Διαδικασία : 2015/3035(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0064/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0064/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 555kWORD 148k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.966v01-00
 
B8-0064/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 (2015/3035(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0064/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 είναι έτη με σημαντικές επετείους που συνδέονται με την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως: η 70ή επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, η 50ή επέτειος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), η 30ή και η 20ή αντίστοιχα επέτειος της Διακήρυξης του Δικαιώματος στην Ανεξαρτησία (1986) και της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (1995), καθώς και η 15η επέτειος του θεμελιώδους ψηφίσματος του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (2000) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, φύλου ή χρώματος, επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ανεξάρτητα από το αν είναι πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά – τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα, και θεωρεί ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και προβλέπει τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και ασφάλειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανθρωπιστικής δράσης, της κλιματικής αλλαγής και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απομονωμένα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC/ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (ΚΠΕ/UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που αντιμετωπίζουν είτε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε θεματικά ζητήματα, συμβάλλουν όλα στην προώθηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, ορισμένα από τα τρέχοντα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν, κατά κοινή ομολογία, διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Choi Kyong-lim ως Προέδρου του ΣΑΔΗΕ για το 2016·

2.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ που καλύπτει την 28η, 29η και 30ή σύνοδο·

3.  επιβεβαιώνει την θέση του βάσει της οποίας τα μέλη του ΣΑΔΗΕ θα πρέπει να εκλέγονται μεταξύ των εκπροσώπων κρατών που μεριμνούν για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, και της δημοκρατίας και, και παροτρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προωθήσουν την θέσπιση κριτηρίων βασιζόμενων στις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά την εκλογή ενός νέου μέλους του ΣΑΔΗΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένα νεοεκλεγέντα μέλη του ΣΑΔΗΕ, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να προασπιστεί η ανεξαρτησία του ΣΑΔΗΕ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να ασκεί την εντολή του αποτελεσματικά και αμερόληπτα·

4.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων, που τους επιτρέπει να εκπληρώνουν την αποστολή τους με πλήρη αμεροληψία, εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας με ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Βενεζουέλα, η Σαουδική Αραβία και την Αιθιοπία, και κράτη- παρατηρητές, όπως η Ζιμπάμπουε, το Ουζμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν, με ειδικές θεματικές διαδικασίες, καθώς και για την έλλειψη συνεργασίας για τις ειδικές διαδικασίες για συγκεκριμένες χώρες με τις ενδιαφερόμενες χώρες, και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές·

5.  επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η οικουμενικότητα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) με στόχο να επιτευχθεί πλήρης κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον δεύτερο κύκλο εξέτασης, ο οποίος εστιάζεται στην εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν δεκτές στον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας ΚΠΕ·

6.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι συμμετέχει πλήρως στην Καθολική Περιοδική Εξέτασης (ΚΠΕ/UPR) ένα ευρύ φάσμα συμβαλλομένων μερών, κυρίως μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, και διαπιστώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένες χώρες τέθηκαν σοβαροί περιορισμοί στην συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην διαδικασία ΚΠΕ·

7.  καλεί την ΕΕ και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για την παρακολούθηση των συστάσεων της ΚΠΕ σε όλους τους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες, έτσι ώστε να διερευνηθούν τρόποι και μέσα για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών μέσω στρατηγικών ανά χώρα και περιφερειακών στρατηγικών·

8.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για Αλλαγή, του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της συνολικής παρουσίας των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τη δημιουργία οκτώ περιφερειακών κόμβων για την παρακολούθηση και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άμεση συνεργασία με τους εταίρους έτσι ώστε να μετασχηματίζονται οι συστάσεις του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πραγματικές αλλαγές επιτόπου·

Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

9.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αναθεώρηση του συντάγματος που έχει δρομολογηθεί σε ορισμένες χώρες, με στόχο την τροποποίηση του ανώτατου αριθμού προεδρικών θητειών, ένα θέμα το οποίο, κατά καιρούς, έχει οδηγήσει σε βιαιότητες με την ευκαιρία εκλογών· επιβεβαιώνει ότι ο σεβασμός των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της ατομικής και συλλογικής ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, αποτελούν τους κατ' εξοχήν δείκτες μιας δημοκρατικής, ανεκτικής και πλουραλιστικής κοινωνίας·

10.  επαναλαμβάνει ότι η ελεύθερη εκλογή πολιτικών ηγετών μέσα από περιοδικά διεξαγόμενες γνήσιες εκλογές με βάση την καθολική και ίση ψηφοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 21 παράγραφος 3) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 25)· και επαναβεβαιώνει ότι η ύπαρξη της ελευθερίας της έκφρασης και ενός δυναμικού περιβάλλοντος που θα είναι πρόσφορο σε μια ανεξάρτητη και πολυφωνική κοινωνία των πολιτών αποτελούν προαπαιτούμενα για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  καταδικάζει τη η συνεχιζόμενη όχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από τις κυβερνητικές δυνάμεις πορισμένων τρίτων χωρών· εκφράζει την ανησυχία του για την άδικη και περιοριστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εσωτερικό, η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση του χώρου για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθούν και να υποστηρίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό·

12.  φρονεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν πλεονεκτήματα και δημιουργούν προκλήσεις για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει ζητήματα επίβλεψης και ιδιωτικότητας, που επηρεάζουν τους ανθρώπους στο Διαδίκτυο και εκτός αυτού·

13.  επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στη θανατική ποινή, στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία, σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στο δικαίωμα του κάθε ατόμου στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

14.  επαινεί την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα στην κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα λίγα τελευταία χρόνια· καλεί τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή έχουν κηρύξει από μακρού μορατόριουμ στη θανατική ποινή να μην την επαναφέρουν·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

15.  εκφράζει τη λύπη του διότι, πάνω από 20 χρόνια μετά την έγκριση της Διακήρυξης της Βιέννης για την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την αλληλεξάρτηση και τον αλληλένδετο χαρακτήρα όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR) δεν αντιμετωπίζεται σε ίδια βάση και με την ίδια έμφαση όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)· αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΣΑΔΗΕ να θέσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση και να τους δώσει την ίδια έμφαση, μέσω της θέσπισης εντολοδόχων Ειδικών Διαδικασιών σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα·

16.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/HRC/29/31) και υποστηρίζει τις προτάσεις του για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, οι οποίες περιλαμβάνουν: να δοθεί στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα η ίδια προβολή και προτεραιότητα που δίδεται στα ατομικά και πολιτισμικά δικαιώματα· να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία· να υλοποιηθούν φορολογικές πολιτικές ειδικά στοχευμένες στη μείωση των ανισοτήτων· να δοθεί νέα ώθηση και να καταστεί ουσιαστικό το δικαίωμα στην ισότητα· και να τεθούν τα ζητήματα αναδιανομής των πόρων στο κέντρο της συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

17.  είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση των δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, δεδομένου ότι εκτρέπουν κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού, που θα έπρεπε να αφιερωθούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι βασικές υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές· θεωρεί ότι η δράση για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση, την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, σε μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και στη δημοκρατική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις είναι θεμελιώδης για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

18.  υποστηρίζει ένθερμα την ουσιαστική και συνολική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης εθνικών προγραμμάτων δράσης· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στην αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τα ένδικα μέσα·

19.  καλεί τον ΟΗΕ και την ΕΕ να αντιμετωπίσουν, μαζί με τις πολυεθνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το ζήτημα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι είναι θύματα αντιποίνων, μεταξύ άλλων με απειλές, όχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες, επειδή επικρίνουν τις μεγάλης κλίμακας αγορές εδαφών σε βάρος των δικαιωμάτων των αγροτικών πληθυσμών τρίτων χωρών στη γη και στην τροφή· καλεί τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία να περιλαμβάνουν συστηματικά τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων στη γη στα σχέδιά τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρύνει το Έργο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης έτσι ώστε να συμβάλλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τις σχετικές με τις επιχειρήσεις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  επισημαίνει ότι μια ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας (IGWG) με αντικείμενο την εκπόνηση ενός νομικά δεσμευτικού μηχανισμού για τις διακρατικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρηματικές οντότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συγκροτήθηκε με ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ στις 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2015· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον προαναφερθέντα νομικά δεσμευτικό διεθνή μηχανισμό·

Μετανάστευση

22.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει προκληθεί από τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που εξαναγκάζονται να αφήσουν τις εστίες τους εξαιτίας διωγμών, ένοπλων συγκρούσεων και γενικευμένης βίας, σε αναζήτηση προστασίας και καλύτερης ζωής, και διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια· καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους μηχανισμούς του να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή τις συνέπειες αυτής της κρίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνουν συστάσεις για το θέμα·

23.  καλεί όλες τις χώρες να υιοθετήσουν μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη μετανάστευση, θέτοντας τα δικαιώματα των μεταναστών στο κέντρο των μεταναστευτικών πολιτικών και της διαχείρισης της μετανάστευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση περιθωριοποιημένων και μειονεκτικών ομάδων μεταναστών, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά· καλεί όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν τη σχετική με το φύλο βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού της μεταναστευτικής πολιτικής από τη σκοπιά του φύλου, ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους·

24.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων που βρίσκονται στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την προέλευσή τους και από το μεταναστευτικό καθεστώς τους· υπενθυμίζει ότι η επιστροφή μεταναστών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των μεταναστών, με βάση ελεύθερες και με επίγνωση αποφάσεις και μόνο όταν υπάρχει εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους στη χώρα τους· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση μεταναστών·

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η οποία καλύπτει την προσαρμογή, τον μετριασμό, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και την οικοδόμηση ικανοτήτων· επιμένει ότι το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς της οικονομικής πολιτικής· καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα συμβαλλόμενα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία, να θεσπίσουν επείγοντα και φιλόδοξα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής, ενσωματώνοντας την κλιματική αλλαγή σε όλους τους τομείς πολιτικής·

26.  υπενθυμίζει ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει μια άμεση και δυνητικά μη αντιστρέψιμη παγκόσμια απειλή για την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ότι ο αντίκτυπός αυτός στις ευπαθείς ομάδες, που ήδη βρίσκονται σε επισφαλή θέση από πλευράς ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι αισθητός· παρατηρεί με ανησυχία ότι συμβάντα που συνδέονται με το κλίμα, όπως η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και οι ακραίες μετεωρολογικές αλλαγές που προκαλούν ξηρασίες και πλημμύρες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες απώλειες ζωών, σε μετατοπίσεις πληθυσμών και σε ελλείψεις τροφής και νερού·

27.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ορισμού του στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ή κάποιας νομικώς δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας·

Δικαιώματα των γυναικών

28.  χαιρετίζει το πρόσφατο ψήφισμα 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο ανάγει τις γυναίκες σε κεντρική συνιστώσα όλων των προσπαθειών για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, που περιλαμβάνουν την εξτρεμιστική βία, την κλιματική αλλαγή, τη μετανάστευση, την βιώσιμη ανάπτυξη, την ειρήνη και την ασφάλεια· επαινεί τα πορίσματα της παγκόσμιας μελέτης των ΗΕ σχετικά με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που τονίζουν τη σημασία του ηγετικού ρόλου και της συμμετοχής των γυναικών στη διευθέτηση συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, και αναφέρει ότι η συμμετοχή τους έχει βελτιώσει την ανθρωπιστική βοήθεια, έχει ενισχύσει τις προσπάθειες των ειρηνευτικών δυνάμεων, έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση ειρηνευτικών συνομιλιών και έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής βίας·

29.  εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, μετά την εμφάνιση βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων όπως το Daesh στη Συρία και το Ιράκ και η Boko Haram στη Δυτική Αφρική, η βία κατά των γυναικών έχει προσλάβει μια νέα διάσταση, πιο τρομακτική από ποτέ άλλοτε, δεδομένου ότι η σεξουαλική βία έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων, της ιδεολογίας και των πηγών εσόδων αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων, αντιπροσωπεύει δε μια καίρια νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και τα όργανα του ΟΗΕ να εντείνουν την προσήλωσή τους στην καταπολέμηση των απεχθών αυτών εγκλημάτων και στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των γυναικών, ώστε αυτές να επιτευχθεί δικαιοσύνη, επανόρθωση και υποστήριξη·

30.  θεωρεί ότι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής βίας είναι να εξασφαλιστεί η αυτονομία των γυναικών, με αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισοτήτων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, οι οποίες καθιστούν ευπαθείς τις γυναίκες και τα κορίτσια σε περιόδους συγκρούσεων· καλεί τον ΟΗΕ και όλα τα κράτη μέλη του να λάβουν απτά μέτρα για να εξασφαλίσουν την αυτονομία των γυναικών, την ουσιαστική τους ένταξη στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης, αυξάνοντας την αντιπροσώπευσή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή όργανα και μηχανισμούς·

Δικαιώματα των παιδιών

31.  υπενθυμίζει ότι η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989 και αποτελεί την ευρύτερα κυρωμένη διεθνή συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορίζει μια σειρά δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία, στην εκπαίδευση και το παιχνίδι, καθώς και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα προστασίας από τη βία και τις διακρίσεις, καθώς και το δικαίωμα να ακούγονται οι απόψεις του· καλεί όλους τους υπογράφοντες αυτής της συνθήκης να τιμήσουν την υποχρέωσή τους·

32.  χαιρετίζει την προγραμματισμένη παγκόσμια μελέτη που θα δρομολογηθεί από τον ΟΗΕ προκειμένου να χαρτογραφηθεί, μέσω παρακολούθησης και ανάλυσης της αξιολόγησης, ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται επί τόπου οι διεθνείς νόμοι και τα πρότυπα, και να αξιολογηθούν οι συγκεκριμένες δυνατότητες των κρατών να βελτιώσουν τις πολιτικές και τις απαντήσεις τους· παροτρύνει όλα τα κράτη να υποστηρίξουν αυτή τη μελέτη και να συμμετάσχουν ενεργά·

Δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ

33.  εκφράζει την ανησυχία του για την εμμονή μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων σε διάφορες χώρες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε χώρες οι οποίες πρόσφατα θέσπισαν νόμους αντι-ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι απειλούν τη ζωή σεξουαλικών μειονοτήτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους λεγόμενους νόμους «κατά της προπαγάνδας» οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και ισχύουν επίσης σε ορισμένες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου·

34.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στο συνεχιζόμενο έργο του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και με τη νέα εκστρατεία με θέμα «Ελευθερία και ισότητα»· ενθαρρύνει τον Ύπατο Αρμοστή να συνεχίσει το έργο της καταπολέμησης των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα όπλα

35.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την εκπόνηση κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την οποία θα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και θα εξετάζονται θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η λογοδοσία, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την παραγωγή, την ανάπτυξη, και τη χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων των διαλόγων που διεξάγονται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ

36.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

37.  καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγιση και να ενσωματώσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και της ανάπτυξης, καθώς και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας· τονίζει επίσης ότι η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ·

Προτεραιότητες της ΕΕ σε ζητήματα που συνδέονται με συγκεκριμένες χώρες

Λευκορωσία

38.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καταδικάζει την παρενόχληση των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και των δημοσιογράφων της αντιπολίτευσης, και τις διώξεις και κρατήσεις ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επικριτών με χαλκευμένες κατηγορίες· καταδικάζει την συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής· ζητεί την ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία κατά την 32η σύνοδο του Συμβουλίου, και καλεί την κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή, και να δεσμευτεί στη δρομολόγηση των, από καιρό αναμενόμενων, μεταρρυθμίσεων για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστάσεων του Ειδικού Εισηγητή και άλλων μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ουκρανία

39.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις αδιακρίτως σε μη στρατιωτικούς στόχους, τις στοχευμένες επιθέσεις σε σχολεία και τη χρήση των σχολείων για στρατιωτικούς σκοπούς και από τα δύο μέρη· καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της σύγκρουσης, και υποστηρίζει πλήρως την αποστολή παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία· καλεί την κυβέρνηση της Ουκρανίας να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την παράδοση ορισμένων τύπων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας υποκατάστασης οπιοειδών (OST), να να βελτιώσει τη διαδικασία εγγραφής και τα μέσα πρόσβασης στην απασχόληση και στα κρατικά επιδόματα για όσους εκτοπίστηκαν από τις συγκρούσεις, να καταργήσει τη νομοθεσία που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της χρήσης των σχολείων από τις ένοπλες δυνάμεις και τις ένοπλες ομάδες τόσο στην υπό κυβερνητικό έλεγχο περιοχή όσο και στις περιοχές που κρατούνται από τους αντάρτες, καθώς και να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης και να ενταχθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως πλήρες μέλος· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε επίπεδο ΟΗΕ για να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία και για να διενεργηθούν αμερόληπτες έρευνες σχετικά με τα βίαια επεισόδια και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την καταστολή των διαδηλώσεων της Πλατείας Ανεξαρτησίας (Maidan) και σχετικά με την πιθανή χρήση πυρομαχικών διασποράς από φιλοκυβερνητικές δυνάμεις και υποστηριζόμενους από τη Ρωσία μαχητές κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και να διερευνήσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και άλλες παραβιάσεις που σχετίζονται με την ένοπλη σύρραξη στην ανατολική Ουκρανία·

Αζερμπαϊτζάν

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν που διατυπώθηκε κατά την 29η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν υποστήριξαν την εν λόγω κοινή δήλωση· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν και να εργαστούν για την έγκριση ενός ψηφίσματος που απευθύνει έκκληση για την άμεση απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ακτιβιστών και μελών της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων (bloggers) που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών για βασανιστήρια κατά την κράτησή τους, καθώς και για την κατάργηση των νόμων που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι στο Αζερμπαϊτζάν·

Ουζμπεκιστάν

41.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εργαστούν προς την κατεύθυνση ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το Ουζμπεκιστάν που θα διασφαλίσει την παρακολούθηση του ΟΗΕ, την υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού και τη διεξαγωγή συζητήσεων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν, και να εξετάσουν το ιστορικό έλλειψης συνεργασίας του Ουζμπεκιστάν με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τη συνεχιζόμενη κράτηση μεγάλου αριθμού πολιτικών αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της έκφρασης και τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τη συνεχιζόμενη ύπαρξη της παιδικής εργασίας·

Συρία

42.  παροτρύνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) να αναλάβει κατάλληλη δράση προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, θα κληθούν να λογοδοτήσουν μέσω, μεταξύ άλλων, για την κατάσταση στη Συρία, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

Υεμένη

43.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τη σοβαρή κρίση που πλήττει τη χώρα από το Σεπτέμβριο του 2014, οπότε σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπράχθηκαν από τους Χούτις και άλλες ένοπλες ομάδες της Υεμένης, και από το Μάρτιο του 2015, οπότε ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έκανε το ίδιο· ιδιαίτερα καταδικάζει τις χωρίς διακρίσεις και δυσανάλογες αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησε αυτός ο συνασπισμός, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών δεκάδων αμάχων και την καταστροφή πολλών ιδιοκτησιών των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναμένεται να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη κατά την επόμενη σύνοδό του, τον Μάρτιο του 2016, καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την διενέργεια στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μιας διεθνούς έρευνας που θα τεκμηριώσει τις παραβιάσεις από όλες τις πλευρές από το Σεπτέμβριο 2014·

Μπαχρέιν

44.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη κράτηση πολλών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ακτιβιστών και δημοσιογράφων, για την άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, την έλλειψη λογοδοσίας για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για βασανιστήρια, καθώς και την έλλειψη ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας στο Μπαχρέιν· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα από μεμονωμένες δηλώσεις, μιας κοινής δήλωσης ή ενός ψηφίσματος, που θα καλεί το Μπαχρέιν να προβεί στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ακτιβιστών και άλλων ατόμων που κρατούνται και κατηγορούνται για εικαζόμενες παραβιάσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και συνεταιρίζεσθαι, στην διενέργεια αμερόληπτης διερεύνησης όλων των καταγγελιών για βασανιστήρια και κακομεταχείριση, και στην άμεση διευκόλυνση της επίσκεψης του Ειδικού Εισηγητή για τα βασανιστήρια, και άλλων μηχανισμών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί εκ νέου την ΕΕ να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και η Επιτροπή μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην απελευθέρωση των φυλακισμένων ακτιβιστών και των αντιρρησιών συνείδησης·

Νότιο Σουδάν

45.  ζητεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να υποστηρίξει τον διορισμό ειδικού εισηγητή για το Νότιο Σουδάν, η εντολή του οποίου θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με παραβιάσεις, περιλαμβανομένων της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης ανήλικων στρατιωτών και της στρατιωτικής χρήσης των σχολείων, καθώς και τη διατύπωση συστάσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής λογοδοσίας·

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

46.  χαιρετίζει το ψήφισμα που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση, το οποίο καταδικάζει τις «μακροχρόνιες, συνεχείς και συστηματικές, ευρείες και κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στη ΛΔΚ, και ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της λογοδοσίας, μεταξύ άλλων μέσω της εξέτασης ενδεχόμενης παραπομπής της κατάστασης στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ζητεί δε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επαναλάβει την έκκλησή του για λογοδοσία, συμπεριλαμβανομένων όσων ευθύνονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με βάση πολιτικές που διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του κράτους εδώ και δεκαετίες·

Χώρες που υπόκεινται σε Καθολική Περιοδική Εξέταση (UPR)

Γεωργία

47.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Γεωργίας στο ΣΑΔΗΕ και την πρόσφατη ΚΠΕ σχετικά με τη Γεωργία· παρατηρεί τις ουσιαστικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο και σε βελτιώσεις σε σχέση με τον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, την Εισαγγελία, την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμένων· σημειώνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την κακομεταχείριση, ιδίως όσον αφορά την προφυλάκιση και την αποκατάσταση των θυμάτων, τη λογοδοσία για τις καταχρήσεις εξουσίας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τις έρευνες για καταχρήσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους στο παρελθόν, και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης παρατηρητών στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· και καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα δέοντα μέτρα προκειμένου να πραγματοποιηθεί το επόμενο βήμα με βάση τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στη διαδικασία ΚΠΕ·

Λίβανος

48.  συγχαίρει τον Λίβανο για την πολιτική ανοικτών συνόρων και υποδοχής που ακολουθεί επί έτη απέναντι στους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Συρία και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει περισσότερους πόρους και να συνεργαστεί στενά με τις λιβανικές αρχές ώστε να βοηθήσει τη χώρα στην προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον εικαζόμενο μεγάλο αριθμό περιπτώσεων παιδικών και/ή αναγκαστικών γάμων μεταξύ των σύρων προσφύγων· ενθαρρύνει τη λιβανική κυβέρνηση να εξετάσει μια μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει την είσοδο και τη διαμονή στο Λίβανο, καθώς και την έξοδο από τη χώρα, η οποία δεν κάνει διάκριση μεταξύ αιτούντων άσυλο και προσφύγων αφενός και μεταναστών αφετέρου· υποστηρίζει τις συστάσεις της επιτροπής των ΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), για την εφαρμογή μέτρων με στόχο την αύξηση της πληροφόρησης των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, βάσει της Σύμβασης CEDAW, την οποία έχει υπογράψει ο Λίβανος· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να καταργηθεί το «σύστημα Kafala» και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων στην δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων με εγγυήσεις για την ασφάλεια και την διαμονή τους κατά τη διάρκεια των νομικών και διοικητικών διαδικασιών σχετικά με το καθεστώς τους·

Μαυριτανία

49.  επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η κυβέρνηση της Μαυριτανίας όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών δουλείας και συναφών πρακτικών, η έλλειψη ουσιαστικής εφαρμογής τους συμβάλλει στην συνέχιση των πρακτικών αυτών· ζητεί από τις αρχές της χώρας να υιοθετήσουν έναν νόμο κατά της δουλείας, να δρομολογήσουν, σε εθνική κλίμακα, την συστηματική και τακτική συλλογή και κατάρτιση δεδομένων για κάθε μορφή δουλείας, και να προβούν σε διεξοδική μελέτη της ιστορίας και της φύσης της δουλείας, βάσει τεκμηρίων, με στόχο την εξάλειψη της εν λόγω πρακτικής·

50.  παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας λόγου και του συνέρχεσθαι, όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ίδια η εσωτερική νομοθεσία της Μαυριτανίας· απευθύνει επίσης έκκληση για την ελευθέρωση των Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane και Djiby Sow, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την ειρηνική εκστρατεία τους κατά της συνεχιζόμενης δουλείας, χωρίς τον φόβο παρενόχλησης ή εκφοβισμού·

Μιανμάρ

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πλουραλιστικές εκλογές που διενεργήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2015 και που αποτελούν ορόσημο στην πορεία της χώρας προς την δημοκρατία· παραμένει, ωστόσο, ανήσυχο για το συνταγματικό πλαίσιο των εκλογών αυτών, δυνάμει του οποίου το 25% των εδρών στο Κοινοβούλιο προορίζονται αποκλειστικά για τους στρατιωτικούς· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεσθεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογραμμίζοντας παράλληλα και ορισμένα εναπομένοντα θέματα που συνιστούν αντικείμενα ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

52.  καταδικάζει τις διακρίσεις κατά των Rohingya, οι οποίες οξύνονται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή στερείται νομικού καθεστώτος, και από την άνοδο της ρητορικής μίσους εναντίον των μη Βουδιστών· ζητεί την πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα όλων των αναφορών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya και θεωρεί ότι οι τέσσερις νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2015 και αποβλέπουν στην «προστασία της φυλής και της θρησκείας», εισάγουν σε ορισμένες πτυχές τους διακρίσεις με βάση το φύλο· επαναλαμβάνει το αίτημά του να επιτραπεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) να εγκαταστήσει γραφείο στην χώρα· επιμένει στην ανάγκη να εκπονηθεί πλήρης αξιολόγηση του αντικτύπου στην αειφορία, πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Μιανμάρ·

Νεπάλ

53.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ, στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, του νέου συντάγματος του Νεπάλ, το οποίο θα θέσει τα θεμέλια για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· εκφράζει την ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη στο εγγύς μέλλον οι τελευταίες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική εκπροσώπηση των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Dalits, και τους νόμους περί ιθαγένειας· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη γενικευμένη έλλειψη της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν αμφότερα τα μέρη κατά τον εμφύλιο πόλεμο, παρά την υιοθέτηση, τον Μάιο 2014, του νόμου περί αλήθειας, συμφιλίωσης και εξαφανίσεων· προτρέπει την κυβέρνηση του Νεπάλ να προσχωρήσει στην Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις· καταδικάζει τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις θεμελιώδεις ελευθερίες των θιβετιανών προσφύγων· ζητεί επιμόνως από την Ινδία να άρει τον ανεπίσημο αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην οικονομία του Νεπάλ, ο οποίος σε συνδυασμό με τον καταστροφικό σεισμό του Απριλίου 2015 προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και φέρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόμα Νεπαλέζους σε αδιέξοδο φτώχειας·

Ομάν

  συγχαίρει την κυβέρνηση του Ομάν για την σύσταση της εθνικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόσκληση που επέτρεψε την ιστορική επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, τον Σεπτέμβριο 2014· εκφράζει την ελπίδα ότι τα εποικοδομητικά αυτά βήματα θα οδηγήσουν σε μια πιο έντονη δέσμευση του Ομάν, στο πλευρό των εκπροσώπων του ΟΗΕ και των ανεξαρτήτων οργανισμών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει το Ομάν να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την διάλυση αυτού που ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ περιέγραψε ως ένα διάχυτο κλίμα φόβου και εκφοβισμού στην χώρα, δηλώνοντας ότι οι πολίτες «φοβούνται να εκφράσουν την άποψή τους, να μιλήσουν, να τηλεφωνηθούν μεταξύ τους ή να συναντηθούν»· εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία, και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει, στο πλαίσιο αυτό, την απαγόρευση όλων των πολιτικών κομμάτων και τον νέο νόμο περί ιθαγένειας, που εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2014, ο οποίος ορίζει ότι θα είναι δυνατή η ανάκληση της ιθαγένειας των πολιτών που προσχωρούν σε ομάδες οι οποίες θεωρούνται επιζήμιες για τα εθνικά συμφέροντα· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσφέρουν την τεχνική και νομική αρωγή που χρειάζεται το Ομάν για να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Ρουάντα

55.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρουάντα, ειδικότερα όσον αφορά τους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, την συρρίκνωση του δημοκρατικού χώρου για τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και τις αδέσμευτες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την έλλειψη ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντα να δημιουργήσει έναν δημοκρατικό χώρο στον οποίο να μπορούν να δρουν ελεύθερα όλες οι συνισταμένες της κοινωνίας·

56.  εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη αλλαγή του συντάγματος η οποία αποβλέπει στο να καταστεί δυνατό για τον απερχόμενο Πρόεδρο να θέσει για τρίτη φορά υποψηφιότητα στις εκλογές· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντα να τηρήσει τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και την Διακυβέρνηση, το άρθρο 5 του οποίου προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνταγματικής τάξης, ιδίως της συνταγματικής μεταβίβασης της εξουσίας, ενώ το άρθρο 23 αναφέρει ότι κάθε τροποποίηση του Συντάγματος, η οποία αντιβαίνει στις αρχές της δημοκρατικής εναλλαγής είναι παράνομη·

°

°  °

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου