Процедура : 2015/3035(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0066/2016

Внесени текстове :

B8-0066/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 554kWORD 156k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.968v01-00
 
B8-0066/2016/rev.

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035 (RSP).


Елена Валенсиано, Пиер Антонио Панцери, Сурая Пост, Лиса Яконсари, Тибор Сани, Дору-Клаудиан Фрунзулика от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (2015/3035(RSP))  
B8-0066/2016/rev.

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях, включително Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–  като взе предвид Резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г.,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции по тези въпроси,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област(1),

–  като взе предвид декларациите от Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост, проведена в Дърбан през 2001 г.,

–  като взе предвид последния доклад и заключенията на специалния докладчик на Съвета на ООН за правата на човека относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид годишния доклад от 2015 г. на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че 2015 и 2016 г. са години, в които се отбелязват важни годишнини по отношение на упражняването на правата на човека, мира и сигурността: 70-ата годишнина от основаването на Организацията на обединените нации, 50-ата годишнина от приемането на Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и на Международния пакт за икономически, социални и културни права МПИСКП), 40-ата годишнина от приемането на Декларацията на ООН относно правото на развитие (1986 г.), 20-ата годишнина от приемането на Декларацията и Платформата за действие от Пекин (1995 г.), както и 15-ата годишнина от приемането на знаковата Резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността и на Целите на хилядолетието за развитие (2000 г.);

Б.  като има предвид, че подкрепата на зачитането на правата на човека, независимо от раса, произход, пол или цвят, е задължение за всички държави; като заявява отново подкрепата си за неделимостта на правата на човека – било то граждански, икономически, социални или културни – които са взаимосвързани и взаимозависими; като има предвид, че лишаването от всяко едно от тези права има пряко и неблагоприятно въздействие върху другите; като има предвид, че всички държави имат задължение да зачитат основните права на своето население и задължение да предприемат конкретни действия, за да способстват за зачитането на тези права на национално равнище, както и да си сътрудничат на международно равнище с оглед на премахването на пречките за упражняването на правата на човека във всички области;

В.  като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Г.  като има предвид, че дейността на Съюза в неговите отношения с трети държави се ръководи от член 21 от Договора от Лисабон, в който се потвърждават универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и са предвидени зачитането на човешкото достойнство, спазването на принципите на равенство и солидарност, както и на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право;

Д.  като има предвид, че зачитането на правата на човека следва да бъде включено във всички области на политиката, имащи отношение към мира и сигурността, сътрудничеството за развитие, миграцията, търговията и инвестициите, хуманитарната дейност, изменението на климата и борбата срещу тероризма, тъй като те не могат да бъдат разглеждани отделно от зачитането на правата на човека;

Е.  като има предвид, че редовните сесии на Съвета на ООН по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за Универсален периодичен преглед и специалните процедури, занимаващи се или с положението в дадена държава, или с тематични въпроси, допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, на демокрацията и на принципите на правовата държава;

Ж.  като има предвид, че за съжаление за някои от членовете на Съвета по правата на човека е известно, че са сред извършителите на някои от най-тежките нарушения на правата на човека и до момента не са демонстрирали воля за сътрудничество със специалните процедури на ООН и за спазване на изискванията към тях за докладване пред органите на ООН по договорите за правата на човека;

Съвет на ООН по правата на човека

1.  приветства назначаването на посланик Чой Кионглим за председател на Съвета на ООН по правата на човека за 2016 г.;

2.  приветства годишния доклад на Съвета на ООН по правата на човека до Общото събрание на ООН, обхващащ неговите 28-о, 29-о и 30-о заседание;

3.  отново заявява позицията си, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да се избират измежду държавите, които подкрепят зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията, и призовава настоятелно държавите – членки на ООН, да насърчават критериите, основаващи се на постигнати в областта на правата на човека резултати, при избирането на всяка държава за член на Съвета на ООН по правата на човека; изразява своята загриженост относно нарушенията на правата на човека в някои новоизбрани членове на Съвета на ООН по правата на човека, като Саудитска Арабия, и подчертава, че е важно да се защитава независимостта на Съвета на ООН по правата на човека, така че да се гарантира, че той може да продължи да изпълнява мандата си по ефективен и безпристрастен начин; изразява дълбоко съжаление относно липсата на сътрудничество от страна на някои държави членки;

4.  отново изразява подкрепата си за специалните процедури и независимия статут на мандатоносителите, като специалните докладчици, който им позволява да изпълняват своите задължения при пълна безпристрастност, и призовава всички държави да съдействат на тези процедури;

5.  отново потвърждава значението на всеобщия характер на Универсалния периодичен преглед (УПП) с оглед постигането на пълно разбиране на положението с правата на човека във всички държави – членки на ООН, и отново заявява подкрепата си за настоящия втори цикъл на прегледа, който се съсредоточава по-специално върху изпълнението на препоръките, приети по време на първия цикъл; отново призовава обаче препоръките, които не са били приети от държавите през първия цикъл, да бъдат преразгледани в рамките на продължаването на процеса на УПП;

6.  подчертава необходимостта да се осигури пълноценното участие на широк спектър от заинтересовани страни, особено от гражданското общество, в процеса на Универсалния периодичен преглед (УПП) и изразява загриженост, че участието на гражданското общество в процеса на УПП бива възпрепятствано от строги ограничения и рестрикции;

7.  призовава ЕС да проследи изпълнението на препоръките на Универсалния периодичен преглед във всички политически диалози на ЕС със съответните страни, за да се търсят начини и средства за изпълнение на препоръките чрез национални и регионални стратегии;

8.  приветства Инициативата за промяна, лансирана от върховния комисар на ООН за правата на човека, предназначена да подобри и засили глобалното присъствие на бюрата за права на човека на ООН със създаването на осем регионални центъра за наблюдение и насърчаване на спазването на правата на човека, като се работи пряко с партньорите, с цел да се превърнат препоръките на механизмите за права на човека в действителни промени на място;

Граждански и политически права

9.  изразява своята загриженост относно конституционните промени, предприети в някои страни, целящи изменение на ограничението върху броя на президентските мандати – проблем, който в някои случаи породи свързано с изборите насилие; подчертава отново, че спазването на гражданските и политическите права, включително личната и колективна свобода на изразяване и свобода на събранията и на сдруженията, са основните показатели за демократично, толерантно и плуралистично общество;

10.  изтъква отново, че свободното избиране на политическите лидери в периодично провеждани действителни избори при всеобщо и равно гласуване е основно право, от което следва да се ползват всички граждани в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека (член 21, параграф 3) и Международния пакт за граждански и политически права (член 25); отново потвърждава, че свободата на изразяване и живата и предразполагаща среда за независимо и плуралистично гражданско общество са предпоставки за насърчаване на зачитането на правата на човека;

11.  осъжда продължаващия тормоз и задържането на защитници на правата на човека и представители на опозицията от страна на правителствените сили в редица трети държави; изразява загриженост относно несправедливото и рестриктивно законодателство, включващо ограничения върху чуждестранното финансиране, което води до стесняване на пространството за дейности на гражданското общество; призовава всички правителства да насърчават и подкрепят свободата на медиите, организациите на гражданското общество и дейностите на защитниците на правата на човека, и да им позволяват да работят без страх, репресии или сплашване;

12.  застъпва становището, че съвременните цифрови технологии предлагат предимства и предизвикателства за защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и за упражняването на свободата на изразяване онлайн в целия свят; приветства в този контекст назначаването на специален докладчик на ООН за правото на неприкосновеност на личния живот в цифровата епоха, чийто мандат включва въпроси, свързани с наблюдението и неприкосновеността на личния живот, които засягат хората онлайн или офлайн;

13.  припомня позицията на ЕС за нулева толерантност към смъртното наказание и отново изразява своето трайно противопоставяне срещу изтезанията, жестокото, нечовешко и унизително отнасяне и наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства; подчертава, че е важно ЕС да продължава да работи за по-широкото приемане на мораториума върху смъртното наказание като първа стъпка към неговото премахване и изтъква отново, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство;

14.  приветства значителния напредък, постигнат досега, в резултат на който много страни преустановиха прилагането на смъртното наказание, а други предприеха законодателни мерки за премахване на смъртното наказание; изразява въпреки това своето съжаление във връзка с възобновяването на екзекуциите в някои страни през последните няколко години; призовава държавите, които са премахнали смъртното наказание или са наложили дългосрочен мораториум върху смъртното наказание, да не го въвеждат отново;

15.  призовава ЕС и неговите държави членки да прилагат препоръките на специалния докладчик на ООН във вътрешната си политика за борба срещу разпространението на расова, етническа и ксенофобска омраза и подбуждането към омраза по интернет и чрез социалните медии посредством предприемането на подходящи законодателни мерки, при пълно зачитане на другите основни права, като например свободата на изразяване и на мнение;

Социални и икономически права

16.  изразява съжаление, че повече от 20 години след приемането на Виенската декларация относно универсалността, неделимостта, взаимозависимостта и взаимосвързаността на всички права на човека Международният пакт за икономически, социални и културни права не се третира на същата основа и със същото внимание като Международния пакт за граждански и политически права; признава усилията на Съвета на ООН по правата на човека, насочени към постигането на равно отношение и отделянето на еднакво внимание на всички права на човека, като се въведат мандатоносители по специалните процедури, свързани с икономическите, социалните и културните права;

17.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на крайната бедност, което застрашава пълноценното упражняване на всички права на човека; приветства във връзка с това доклада на специалния докладчик на Съвета на ООН за правата на човека относно крайната бедност и правата на човека (A/HRC/29/31) и подкрепя предложенията му за премахване на крайната бедност, които включват: отдаване на същото значение и приоритет на икономическите, социалните и културните права, каквито се отдават на гражданските и политическите права; признаване на правото на социална закрила; провеждане на фискални политики, насочени специално към намаляване на неравенството; съживяване и придаване на същност на правото на равенство; и поставяне на въпроси, свързани с преразпределението на ресурсите, в центъра на дискусиите за правата на човека; подчертава, че по-голямата част от бедните хора по света са жени и домакинства, оглавявани от жени, и че поради това е важно да се гарантира равен достъп до ресурси и заетост за жените и за мъжете;

18.  счита, че корупцията, отклонението от данъчно облагане, лошото управление на обществени блага и липсата на отчетност допринасят за нарушаването на правата на човека на гражданите, тъй като тези практики отклоняват средства от държавните бюджети, които следва да бъдат отделени за утвърждаването на правата на човека в така необходимите обществени услуги като образование, основни здравни услуги и друга социална инфраструктура; счита, че действията, които целят да осигурят зачитането на правата на човека, по-специално правото на информация, правото на свобода на изразяване на мнение и на събрания, на независима съдебна система и на демократично участие в обществения живот, са от основно значение за борбата с корупцията;

19.  подчертава, че малцинствените общности в трети държави имат специфични потребности и че следва да се насърчава пълната им равнопоставеност във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот;

Стопанска дейност и права на човека

20.  изразява силна подкрепа за ефективното и всеобхватно прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека във и извън ЕС и настоятелно препоръчва държавите – членки на ЕС, да разработят и прилагат национални планове за действие; потвърждава отново наред с това колко е важно ЕС да насърчава корпоративната социална отговорност и европейските предприятия да играят водеща роля за утвърждаването на международни стандарти за стопанската дейност и правата на човека; призовава ООН и ЕС да повдигнат пред многонационалните и европейските предприятия въпроса за защитниците на поземлените права, които са жертви на репресии, включително чрез заплахи, тормоз, произволно задържане, посегателства и убийства, за критиките към широкомащабното придобиване на земя за сметка на поземлените права и правата на прехрана на селското население в трети държави; призовава за това механизмите на ООН и планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията системно да включват защитниците на поземлени права в своите проекти, свързани с правата на човека;

21.  приветства инициативата на върховния комисар на ООН по правата на човека за укрепване на Проекта за отчетност и правна защита с цел да се допринесе за справедлива и по-ефективна национална система за правна защита, по-специално в случаи на груби нарушения на правата на човека в стопанския сектор; призовава всички правителства да изпълняват своите задължения за гарантиране на зачитането на правата на човека, достъпа до правосъдие за жертвите, които са изправени пред практически и правни предизвикателства при получаването на достъп до средства за правна защита както на национално, така и на международно равнище, по отношение на нарушения на правата на човека, свързани със стопанска дейност;

22.  отбелязва, че отворена междуправителствена работна група относно разработването на международен правно обвързващ инструмент относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия във връзка с правата на човека, създадена с резолюция на Съвета на ООН по правата на човека от 26 юни 2014 г., проведе първото си заседание през юли 2015 г.; призовава освен това ЕС да подкрепя усилията за съгласуване на политиките му с насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и препоръчва ЕС и неговите държави членки активно да участват в дебата относно правно обвързващ международен инструмент за стопанската дейност и правата на човека в рамките на системата на ООН;

Миграция

23.  изразява загриженост във връзка с най-сериозната хуманитарна криза от Втората световна война насам, създадена от нарастващия брой лица, принудени да напуснат домовете си в резултат на преследване, въоръжени конфликти, всеобщо насилие и изменение на климата и в търсене на защита и по-добър живот, които рискуват живота си, като предприемат опасни пътувания;

24.  настоятелно заявява, че предизвикателствата, възникнали в резултат от хуманитарната криза, свързана с бежанците, са проблеми, които трябва да бъдат управлявани по всеобхватен начин, в дух на солидарност в рамките на ЕС и при тясно сътрудничество с ООН и нейните агенции; призовава всички страни да възприемат основан на правата на човека подход към миграцията, който поставя правата на мигрантите в центъра на политиките в областта на миграцията и на нейното управление, като обръща особено внимание на положението на маргинализираните групи мигранти и на групите мигранти в неравностойно положение, като например жените и децата; призовава всички държави да вземат мерки по отношение на свързаното с пола насилие срещу жени и момичета и подчертава значението на разработването на миграционна политика от гледна точка на пола, за да се отговори на техните специфични потребности;

25.  припомня, че всички държави имат задължението да зачитат и защитават човешките права на всички лица под тяхна юрисдикция, независимо от тяхната националност или произход и независимо от техния имиграционен статут; припомня, че глобалната стратегия за миграцията е тясно свързана с политиките за развитие и хуманитарна помощ, включително създаването на хуманитарни коридори и издаването на хуманитарни визи, както и с други външни политики; припомня, че връщането на мигрантите следва да се осъществява единствено при пълно зачитане на правата на мигрантите, въз основа на свободни и информирани решения и само когато защитата на техните права е гарантирана в тяхната страна; призовава правителствата да прекратят произволното арестуване и задържане на мигранти;

26.  изразява загриженост относно продължаващата и широко разпространена дискриминация срещу мигрантите и нарушаването на техните права, включително на търсещите убежище лица и на бежанците; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят работата на специалния докладчик на ООН за правата на човека на мигрантите, както и прилагането на неговите препоръки; призовава правителствата да зачитат правото на убежище и правата на човека и неотменимото човешко достойнство на мигрантите и при всички обстоятелства – принципа на забрана за връщане; призовава държавите да въведат, ако все още не са направили това, системи и процедури, с които да гарантират пълното съответствие на всички свои програми и институции в областта на миграцията със задълженията си съгласно международното право в областта на правата на човека;

Изменението на климата и правата на човека

27.  приветства Споразумението от Париж съгласно Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата (РКООНИК), което обхваща приспособяване, смекчаване, развитие и трансфер на технологии, както и изграждане на капацитет; настоятелно заявява, че въпросът за изменението на климата следва да бъде включван последователно във всички области на икономическата политика; призовава настоятелно всички държави – страни по Споразумението, да приемат неотложни и амбициозни мерки за смекчаване и приспособяване, като включат последователно изменението на климата във всички области на политиката;

28.  припомня, че неблагоприятното въздействие на изменението на климата представлява непосредствена и потенциално необратима глобална заплаха за пълното упражняване на правата на човека и че неговото въздействие върху уязвимите групи, положението с чиито права и без това е несигурно, е значително; отбелязва със загриженост, че се очаква инциденти, свързани с климата, като повишаване на морското равнище и екстремни промени на климата, предизвикващи суши и наводнения, да доведат до още по-големи загуби на човешки живот, разселване на населението и недостиг на храна и вода;

29.  призовава международната общност да разгледа правните пропуски в понятието „климатичен бежанец“, включително евентуалното дефиниране на това понятие в международното право или в правно обвързващи международни споразумения;

Права на жените

30.  подчертава значението на това да не се да подкопават достиженията на Платформата за действие от Пекин по отношение на достъпа до образование и здравеопазване като основно право на човека и защитата на сексуалните и репродуктивните права; подчертава факта, че всеобщото зачитане на сексуалните и репродуктивните права и здраве, както и достъпът до съответните услуги, допринасят за намаляване на детската и майчината смъртност; посочва, че семейното планиране, майчиното здравеопазване и лесният достъп до противозачатъчни средства и до безопасен аборт са важна част от усилията за спасяване на живота на жените и за осигуряване на помощта, от която те се нуждаят, за да започнат да изграждат живота си отново, когато са станали жертви на изнасилване; подчертава необходимостта тези политики да се поставят в основата на сътрудничеството за развитие с трети държави;

31.  подчертава значението на мерките за засилване на лидерството и участието на жените на всички нива на процеса на вземане на решения; призовава държавите да осигурят равно представителство на жените в публичните институции и публичния живот, като обръщат специално внимание на приобщаването на жените от малцинствата;

32.  приветства неотдавнашната Резолюция 2242 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, в която жените са посочени като основен елемент в усилията за справяне с глобалните предизвикателства, включително надигащия се екстремизъм, съпроводен с насилие, изменението на климата, миграцията, устойчивото развитие, мира и сигурността; приветства констатациите на световното проучване на ООН относно прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, в които се подчертава значението на лидерството и участието на жените в разрешаването на конфликти и изграждането на мира, както и че тяхното участие е подобрило хуманитарната помощ, увеличило е усилията на мироопазващите мисии, ускорило е приключването на мирни преговори и е спомогнало за борбата със свързания с насилие екстремизъм; призовава ООН и всички нейни държави членки да предприемат конкретни стъпки за гарантиране на независимостта на жените, тяхното смислено включване в предотвратяването и разрешаването на конфликти и в мирните преговори и в процеса на укрепване на мира, като увеличат тяхното представителство на всички нива на вземане на решения, включително в националните, регионалните и международните институции и механизми;

33.  изразява безпокойство относно факта, че от появата на насилствени екстремистки групировки, като Даеш в Сирия и Ирак и Боко Харам в Западна Африка, насилието срещу жените прие ново измерение, което е по-ужасяващо от когато и да било, тъй като сексуалното насилие се превърна в неразделна част от целите, идеологията и източниците на приходи на тези екстремистки групировки, и което изправя международната общност пред критично ново предизвикателство; призовава всички правителства и институциите на ООН да засилят своя ангажимент за борба с тези отвратителни престъпления и за възстановяване на достойнството на жените, така че те да получат справедливост, обезщетение и подкрепа;

34.  счита, че гарантирането на независимостта на жените, като се вземат мерки по отношение на съществените неравенства между жените и мъжете, които правят жените и момичетата уязвими по време на конфликт, е един от начините за противодействие на екстремизма; подчертава необходимостта от непрекъснатост на образованието за момичетата в бежанските лагери, в зоните на конфликт и в районите, засегнати от крайна бедност и екстремни природни явления, като например суша и наводнения;

35.  приканва Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и заместник-председателя/върховен представител да продължат да насърчават политическото и икономическото овластяване на жените и момичетата чрез интегриране на равенството между половете във всички свои външни политики и програми, включително посредством структурирани диалози с трети държави, чрез публично повдигане на въпроси, свързани с равенството между половете, и чрез осигуряването на достатъчно ресурси за тази цел;

Права на децата

36.  припомня, че Конвенцията за правата на детето, която беше приета през 1989 г. и е най-широко ратифицираният международен договор за правата на човека, определя редица права на децата, включително правото на здраве, на образование и на игри, както и правото на семейна среда, на защита от насилие и дискриминация, както и правото да бъдат изслушвани; призовава всички страни по този договор да изпълняват своите задължения;

37.  приветства планираното глобално проучване, което ще бъде проведено от ООН с цел да се определи, посредством наблюдение и оценяващ анализ, как се прилагат на място съществуващото международно право и стандарти и да се извърши оценка на конкретните възможности за държавите да подобрят своите политики и ответни действия; настоятелно призовава всички държави активно да подкрепят проучването и да участват в него;

38.  отново отправя искане към Комисията да предложи всеобхватна стратегия и план за действие относно правата на детето за следващите пет години, за да даде приоритет на правата на децата във външните политики на ЕС, подкрепяйки усилията на ЕС да се застъпва за правата на децата, по-специално като допринася за осигуряването на децата на достъп до вода, канализация, здравеопазване и образование, като осигурява рехабилитацията и реинтеграцията на децата, привлечени във въоръжени групи, като премахва детския труд, изтезанията, проблема със свързаното с деца магьосничество, трафика на деца, браковете с деца и сексуалната им експлоатация и като подпомага децата при въоръжени конфликти и гарантира достъпа им до образование в зони на конфликт и в лагери за бежанци;

Права на ЛГБТИ

39.  изразява своята загриженост във връзка с продължаващото съществуване на дискриминационни закони и практики и на прояви на насилие срещу отделни лица в редица държави на основата на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава внимателното наблюдение на положението на ЛГБТИ в държави, в които въведени наскоро закони срещу ЛГБТИ лица застрашават живота на сексуалните малцинства; изразява силната си загриженост относно т. нар. „закони против пропагандата“, ограничаващи свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, включително в държави на европейския континент;

40.  подкрепя продължаващата работа на върховния комисар на ООН за правата на човека за борба с тези дискриминационни закони и практики, по-специално посредством изявления, доклади и кампанията „Свободни и равнопоставени“, както и работата на други органи на ООН; изразява загриженост относно ограничаването на основните свободи на защитниците на правата на човека на ЛГБТИ и призовава ЕС да увеличи подкрепата си за тях; отбелязва, че има по-голяма вероятност основните права на ЛГБТИ да бъдат зачитани, ако те имат достъп до правни институции, евентуално чрез регистрирано партньорство или брак;

Защитници на правата на човека

41.  призовава всички правителства да насърчават и подкрепят организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека и да им позволяват да осъществяват дейността си без страх, репресии или сплашване, да сътрудничат на Съвета на ООН по правата на човека в механизма за УПП и да гарантират, че държавите, отговорни за репресии срещу активисти в областта на правата на човека, биват подведени под отговорност;

счита, че продължаващият тормоз и задържане на защитници на правата на човека и представители на опозицията от редица членове на Съвета на ООН по правата на човека подкопава доверието в Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят инициатива на равнището на ООН за разработване на съгласуван и изчерпателен отговор на основните предизвикателства, пред които са изправени в целия свят защитниците на правата на човека, работещи в областите на правата на жените, на защитата на околната среда, земята и правата на коренното население, на корупцията и безнаказаността, журналистите и други защитници на правата на човека, използващи медиите, включително интернет и социалните медии, и да изобличават систематично техните убийства;

Борбата срещу безнаказаността и Международният наказателен съд (МНС)

42.  отново подчертава своята пълна подкрепа за работата на МНС в неговата роля за премахване на безнаказаността на извършителите на най-сериозните престъпления, за които е загрижена международната общност, и за осигуряване на справедливост за жертвите на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид; продължава да следи внимателно за евентуални опити за подкопаване на легитимността или независимостта на МНС; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да сътрудничат на МНС и да му предоставят силна дипломатическа, политическа и финансова подкрепа, включително в ООН; призовава ЕС, държавите членки и специалните представители на ЕС да поощряват активно МНС, изпълнението на неговите решения и борбата срещу безнаказаността за престъпления по Римския статут, включително чрез укрепване и разширяване на своите отношения със Съвета за сигурност и чрез осигуряване на бързо ратифициране от страна на държавите – членки на ЕС, на измененията от Кампала на Римския статут, с които се определя престъплението агресия;

Безпилотни летателни апарати и автономни оръжия

43.  отново призовава Съвета на ЕС да разработи обща позиция на ЕС относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, като се отдава първостепенно значение на зачитането на правата на човека и на международното хуманитарно право и се предприемат действия по такива въпроси като нормативната уредба, пропорционалността, отчетността, защитата на цивилните лица и прозрачността; още веднъж настоятелно призовава ЕС да забрани производството, разработването и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на нападения без човешка намеса; настоява правата на човека да бъдат част от всички диалози с трети държави относно борбата с тероризма;

Участие на ЕС

44.  отново подчертава освен това значението на активното и последователно участие на ЕС във всички механизми на ООН за правата на човека, по-специално в Третия комитет, Общото събрание (ОС на ООН) и Съвета на ООН по правата на човека; признава усилията на ЕСВД, на делегациите на ЕС в Ню Йорк и Женева и на държавите членки за засилване на съгласуваността на действията на ЕС по проблеми, свързани с правата на човека, посредством навременни консултации по същество и съответно за изразяване на единна позиция; насърчава ЕС да увеличи усилията си, за да придаде тежест на своята позиция, включително чрез засилване на все по-разпространената практика на междурегионални инициативи чрез съвместно предлагане на резолюции и поемане на инициативата за тях; отново отправя призив за по-голяма видимост на действията на ЕС в рамките на всички многостранни форуми;

45.  отправя искане към специалния представител на ЕС за правата на човека да продължава да подобрява ефективността, съгласуваността и видимостта на политиката на ЕС за правата на човека в рамките на Съвета на ООН по правата на човека и да продължи да развива тясно сътрудничество със Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и със специалните процедури;

46.  подчертава настоятелно ролята на работната група на Съвета „Права на човека“ за подобряването на подготовката и координацията на позициите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека и за решаване на проблема за съгласуваността между външната и вътрешната политика на ЕС в областта на правата на човека; припомня важността на спазването на институционализираната практика на изпращане на парламентарна делегация в Съвета на ООН по правата на човека и в Общото събрание на ООН;

Интегриране на въпросите за правата на човека в ЕС

47.  призовава ЕС да насърчава универсалността и неделимостта на правата на човека, включително на гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

48.  отново отправя призив ЕС да приеме основан на правата подход и да включи зачитането на правата на човека в търговията, инвестиционните политики, обществените услуги, сътрудничеството за развитие, както и в своята обща политика за сигурност и отбрана; подчертава също така, че политиката на ЕС в областта на правата на човека следва да гарантира съгласуваността на неговите вътрешни и външни политики в съответствие със задълженията съгласно Договора за ЕС;

49.  подчертава, че въпросът за равенството между половете трябва да бъде систематична и неделима част от всички диалози за правата на човека, провеждани между ЕС и трети държави; призовава ЕСВД да започне диалози по въпроса за равенството между половете, в допълнение към диалозите за правата на човека, провеждани с трети държави;

Държави, обхванати от универсалния периодичен преглед (УПП)

Бурунди

50.  продължава да бъде дълбоко загрижен поради хуманитарното въздействие на кризата върху цивилното население в страната и в региона като цяло; отправя искане ЕС да продължи да работи в тясно сътрудничество с Източноафриканската общност и Африканския съюз за постигане на консенсус между правителството и опозицията с цел възстановяване на приобщаваща и демократична политическа система;

Грузия

51.  приветства членството на Грузия в Съвета на ООН по правата на човека и неотдавнашния УПП относно Грузия; отбелязва съществените законодателни реформи, които доведоха до известен напредък и подобрения в сектора на правосъдието и правоприлагането, прокуратурата, борбата срещу малтретирането, правата на детето, защитата на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, както и за вътрешно разселените лица;

52.  отбелязва обаче, че са необходими по-нататъшни усилия по отношение на малтретирането, по-специално на досъдебното задържане и реабилитацията на жертвите; продължава да бъде загрижен за свободата на изразяване и свободата на печата, както и за липсата на достъп за наблюдатели до окупираните райони на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, където нарушенията на правата на човека продължават да бъдат широко разпространени; призовава грузинското правителство да предприеме подходящите мерки с оглед на гарантирането на последващи действия по препоръките, отправени в процеса на УПП;

Израел/Палестина

53.  изразява дълбока загриженост относно това, че Израел е отказал на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в палестинските територии, Макарим Уибизоно, достъп до тези територии и че той трябваше да подаде оставка, тъй като не може да изпълнява своите задачи напълно независимо;

Ливан

54.  приветства Ливан за политиката на отворени граници и прием, която държавата провежда от години по отношение на бежанците от Палестина, Ирак и Сирия, и призовава Европейския съюз да отпусне повече средства и да работи в тясно сътрудничество с ливанските органи, за да подпомогне страната в поддържането на защитата на правата на бежанците и търсещите убежище лица; в този контекст изразява загриженост относно докладвания значителен брой случаи на детски и/или принудителни бракове сред сирийските бежанци; насърчава ливанското правителство да обмисли реформа на закона, уреждащ влизането, престоя и напускането на Ливан, в който не се прави разлика между търсещи убежище и бежанци, от една страна, и мигранти, от друга страна;

55.  подкрепя препоръките на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, в които се призовава за мерки за повишаване на осведомеността сред жените – мигранти, полагащи домашен труд, относно техните човешки права съгласно Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, по която Ливан е страна; подчертава по-конкретно необходимостта от премахване на системата „Кафала“ и гарантиране на ефективен достъп до правосъдие за жените – мигранти, полагащи домашен труд, включително чрез гарантиране на тяхната безопасност и пребиваване по време на правните и административни процедури, свързани с техния статут;

Мавритания

56.  подчертава, че въпреки постигнатия от правителството на Мавритания напредък от гледна точка на законодателни мерки, насочени към борба с всички форми на робство и практики, подобни на робство, липсата на ефективно изпълнение допринася за продължаването на такива практики; призовава органите да въведат закон за борба с робството, да инициират общонационално, системно и редовно събиране на данни, разбити по съответните признаци, за всички форми на робство и да проведат изчерпателно, основано на доказателства проучване на историята и естеството на робството, за да бъде изкоренена тази практика;

57.  настоятелно приканва мавританските органи да позволят свободата на словото и на събранията в съответствие с международните конвенции и мавританското национално право; призовава също така за освобождаването на Бирам Дах Абеид, Билал Рамдане и Джиби Соу, което да им позволи да продължат ненасилствената си кампания срещу продължаването на робството без страх от тормоз или сплашване;

Мианмар

58.  приветства провеждането на конкурентни избори на 8 ноември 2015 г., важен етап в демократичния преход на страната; продължава обаче да бъде загрижен относно конституционната рамка за тези избори, съгласно която 25% от местата в парламента са запазени за военни; признава напредъка, постигнат по отношение на правата на човека, като същевременно установява редица области, които продължават да пораждат тревога, включително правата на малцинствата и свободата на изразяване, сдружаване и мирни събрания;

59.  осъжда дискриминацията срещу общността Рохингия, която е утежнена от факта, че тази общност няма законен статут, и от засилването на словото, подтикващо към омраза, срещу небудистите; призовава за пълни, прозрачни и независими разследвания на всички сигнали за нарушения на правата на човека спрямо общността Рохингия и счита, че четирите закона, приети от парламента през 2015 г. и целящи „защита на расите и религията“, съдържат дискриминационни аспекти по отношение на пола; изразява съжаление относно това, че Службата на върховния комисар за правата на човека все още не е получила разрешение да открие бюро в тази държава; подчертава необходимостта от пълна оценка на въздействието по отношение на устойчивостта и правата на човека, която да бъде извършена преди приключване на преговорите по инвестиционното споразумение между ЕС и Мианмар;

Непал

60.  приветства влизането в сила на 20 септември 2015 г. на новата конституция на Непал, която следва да постави основите на бъдещите политическа стабилност и икономическо развитие на страната; изразява надежда, че оставащите тревоги около политическото представителство на малцинствата, включително далитите, и законите за гражданството ще намерят решение в близко бъдеще;

61.  изразява съжаление относно широко разпространената липса на търсене на отговорност за нарушенията на правата на човека, извършени и от двете страни по време на гражданската война, въпреки приемането през май 2014 г. на Закона за истината, помирението и изчезванията; призовава правителството на Непал да се присъедини към Международната конвенция на ООН за защита на всички лица от насилствено изчезване; осъжда ограниченията, наложени на основните свободи на тибетските бежанци; призовава Индия да премахне неофициалната блокада на икономиката на Непал, която, в съчетание с опустошителното земетресение от април 2015 г., поражда хуманитарна криза и тласка близо милион непалци в свързана с бедност безизходица;

Оман

62.  приветства Оман за създаването на правителствена Национална комисия по правата на човека и за поканата, която създаде възможност да се проведе историческото посещение на специалния докладчик на ООН по правото на мирни събрания през септември 2014 г.; изразява надеждата, че тези конструктивни стъпки ще доведат до по-интензивен ангажимент от страна на Оман към представителите на ООН за правата на човека и независимите правозащитни организации;

Руанда

63.  изразява своята загриженост относно състоянието на правата на човека в Руанда, включително относно ограниченията на свободата на изразяване и сдружаване, ограничаването на демократичното пространство за опозиционни политически партии и независима дейност на гражданското общество, както и липсата на благоприятна среда за независимост на съдебната власт; призовава правителството на Руанда да отвори демократичното пространство, в което всички сегменти на обществото да могат да развиват свободна дейност;

64.  изразява загриженост във връзка с предложената конституционна промяна, която има за цел да позволи на действащия президент да се кандидатира за трети мандат; призовава правителството на Руанда да се придържа към Африканската харта за демокрация, избори и управление, член 5 от която определя, че държавите – страни по хартата, вземат всички подходящи мерки, за да гарантират конституционно управление, по-специално конституционно предаване на властта, и член 23 от която гласи, че всяко изменение на конституцията, което нарушава принципите на демократичната смяна на правителството, е незаконно;

Саудитска Арабия

65.  изразява дълбока загриженост относно обезпокоително високия брой съдебни решения в Саудитска Арабия през 2015 г., с които бяха постановени смъртни присъди; изразява дълбоката си тревога от масовите екзекуции, извършени през последните седмици;

66.  призовава ЕС да наблюдава внимателно, заедно с органите на Саудитска Арабия, здравословното състояние на Раиф Бадауи, саудитски автор на интернет блог и лауреат на наградата „Сахаров“ за 2015 г., който според съобщенията е започнал гладна стачка;

Южен Судан

67.  приветства мирното споразумение, подписано от воюващите страни на 28 август 2015 г., за прекратяване на гражданската война, което включва преходно споделяне на управлението, мерки за сигурност и създаване на хибриден съд, който да се произнесе по всички престъпления, извършени от началото на конфликта; припомня, че конфликтът отне живота на хиляди и стана причина за стотици хиляди разселени лица и бежанци;

68.  призовава всички страни да се въздържат от извършването на нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително на онези, които се считат за международни престъпления, като извънсъдебни убийства, етнически насочено насилие, свързано с конфликти сексуално насилие, включително изнасилвания, както и основаното на пола насилие, набирането и използването на деца, принудителните изчезвания и произволните арести и задържания;

Сирия

69.  подчертава значението на работата, извършена от независимата международна анкетна комисия на ООН за Сирия; отбелязва със сериозна загриженост основната констатация на анкетната комисия, че главните причини за жертвите сред цивилното население, произволното разселване и разрушенията продължават да бъдат целенасочените нападения над цивилни лица, безразборните и непропорционални атаки, нападенията над цивилни лица и защитени обекти на културното наследство, както и наказателното налагане на обсади и блокади; подчертава необходимостта от специално внимание и подкрепа за жените – жертви на насилие, и за женските организации и тяхното участие в хуманитарната помощ и разрешаването на конфликти;

70.  призовава ЕС и държавите членки да спомогнат за това да се осигури адекватно финансиране за анкетната комисия, за да изпълнява тя мандата си, който се състои в установяване на фактите и обстоятелствата около всички извършени тежки нарушения на правата на човека, и когато е възможно, установяване на самоличността на извършителите, с оглед да се гарантиране, че извършителите на нарушения, включително такива, които могат да представляват престъпления срещу човечеството, биват изправени пред закона;

71.  подчертава задължението на всички страни да защитават цивилните лица, да зачитат техните права и да покриват техните основни нужди в съответствие с международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право; отново изразява убеждението си, че устойчиво решение на конфликта в Сирия може да бъде постигнато само чрез приобщаващо политическо споразумение, и призовава всички страни да се стремят към истински политически преход, който да отговаря на законните стремежи на сирийския народ и да му позволи независимо и демократично да определи своето бъдеще;

Венецуела

72.  приветства проведените на 6 декември 2015 г. свободни и честни избори във Венецуела; изразява съжаление относно това, че първоначалното приемане на резултатите от страна както на правителството, така и на опозиционните сили премина в нова политическа криза; припомня важността на спазването на конституцията и на зачитането на правата на човека, както и на избягването на всякакви опити за опорочаване на волята на венецуелския народ, изразена в изборите;

73.  припомня, че новото правителство ще трябва да се справи с широк спектър от проблеми, свързани с правата на човека, от безнаказаността и търсенето на отговорност за извънсъдебните убийства, включително от страна на силите за сигурност, до произволните арести и задържания, правото на политическите затворници на справедлив процес, независимостта на съдебната система, свободата на събранията и сдруженията и свободата на медиите;

Йемен

74.  изразява дълбока загриженост относно драматичния и ожесточен конфликт и безпрецедентната хуманитарна криза в страната, в които йеменското цивилно население е основната жертва на настоящата военна ескалация и на екстремистките и терористичните групировки, които се възползват от ситуацията;

75.  изразява съжаление относно поредицата от нападения срещу медицински персонал и медицински съоръжения и настоятелно призовава страните в конфликта да зачитат основните принципи на международното хуманитарно право;

76.  изразява убеждението си, че само един широк политически консенсус в рамките на преговори с посредничеството на ООН може да доведе до устойчиво решение, да възстанови мира и да съхрани единството и териториалната цялост на Йемен, и отново заявява своята подкрепа за всички регионални участници, които следва да действат отговорно и конструктивно за постигането на решение;

o

o  o

77.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0470.

Правна информация