Postupak : 2015/3034(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0051/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0051/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 270kWORD 81k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0043/2016
14.1.2016
PE575.953v01-00
 
B8-0051/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP))


Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Boris Zala u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP))  
B8-0051/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir glavu V. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegov članak 42. stavak 7.,

–  uzimajući u obzir članak 2. stavak 4. i članak 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 22. studenog 2012. pod nazivom „Klauzule o uzajamnoj obrani i solidarnosti EU-a: političke i operativne dimenzije”(1),

–  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda i posebno odredbe iz njezina poglavlja VII. i članka 51.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Francuske Republike pred oba doma francuskog parlamenta od 16. studenog 2015. da je Francuska u ratu,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o obrani i sigurnosti donesene na sastancima od 19. – 20. studenog 2013. i 25. – 26. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir ishod sastanka ministara obrane u Vijeću za vanjske poslove 17. studenog 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se 13 studenog 2015. u Parizu dogodilo više terorističkih napada u kojima je život izgubilo najmanje 130 osoba iz više od 26 zemalja;

B.  budući da je nakon terorističkih napada u Parizu 13. studenog 2015. francuska vlada službeno aktivirala klauzulu o uzajamnoj obrani iz članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji;

C.  budući da, nakon što je Francuska aktivirala klauzulu o uzajamnoj obrani, države članice imaju obvezu pružiti joj svu moguću pomoć i potporu u skladu s člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda;

D.  budući da je upotreba sile EU-a ili njezinih država članica dopustiva samo ako je pravno zasnovana na temelju Povelje UN-a; napominje u ovom kontekstu neotuđivo pravo na pojedinačnu ili kolektivnu samoobranu u skladu s člankom 51. Povelje UN-a; naglašava da je sprječavanje sukoba i napada poželjnije od rješavanja njihovih posljedica;

E.  budući da su solidarnost, pomoć i uzajamna potpora među državama članicama, pa i uporabom sredstava EU-a, među temeljnim vrijednostima Europske unije; budući da je sigurnost država članica nedjeljiva i da bi svim europskim građanima trebala biti zajamčena jednaka sigurnost i jednaka zaštita od konvencionalnih i nekonvencionalnih prijetnji, uključujući terorizam i napade aktera koji djeluju u ime država i mimo njih;

F.  budući da se borba protiv međunarodnog terorizma smatra prioritetom EU-a i da postupanje u skladu s načelom solidarnosti zahtijeva djelovanje na njegovu teritoriju, kao i u inozemstvu, u skladu s međunarodnim pravom; budući da su unutarnji i vanjski aspekti sigurnosti EU-a nužno i blisko povezani;

G.  budući da sigurnosna i obrambena struktura predviđena Ugovorima još nije u potpunosti uspostavljena; budući da se Ugovorom iz Lisabona predviđa poboljšana suradnja u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), između ostalog dodjeljivanjem posebnih zadataka i misija skupinama država, kao i ideja stalne strukturirane suradnje u vojnim pitanjima; budući da su države članice odgovorne za ostvarivanje napretka u području sigurnosti i obrane Unije;

H.  budući da članak 42. stavak 6. UEU-a o stalnoj strukturiranoj suradnji treba aktivirati među državama članicama koje žele međusobno blisko surađivati;

I.  budući da EU treba ojačati svoju suradnju s Organizacijom sjevernoatlantskog ugovora (NATO) kako bi više uskladio sigurnosne i obrambene politike utvrđene unutar obaju okvira, posebno kada je država članica žrtva agresije na svome teritoriju, što obuhvaća terorističke napade;

J.  budući da institucije EU-a trebaju biti aktivnije u pitanjima sigurnosne i obrambene politike i promicati provedbu svih odredbi o sigurnosnoj i obrambenoj politici sadržanih u Ugovorima, uključujući one o posebnoj ulozi NATO-a u pitanjima europske i transatlantske sigurnosti i obrane; budući da treba ojačati strateško partnerstvo EU-a i NATO-a; budući da institucije EU-a moraju podupirati sve države članice u njihovim nastojanjima da u potpunosti provedu te odredbe;

1.  s velikim zadovoljstvom pozdravlja jednoglasnu i punu podršku koju su Francuskoj pružile sve države članice; posebno pozdravlja spremnost svih država članica da pruže svu potrebnu pomoć i potporu;

2  naglašava da svaka upotreba sile mora biti u skladu s Poveljom UN-a, međunarodnim pravom o ljudskim pravima i međunarodnim humanitarnim pravom;

3.  podsjeća da je ovo prvi put da je aktivirana klauzula o uzajamnoj obrani; smatra da će taj slučaj služiti kao presedan za buduću upotrebu klauzule o uzajamnoj obrani te da bi se njime također trebala ojačati europska sigurnost i obrana;

4.  s velikim zadovoljstvom napominje da su ponuđena dodatna sredstva za borbu protiv terorizma nakon što je Francuska aktivirala klauzulu o uzajamnoj obrani; potiče sve države članice da održe razinu ponuđenih sredstava sve dok je to potrebno; pozdravlja ulogu Francuske u pokretanju tog zajedničkog pothvata; potiče nadležne institucije EU-a da pruže svoju potporu i da je nastave pružati po potrebi;

5.  smatra da je aktiviranje klauzula o uzajamnoj obrani i solidarnosti koje su utvrđene Ugovorima prije svega političko pitanje; ističe činjenicu da su pri aktivaciji te klauzule Europsko vijeće i Europski parlament referentna mjesta za političke rasprave;

6.  podsjeća da su u prethodnim rezolucijama potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku upućeni pozivi da predloži praktične mjere i smjernice kojima bi se zajamčio učinkovit odgovor u slučaju da neka država članica aktivira klauzulu o uzajamnoj obrani, kao i da izradi analizu uloge koju bi institucije EU-a imale u slučaju aktiviranja te klauzule; međutim izražava žaljenje zbog činjenice da se u trenutku prve aktivacije klauzule o uzajamnoj obrani nije raspolagalo ni analizom ni smjernicama, što je dovelo do toga da su u sadašnjoj situaciji potrebne ad hoc mjere, ad hoc upravljanje i ad hoc suradnja;

7.  smatra da je uvođenje praktičnih mjera i smjernica za buduću aktivaciju klauzule o uzajamnoj obrani i dalje hitan prioritet; naglašava da bi se pri sastavljanju tih smjernica trebale uzeti u obzir pouke izvučene iz prve aktivacije članka 42. stavka 7; ponavlja svoj stav da bi obveza pružanja pomoći i potpore, čime se izražava politička solidarnost među državama članicama, trebala zajamčiti da se u Vijeću brzo donese odluka o davanju podrške napadnutoj državi članici; smatra da bi savjetovanje u skladu sa zahtjevom utvrđenim člankom 32. UEU-a poslužilo toj svrsi, ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da u međuvremenu donosi odluke o svojoj obrani;

8.  izražava zabrinutost da upravljanje pomoći i potporom u okviru klauzule o uzajamnoj obrani na bilateralnoj osnovi, kao što je ovdje slučaj, neće biti moguće za sve države članice te zato poziva Europsko vijeće da dade poticaj daljnjem razvoju klauzule o uzajamnoj obrani i osnaži posredničku ulogu relevantnih institucija EU-a;

9.  poziva na praćenje događaja u pogledu aktivacije članka 42. stavka 7. UEU-a, na primjer uz pomoć mehanizma kao što su zajednički savjetodavni sastanci;

10.  napominje da bi pozivanjem na klauzulu o solidarnosti iz članka 222. UFEU-a bilo moguće dati sva relevantna sredstva EU-a na raspolaganje Francuskoj i drugim državama članicama koje su izravno uključene u borbu protiv terorizma;

11.  poziva na bolju usklađenost službi koje se bave upravljanjem granicama, policije i drugih tijela za provođenje zakona te obavještajnih službi i poziva na učinkovitiju i bolje strukturiranu razmjenu informacija među njima; ističe da je potreban mehanizam za koordinaciju među državama članicama i njihovu uzajamnu potporu u pogledu posebnih policijskih operacija velikih razmjera;

12.  poziva na osmišljavanje zajedničke vanjske politike EU-a o pitanju budućnosti Sirije i šireg područja Bliskog istoka u suradnji sa svim relevantnim akterima; smatra da bi ta politika trebala biti integralan dio buduće globalne strategije EU-a; konstatira da je trebalo poboljšati dosadašnju koordinaciju država članica koje pridonose borbi protiv terorizma u tom području; napominje da vojna podrška koaliciji koja pokušava zaustaviti napredovanje Da'esha/ISIS-a u Iraku, Siriji i Libiji nije dosegnula potencijal integriranog europskog pristupa zbog nedovoljne organizacije i koordinacije;

13.  stajališta je da bi sadašnja aktivacija članka 42. stavka 7. UEU-a trebala osloboditi potencijal svih odredbi Ugovora povezanih s pitanjima sigurnosti i obrane koje bi trebale uslijediti; u ovom kontekstu podsjeća na važnost potpune i pravilne primjene obrambenog paketa koji sadržava Direktivu 2009/81/EZ o javnoj nabavi za potrebe obrane i Direktivu 2009/43/EZ o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice;

14.  poziva na potpunu provedbu Uredbe (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi članka 10. Protokola UN-a protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem čiji je cilj učinkovit nadzor prijenosa vatrenog oružja za civilnu uporabu; pozdravlja reviziju zakonodavstva EU-a o vatrenom oružju (uključujući zakonodavstvo o deaktivaciji, administrativnim sankcijama i signalnom oružju) i namjeru jačanja policijske suradnje sa susjednim zemljama u pogledu krijumčarenja oružja; stoga traži od Komisije da poboljša kapacitete Europola u tom području;

15.  smatra da aktivacija klauzule o uzajamnoj obrani, posebno u kontekstu prijetnje terorizma s kojom se države članice suočavaju i intenziteta sukoba u susjednim zemljama, također naglašava potrebu da EU ima svoj glas u Vijeću sigurnosti UN-a; stajališta je da bi EU u okviru Vijeća sigurnosti UN-a trebao učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se zauzeo za novo shvaćanje međunarodnog humanitarnog prava koje bi odražavalo trenutačne prijetnje nekonvencionalnim oružjem te prijetnje koje predstavljaju akteri koji djeluju mimo država, kao što su terorističke skupine, te kako bi zajamčilo da će navedene prijetnje biti na odgovarajući način obuhvaćene primjenjivim međunarodnim pravom; smatra da bi EU u skladu s međunarodnim pravom trebao promicati „odgovornost za zaštitu”, međunarodno načelo UN-a u pogledu sigurnosti i ljudskih prava za hitnu humanitarnu prevenciju i djelovanje;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, predsjedniku Europske komisije, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku Organizacije sjevernoatlantskog ugovora, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država i ministru obrane SAD-a.

(1)

SL C 419, 16.12.2015., str. 138.

Pravna napomena