νομοθετικά μέτρα που αποβλέπουν στην καταπολέμηση όλων των μορφών δουλείας και των πρακτικών που προσομοιάζουν στη δουλεία, η έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής συμβάλλει στην εμμονή τέτοιων πρακτικών· ζητεί από τις αρχές να θεσπίσουν νόμο κατά της δουλείας, να δρομολογήσουν πανεθνική, συστηματική και τακτική συγκέντρωση αναλυτικών δεδομένων για κάθε μορφή δουλείας και να εκπονήσουν διεξοδική τεκμηριωμένη μελέτη για την ιστορία και τον χαρακτήρα της δουλείας έτσι ώστε να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική·

46.  παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας λόγου και του συνέρχεσθαι, όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ίδια η εσωτερική νομοθεσία της Μαυριτανίας· απευθύνει επίσης έκκληση για την ελευθέρωση των Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane και Djiby Sow, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την μη βίαιη εκστρατεία τους κατά της συνεχιζόμενης δουλείας, χωρίς τον φόβο παρενόχλησης ή εκφοβισμού·

Μιανμάρ

47.  χαιρετίζει τη διεξαγωγή ανταγωνιστικών εκλογών στις 8 Νοεμβρίου 2015, γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία· επιδοκιμάζει την προσήλωση των ψηφοφόρων της Μιανμάρ στον συνεχιζόμενο εκδημοκρατισμό της χώρας· ωστόσο, εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για το συνταγματικό πλαίσιο αυτών των εκλογών, βάσει του οποίου το 25% των εδρών του Κοινοβουλίου διατίθενται στις ένοπλες δυνάμεις· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στα ανθρώπινα δικαιώματα αν και εντοπίζει ορισμένους τομείς που εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι· υποστηρίζει τη Μιανμάρ στη συνεχιζόμενη πολιτική μετάβασή της προς τη δημοκρατία, την ειρήνη, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη·

48.  καταδικάζει τις διακρίσεις κατά των Rohingya, οι οποίες οξύνονται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή στερείται νομικού καθεστώτος και από την άνοδο της ρητορικής μίσους εναντίον των μη Βουδιστών· ζητεί την πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα όλων των αναφορών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya και θεωρεί ότι οι τέσσερις νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2015 και αποβλέπουν στην "προστασία της φυλής και της θρησκείας" εισάγουν σε ορισμένες πτυχές τους διακρίσεις με βάση το φύλο· επαναλαμβάνει το αίτημά του να επιτραπεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) να εγκαταστήσει γραφείο στην χώρα· επιμένει στην ανάγκη να εκπονηθεί πλήρεις αξιολογήσεις του αντικτύπου στην αειφορία πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Μιανμάρ·

Νεπάλ

49.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ του νέου συντάγματος του Νεπάλ, στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, γεγονός που θα πρέπει να θέσει το θεμέλιο για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· ελπίζει ότι στο εγγύς μέλλον θα αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική αντιπροσώπευση των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Dalit και σχετικά με τους νόμους περί ιθαγένειας·

50.  εκφράζει τη λύπη του για τη γενικευμένη έλλειψη λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν και από τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου παρά την έγκριση, τον Μάιο του 2014, του Νόμου για την Αλήθεια, τη Συμφιλίωση και τις Εξαφανίσεις· παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να προσχωρήσει στη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις· καταδικάζει τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις θεμελιώδεις ελευθερίες των Θιβετιανών προσφύγων· ζητεί επιμόνως από την Ινδία να άρει τον ανεπίσημο αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην οικονομία του Νεπάλ, ο οποίος σε συνδυασμό με τον καταστροφικό σεισμό του Απριλίου 2015 προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και φέρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόμα Νεπαλέζους σε αδιέξοδο φτώχειας·

Ομάν

51.  συγχαίρει το Ομάν για τη συγκρότηση της κρατικής Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRC) και την πρόσκληση η οποία κατέστησε δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι με την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα του ειρηνικώς συνέρχεσθαι τον Σεπτέμβριο του 2014· εκφράζει την ελπίδα ότι αυτά τα εποικοδομητικά βήματα θα οδηγήσουν σε εντονότερη συνεργασία του Ομάν με εκπροσώπους των ΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

52.  ενθαρρύνει το Ομάν να αναλάβει τις αναγκαίες ενέργειες για την διάλυση αυτού που ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ περιέγραψε ως ένα διάχυτο κλίμα φόβου και εκφοβισμού στην χώρα, δηλώνοντας ότι οι πολίτες «φοβούνται να εκφράσουν την άποψή τους, να μιλήσουν, να τηλεφωνηθούν μεταξύ τους ή να συναντηθούν»· εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση, και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει, στο πλαίσιο αυτό, την απαγόρευση όλων των πολιτικών κομμάτων και τον νέο νόμο περί ιθαγενείας, εγκριθέντα τον Αύγουστο 2014, ο οποίος ορίζει ότι θα είναι δυνατή η ανάκληση της ιθαγένειας των πολιτών που προσχωρούν σε ομάδες οι οποίες θεωρούνται επιζήμιες για τα εθνικά συμφέροντα· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσφέρουν την τεχνική και νομική αρωγή που χρειάζεται το Ομάν για να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Ρουάντα

53.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, της συρρίκνωσης του δημοκρατικού χώρου για πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, και της απουσίας πρόσφορου περιβάλλοντος για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντας να ανοίξει ένα δημοκρατικό χώρο στον οποίο να μπορούν να δραστηριοποιούνται ελεύθερα όλα τα τμήματα της κοινωνίας·

54.  εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη αλλαγή του συντάγματος η οποία αποβλέπει στο να καταστεί δυνατό για τον απερχόμενο Πρόεδρο να είναι για τρίτη φορά υποψήφιος στις εκλογές· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντας να τηρήσει τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, το άρθρο 5 του οποίου απαιτεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την τήρηση του Συντάγματος και ιδίως τη μεταβίβαση εξουσίας βάσει του Συντάγματος, ενώ το άρθρο 23 ορίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του Συντάγματος συνιστά παραβίαση της αρχής της δημοκρατικής αλλαγής κυβέρνησης·

Βενεζουέλα

55.  εκφράζει τις ανησυχίες του για τη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού κλίματος τα τελευταία χρόνια· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης, μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και το κράτος δικαίου είναι ζωτικά στοιχεία κάθε δημοκρατικής κοινωνίας· καλεί, από την άποψη αυτή, τις αρχές της Βενεζουέλας να θέσουν τέρμα σε κάθε μορφή περιορισμού της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση, να τηρούν το διεθνές δίκαιο σε όλες τις νομικές διαδικασίες και να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατουμένους· χαιρετίζει το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Δεκεμβρίου 2015 και τον σχηματισμό της νέας Εθνοσυνέλευσης· καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της πλήρους επιβολής των αποτελεσμάτων των εκλογών, όπως είναι η αναστολή της συμμετοχής ορισμένων δημοκρατικά εκλεγμένων βουλευτών· καλεί τους εκλεγμένους βουλευτές να αποδυθούν σε εποικοδομητικό διάλογο με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών προκλήσεων και των δυσχερειών στον τομέα της ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα·

Λευκορωσία

56  εκφράζει ικανοποίηση για την ελευθέρωση των εναπομενόντων πολιτικών κρατουμένων τον Αύγουστο του 2015 και καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να αποκαταστήσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να τους αποδώσει και πάλι πλήρη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· λαμβάνει υπό σημείωση τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν κατά την προεδρική εκλογή του 2015 από ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές, και καλεί τη Λευκορωσία να διεξαγάγει τις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα· καλεί τη Λευκορωσία, μόνη χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή, να προσχωρήσει σε ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο όσον αφορά την εκτέλεση της θανατικής ποινής, ως πρώτο βήμα προς την οριστική κατάργησή της·

o

o  o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου