Menettely : 2015/3035(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0065/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0065/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 21/01/2016 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 368kWORD 86k
14.1.2016
PE575.967v01-00
 
B8-0065/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))  
B8–0065/2016

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja EU:n perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämän vuoden 2015 vuosikertomuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 2015 ja 2016 ovat tärkeitä juhlavuosia ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden toteutumisen aloilla: YK:n perustamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen tekemisestä tulee kuluneeksi 50 vuotta, oikeutta kehitykseen koskevan YK:n julistuksen (1986) hyväksymisestä 40 vuotta, Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman (1995) hyväksymisestä 20 vuotta sekä virstanpylväänä toimivan naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman (2000) hyväksymisestä ja vuosituhannen kehitystavoitteiden (2000) hyväksymisestä 15 vuotta;

B.  toteaa, että ihmisoikeuksien turvaaminen rodusta, alkuperästä, sukupuolesta ja ihonväristä riippumatta velvoittaa kaikkia valtioita; toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestönsä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia näiden oikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi kansallisella tasolla sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden poistamiseksi kaikilla aloilla;

C.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi unionin yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

D.  ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja määrätään ihmisarvon kunnioittamisesta, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamisesta;

E.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi otettava huomioon kaikilla politiikanaloilla, jotka liittyvät rauhaan ja turvallisuuteen, kehitysyhteistyöhön, kauppaan ja investointeihin, humanitaarisiin toimiin, ilmastonmuutokseen ja terrorismin torjumiseen;

F.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston säännölliset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleismaailmallista määräaikaistarkastelua (UPR) koskeva mekanismi ja joko joidenkin tiettyjen maiden tilannetta tai tiettyjä aiheita koskevat erityistoimenpiteet edistävät kaikki osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita sekä niiden kunnioittamista;

G.  toteaa, että jotkut YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyiset jäsenet kuuluvat valitettavasti maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin, niiden yhteistyöhalu YK:n erityistoimenpiteisiin on ollut kyseenalaista ja ne ovat noudattaneet huonosti vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

1.  suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Choi Kyong-limin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2016;

2.  pitää myönteisenä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämää vuosikertomusta, joka kattaa sen 28., 29. ja 30. istunnon;

3.  toteaa jälleen kerran, että YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet olisi valittava valtioista, jotka vaalivat ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatteita ja demokratiaa; kehottaa YK:n jäsenvaltioita edistämään ihmisoikeuksien noudattamiseen perustuvien kriteereiden soveltamista valtioihin, joita valitaan YK:n turvallisuusneuvoston jäseniksi; on huolissaan eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston vastavalittujen jäsenten ihmisoikeusrikkomuksista;

4.  toistaa tukevansa erityistoimenpiteitä ja valtuutuksen haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka avulla nämä voivat hoitaa tehtäväänsä täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita toimimaan näiden menettelyjen mukaisesti;

5.  toteaa, että UPR-tarkastelun yleismaailmallisuus on tärkeää, sillä sen avulla voidaan saada kokonaiskuva kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteesta; toteaa jälleen kannattavansa tarkastelun toista kierrosta, jossa keskitytään ensimmäisen vaiheen aikana annettujen suositusten täytäntöönpanoon; vaatii kuitenkin jälleen, että niitä suosituksia, joita valtiot eivät hyväksyneet ensimmäisellä kierroksella, käsitellään uudelleen UPR-prosessin jatkuessa;

6.  kehottaa unionia ja komissiota noudattamaan määräaikaistarkastelussa annettuja suosituksia aina, kun unioni käy poliittista vuoropuhelua kyseisten maiden kanssa, jotta voidaan kartoittaa menetelmiä ja keinoja suositusten panemiseksi täytäntöön maakohtaisten ja alueellisten strategioiden avulla;

7.  tähdentää, että on varmistettava laajan sidosryhmien kirjon ja etenkin kansalaisyhteiskunnan täysipainoinen osallistuminen UPR-prosessiin, ja pitää huolestuttavina tiukkoja rajoituksia, jotka ovat haitanneet kansalaisyhteiskunnan osallistumista joidenkin maiden UPR-prosesseihin;

8.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun muutosaloitetta, jolla pyritään parantamaan ja vahvistamaan YK:n ihmisoikeusvirastojen maailmanlaajuista läsnäoloa niin, että luodaan kahdeksan alueellista yhteyspistettä, jotka valvovat ja edistävät ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tekevät yhteistyötä suoraan kumppaneiden kanssa, jotta ihmisoikeusmekanismien suositukset johtavat todellisiin muutoksiin paikalla;

9.  on huolissaan eräiden maiden toteuttamista perustuslakimuutoksista, joilla pyritään muuttamaan presidentin toimikausille asetettua ylärajaa, mikä joissakin tapauksissa on aiheuttanut väkivaltaisuuksia vaalien yhteydessä; toistaa, että poliittisten ja kansalaisoikeuksien sekä yksilöllisen ja kollektiivisen sananvapauden, kokoontumisvapauden ja järjestäytymisvapauden kunnioittaminen ovat demokraattisen, suvaitsevaisen ja moniarvoisen yhteiskunnan ainoita indikaattoreita;

10.  toteaa, että kaikilla kansalaisilla olisi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 21 artiklan 3 kohdan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti oltava oikeus valita vapaasti poliittiset johtajansa määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus; toistaa, että sananvapaus sekä elävä ja riippumatonta ja moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa tukeva ilmapiiri ovat edellytyksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiselle;

11.  pitää tuomittavana, että eräiden kolmansien maiden hallitusten joukot jatkavat ihmisoikeusaktivistien ja opposition edustajien ahdistelua ja pidätyksiä; on huolissaan epäoikeudenmukaisesta ja rajoittavasta lainsäädännöstä sekä ulkomaisen rahoituksen rajoittamisesta, mikä kaventaa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia; kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja helpottamaan tiedotusvälineiden vapautta, tukemaan kansalaisjärjestöjä sekä ihmisoikeusaktivistien toimintaa sekä mahdollistamaan sen, että ne voivat toimia pelotta ja joutumatta sorretuiksi tai uhkailluiksi;

12.  katsoo, että nykyaikainen digitaalinen tekniikka tarjoaa etuja ja haasteita, jotka koskevat yksityisyyttä koskevan oikeuden suojaa ja sananvapauden toteuttamista verkossa kaikkialla maailmassa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että nimitetään oikeutta yksityisyyteen digitaalisena aikana käsittelevä YK:n erityisraportoija, jonka tehtäviin kuuluvat ihmisiin verkossa ja sen ulkopuolella kohdistettavaan valvontaan sekä yksityisyyteen liittyvät kysymykset;

13.  muistuttaa, että ajatuksen-, omantunnon-, uskonnon- ja vakaumuksenvapaus ovat ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 18 artiklassa vahvistettuja ihmisen perusoikeuksia; muistuttaa lisäksi, että nämä perusoikeudet ovat sidoksissa muihin ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin ja kattavat oikeuden uskoa tai olla uskomatta ja vapauden omaksua teistinen, ei-teistinen tai ateistinen vakaumus sekä oikeuden oman valinnan mukaisen vakaumuksen omaksumiseen, vaihtamiseen, siitä luopumiseen tai siihen palaamiseen; pitää huolestuttavana, että eräät valtiot eivät edelleenkään noudata YK:n normeja ja käyttävät sortotoimia, joita voivat olla fyysinen rankaiseminen, vankilatuomio, kohtuuttomat sakot ja jopa kuolemantuomio, ja loukkaavat näin uskonnon- ja vakaumuksenvapautta; pitää huolestuttavana uskonnollisiin vähemmistöihin, myös kristittyihin vähemmistöihin kohdistuvaa lisääntyvää vainoa sekä vähemmistöjen kokoontumispaikkoihin kohdistuvaa oikeudenvastaista vahingontekoa;

14.  kehottaa unionia ja jäsenvaltioita suhteissaan kolmansiin maihin tehostamaan YK:n tasolla toimiaan, joiden tavoitteena on auttaa poistamaan kaikenlainen uskontoon perustuva syrjintä ja edistää uskontojen välistä vuoropuhelua; vaatii konkreettisia toimia uskonnollisten vähemmistöjen, uskonnottomien ja uskonnosta luopuneiden ihmisten ja ateistien suojelemiseksi, sillä näihin ryhmiin sovelletaan jumalanpilkkalakeja; pitää myönteisenä, että unioni on sitoutunut edistämään kansainvälisillä foorumeilla uskonnon- ja vakaumuksenvapautta muun muassa antamalla tukensa YK:n uskonnon- tai vakaumuksenvapauden erityisraportoijan mandaatille; antaa täyden tukensa unionin käytännölle esittää YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksessa aihekohtaisia päätöslauselmia tästä asiasta;

15.  toteaa, että kauppa ja ihmisoikeudet eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään ja että elinkeinoelämällä on tärkeä rooli ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä;

16.  tukee voimakkaasti liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen tehokasta ja kattavaa täytäntöönpanoa unionissa ja sen ulkopuolella esimerkiksi kansallisten toimintasuunnitelmien kehittämisen avulla; korostaa tarvetta toteuttaa kaikki tarvittavat toimet YK:n suuntaviivojen tehokkaan toteuttamisen puutteiden korjaamiseksi, oikeuskeinot ja muutoksenhakukeinot mukaan luettuina;

17.  kehottaa YK:ta ja unionia käsittelemään maaoikeuksien puolustajien kysymystä, sillä heihin kohdistetaan kostotoimia, kuten uhkailua, ahdistelua, mielivaltaisia pidätyksiä, hyökkäyksiä ja murhia heidän arvosteltuaan kolmansien maiden maaseutuväestön oikeuden maahan ja ruokaan kustannuksella tapahtuvaa laajamittaista maan haltuunottoa; kehottaa toteuttamaan ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyviä YK:n mekanismeja ja unionin toimintaohjelman ja ottamaan niiden ihmisoikeushankkeissa järjestelmällisesti huomioon maaoikeuksien puolustajat;

18.  pitää myönteisenä Pariisin sopimusta ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksesta, joka käsittää ilmastonmuutokseen sopeutumisen, sen hillitsemisen, tekniikan kehityksen ja siirron sekä valmiuksien kehittämisen; vaatii valtavirtaistamaan ilmastonmuutoksen kaikilla talouspolitiikan aloilla; kehottaa kaikkia sopimuksen allekirjoittaneita maita ottamaan käyttöön nopeasti kunnianhimoisia hillitsemis- ja sopeutustoimenpiteitä valtavirtaistamalla ilmastonmuutos kaikilla politiikanaloilla;

19.  pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston äskettäin naisista, rauhasta ja turvallisuudesta antamaa päätöslauselmaa 2242, jossa naiset asetetaan etusijalle kaikissa toimissa, joilla käsitellään globaaleja haasteita, kuten yleistyviä väkivaltaisia ääriliikkeitä, ilmastonmuutosta, muuttoliikettä, kestävää kehitystä, rauhaa ja turvallisuutta; pitää myönteisinä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanosta tehtyjä havaintoja, joissa korostetaan naisten johtajuuden ja osallistumisen tärkeyttä konfliktien ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa sekä sitä, että heidän osallistumisensa on parantanut humanitaarista apua, vahvistanut rauhanturvaajien työtä, edistänyt rauhanneuvotteluja ja auttanut torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä;

20.  on tyrmistynyt siitä, että erilaisten väkivaltaisten ääriliikkeiden, kuten Da´eshin Syyriassa ja Irakissa ja Boko Haramin Länsi-Afrikassa, esiinnousun myötä naisiin kohdistuva väkivalta on saavuttanut uudet mittasuhteet ja on nyt pelottavampaa kuin koskaan, sillä seksuaalisesta väkivallasta on tullut olennainen osa näiden ääriliikkeiden tavoitteita, ideologiaa ja tulonlähteitä, mikä asettaa kansainvälisen yhteisön merkittävän uuden haasteen eteen; kehottaa kaikkia hallituksia ja YK:n toimielimiä tehostamaan sitoutumistaan näiden hirvittävien rikosten torjuntaan ja naisten ihmisarvon palauttamiseen niin, että he saavat oikeutta, hyvitystä ja tukea;

21.  muistuttaa, että vuonna 1989 hyväksytyssä lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, joka on laajimmin ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus, määrätään useista lapsen oikeuksista, kuten oikeudesta elämään, terveyteen, koulutukseen ja leikkimiseen sekä oikeudesta perhe-elämään, oikeudesta suojeluun väkivallalta ja syrjinnältä sekä mahdollisuudesta tulla kuulluksi; kehottaa kaikkia tämän yleissopimuksen allekirjoittajia noudattamaan velvoitteitaan;

22.  on huolissaan edelleen esiintyvistä syrjivistä laeista ja käytännöistä sekä väkivallanteoista, jotka kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä vuoksi eri maissa; kehottaa seuraamaan tarkasti HLBTI‑ihmisten tilannetta maissa, joissa äskettäin hyväksytyt HLBTI-ihmisiä vastaan suunnatut lait uhkaavat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkeä; vaatii unionia ja sen jäsenvaltioita keskittymään YK:n ihmisoikeusneuvostossa HLBTI-ihmisten kriminalisoimistapauksiin;

23.  kehottaa tehokkaaseen ja koordinoituun toimintaan, jotta voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin; vaatii myös YK:n tasolla lisätoimia riittävän rahoituksen varmistamiseksi YK:n pakolaisvaltuutetun toimistolle, Maailman ruokaohjelmalle ja muille YK:n elimille, jotka osallistuvat peruspalvelujen tarjoamiseen pakolaisille konfliktialueilla ja niiden ulkopuolella;

Yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) piiriin kuuluvat maat

Georgia

24.  pitää myönteisenä Georgian jäsenyyttä YK:n ihmisoikeusneuvossa sekä Georgiasta äskettäin tehtyä yleismaailmallista määräaikaistarkastelua; panee merkille mielekkäät lainsäädäntöuudistukset, joiden avulla on saatu aikaan jonkin verran kehitystä ja parannuksia muun muassa oikeuden ja lainvalvonnan alalla, syyttäjänvirastossa, huonon kohtelun torjunnassa, lasten oikeuksissa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa sekä maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden kohdalla;

25.  panee kuitenkin merkille, että tarvitaan lisätoimia, jotka koskevat huonoa kohtelua erityisesti oikeudenkäyntejä edeltävän pidätyksen yhteydessä ja uhrien kuntouttamista; on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä siitä, etteivät tarkkailijat ole päässeet miehitetyille Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä; kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä UPR-prosessissa esitettyjen suositusten seurannan varmistamiseksi;

Ukraina

26.  pitää valitettavana, että Venäjän jatkuva aggressiivisuus on aiheuttanut vakavan humanitaarisen tilanteen Donbassissa ja että ukrainalaisilta ja kansainvälisiltä humanitaarisilta järjestöiltä on kielletty pääsy miehitetyille alueille; on syvästi huolissaan yli 1,5 miljoonan maan sisäisesti siirtymään joutuneen henkilön olojen aiheuttamasta humanitaarisesta ongelmasta; on myös erittäin huolissaan ihmisoikeusloukkauksista Venäjän miehittämällä Krimillä, varsinkin Krimin tataarien surkeasta tilanteesta sekä muiden vähemmistöryhmien ja Ukrainan hallintoa tukevien henkilöiden tilanteesta; vaatii unionia ja sen jäsenvaltioita käsittelemään näitä asioita YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

Libanon

27.  kiittää Libanonia avointen rajojen ja vastaanoton politiikasta, jota se sovelsi vuosien ajan Palestiinasta, Irakista ja Syyriasta tuleviin pakolaisiin; kehottaa unionia ohjaamaan lisää resursseja tähän ja tekemään tiivistä yhteistyötä Libanonin viranomaisten kanssa auttaakseen maata suojelemaan edelleenkin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia; on tässä yhteydessä huolissaan tiedoista, joiden mukaan lapsi- ja/tai pakkoavioliittojen määrä on huomattava syyrialaisten pakolaisten keskuudessa; kehottaa Libanonin hallitusta harkitsemaan maahantuloa, maassa oleskelua ja maasta poistumista koskevan lainsäädännön uudistamista, sillä siinä ei tällä hetkellä tehdä eroa toisaalta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ja toisaalta maahanmuuttajien välillä;

28.  tukee naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean suosituksia, joissa kehotetaan parantamaan maahan tulevien kotitaloustyöntekijöiden tietämystä heille kuuluvista ihmisoikeuksista kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen nojalla, sillä Libanon on sen sopimusvaltio; korostaa erityisesti tarvetta lopettaa "Kafala-järjestelmä" ja varmistaa kotitaloustyötä tekevien maahanmuuttajanaisten oikeussuojan toteutuminen esimerkiksi takaamalla heidän turvallisuutensa ja oleskelunsa heidän asemaansa koskevien oikeudellisen ja hallinnollisten menettelyjen aikana;

Mauritania

29.  korostaa, että vaikka Mauritanian hallitus onkin saanut aikaan edistystä lainsäädäntötoimissa, joilla torjutaan orjuuden ja orjuutta muistuttavien käytäntöjen kaikkia muotoja, tehokkaan täytäntöönpanon puute tukee edelleen näiden käytäntöjen jatkumista; kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön orjuuden vastaisen lainsäädännön ja aloittamaan orjuuden kaikki muodot käsittävien eriteltyjen tietojen maanlaajuisen, järjestelmällisen ja säännöllisen keräämisen sekä toteuttamaan perinpohjaisen ja todisteisiin perustuvan tutkimuksen orjuuden historiasta ja luonteesta sen kitkemiseksi;

30.  kehottaa Mauritanian viranomaisia sallimaan sanan- ja kokoontumisvapauden kansainvälisten yleissopimusten ja oman lainsäädäntönsä mukaisesti; kehottaa myös vapauttamaan Biram Dah Abeidin, Bilal Ramdanen ja Djiby Sow’n, jotta he voivat jatkaa orjuudenvastaista väkivallatonta kampanjaansa ilman ahdistelua tai pelottelua;

Myanmar

31.  pitää myönteisenä kilpailuasetelmassa järjestettyjä vaaleja 8. marraskuuta 2015, mikä on tärkeä virstanpylväs maan siirtymisessä demokratiaan; on kuitenkin yhä huolissaan näiden vaalien perustuslaillisesta kehyksestä, sillä sen mukaan 25 prosenttia parlamentin edustajanpaikoista on varattu armeijalle; panee merkille ihmisoikeuksien suhteen tähän mennessä saavutetun kehityksen, mutta toteaa, että on edelleen olemassa useita suurta huolta aiheuttavia kysymyksiä, kuten vähemmistöjen oikeudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus ja oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen;

32.  tuomitsee rohingya-väestön syrjinnän, jota pahentavat kyseisen yhteisön oikeudellisen aseman puuttuminen sekä muihin kuin buddhalaisiin kohdistuvan vihapuheen lisääntyminen; kehottaa tekemään täyden, avoimen ja riippumattoman tutkinnan kaikista rohingya-väestöön kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia koskevista tiedoista ja katsoo, että parlamentin vuonna 2015 hyväksymiin neljään lakiin, joilla pyritään suojelemaan rotua ja uskontoa, sisältyy sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään koskevia seikkoja; toistaa pyyntönsä sallia YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston avaaminen maassa; korostaa, että on tehtävä täysi kestävyyteen kohdistuvien vaikutusten arviointi ennen kuin neuvottelut unionin ja Myanmarin välisestä investointisopimuksesta saatetaan päätökseen;

Nepal

33.  pitää myönteisenä 20. syyskuuta 2015 voimaan tullutta Nepalin uutta perustuslakia, jonka on tarkoitus luoda perusta maan tulevalle poliittiselle vakaudelle ja talouskehitykselle; toivoo, että lähitulevaisuudessa ratkaistaan loputkin huolenaiheet, jotka koskevat vähemmistöjen, kuten kastittomien, poliittista edustusta ja kansalaisuuslakeja;

34.  pitää valitettavana, että sisällissodan aikana ihmisoikeusloukkauksiin puolin ja toisin syyllistyneet eivät yleisesti ole vieläkään joutuneet vastuuseen teoistaan, vaikka toukokuussa 2014 säädettiin laki totuudesta, sovinnosta ja katoamisista; kehottaa Nepalin hallitusta liittymään kansainväliseen yleissopimukseen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; tuomitsee tiibetiläispakolaisten perusvapauksien rajoittamisen; kehottaa Intiaa lopettamaan Nepalin epävirallisen taloussaarron, joka yhdessä huhtikuussa 2015 sattuneen tuhoisan maanjäristyksen kanssa aiheuttaa humanitaarisen kriisin ja ajaa lähes miljoona nepalilaista köyhyyden umpikujaan;

Oman

35.  antaa Omanille kiitosta hallituksen kansallisen ihmisoikeuskomitean perustamisesta ja kutsusta, joka mahdollisti oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen käsittelevän YK:n erityisedustajan uraauurtavan vierailun syyskuussa 2014; toivoo, että nämä rakentavat toimet johtavat Omanin entistä tiiviimpään toimintaan YK:n ihmisoikeusedustajien sekä riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa;

36.  kehottaa Omania toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voitaisiin lievittää YK:n erityisedustajan kuvaamaa maan pysyvää pelon ja uhkailun ilmapiiriä, jossa hänen mukaansa yksilöt eivät uskalla ilmaista mielipiteitään, puhua puhelimessa eivätkä tavata toisiaan; on edelleen huolissaan kaikkien poliittisten puolueiden kieltämisestä ja elokuussa 2014 esitetystä uudesta kansalaisuuslaista, jonka mukaan kansalaisuus voidaan peruuttaa kaikilta kansalaisilta, jotka liittyvät kansallisten etujen kannalta haitallisiksi katsottuihin ryhmiin, ja kehottaa hallitusta tarkastelemaan aihetta uudelleen tässä yhteydessä; kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita tarjoamaan Omanille teknistä ja oikeudellista apua, jotta sitä autettaisiin luomaan turvallinen ja suotuisa ympäristö kansalaisjärjestöille;

Ruanda

37.  on huolissaan Ruandan ihmisoikeustilanteesta sekä sanan- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, poliittisten oppositiopuolueiden ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan toiminnan demokraattisten mahdollisuuksien kaventumisesta sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden mahdollistavien olojen puuttumisesta; kehottaa Ruandan hallitusta tarjoamaan demokraattiset toimintamahdollisuudet, joiden avulla yhteiskunnan kaikki osat voivat toimia vapaasti;

38.  on huolissaan 18. joulukuuta 2015 pidetyn kansanäänestyksen mahdollistamasta perustuslain muutoksesta, jolla sallitaan nykyisen presidentin asettuminen ehdolle kolmannelle toimikaudelle; kehottaa Ruandan hallitusta noudattamaan demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa, jonka 5 artiklassa edellytetään, että kaikki sopimusvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen perustuslaillisen järjestyksen ja erityisesti perustuslain mukaisen vallansiirron ja jonka 23 artiklassa todetaan laittomiksi kaikki perustuslakiin tehtävät muutokset, joilla rikotaan hallituksen demokraattista muuttamista koskevia periaatteita;

Etelä-Sudan

39.  on ilahtunut siitä, että sotivat osapuolet allekirjoittivat 28. elokuuta 2015 sisällissodan lopettamiseksi rauhansopimuksen, joka sisältää siirtymäaikana sovellettavan vallanjaon, turvallisuusjärjestelyjä sekä hybridituomioistuimen perustamisen kaikkien konfliktin puhkeamisen jälkeen tehtyjen rikosten käsittelemistä varten; toteaa, että konflikti on vaatinut tuhansia ihmishenkiä ja ajanut satojatuhansia ihmisiä pois kotiseudultaan ja pakolaisiksi;

40.  kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, myös sellaisista, jotka ovat kansainvälisiä rikoksia, kuten laittomat teloitukset, etnisesti kohdennettu väkivalta, konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta, kuten raiskaukset, samoin kuin sukupuoleen perustuva väkivalta, lapsisotilaiden värväys ja käyttö, tahdonvastaiset katoamiset sekä mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot;

Syyria

41.  korostaa Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän YK:n kansainvälisen tutkintakomission työn merkitystä; pitää erittäin huolestuttavana tutkintakomission keskeistä havaintoa, jonka mukaan siviiliuhrit, mielivaltainen asuinsijoiltaan karkottaminen ja hävitystyö johtuvat edelleen lähinnä siviilien tahallisesta kohteeksi ottamisesta, summittaisista ja suhteettomista iskuista, siviileihin ja suojeltuihin kulttuuriperintökohteisiin tehdyistä iskuista sekä piiritysten ja sulkujen asettamisesta rangaistuksena;

42.  kehottaa unionia jäsenvaltioita auttamaan sen varmistamisessa, että tutkintakomissiota rahoitetaan riittävästi, jotta se voi hoitaa tehtävänsä, joihin kuuluvat kaikkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia koskevien tosiseikkojen ja olosuhteiden selvittäminen sekä mahdollisuuksien mukaan niistä vastuussa olevien identifiointi pyrittäessä varmistamaan, että loukkauksiin sekä mahdollisesti ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen tekemisistään;

Venezuela

43.  pitää myönteisenä, että Venezuelassa pidettiin vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit 6. joulukuuta 2015; on ilahtunut siitä, että niin hallitus kuin opposition edustajatkin hyväksyivät vaalien lopputuloksen; muistuttaa, että on tärkeää pysyttää voimassa perustuslaki ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä noudattaa Venezuelan kansan tahtoa; korostaa, että uuden parlamentin on voitava tehdä työnsä ja valtion elinten on pystyttävä työskentelemään yhdessä;

44.  huomauttaa, että uuden hallituksen on ratkaistava monenlaisia ihmisoikeuskysymyksiä, joista voidaan mainita – myös turvallisuusjoukkojen toteuttamiin – laittomiin teloituksiin liittyvä rankaisemattomuus ja vastuu, mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot, poliittisten vankien oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeuslaitoksen riippumattomuus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus;

Kiina

45.  panee merkille Kiinan ihmisoikeustilanteen heikkenemisen viime aikoina; on erittäin huolestunut siitä, että useita kansalaisoikeus- ja ihmisoikeusaktivisteja sekä hallituksen arvostelijoita pidätetään, asetetaan syytteeseen ja tuomitaan; on edelleen huolissaan jatkuvista vakavista yhdistymis- ja kokoontumisvapauden ja uskonnonvapauden sekä ihmisoikeusjärjestöjen toimien rajoituksista; pitää valitettavana uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen usein syrjivää kohtelua Kiinassa; kehottaa unionia ja ihmisoikeusneuvostoa työskentelemään yhdessä Kiinan viranomaisten kanssa keskusteluissaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittamisen edistämiseksi;

Venäjä

46.  on syvästi huolissaan Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti poliittisten viranomaisten harjoittamasta oikeuslaitoksen manipuloinnista; palauttaa mieliin, että tiettyjen Venäjän opposition lainsäätäjien ja tutkivien journalistien epäillään joutuneen murhatuiksi heidän tutkiessaan valtion viranomaisten tai FSB:n harjoittamaa korruptiota tai väitettyjä rikoksia; pitää valitettavana, että lehdistö ja muu media ovat yhä erittäin riippuvaisia poliittisista viranomaisista; pitää valitettavana, että Venäjä on jatkanut vihamielistä politiikkaansa ulkomaalaisia kansalaisjärjestöjä kohtaan ja pakottanut ne rekisteröitymään uudelleen venäläisinä järjestöinä, joita koskevat Venäjän oikeudenkäyttövalta ja täten tiukemmat taloudelliset ja oikeudelliset rajoitukset;

Iran

47.  on vakavasti huolissaan Iranin ihmisoikeustilanteesta ja etenkin teloitettujen vankien valtavasta määrästä, joka käsittää muun muassa väitettyjä nuorisorikollisia, poliittisia vankeja ja uskonnollisten vähemmistöjen jäseniä;

o

o      o

 

48.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0470.

Oikeudellinen huomautus