Menettely : 2015/3035(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0050/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0050/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 303kWORD 93k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.952v01-00
 
B8-0050/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))


Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis, Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0050/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusrikkomuksista, myös päätöslauselmansa keskusteluista ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämän vuoden 2015 vuosikertomuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 2015 ja 2016 ovat tärkeitä juhlavuosia, jotka liittyvät ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden toteutumiseen, koska näinä vuosina vietetään YK:n perustamisen 70. vuosipäivää, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 50. vuosipäivää, oikeudesta kehitykseen annetun julistuksen (1986) 40. vuosipäivää, Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman (1995) 20. vuosipäivää sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston keskeisen päätöslauselman (2000) ja vuosituhannen kehitystavoitteiden (2000) 15. vuosipäivää;

B.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen rodusta, alkuperästä, uskonnosta, sukupuolesta ja ihonväristä riippumatta velvoittaa kaikkia valtioita; toistaa sitoutuneensa ihmisoikeuksien jakamattomuuteen riippumatta siitä, onko kyse kansalaisoikeuksista tai poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista tai sivistyksellisistä oikeuksista, sillä nämä oikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan; katsoo, että minkä tahansa tällaisen oikeuden epääminen vaikuttaa muihin oikeuksiin; toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestönsä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia, joilla edistetään näiden oikeuksien kunnioittamista kansallisella tasolla, sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden poistamiseksi kaikilla aloilla;

C.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

D.  ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja määrätään ihmisarvon kunnioittamisesta, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta sekä YK:n peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamisesta;

E.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava kaikilla politiikanaloilla, jotka liittyvät rauhaan ja turvallisuuteen, kehitysyhteistyöhön, kauppaan ja investointeihin, humanitaarisiin toimiin, ilmastonmuutokseen ja terrorismin torjumiseen, sillä näitä kysymyksiä ei voida käsitellä erillään ihmisoikeuksien kunnioittamisesta;

F.  ottaa huomioon, että YK:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet Agenda 2030 -asiakirjan ja sitoutuneet siihen, ja toteaa, että kyseisessä asiakirjassa kaavaillaan maailmaa, jossa kunnioitetaan yleismaailmallisesti ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa ja noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja jossa vallitsee oikeus, tasa-arvo ja syrjimättömyys;

G.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston säännölliset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleismaailmallista määräaikaistarkastelua koskeva mekanismi ja jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä asiaa koskevat erityistoimenpiteet edistävät kaikki osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita sekä niiden kunnioittamista;

H.  toteaa, että joidenkin YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyisten jäsenten toiminta ihmisoikeuksien alalla on ollut kyseenalaista, ne ovat olleet haluttomia osallistumaan YK:n erityistoimenpiteisiin liittyvään yhteistyöhön ja noudattaneet huonosti vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Choi Kyong-limin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2016;

2.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämää vuosikertomusta, joka kattaa sen 28., 29. ja 30. istunnon;

3.  toteaa jälleen kerran, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava valtioista, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa; kehottaa YK:n jäsenvaltioita edistämään muun muassa ihmisoikeuksien toteuttamiseen perustuvien kriteereiden soveltamista valtioihin, joita valitaan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniksi; kehottaa luomaan sitovat menettelyt, joilla vahvistetaan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyskriteereiden noudattaminen; on huolissaan eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston vastavalittujen jäsenten ihmisoikeustilanteesta ja korostaa, että on tärkeää puolustaa ihmisoikeusneuvoston riippumattomuutta, jotta voidaan varmistaa, että se voi jatkaa tehtäviensä hoitamista tehokkaasti ja puolueettomasti;

4.  toistaa tukevansa erityistoimenpiteitä ja toimeksiannon haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka perusteella he voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön näiden menettelyjen yhteydessä;

5.  vahvistaa, että yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu on tärkeä väline, jonka avulla voidaan saada kokonaiskuva kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteesta, ja toteaa jälleen kannattavansa tarkastelun toista kierrosta, jossa keskitytään ensimmäisen vaiheen aikana annettujen suositusten täytäntöönpanoon; vaatii kuitenkin jälleen, että suosituksia, joita valtiot eivät hyväksyneet ensimmäisellä kierroksella, käsitellään uudelleen tarkastelun jatkuessa;

6.  tähdentää, että on varmistettava laajan sidosryhmien kirjon ja etenkin kansalaisyhteiskunnan täysipainoinen osallistuminen määräaikaistarkasteluprosessiin ja vältettävä mahdolliset tähän liittyvät rajoitukset;

7.  kehottaa unionia ja komissiota noudattamaan määräaikaistarkastelussa annettuja suosituksia, kun unioni käy poliittista vuoropuhelua kyseisten maiden kanssa, jotta voidaan kartoittaa menetelmiä ja tapoja suositusten panemiseksi täytäntöön maakohtaisten ja alueellisten strategioiden avulla;

8.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun muutosaloitetta, jolla pyritään parantamaan ja vahvistamaan YK:n ihmisoikeustoimistojen maailmanlaajuista läsnäoloa niin, että luodaan kahdeksan alueellista keskusta, jotka valvovat ja edistävät ihmisoikeuksien kunnioittamista tekemällä yhteistyötä suoraan kumppaneiden kanssa, jotta ihmisoikeusmekanismien suositukset voidaan muuntaa todellisiksi muutoksiksi paikalla;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

9.  on huolissaan eräiden maiden toteuttamista perustuslakiuudistuksista, joilla pyritään muuttamaan presidentin toimikausille asetettua enimmäismäärää, ja toteaa, että uudistukset ovat joissakin tapauksissa aiheuttaneet väkivaltaisuuksia vaalien yhteydessä; toteaa jälleen, että demokraattisen, suvaitsevaisen ja moniarvoisen yhteiskunnan tuntomerkkeihin kuuluu kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kunnioittaminen, mukaan lukien yksilöllinen ja kollektiivinen ilmaisunvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus;

10.  toteaa jälleen, että vapaat, aidot ja määräaikaiset vaalit, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, ovat kaikkien kansalaisten perustavanlaatuinen ihmisoikeus ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 21 artiklan 3 kohdan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti; toistaa, että sananvapaus sekä elävä ja riippumatonta ja moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa tukeva ilmapiiri ovat edellytyksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiselle;

11.  muistuttaa, että ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja vakaumuksenvapaus ovat ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen 18 artiklassa vahvistettuja perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia; pitää huolestuttavana, että eräät valtiot eivät edelleenkään noudata YK:n normeja vaan loukkaavat uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käyttämällä sortotoimia, joita voivat olla fyysinen rankaiseminen, vankilatuomiot, kohtuuttomat sakot ja jopa kuolemanrangaistus; pitää huolestuttavana uskonnollisiin vähemmistöihin, myös kristittyihin yhteisöihin, kohdistuvaa lisääntyvää vainoa sekä vähemmistöjen kokoontumispaikkojen laitonta turmelemista; kannattaa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raporttia uskonnon nimissä harjoitettavasta väkivallasta; kehottaa unionia panemaan täytäntöön raportin suositukset uskontojen välistä vuoropuhelua koskevista aloitteista;

12.  pitää myönteisenä, että unioni on sitoutunut edistämään kansainvälisillä foorumeilla uskonnon- ja vakaumuksenvapautta muun muassa antamalla tukensa uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan mandaatille; antaa täyden tukensa unionin käytännölle esittää YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksessa aihekohtaisia päätöslauselmia tästä asiasta; vaatii konkreettisia toimia, joilla pannaan tehokkaasti täytäntöön unionin suuntaviivat uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisestä ja suojelemisesta ja parannetaan niitä; katsoo, että toimia olisi toteutettava sekä kansainvälisillä että alueellisilla foorumeilla ja että olisi käytävä avointa ja säännöllistä vuoropuhelua uskonnollisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, kuten SEUT-sopimuksen 17 artiklassa määrätään;

13.  tuomitsee sen, että eräiden kolmansien maiden hallitusten joukot edelleen häiritsevät ja pidättävät ihmisoikeuksien puolustajia ja opposition edustajia; on huolissaan epäoikeudenmukaisesta ja rajoittavasta lainsäädännöstä sekä ulkomaisen rahoituksen rajoittamisesta, koska ne kaventavat kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia; kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan tiedotusvälineiden vapautta, kansalaisjärjestöjä sekä ihmisoikeusaktivistien toimintaa sekä antamaan niille mahdollisuuden toimia pelotta ja joutumatta sorron tai uhkailun kohteeksi;

14.  toistaa vastustaneensa jo kauan kuolemanrangaistusta, kidutusta sekä julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua ja sellaisia rangaistuksia kaikissa tapauksissa ja kaikissa tilanteissa; korostaa jälleen kerran, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edistää ihmisarvoa, ja toistaa pitävänsä kiinni jokaisen yksilön oikeudesta elämään ja ihmisarvoon;

15.  antaa tunnustusta tähän mennessä saavutetulle merkittävälle kehitykselle, sillä monet maat ovat jättäneet kuolemanrangaistukset täytäntöönpanematta tai toteuttaneet lainsäädännöllisiä toimia kuolemanrangaistuksen lopettamiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että jotkin maat ovat viime vuosina alkaneet jälleen teloittaa tuomittuja; kehottaa valtioita, jotka ovat poistaneet kuolemanrangaistuksen tai olleet jo pitkään panematta sitä täytäntöön, noudattamaan sitoumuksiaan;

16.  katsoo, että nykyaikainen digitaalinen tekniikka tuo sekä etuja että haasteita yksityisyyttä koskevan oikeuden suojelemiselle, sananvapauden käytölle verkossa maailmanlaajuisesti sekä turvallisuudelle, sillä nykyaikaista digitaalista tekniikkaa käytetään usein ääriryhmien ja terroristien propaganda- ja rekrytointivälineenä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että on nimitetty oikeutta yksityisyyteen digitaalisella aikakaudella käsittelevä YK:n erityisraportoija, jonka tehtäviin kuuluvat valvonta- ja yksityisyyskysymykset, jotka vaikuttavat ihmisiin verkossa ja sen ulkopuolella;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

17.  antaa tunnustusta YK:n ihmisoikeusneuvoston pyrkimyksille saada kaikille ihmisoikeuksille yhtäläinen asema ja painoarvo taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvien YK:n erityistoimenpiteiden toimeksiantojen haltijoiden avulla;

18.  on erittäin huolissaan äärimmäisen köyhyyden lisääntymisestä, koska se vaarantaa kaikkien ihmisoikeuksien täyden toteuttamisen; pitää tässä suhteessa myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan kertomusta äärimmäisestä köyhyydestä ja ihmisoikeuksista (A/HRC/29/31) ja tukee hänen ehdotuksiaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi; pitää tärkeänä puuttua kasvavaan eriarvoisuuteen, jotta voidaan torjua köyhyyttä yleisesti ja edistää sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia helpottamalla ravinnon, veden, koulutuksen, terveydenhuollon ja asuntojen saatavuutta;

19.  katsoo, että korruptio, veropetokset, julkisten hyödykkeiden huono hoito ja vastuuvelvollisuuden puuttuminen uhkaavat ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista ja heikentävät demokraattisia prosesseja, kuten oikeusvaltioperiaatetta ja oikeudenmukaista lainkäyttöä; katsoo, että keskeisellä sijalla korruption torjunnassa on ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mikä koskee erityisesti oikeutta tietoon, sananvapauteen, kokoontumisvapauteen, riippumattomaan oikeuslaitokseen ja demokraattiseen osallistumiseen yhteiskunnallisiin asioihin,

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

20.  tukee yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen tehokasta ja kattavaa täytäntöönpanoa sekä unionissa että sen ulkopuolella myös kansallisten toimintasuunnitelmien laatimisen avulla; korostaa tarvetta toteuttaa kaikki tarvittavat toimet YK:n suuntaviivojen tehokkaan täytäntöönpanon puutteiden korjaamiseksi, oikeuskeinot ja muutoksenhakukeinot mukaan luettuina;

21.  kehottaa YK:ta ja unionia käsittelemään maaoikeuksien puolustajiin liittyvää kysymystä, sillä heihin kohdistetaan kostotoimia, kuten uhkailua, ahdistelua, mielivaltaisia pidätyksiä, pahoinpitelyjä ja murhia; kehottaa ottamaan maaoikeuksien puolustajat huomioon toteutettaessa YK:n menettelyihin ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan EU:n toimintaohjelmaan liittyviä ihmisoikeushankkeita;

22.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun aloitetta vastuuta ja muutoksenhakua koskevan hankkeen laajentamisesta siten, että voidaan edistää oikeudenmukaista ja entistä tehokkaampaa kansallisen lainsäädännön muutoksenhakujärjestelmää erityisesti tapauksissa, joissa vakavia ihmisoikeusloukkauksia on tapahtunut liiketoiminnan yhteydessä; kehottaa kaikkia hallituksia täyttämään velvollisuutensa ja takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeussuojakeinojen saatavuuden uhreille, joilla on sekä käytännöllisiä että oikeudellisia vaikeuksia käyttää muutoksenhakukeinoja kansallisesti ja kansainvälisesti;

23.  toteaa, että ihmisoikeusneuvoston 26. kesäkuuta 2014 antamalla päätöslauselmalla perustettiin hallitusten välinen työryhmä, joka käsittelee monikansallisia yhtiötä ja muita yrityksiä oikeudellisesti sitovan kansainvälisen ihmisoikeusasiakirjan valmistelua, ja että työryhmän ensimmäinen kokous oli heinäkuussa 2015; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita seuraamaan kyseistä kansainvälistä asiakirjaa koskevia keskusteluja;

Muuttoliike

24.  on huolissaan vakavimmasta muuttoliikekriisistä toisen maailmansodan jälkeen ja toteaa sen olevan seurausta siitä, että yhä useammat joutuvat jättämään kotinsa vainon, aseellisten selkkausten ja yleisen väkivallan vuoksi ja etsivät suojaa ja parempaa elämää vaarantaen henkensä vaarallisilla matkareiteillä;

25.  kehottaa kaikkia maita suhtautumaan muuttoliikkeeseen ihmisoikeuslähtöisellä tavalla ja kiinnittämään erityistä huomiota marginalisoituneisiin ja haavoittuviin siirtolaisryhmiin, kuten naisiin ja lapsiin; kehottaa kaikkia valtioita puuttumaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja korostaa sukupuolinäkökohtien huomioonottamista muuttoliikepolitiikan laadinnassa, jotta voidaan vastata naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin;

26.  korostaa, että nykyisen ennennäkemättömän muuttoliikekriisin syyt ja keinot siitä suoriutumiseksi edellyttävät kansainvälistä vastuuta; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita osallistumaan muuttoliikekriisin syiden ja vaikutusten käsittelyyn ja tekemään oman osuutensa; muistuttaa, että kaikkien valtioiden velvollisuutena on kunnioittaa ja suojella kaikkien niiden oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksia kansalaisuudesta tai alkuperästä riippumatta; palauttaa mieliin, että kaikenlainen yhteistyö muuttoliikeasioissa ja kaikki kolmansien maiden kanssa tehdyt takaisinottosopimukset ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia;

27.  kehottaa unionia ja jäsenvaltioita lisäämään ulkoisen toiminnan avulla tukeaan ihmiskaupan torjuntaan ja kiinnittämään erityistä huomiota uhrien ja varsinkin alaikäisten suojeluun; katsoo, että unionin olisi tehostettava kolmansien maiden ja muiden asiaan liittyvien toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta voidaan vaihtaa hyviä käytäntöjä ja auttaa hajottamaan kansainväliset ihmiskauppaverkostot; suhtautuu myönteisesti ihmiskauppaa, erityisesti nais- ja lapsikauppaa, käsittelevän YK:n erityisraportoijan 3. elokuuta 2015 antamaan raporttiin;

28.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin uusien muuttoliikepaineiden estämiseksi lujittamalla ja päivittämällä asiasta vastaavia virastoja, kuten YK:n ihmisoikeusneuvostoa ja Frontexia;

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

29.  pitää myönteisenä ilmastonmuutosta koskevasta YK:n puitesopimuksesta tehtyä Pariisin sopimusta, joka kattaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillitsemisen, tekniikan kehittämisen ja siirron sekä valmiuksien kehittämisen; kehottaa kaikkia allekirjoittajavaltioita noudattamaan sitoumuksiaan;

30.  muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kielteinen vaikutus on välitön ja mahdollisesti peruuttamaton maailmanlaajuinen uhka ihmisoikeuksien täydelle toteutumiselle ja sillä on huomattava vaikutus haavoittuviin ryhmiin, joiden oikeudet ovat jo nyt uhattuina; panee huolestuneena merkille, että ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, kuten merenpinnan nousu ja kuivuutta ja tulvia aiheuttavat äärimmäiset säämuutokset, johtavat todennäköisesti yhä useampiin kuolonuhreihin, väestön siirtymiin sekä elintarvike- ja vesipulaan;

Naisten oikeudet

31.  pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston äskettäin naisista, rauhasta ja turvallisuudesta antamaa päätöslauselmaa 2242, jossa naiset asetetaan etusijalle kaikissa toimissa, joilla käsitellään globaaleja haasteita, kuten yleistyviä väkivaltaisia ääriliikkeitä, ilmastonmuutosta, muuttoliikettä, kestävää kehitystä, rauhaa ja turvallisuutta; on ilahtunut naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanosta YK:n kansainvälisessä tutkimuksessa tehdyistä havainnoista, joissa korostetaan naisten johtajuuden ja osallistumisen tärkeyttä konfliktien ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa ja todetaan, että heidän osallistumisensa on parantanut humanitaarista apua, vahvistanut rauhanturvaajien työtä, edistänyt rauhanneuvottelujen saattamista päätökseen ja auttanut torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä;

32.  on tyrmistynyt siitä, että erilaisten väkivaltaisten ääriliikkeiden, kuten Da´eshin Syyriassa ja Irakissa ja Boko Haramin Länsi-Afrikassa, esiinnousun myötä naisiin kohdistuva väkivalta on saavuttanut uudet mittasuhteet, sillä seksuaalisesta väkivallasta on tullut olennainen osa näiden ääriliikkeiden tavoitteita, ideologiaa ja tulonlähteitä, mikä tuo kansainväliselle yhteisölle merkittävän uuden haasteen; kehottaa kaikkia hallituksia ja YK:n toimielimiä tehostamaan sitoutumistaan näiden rikosten torjuntaan ja naisten ihmisarvon palauttamiseen niin, että he saavat oikeutta, hyvitystä ja tukea;

33.  pitää tärkeänä turvata naisten itsemääräämisoikeus puuttumalla taustalla vaikuttavaan naisten ja miesten eriarvoisuuteen, joka tekee naisista ja tytöistä haavoittuvia selkkausten yhteydessä; kehottaa YK:ta ja kaikkia sen jäsenvaltiota toteuttamaan konkreettisia toimia, joiden avulla taataan naisten itsemääräämisoikeus ja heidän mielekäs osallisuutensa konfliktien estämiseen ja ratkaisuun samoin kuin rauhanneuvotteluihin ja rauhanrakentamiseen lisäämällä heidän edustustaan kaikilla päätöksenteon tasoilla, kansalliset, alueelliset ja kansainväliset elimet ja mekanismit mukaan lukien;

Lasten oikeudet

34.  muistuttaa, että vuonna 1989 hyväksytty lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus on laajimmin ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus ja siinä määrätään useista lapsen oikeuksista, kuten oikeudesta elämään, terveyteen, koulutukseen ja leikkimiseen sekä oikeudesta perhe-elämään, oikeudesta suojeluun väkivallalta ja syrjinnältä sekä mahdollisuudesta tulla kuulluksi; kehottaa kaikkia tämän yleissopimuksen allekirjoittajia noudattamaan velvoitteitaan;

35.  pitää myönteisenä suunniteltua maailmanlaajuista tutkimusta, joka YK:n on määrä käynnistää ja jolla selvitetään seurannan ja arvioivan analyysin avulla, miten nykyisiä kansainvälisiä säädöksiä ja normeja pannaan täytäntöön käytännössä, ja arvioidaan valtioiden konkreettisia mahdollisuuksia parantaa politiikkaansa ja toimiaan; kehottaa kaikkia valtioita tukemaan tutkimusta ja osallistumaan siihen aktiivisesti;

Terrorismin torjunta

36.  panee tyytyväisenä merkille ulkosuhdehallinnon ja komission laatimat terrorismin torjunnan toimintaohjeet, joiden avulla halutaan varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen kolmansissa maissa toteutettavien terrorismin torjunnan tukihankkeiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa; muistuttaa, että terrorismin torjunnassa ja digitaalisen valvontateknologian käytössä on aina kunnioitettava perusoikeuksia ja -vapauksia; korostaa tarvetta laatia nykyaikaiseen digitaaliseen tekniikkaan mukautettuja tehokkaita viestintästrategioita terroristien ja ääriliikkeiden propagandan ja rekrytointikeinojen torjumiseksi; antaa tukensa kansainvälisille ponnisteluille, joilla pyritään lopettamaan Isis/Da’esh-järjestön tekemät ihmisoikeusloukkaukset;

Demokratiakehitys

37.  suosittaa, että unioni tehostaa toimiaan voidakseen kehittää kattavampia keinoja tukea demokratisoitumisprosesseja, joissa vapaat ja rehelliset vaalit ovat vain yksi ulottuvuus, jotta voidaan auttaa lujittamaan demokraattisia instituutioita; katsoo, että laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien siirtymään liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamista olisi käytettävä tukemaan ja lujittamaan maailman muita demokratisoitumisprosesseja;

Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen unionissa

38.  kehottaa unionia edistämään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

39.  kehottaa jälleen unionia ottamaan käyttöön oikeuksiin perustuvan lähestymistavan ja sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen kauppaa, investointeja ja julkisia palveluja koskevaan yhteistyöhön ja kehitysyhteistyöhön sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa; korostaa myös, että unionin ihmisoikeuspolitiikan avulla olisi taattava, että unionin sisäinen ja ulkoinen politiikka ovat keskenään johdonmukaisia ja vastaavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen velvoitteita;

40.  toteaa unionin pitävän tärkeänä Agenda 2030 -asiakirjaan kuuluvaa kestävän kehityksen tavoitetta 16, joka koskee rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, ja katsoo, että se olisi asetettava etusijalle kaikissa ulkoisissa ja sisäisissä toimissa, erityisesti kun on kyse kehitysyhteistyön rahoituksesta;

Yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun piiriin kuuluvat maat

Georgia

41.  pitää myönteisenä Georgian jäsenyyttä YK:n ihmisoikeusneuvossa sekä Georgiasta äskettäin suoritettua yleismaailmallista määräaikaistarkastelua; panee merkille mielekkäät lainsäädäntöuudistukset, joiden avulla on saatu aikaan kehitystä ja parannuksia oikeuden ja lakien täytäntöönpanon valvonnan alalla, syyttäjänvirastossa, huonon kohtelun torjunnassa, lasten oikeuksissa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa sekä maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden kohdalla;

42.  kehottaa Georgian viranomaisia lopettamaan kaiken huonon kohtelun, erityisesti tutkintavankeudessa, ja edellisen hallituksen alaisuudessa työskennelleiden virkamiesten uudelleenkoulutuksen, koska näiden voidaan katsoa olevan valikoivaa oikeudenkäyttöä; pitää erittäin huolestuttavana oikeuslaitoksen käyttämistä välineenä poliittisia vastustajia vastaan; on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta sekä siitä, etteivät tarkkailijat ole päässeet miehitetyille Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä; kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun prosessissa esitettyjen suositusten seurannan varmistamiseksi;

Libanon

43.  kiittää Libanonia avointen rajojen ja vastaanoton politiikasta, jota se on soveltanut jo vuosien ajan Palestiinasta, Irakista ja Syyriasta tuleviin pakolaisiin; painottaa, että pakolaisten määrä maassa on korkein henkeä kohti koko maailmassa, koska joka neljäs asukas on pakolainen; kehottaa unionia osoittamaan lisää resursseja ja tekemään tiivistä yhteistyötä Libanonin viranomaisten kanssa voidakseen auttaa maata suojelemaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia; on tässä yhteydessä huolissaan tiedoista, joiden mukaan lapsi- ja/tai pakkoavioliittojen määrä on huomattava syyrialaisten pakolaisten keskuudessa; kehottaa Libanonin hallitusta harkitsemaan maahantuloa, maassa oleskelua ja maasta poistumista koskevan lain uudistamista;

44.  tukee naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean (CEDAW) suosituksia, joissa kehotetaan parantamaan maahan tulevien naispuolisten kotitaloustyöntekijöiden tietämystä heille kuuluvista ihmisoikeuksista, kuten edellytetään CEDAW-yleissopimuksessa, jonka sopimuspuoli Libanon on, nojalla; korostaa erityisesti tarvetta lopettaa ”Kafala-järjestelmä” ja varmistaa kotitaloustyötä tekevien maahanmuuttajanaisten oikeussuojan toteutuminen esimerkiksi takaamalla heidän turvallisuutensa ja oleskelunsa heidän asemaansa koskevien oikeudellisen ja hallinnollisten menettelyjen aikana;

Mauritania

45.  korostaa, että vaikka Mauritanian hallitus onkin saanut aikaan edistystä lainsäädäntötoimissa, joilla torjutaan orjuuden ja orjuutta muistuttavien käytäntöjen kaikkia muotoja, tehokkaan täytäntöönpanon puute mahdollistaa edelleen ilmiön olemassaolon; kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön orjuuden vastaisen lainsäädännön ja aloittamaan orjuuden kaikki muodot käsittävien eriteltyjen tietojen maanlaajuisen, järjestelmällisen ja säännöllisen keräämisen sekä toteuttamaan perinpohjaisen ja todisteisiin perustuvan tutkimuksen orjuuden historiasta ja luonteesta sen kitkemiseksi;

46.  kehottaa Mauritanian viranomaisia sallimaan sanan- ja kokoontumisvapauden kansainvälisten yleissopimusten ja maan oman lainsäädännön mukaisesti; kehottaa myös vapauttamaan Biram Dah Abeidin, Bilal Ramdanen ja Djiby Sow’n, jotta he voivat jatkaa orjuudenvastaista väkivallatonta kampanjaansa ilman ahdistelua tai pelottelua;

Myanmar

47.  pitää myönteisenä kilpailuhenkisten vaalien järjestämistä 8. marraskuuta 2015, mikä on tärkeä virstanpylväs maan siirtymisessä demokratiaan; panee tyytyväisenä merkille, että Myanmarin äänestäjät ovat sitoutuneet jatkamaan maan demokratiakehitystä; on kuitenkin yhä huolissaan vaalien perustuslaillisista puitteista, sillä niiden mukaan 25 prosenttia parlamentin edustajanpaikoista on varattu armeijalle; panee merkille ihmisoikeuksien suhteen tähän mennessä saavutetun edistymisen mutta toteaa, että edelleen on olemassa useita suurta huolta aiheuttavia kysymyksiä, kuten vähemmistöjen oikeudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus ja oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen; tukee Myanmaria sen käynnissä olevassa poliittisessa siirtymäprosessissa kohti demokratiaa, rauhaa, vakautta ja talouskehitystä;

48.  tuomitsee rohingya-väestön syrjinnän, jota pahentavat kyseisen yhteisön oikeudellisen aseman puuttuminen sekä muihin kuin buddhalaisiin kohdistuvan vihapuheen lisääntyminen; kehottaa suorittamaan kattavat, avoimet ja riippumattomat tutkinnat kaikista ilmoitetuista rohingya-väestöön kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista ja katsoo, että parlamentin vuonna 2015 hyväksymät neljä lakia, joilla pyrittiin ”suojelemaan rotua ja uskontoa”, sisältävät sukupuoleen perustuvaa syrjintää koskevia näkökohtia; toistaa pyyntönsä sallia YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston avaaminen maassa; katsoo, että on tehtävä täysi kestävyyteen liittyvien vaikutusten arviointi ennen kuin neuvottelut unionin ja Myanmarin välisestä investointisopimuksesta saatetaan päätökseen;

Nepal

49.  pitää myönteisenä 20. syyskuuta 2015 voimaan tullutta Nepalin uutta perustuslakia, jonka on tarkoitus olla pohjana maan tulevalle poliittiselle vakaudelle ja talouskehitykselle; toivoo, että lähitulevaisuudessa ratkaistaan loputkin huolenaiheet, jotka koskevat vähemmistöjen, kuten kastittomien, poliittista edustusta ja kansalaisuuslakeja;

50.  pitää valitettavana, että sisällissodan aikana ihmisoikeusloukkauksiin puolin ja toisin syyllistyneet eivät yleisesti ole vieläkään joutuneet vastuuseen teoistaan, vaikka toukokuussa 2014 säädettiin laki totuudesta, sovinnosta ja katoamisista; kehottaa Nepalin hallitusta liittymään kansainväliseen yleissopimukseen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; tuomitsee tiibetiläispakolaisten perusvapauksien rajoittamisen; kehottaa Intiaa lopettamaan Nepalin talouden epävirallisen saarron, joka yhdessä huhtikuussa 2015 sattuneen tuhoisan maanjäristyksen kanssa aiheuttaa humanitaarisen kriisin ja pakottaa taas lähes miljoona nepalilaista köyhyyden umpikujaan;

Oman

51.  antaa Omanille kiitosta hallituksen kansallisen ihmisoikeuskomitean perustamisesta ja kutsusta, joka mahdollisti oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen käsittelevän YK:n erityisedustajan uraauurtavan vierailun syyskuussa 2014; toivoo, että nämä rakentavat toimet johtavat Omanin entistä tiiviimpään toimintaan YK:n ihmisoikeusedustajien sekä riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa;

52.  kehottaa Omania toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voitaisiin lievittää, kuten YK:n erityisedustaja totesi, maan pysyvää pelon ja uhkailun ilmapiiriä, jossa yksilöt eivät uskalla ilmaista mielipiteitään, puhua puhelimessa eivätkä tavata toisiaan; on edelleen huolissaan kaikkien poliittisten puolueiden kieltämisestä ja elokuussa 2014 hyväksytystä uudesta kansalaisuuslaista, jonka mukaan kansalaisuus voidaan peruuttaa kansalaisilta, jotka liittyvät kansallisten etujen kannalta haitallisiksi katsottuihin ryhmiin, ja kehottaa hallitusta tarkastelemaan asiaa uudelleen; kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita antamaan Omanille teknistä ja oikeudellista apua turvallisen ja suotuisan ympäristön luomiseksi kansalaisyhteiskunnan järjestöille;

Ruanda

53.  on huolissaan Ruandan ihmisoikeustilanteesta, sanan- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, poliittisten oppositiopuolueiden ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan demokraattisten toimintamahdollisuuksien vähenemisestä sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden mahdollistavan ympäristön puuttumisesta; kehottaa Ruandan hallitusta avaamaan demokraattisen tilan, jossa yhteiskunnan kaikki osat voivat toimia vapaasti;

54.  on huolissaan ehdotetusta perustuslain muutoksesta, jolla on tarkoitus sallia nykyisen presidentin asettua ehdolle kolmannelle toimikaudelle; kehottaa Ruandan hallitusta noudattamaan demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan 5 artiklaa, jossa määrätään, että sopimusvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen perustuslain noudattamisen, erityisesti perustuslain mukaisen vallansiirron, sekä 23 artiklaa, jonka mukaan hallituksen demokraattista vaihtamista ei saa vesittää perustuslakia muuttamalla;

Venezuela

55.  ilmaisee huolensa maan vakavasta ihmisoikeustilanteesta, joka on seurausta taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen tilanteen heikentymisestä viime vuosina; toteaa jälleen, että sananvapaus, riippumaton oikeuslaitos ja oikeusvaltioperiaate ovat kaikkien demokraattisten yhteiskuntien keskeisiä osatekijöitä; kehottaa Venezuelan viranomaisia lopettamaan kaikki tiedotusvälineiden vapauden ja tiedon saannin vapauden rajoitukset, noudattamaan kaikissa tuomioistuinmenettelyissä kansainvälistä oikeutta ja vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit; suhtautuu myönteisesti 6. joulukuuta 2015 pidettyjen vaalien tulokseen ja uuden kansalliskokouksen muodostamiseen; tuomitsee kaikki pyrkimykset heikentää vaalitulosten täydellistä toteutumista, kuten joidenkin demokraattisesti valittujen jäsenten erottamisen; kehottaa valittuja jäseniä ryhtymään rakentavaan vuoropuheluun, jotta on mahdollista torjua Venezuelan taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia ja turvallisuushaasteita;

Valko-Venäjä

56.  pitää myönteisenä jäljellä olleiden poliittisten vankien vapauttamista elokuussa 2015 ja kehottaa Valko-Venäjän hallitusta puhdistamaan vapautettujen poliittisten vankien maineen ja palauttamaan heille täydet kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet; panee merkille riippumattomien kansainvälisten tarkkailijoiden vuoden 2015 presidentinvaaleissa havaitsemat puutteet ja kehottaa Valko-Venäjää järjestämään tulevat parlamenttivaalit kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti; toteaa Valko-Venäjän olevan ainoa kuolemanrangaistusta vielä käyttävä Euroopan maa ja kehottaa sitä liittymään kuolemanrangaistuksen käytön maailmanlaajuiseen moratorioon ensimmäisenä toimena kohti sen pysyvää poistamista;

o

o  o

57.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0470.

Oikeudellinen huomautus