Menettely : 2015/3035(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0064/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0064/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 304kWORD 101k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.966v01-00
 
B8-0064/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0064/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja niihin liitetyt valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja EU:n perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämän vuoden 2015 vuosikertomuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 2015 ja 2016 ovat tärkeitä juhlavuosia, jotka liittyvät ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden toteutumiseen: YK:n perustamisen 70. vuosipäivä, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 50. vuosipäivä, oikeudesta kehitykseen annetun julistuksen (1986) 30. vuosipäivä, Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman (1995) 20. vuosipäivä sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan keskeisen päätöslauselman (2000) ja vuosituhannen kehitystavoitteiden (2000) 15. vuosipäivä;

B.  toteaa, että ihmisoikeuksien turvaaminen rodusta, alkuperästä, sukupuolesta tai ihonväristä riippumatta on kaikkien valtioiden velvollisuus; toistaa sitoutumisensa ihmisoikeuksien jakamattomuuteen riippumatta siitä, onko kyse kansalaisoikeuksista vai taloudellisista, sosiaalisista tai kulttuurisista oikeuksista, sillä nämä oikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan; katsoo, että minkä tahansa tällaisen oikeuden epääminen vaikuttaa suoraan ja kielteisesti muihin oikeuksiin; toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestönsä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia, joilla edistetään näiden oikeuksien kunnioittamista kansallisella tasolla, sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden poistamiseksi kaikilla aloilla;

C.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa EU:n eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

D.  ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja määrätään ihmisarvon kunnioittamisesta, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteesta sekä YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden noudattamisesta;

E.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi valtavirtaistettava kaikilla politiikanaloilla, jotka liittyvät rauhaan ja turvallisuuteen, kehitysyhteistyöhön, kauppaan ja investointeihin, humanitaarisiin toimiin, ilmastonmuutokseen ja terrorismin torjumiseen, sillä näitä kysymyksiä ei voida käsitellä erillään ihmisoikeuksien kunnioittamisesta;

F.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston säännölliset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleismaailmallista määräaikaistarkastelua koskeva mekanismi (UPR) ja joko jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä aihetta koskevat erityismenettelyt edistävät kaikki osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteita sekä niiden kunnioittamista;

G.  toteaa, että eräät YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyiset jäsenet kuuluvat valitettavasti maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin ja ne ovat olleet haluttomia YK:n erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön ja noudattaneet huonosti vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Choi Kyong-limin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2016;

2.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämää vuosikertomusta, joka kattaa sen 28, 29. ja 30. istunnon;

3.  toteaa jälleen kerran, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava valtioista, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa; kehottaa YK:n jäsenvaltioita edistämään ihmisoikeuksien toteuttamiseen perustuvien kriteereiden soveltamista valtioihin, joita valitaan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniksi; on huolissaan eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston vastavalittujen jäsenten ihmisoikeusloukkauksista ja korostaa, että on tärkeää puolustaa YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattomuutta, jotta voidaan varmistaa, että se voi jatkaa tehtäviensä hoitamista tehokkaasti ja puolueettomasti;

4.  toistaa tukevansa erityismenettelyjä ja toimeksiannon haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka perusteella nämä voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti; pitää hyvin valitettavana joidenkin jäsenvaltioiden, kuten Venezuelan, Saudi-Arabian ja Etiopian, sekä tarkkailijavaltioiden, kuten Zimbabwen, Uzbekistanin tai Turkmenistanin, osoittamaa haluttomuutta aihekohtaisiin erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön sekä kyseisten maiden haluttomuutta maakohtaisiin erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön ja kehottaa kaikkia valtioita toimimaan näiden menettelyjen mukaisesti;

5.  vahvistaa, että UPR-prosessi on tärkeä väline, jonka avulla voidaan saada kokonaiskuva kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteesta, ja toteaa jälleen kannattavansa tarkastelun toista kierrosta, jossa keskitytään ensimmäisen vaiheen aikana annettujen suositusten täytäntöönpanoon; vaatii kuitenkin jälleen, että niitä suosituksia, joita valtiot eivät hyväksyneet ensimmäisellä kierroksella, käsitellään uudelleen UPR-prosessin jatkuessa;

6.  tähdentää, että on varmistettava laajan sidosryhmien kirjon ja etenkin kansalaisyhteiskunnan täysipainoinen osallistuminen UPR-prosessiin, ja pitää huolestuttavina tiukkoja ja yhä lisääntyviä rajoituksia, jotka ovat haitanneet kansalaisyhteiskunnan osallistumista prosessiin;

7.  kehottaa unionia ja komissiota noudattamaan määräaikaistarkastelussa annettuja suosituksia aina, kun unioni käy poliittista vuoropuhelua kyseisten maiden kanssa, jotta voidaan kartoittaa menetelmiä ja tapoja suositusten panemiseksi täytäntöön maakohtaisten ja alueellisten strategioiden avulla;

8.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun muutosaloitetta, jolla pyritään parantamaan ja vahvistamaan YK:n ihmisoikeustoimistojen maailmanlaajuista läsnäoloa niin, että luodaan kahdeksan alueellista keskusta, jotka valvovat ja edistävät ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tekevät yhteistyötä suoraan kumppaneiden kanssa, jotta ihmisoikeusmekanismien suositusten avulla saadaan aikaan todellisia muutoksia paikan päällä;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

9.  on huolissaan eräiden maiden toteuttamista perustuslakiuudistuksista, joilla pyritään muuttamaan presidentin toimikausien enimmäismäärää, ja toteaa, että uudistukset ovat joissakin tapauksissa aiheuttaneet väkivaltaisuuksia vaalien yhteydessä; toistaa, että kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä yksilöllisen ja kollektiivisen sananvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden kunnioittaminen ovat ainoa demokraattisen, suvaitsevaisen ja moniarvoisen yhteiskunnan tunnusmerkki;

10.  toteaa, että kaikilla kansalaisilla olisi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 21 artiklan 3 kohdan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti oltava oikeus valita vapaasti poliittiset johtajansa säännöllisesti pidettävillä aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus; toistaa, että sananvapaus sekä riippumatonta ja moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa tukeva vapautunut ilmapiiri ovat edellytyksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiselle;

11.  tuomitsee sen, että useiden kolmansien maiden hallitusten joukot jatkavat ihmisoikeuksien puolustajien ja opposition edustajien ahdistelua ja pidätyksiä; on huolissaan epäoikeudenmukaisesta ja rajoittavasta lainsäädännöstä sekä ulkomaisen rahoituksen rajoittamisesta, mikä kaventaa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia; kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan tiedotusvälineiden vapautta, kansalaisjärjestöjä sekä ihmisoikeuksien puolustajien toimintaa ja mahdollistamaan sen, että ne voivat toimia pelotta ja joutumatta sorron tai uhkailun kohteeksi;

12.  katsoo, että nykyiseen digitaaliseen tekniikkaan liittyy etuja ja haasteita, jotka koskevat ihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja sananvapauden toteutumista verkossa kaikkialla maailmassa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että on nimitetty oikeutta yksityisyyteen digitaalisella aikakaudella käsittelevä YK:n erityisraportoija, jonka toimeksiantoon kuuluvat valvonta- ja yksityisyyskysymykset, jotka vaikuttavat ihmisiin verkossa ja sen ulkopuolella;

13.  toistaa vastustaneensa jo kauan kuolemanrangaistusta, kidutusta sekä julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua ja rangaistusta kaikissa tapauksissa ja kaikissa tilanteissa; korostaa jälleen kerran, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edistää ihmisarvoa, ja vahvistaa pitävänsä kiinni jokaisen yksilön oikeudesta elämään ja ihmisarvoon;

14.  antaa tunnustusta tähän mennessä saavutetulle merkittävälle edistykselle, jonka myötä jotkin maat ovat keskeyttäneet kuolemanrangaistuksen soveltamisen ja toiset ovat toteuttaneet lainsäädäntötoimia sen poistamiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että jotkin maat ovat viime vuosina ottaneet jälleen käyttöön teloitukset; kehottaa valtioita, jotka ovat poistaneet kuolemanrangaistuksen tai olleet jo pitkään käyttämättä sitä, pidättäytymään sen uudesta käyttöönotosta;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

15.  pitää valitettavana, että yli 20 vuotta kaikkien ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta ja jakamattomuudesta sekä niiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteydestä annetun Wienin julistuksen hyväksymisen jälkeen taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella ei ole samaa asemaa eikä samaa painoarvoa kuin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella; antaa tunnustuksen YK:n ihmisoikeusneuvoston pyrkimyksille saada kaikille ihmisoikeuksille yhtäläinen asema ja painoarvo taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvien YK:n erityismenettelyjen toimeksiantojen avulla;

16.  on erittäin huolissaan äärimmäisen köyhyyden kasvusta, joka vaarantaa kaikkien ihmisoikeuksien täyden toteuttamisen; pitää tässä suhteessa myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan raporttia äärimmäisestä köyhyydestä ja ihmisoikeuksista (A/HRC/29/31) ja tukee hänen ehdotuksiaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi esimerkiksi antamalla taloudellisille, sosiaalisille ja sivistyksellisille oikeuksille sama asema ja etusija kuin kansalaisoikeuksille ja poliittisille oikeuksille, tunnustamalla oikeus sosiaaliseen suojeluun, toteuttamalla erityisesti eriarvoisuuden poistamiseen tähtäävää finanssipolitiikkaa, nostamalla jälleen esille oikeus tasa-arvoon ja toteuttamaan sitä käytännössä sekä asettamalla resurssien uudelleenjakoa koskevat kysymykset keskeiselle sijalle ihmisoikeuksia koskevissa keskusteluissa;

17.  katsoo, että korruptio, verovilppi, julkisten hyödykkeiden huono hoito sekä vastuuvelvollisuuden puute ovat osaltaan syynä kansalaisten ihmisoikeuksien loukkaamiseen, sillä ne vievät valtioiden talousarvioista varoja, joita olisi käytettävä ihmisoikeuksien edistämiseen ensiarvoisen tärkeissä julkisissa palveluissa, kuten koulutuksessa, perusterveydenhuollossa ja muun sosiaalisen infrastruktuurin ylläpidossa; katsoo, että keskeisellä sijalla korruption torjunnassa on ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mikä koskee erityisesti oikeutta tietoon, sananvapauteen, kokoontumisvapauteen, riippumattomaan oikeuslaitokseen ja demokraattiseen osallistumiseen yhteiskunnallisiin asioihin;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

18.  tukee voimakkaasti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen tehokasta ja kattavaa täytäntöönpanoa EU:ssa ja sen ulkopuolella esimerkiksi kansallisten toimintasuunnitelmien laatimisen avulla; korostaa tarvetta toteuttaa kaikki tarvittavat toimet YK:n suuntaviivojen tehokkaan täytäntöönpanon puutteiden korjaamiseksi, oikeussuoja- ja muutoksenhakukeinojen saatavuus mukaan luettuna;

19.  kehottaa YK:ta ja EU:ta käsittelemään maaoikeuksien puolustajien kysymystä, sillä heihin kohdistetaan kostotoimia, kuten uhkailua, ahdistelua, mielivaltaisia pidätyksiä, pahoinpitelyjä ja murhia, heidän arvosteltuaan laajamittaista maanhankintaa, jolla loukataan kolmansien maiden maaseutuväestön oikeutta maahan ja ravinnon saantiin; kehottaa ottamaan maaoikeuksien puolustajat järjestelmällisesti huomioon toteutettaessa YK:n menettelyihin ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan EU:n toimintaohjelmaan liittyviä ihmisoikeushankkeita;

20.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun aloitetta vastuullisuutta ja oikeussuojakeinoja koskevan hankkeen laajentamisesta niin, että voidaan edistää oikeudenmukaista ja entistä tehokkaampaa kansallista muutoksenhakujärjestelmää erityisesti yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneissa ihmisoikeusrikkomustapauksissa; kehottaa kaikkia hallituksia täyttämään velvollisuutensa ja takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä mahdollisuuden oikeussuojakeinoihin uhreille, joilla on sekä käytännöllisiä että oikeudellisia vaikeuksia käyttää muutoksenhakukeinoja kansallisesti ja kansainvälisesti silloin kun on kyse yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista;

21.  toteaa, että ihmisoikeusneuvoston 26. kesäkuuta 2014 antamalla päätöslauselmalla perustettiin avoin hallitustenvälinen työryhmä, joka käsittelee monikansallisia yhtiöitä ja muita yrityksiä oikeudellisesti sitovan kansainvälisen ihmisoikeussäädöksen valmistelua, ja että työryhmän ensimmäinen kokous oli heinäkuussa 2015; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti neuvotteluissa, jotka koskevat tätä oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä välinettä;

Muuttoliike

22.  on huolissaan toisen maailmansodan jälkeen vakavimmasta humanitaarisesta kriisistä, joka on seurausta siitä, että yhä useammat joutuvat jättämään kotinsa vainon, aseellisten selkkausten ja yleisen väkivallan vuoksi etsien suojaa ja parempaa elämää vaarantaen samalla henkensä vaarallisilla matkareiteillä; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa ja sen mekanismeja ottamaan riittävästi huomioon tämän kriisin ihmisoikeusvaikutukset ja tekemään asiasta suosituksia;

23.  kehottaa kaikkia maita suhtautumaan muuttoliikkeeseen ihmisoikeuslähtöisellä tavalla siten, että maahantulijoiden, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet asetetaan keskeiselle sijalle muuttoliikepolitiikassa ja muuttoliikkeen hallinnassa, ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota marginalisoituneisiin ja haavoittuviin siirtolaisryhmiin, kuten naisiin ja lapsiin; kehottaa kaikkia maita puuttumaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja korostaa sukupuolinäkökohtien huomioonottamista muuttoliikepolitiikassa, jotta voidaan vastata naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin;

24.  muistuttaa, että kaikkien valtioiden velvollisuutena on kunnioittaa ja suojella kaikkien niiden oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvien ihmisoikeuksia kansalaisuudesta, alkuperästä tai maahanmuuttaja-asemasta riippumatta; muistuttaa, että maahantulijoiden palauttamisessa on aina noudatettava täysin heidän oikeuksiaan ja että palautusten on perustuttava vapaaehtoisiin, oikeaan tietoon perustuviin päätöksiin ja niitä olisi toteutettava vain silloin kun näiden ihmisten oikeudet turvataan heidän omissa maissaan; kehottaa hallituksia lopettamaan maahantulijoiden mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot;

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

25.  pitää myönteisenä ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimusta täydentävää Pariisin sopimusta, joka kattaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillinnän, tekniikan kehittämisen ja siirron sekä valmiuksien kehittämisen; vaatii ilmastopolitiikan valtavirtaistamista kaikilla talouspolitiikan aloilla; kehottaa kaikkia sopimuksen allekirjoittaneita maita toteuttamaan pikaisesti kunnianhimoisia hillintä- ja sopeutustoimenpiteitä ottamalla ilmastonmuutosasiat olennaiseksi osaksi kaikkia politiikanaloja;

26.  muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kielteinen vaikutus on välitön ja mahdollisesti peruuttamaton maailmanlaajuinen uhka ihmisoikeuksien täydelle toteutumiselle ja sillä on huomattava vaikutus haavoittuviin ryhmiin, joiden oikeudet ovat jo nyt uhattuina; panee huolestuneena merkille, että ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, kuten merenpinnan nousu sekä kuivuutta ja tulvia aiheuttavat äärimmäiset säämuutokset, johtavat todennäköisesti yhä useampiin kuolonuhreihin, väestön siirtymiin sekä elintarvike- ja vesipulaan;

27.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä käsittelemään ”ilmastopakolaisen” käsitteeseen liittyviä oikeudellisia puutteita ja myös sen mahdollista määrittelyä kansainvälisessä oikeudessa tai oikeudellisesti sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa;

Naisten oikeudet

28.  pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston äskettäin naisista, rauhasta ja turvallisuudesta antamaa päätöslauselmaa 2242, jossa naiset asetetaan keskeiseen asemaan kaikissa pyrkimyksissä vastata globaaleihin haasteisiin, joita ovat muun muassa yleistyvät väkivaltaiset ääriliikkeet, ilmastonmuutos, muuttoliike, kestävä kehitys, rauha ja turvallisuus; on ilahtunut naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanosta YK:n kansainvälisessä tutkimuksessa tehdyistä havainnoista, joissa korostetaan naisten johtajuuden ja osallistumisen tärkeyttä konfliktien ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa ja todetaan, että heidän osallistumisensa on parantanut humanitaarista apua, vahvistanut rauhanturvaajien työtä, edistänyt rauhanneuvottelujen saattamista päätökseen ja auttanut torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä;

29.  on tyrmistynyt siitä, että erilaisten väkivaltaisten ääriliikkeiden, kuten Da´eshin Syyriassa ja Irakissa ja Boko Haramin Länsi-Afrikassa, esiinnousun myötä naisiin kohdistuva väkivalta on saavuttanut uudet mittasuhteet ja on nyt pelottavampaa kuin koskaan, sillä seksuaalisesta väkivallasta on tullut olennainen osa näiden ääriliikkeiden tavoitteita, ideologiaa ja tulonlähteitä, mikä tuo kansainväliselle yhteisölle merkittävän uuden haasteen; kehottaa kaikkia hallituksia ja YK:n toimielimiä vahvistamaan sitoutumistaan näiden hirvittävien rikosten torjuntaan ja naisten ihmisarvon palauttamiseen niin, että he saavat oikeutta, hyvitystä ja tukea;

30.  katsoo, että yksi tapa torjua ääriliikkeitä on taata naisten itsemääräämisoikeus puuttumalla taustalla vaikuttavaan naisten ja miesten eriarvoisuuteen, joka tekee naisista ja tytöistä haavoittuvia selkkausten yhteydessä; kehottaa YK:ta ja kaikkia sen jäsenvaltiota toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla taataan naisten itsemääräämisoikeus sekä heidän mielekäs osallistumisensa konfliktien estämiseen ja ratkaisuun samoin kuin rauhanneuvotteluihin ja rauhanrakentamiseen lisäämällä heidän edustustaan kaikilla päätöksenteon tasoilla, kansalliset, alueelliset ja kansainväliset elimet ja mekanismit mukaan lukien;

Lasten oikeudet

31.  muistuttaa, että vuonna 1989 hyväksytty yleissopimus lapsen oikeuksista on laajimmin ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus ja siinä määrätään useista lapsen oikeuksista, kuten oikeudesta elämään, terveyteen, koulutukseen ja leikkimiseen sekä oikeudesta perhe-elämään, oikeudesta suojeluun väkivallalta ja syrjinnältä sekä mahdollisuudesta tulla kuulluksi; kehottaa kaikkia tämän yleissopimuksen allekirjoittajia noudattamaan velvoitteitaan;

32.  pitää myönteisenä suunniteltua YK:n kansainvälistä tutkimusta, jolla selvitetään seurannan ja evaluoinnin avulla, miten nykyisiä kansainvälisiä lakeja ja normeja pannaan täytäntöön käytännössä, ja arvioidaan valtioiden konkreettisia mahdollisuuksia parantaa käytäntöjään ja toimiaan; kehottaa kaikkia valtioita tukemaan tutkimusta ja osallistumaan siihen aktiivisesti;

HLBTI-ihmisten oikeudet

33.  on huolissaan edelleen esiintyvistä syrjivistä laeista ja käytännöistä sekä väkivallanteoista, jotka eri maissa kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä vuoksi; kehottaa seuraamaan tarkasti HLBTI-ihmisten tilannetta maissa, joissa äskettäin hyväksytyt HLBTI-ihmisiä vastaan suunnatut lait uhkaavat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkeä; on erittäin huolissaan niin kutsutuista propagandan vastaisista laeista, jotka rajoittavat sananvapautta ja kokoontumisvapautta ja joita on myös joissakin Manner-Euroopan maissa;

34.  antaa jälleen tukensa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvalle työlle HLBTI-ihmisten kaikkien ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi ja suojelemiseksi erityisesti julkilausumien, raporttien ja Free & Equal -kampanjan avulla; kannustaa ihmisoikeusvaltuutettua jatkamaan syrjivien lakien ja käytäntöjen vastaista toimintaa;

Miehittämättömät ilma-alukset ja itsenäisesti toimivat aseet

35.  kehottaa jälleen neuvostoa laatimaan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevan EU:n yhteisen kannan ja painottamaan kannassa erityisen voimakkaasti ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamisen merkitystä sekä käsittelemään sellaisia kysymyksiä kuin oikeudellinen kehys, suhteellisuus, vastuuvelvollisuus, siviilien suojelu ja avoimuus; kehottaa jälleen kerran EU:ta kieltämään sellaisten täysin itsenäisesti toimivien aseiden tuotannon, kehittämisen ja käytön, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista; vaatii ottamaan ihmisoikeudet osaksi kaikkea kolmansien maiden kanssa terrorismin torjunnasta käytävää vuoropuhelua;

Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen unionissa

36.  kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

37.  kehottaa jälleen unionia ottamaan käyttöön oikeuksiin perustuvan lähestymistavan ja sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen kauppaan, investointipolitiikkaan, julkisiin palveluihin, kehitysyhteistyöhön sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa; korostaa myös, että unionin ihmisoikeuspolitiikan avulla olisi taattava, että unionin sisäinen ja ulkoinen politiikka ovat keskenään johdonmukaisia ja vastaavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen velvoitteita;

Maakohtaisia kysymyksiä koskevat EU:n painopisteet

Valko-Venäjä

38.  on erittäin huolissaan siitä, että maassa rajoitetaan edelleen sananvapautta, yhdistymisvapautta ja oikeutta kokoontua rauhanomaisesti; tuomitsee riippumattomien sekä oppositiota edustavien toimittajien ahdistelun sekä ihmisoikeusaktivistien ja -kriitikkojen ahdistelun ja pidätykset väärin perustein; tuomitsee kuolemanrangaistuksen jatkuvan käytön; kehottaa uusimaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ihmisoikeusneuvoston 32. istunnossa ja kehottaa hallitusta tekemään täysimääräisesti yhteistyötä erityisraportoijan kanssa ja sitoutumaan kauan kaivattuihin uudistuksiin ihmisoikeuksien suojelemiseksi, myös panemalla täytäntöön erityisraportoijan ja muiden ihmisoikeusmekanismien antamat suositukset;

Ukraina

39.  on erittäin huolissaan jatkuvista summittaisista hyökkäyksistä siviilialueille, kouluihin kohdistetuista iskuista sekä siitä, että kumpikin osapuoli käyttää kouluja sotilaallisiin tarkoituksiin; tuomitsee konfliktin aikana tehdyt jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset ja antaa täyden tukensa YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaatiolle ja Etyjin erityistarkkailuoperaatiolle Ukrainassa; vaatii Ukrainan hallitusta ryhtymään toimiin, joilla sallitaan tietyntyyppisten lääkkeiden, kuten opioidikorvaushoidossa käytettävien lääkkeiden, toimitukset, parannetaan konfliktin takia siirtymään joutuneiden rekisteröintimenettelyjä ja mahdollisuuksia saada työtä ja valtion etuuksia, kumotaan lainsäädäntö, joka saattaa vaikuttaa kielteisesti sanan- ja yhdistymisvapauteen, estetään käytännössä asevoimia ja aseellisia ryhmittymiä käyttämästä kouluja niin hallituksen kuin kapinallistenkin hallinnassa olevilla alueilla sekä ratifioidaan Rooman perussääntö ja liitytään Kansainväliseen rikostuomioistuimeen täysjäsenenä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan kaikkia mahdollisia toimia YK:n tasolla, jotta voidaan torjua rankaisematta jäämistä ja tutkia puolueettomasti Majdan-mielenosoitusten tukahduttamiseen liittyneet väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusloukkaukset sekä hallitusta kannattavien joukkojen ja Venäjän tukemien kapinallisten rypäleammusten käyttö Itä-Ukrainan aseellisen konfliktin yhteydessä, ja kehottaa käsittelemään Krimin ihmisoikeustilannetta sekä muita Itä-Ukrainan aseelliseen konfliktiin liittyviä rikkomuksia;

Azerbaidžan

40.  on ilahtunut siitä, että YK:n ihmisoikeusneuvoston 29. istunnossa annettiin yhteinen julkilausuma Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta, mutta pitää valitettavana, että eräät EU:n jäsenvaltiot eivät tukeneet tätä julkilausumaa; vaatii EU:n jäsenvaltioita ja muita ihmisoikeusneuvoston jäseniä seuraamaan tiiviisti Azerbaidžanin ihmisoikeustilannetta ja pyrkimään siihen, että voidaan hyväksyä päätöslauselma, jossa vaaditaan vapauttamaan välittömästi ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset ja kansalaisaktivistit, toimittajat ja bloggaajat, jotka on pidätetty tai vangittu poliittisin perustein, tutkimaan täysin väitteet kidutuksesta säilöönoton aikana sekä kumoamaan lait, joilla Azerbaidžanissa rajoitetaan epäasianmukaisella tavalla sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta;

Uzbekistan

41.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että YK:n ihmisoikeusneuvosto antaa päätöslauselman, jolla perustetaan Uzbekistania koskeva erillinen YK:n mekanismi, jolla varmistetaan YK:n suorittama valvonta, julkinen raportointi ja ihmisoikeusneuvostossa käytävä keskustelu Uzbekistanin ihmisoikeustilanteesta ja jolla puututaan siihen, että Uzbekistan on aiemmin kieltäytynyt yhteistyöstä YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa, suuri joukko poliittisia vastustajia, myös ihmisoikeuksien puolustajia, on edelleen pidätettynä, yhdistymis- ja sananvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta rajoitetaan jatkuvasti ja lapsityövoiman käyttö jatkuu;

Syyria

42.  pyytää ihmisoikeusneuvostoa vetoamaan YK:n turvallisuusneuvostoon, jotta se ryhtyisi asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että ihmisoikeusloukkauksiin sekä mahdollisesti sotarikoksiksi ja rikoksiksi ihmisyyttä vastaan katsottaviin tekoihin syyllistyneet saadaan vastuuseen teoistaan, myös siirtämällä Syyrian tilanne Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi;

Jemen

43.  on erittäin huolissaan vakavasta kriisistä, joka on vallinnut maassa syyskuusta 2014 lähtien, jolloin huthit ja muut jemeniläiset aseistetut joukot tekivät vakavia sotalakien rikkomuksia ja ihmisoikeusloukkauksia, ja maaliskuusta 2015 lähtien, jolloin Saudi-Arabian johtama koalitio toimi samoin; tuomitsee erityisesti viimeksi mainitun koalition tekemät summittaiset ja suhteettomat ilmaiskut, jotka ovat tappaneet ja haavoittaneet lukuisia siviilejä ja tuhonneet paljon siviilien omaisuutta; toteaa, että ihmisoikeusvaltuutetun odotetaan antavan ihmisoikeusneuvostolle raportin Jemenin tilanteesta maaliskuussa 2016 pidettävässä seuraavassa kokouksessa; kehottaa EU:ta tukemaan kansainvälisen tutkinnan käynnistämistä ihmisoikeusneuvostossa, jotta voidaan dokumentoida kaikkien osapuolten syyskuusta 2014 lähtien tekemät loukkaukset;

Bahrain

44.  pitää valitettavana, että Bahrainin hallitus ei vieläkään ole puuttunut siihen, että monet henkilöt, kuten ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset aktivistit ja toimittajat, ovat edelleenkin pidätettyinä siksi, että he käyttivät oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen, eikä siihen, että syylliset eivät joudu vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista, kuten kidutuksesta, ja ettei Bahrainin oikeuslaitos ole riippumaton eikä puolueeton; kehottaa EU:n jäsenvaltioita puuttumaan Bahrainin ihmisoikeustilanteeseen ihmisoikeusneuvostossa yksittäisillä julkilausumilla, niiden jatkotoimena annettavalla yhteisellä julkilausumalla tai päätöslauselmalla, jossa Bahrainia kehotetaan vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset aktivistit ja muut pidätettyinä olevat henkilöt, joita syytetään väitetyistä sananvapauden, rauhanomaisen kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden loukkauksista, sekä toteuttamaan ja varmistamaan kaikkien kidutusta ja huonoa kohtelua koskevien väitteiden puolueeton tutkinta ja helpottamaan pikaisesti kidutusta käsittelevän erityisraportoijan ja muiden YK:n ihmisoikeusmekanismien vierailua; kehottaa jälleen EU:ta laatimaan kattavan strategian siitä, miten EU ja sen jäsenvaltiot voivat aktiivisesti vaatia vangittujen aktivistien ja mielipidevankien vapauttamista;

Etelä-Sudan

45.  kehottaa ihmisoikeusneuvostoa tukemaan Etelä-Sudania käsittelevän erityisraportoijan nimittämistä ja antamaan hänelle toimeksiannon seurata ihmisoikeusloukkauksia, kuten lapsisotilaiden värväystä ja käyttöä, ja oppilaitosten sotilaskäyttöä ja raportoida niistä julkisesti sekä esittää suosituksia, jotta syylliset saadaan käytännössä vastuuseen teoistaan;

Korean demokraattinen kansantasavalta

46.  pitää myönteisenä, että yleiskokouksen hyväksymässä päätöslauselmassa tuomitaan ”pitkään jatkuneet järjestelmälliset, laajalle levinneet ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset” Korean demokraattisessa kansantasavallassa, ja kannustaa YK:n turvallisuusneuvostoa ryhtymään asianmukaisiin toimiin, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan, ja esimerkiksi harkitsemaan Pohjois-Korean tilanteen saattamista Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa myös ihmisoikeusneuvostoa vaatimaan uudelleen syyllisten saattamista vastuuseen teoistaan, myös niiden, jotka ovat vastuussa rikoksista ihmisyyttä vastaan korkeimmalla valtiotasolla jo kymmeniä vuosia sitten vakiintuneiden toimintatapojen vuoksi;

Yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) piiriin kuuluvat maat

Georgia

47.  pitää myönteisenä Georgian jäsenyyttä YK:n ihmisoikeusneuvostossa sekä Georgiasta äskettäin suoritettua määräaikaistarkastelua; panee merkille mielekkäät lainsäädäntöuudistukset, joiden avulla on saatu aikaan kehitystä ja parannuksia oikeuden täytäntöönpanon ja lainvalvonnan alalla, syyttäjänvirastossa, huonon kohtelun torjunnassa, lasten oikeuksissa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa sekä maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden kohdalla; huomauttaa kuitenkin, että tarvitaan vielä lisätoimia, jotka koskevat huonoa kohtelua, erityisesti tutkintavankeuden ja uhrien kuntoutuksen osalta, lainvalvontaviranomaisten vastuuvelvollisuutta väärinkäytöksistä, tutkintaa valtion virkamiesten aiemmista väärinkäytöksistä sekä vähemmistöjen ja naisten oikeuksia; on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä siitä, etteivät tarkkailijat ole päässeet miehitetyille Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä; kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä UPR-prosessissa esitettyjen suositusten seurannan varmistamiseksi;

Libanon

48.  kiittää Libanonia avointen rajojen ja vastaanoton politiikasta, jota se on soveltanut jo vuosien ajan Palestiinasta, Irakista ja Syyriasta tuleviin pakolaisiin; kehottaa unionia ohjaamaan lisää resursseja tähän ja tekemään tiivistä yhteistyötä Libanonin viranomaisten kanssa auttaakseen maata suojelemaan edelleenkin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia; on tässä yhteydessä huolissaan tiedoista, joiden mukaan lapsi- ja/tai pakkoavioliittojen määrä on huomattava syyrialaisten pakolaisten keskuudessa; kehottaa Libanonin hallitusta harkitsemaan maahantuloa, maassa oleskelua ja maastapoistumista koskevan lainsäädännön uudistamista, sillä siinä ei tällä hetkellä tehdä eroa toisaalta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ja toisaalta maahanmuuttajien välillä; tukee naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean (CEDAW) suosituksia, joissa kehotetaan parantamaan maahanmuuttajataustaisten naispuolisten kotitaloustyöntekijöiden tietämystä heille CEDAW-yleissopimuksen, jonka sopimusvaltio Libanon on, nojalla kuuluvista ihmisoikeuksista; korostaa erityisesti tarvetta lopettaa ”Kafala-järjestelmä” ja varmistaa maahanmuuttajataustaisten naispuolisten kotitaloustyöntekijöiden oikeussuojan toteutuminen esimerkiksi takaamalla heidän turvallisuutensa ja oleskelunsa heidän asemaansa koskevien oikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen aikana;

Mauritania

49.  korostaa, että vaikka Mauritanian hallitus onkin saanut aikaan edistystä lainsäädäntötoimissa, joilla torjutaan orjuuden ja orjuutta muistuttavien käytäntöjen kaikkia muotoja, tehokkaan täytäntöönpanon puute tukee edelleen näiden käytäntöjen jatkamista; kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön orjuuden vastaisen lainsäädännön ja aloittamaan orjuuden kaikki muodot käsittävien eriteltyjen tietojen maanlaajuisen, järjestelmällisen ja säännöllisen keräämisen sekä toteuttamaan perinpohjaisen ja näyttöön perustuvan tutkimuksen orjuuden historiasta ja luonteesta sen kitkemiseksi;

50.  kehottaa Mauritanian viranomaisia sallimaan sanan- ja kokoontumisvapauden kansainvälisten yleissopimusten ja maan oman lainsäädännön mukaisesti; kehottaa myös vapauttamaan Biram Dah Abeidin, Bilal Ramdanen ja Djiby Sow’n, jotta he voivat jatkaa orjuudenvastaista väkivallatonta kampanjaansa ilman ahdistelua tai pelottelua;

Myanmar

51.  pitää myönteisenä kilpailuhenkisten vaalien järjestämistä 8. marraskuuta 2015, mikä on tärkeä virstanpylväs maan siirtymisessä demokratiaan; on kuitenkin yhä huolissaan vaalien perustuslaillisista puitteista, sillä niiden mukaan 25 prosenttia parlamentin edustajanpaikoista on varattu armeijalle; panee merkille ihmisoikeuksissa tähän mennessä saavutetun edistymisen mutta toteaa, että edelleen on olemassa useita suurta huolta aiheuttavia kysymyksiä, kuten vähemmistöjen oikeudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus ja oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen;

52.  tuomitsee rohingya-väestön syrjinnän, jota pahentavat kyseisen yhteisön oikeudellisen aseman puuttuminen sekä muihin kuin buddhalaisiin kohdistuvan vihapuheen lisääntyminen; kehottaa suorittamaan kattavat, avoimet ja riippumattomat tutkinnat kaikista ilmoitetuista rohingya-väestöön kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista ja katsoo, että parlamentin vuonna 2015 hyväksymät neljä lakia, joilla pyrittiin ”suojelemaan rotua ja uskontoa”, ovat osittain syrjiviä sukupuolen perusteella; toistaa pyyntönsä sallia YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston avaaminen maassa; katsoo, että on tehtävä täysi kestävyyteen liittyvien vaikutusten arviointi ennen kuin neuvottelut unionin ja Myanmarin välisestä investointisopimuksesta saatetaan päätökseen;

Nepal

53.  pitää myönteisenä 20. syyskuuta 2015 voimaan tullutta Nepalin uutta perustuslakia, jonka on tarkoitus luoda perusta maan tulevalle poliittiselle vakaudelle ja talouskehitykselle; toivoo, että lähitulevaisuudessa ratkaistaan loputkin huolenaiheet, jotka koskevat vähemmistöjen, kuten kastittomien, poliittista edustusta sekä kansalaisuuslakeja; pitää valitettavana, että sisällissodan aikana ihmisoikeusloukkauksiin puolin ja toisin syyllistyneet eivät yleisesti ole vieläkään joutuneet vastuuseen teoistaan, vaikka toukokuussa 2014 säädettiin totuutta, sovintoa ja katoamisia koskeva laki; kehottaa Nepalin hallitusta liittymään kansainväliseen yleissopimukseen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; tuomitsee tiibetiläispakolaisten perusvapauksien rajoittamisen; kehottaa Intiaa lopettamaan Nepalin epävirallisen taloussaarron, joka yhdessä huhtikuussa 2015 sattuneen tuhoisan maanjäristyksen kanssa aiheuttaa humanitaarisen kriisin ja ajaa lähes miljoona nepalilaista köyhyyden umpikujaan;

Oman

54.  antaa Omanille kiitosta hallituksen kansallisen ihmisoikeuskomitean perustamisesta ja kutsusta, joka mahdollisti oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen käsittelevän YK:n erityisraportoijan uraauurtavan vierailun syyskuussa 2014; toivoo, että nämä rakentavat toimet johtavat Omanin entistä tiiviimpään toimintaan YK:n ihmisoikeusedustajien sekä riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa; kehottaa Omania toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voitaisiin lievittää YK:n erityisraportoijan kuvaamaa, kaikkialle maahan levinnyttä pelon ja uhkailun ilmapiiriä, jossa yksilöt eivät hänen mukaansa uskalla ilmaista mielipiteitään, puhua puhelimessa eivätkä tavata toisiaan; on edelleen huolissaan kaikkien poliittisten puolueiden kieltämisestä ja elokuussa 2014 hyväksytystä uudesta kansalaisuuslaista, jonka mukaan kansalaisuus voidaan peruuttaa kansalaisilta, jotka liittyvät kansallisten etujen kannalta haitallisiksi katsottuihin ryhmiin, ja kehottaa hallitusta tarkastelemaan asiaa uudelleen; kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita tarjoamaan Omanille teknistä ja oikeudellista apua, jotta sitä autettaisiin luomaan turvallinen ja suotuisa ympäristö kansalaisjärjestöille;

Ruanda

55.  on huolissaan Ruandan ihmisoikeustilanteesta sekä sanan- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, oppositiopuolueiden ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan demokraattisten toimintamahdollisuuksien kaventumisesta sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden mahdollistavien olojen puuttumisesta; kehottaa Ruandan hallitusta tarjoamaan demokraattiset toimintamahdollisuudet, jotta yhteiskunnan kaikki osat voivat toimia vapaasti;

56.  on huolissaan ehdotetusta perustuslain muutoksesta, jolla on tarkoitus sallia nykyisen presidentin asettuminen ehdolle kolmannelle toimikaudelle; kehottaa Ruandan hallitusta noudattamaan demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa, jonka 5 artiklassa edellytetään, että kaikki sopimusvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen perustuslaillisen järjestyksen ja erityisesti perustuslain mukaisen vallansiirron, ja jonka 23 artiklassa todetaan laittomaksi kaikki perustuslakiin tehtävät muutokset, joilla rikotaan hallituksen demokraattista vaihtumista koskevia periaatteita;

°

°  °

57.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0470.

Oikeudellinen huomautus