Procedure : 2015/3035(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0066/2016

Indgivne tekster :

B8-0066/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0020

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 327kWORD 103k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.968v01-00
 
B8-0066/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (2015/3035(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0066/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og til FN's menneskerettighedskonventioner med tilhørende valgfrie protokoller, herunder konventionen om barnets rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati (2015-2019),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om overtrædelser af menneskerettighederne, herunder hastebeslutningerne om disse emner,

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området(1),

–  der henviser til erklæringerne fra verdenskonferencen i Durban i 2001 mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance,

–  der henviser til UNHRC's særlige observatørs seneste rapport og konklusioner om de nuværende former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance,

–  der henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 18, artikel 21, artikel 27 og artikel 47 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til UNHRC's årsberetning 2015 til FN's Generalforsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 2015 og 2016 er år med vigtige årsdage, for så vidt angår udøvelse af menneskerettigheder, fred og sikkerhed: 70-året for stiftelsen af De Forenede Nationer og 50-året for den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) samt 30- og 20-året for henholdsvis FN's erklæring om retten til udvikling (1986) og Beijingerklæringen og Beijinghandlingsprogrammet (1995) og 15-året for FN’s Sikkerhedsråds skelsættende resolution om kvinder, fred og sikkerhed (2000) og 2015-målene (2000);

B.  der henviser til, at bevarelsen af respekten for menneskerettighederne uanset race, oprindelse, køn eller farve er en forpligtelse for alle stater; gentager sit engagement i menneskerettighedernes udelelighed, uanset om de er borgerlige, økonomiske, sociale eller kulturelle, der er indbyrdes forbundne og afhængige områder; der henviser til, at fratagelsen af bare én af disse rettigheder har direkte og skadelig indvirkning på de andre; der henviser til, at alle stater er forpligtet til at respektere deres respektive befolkningers grundlæggende rettigheder og har en pligt til at tage konkrete skridt til at fremme respekten for disse rettigheder på nationalt plan og til at samarbejde på internationalt niveau om at fjerne hindringerne for gennemførelsen af menneskerettighederne inden for alle områder;

C.  der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet;

D.  der henviser til, at Unionens optræden i dens forbindelser med tredjelande bygger på artikel 21 i Lissabontraktaten, som fastslår menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten;

E.  der henviser til, at respekt for menneskerettighederne bør integreres i alle politikområder vedrørende fred og sikkerhed, udviklingssamarbejde, migration, handel og investering, humanitær indsats, klimaændringer og bekæmpelse af terrorisme, da disse ikke kan behandles isoleret i forhold til respekten for menneskerettighederne;

F.  der henviser til, at de regelmæssige samlinger FN's Menneskerettighedsråd (UNCHR), udnævnelsen af særlige rapportører, mekanismen med den universelle regelmæssige gennemgang (UPR), de særlige procedurer, som enten omhandler situationen i bestemte lande eller tematiske anliggender alle bidrager til fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet;

G.  der henviser til den beklagelige omstændighed, at nogle af medlemmerne af Menneskerettighedsrådet anses for at være blandt de værste menneskerettighedsovertrædere og gennemgående har tvivlsomme resultater med hensyn til samarbejdet med FN's særlige procedurer og overholdelsen af deres indberetningsforpligtelser over for FN's menneskerettighedsorganer;

FN's Menneskerettighedsråd

1.  glæder sig over udnævnelsen af ambassadør Choi Kyong–lim som formand for UNHRC i 2016;

2.  glæder sig over UNHRC’s årlige rapport til FN’s Generalforsamling, der dækker dens 28., 29. og 30. samling;

3.  gentager sin holdning om, at UNCHR-medlemmerne bør vælges blandt stater, som fastholder respekten for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og demokratiet, og opfordrer indtrængende FN’s medlemsstater til at fremme resultatbaserede kriterier for menneskerettigheder ved valg af stater til medlemmer af UNHRC; udtrykker sin bekymring over krænkelser af menneskerettighederne i en række nyvalgte medlemmer af UNHRC, såsom Saudi-Arabien, og understreger, at det er vigtigt at forsvare uafhængigheden af UNHRC for at sikre, at det fortsat kan varetage sin opgave effektivt og upartisk; beklager dybt det manglende samarbejde fra visse medlemsstaters side;

4.  gentager sin støtte til de særlige procedurer og mandatindehavernes uafhængige status, såsom de særlige rapportører, der sætter dem i stand til at udfylde deres funktioner helt uvildigt, og opfordrer alle stater til at samarbejde med disse procedurer;

5.  bekræfter på ny betydningen af at bevare den universelle karakter af den universelle regelmæssige gennemgang (UPR) med henblik på at nå frem til en fuldstændig forståelse af menneskerettighedssituationen i alle FN-medlemsstater og gentager sin støtte til den anden gennemgangsrunde, som særligt fokuserer på gennemførelsen af de henstillinger, der blev accepteret i første runde; opfordrer imidlertid endnu en gang til, at de henstillinger, som staterne ikke kunne acceptere under den første runde, bliver taget op til fornyet behandling i løbet af den videre UPR-proces;

6.  understreger behovet for at sikre, at et bredt spektrum af interessenter, herunder civilsamfundet, deltager fuldt ud i UPR-processen, og udtrykker sin bekymring over, at alvorlige indskrænkninger og begrænsninger har hæmmet civilsamfundets deltagelse i UPR-processen;

7.  opfordrer EU til at følge op på henstillingerne fra UPR i alle EU’s politiske dialoger med de berørte lande for at finde måder og midler til at gennemføre henstillingerne ved hjælp af landestrategierne og de regionale strategier;

8.  glæder sig over initiativet til forandring fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder, som skal forbedre og styrke FN’s menneskerettighedskontorers tilstedeværelse globalt med oprettelsen af otte regionale knudepunkter, der skal overvåge og fremme respekten for menneskerettighederne ved i direkte samarbejde med forskellige partnere at omsætte henstillingerne fra menneskerettighedsmekanismerne til reelle forandringer på stedet;

Borgerlige og politiske rettigheder

9.  udtrykker bekymring over de forfatningsændringer, der er iværksat i visse lande, med henblik på at ændre den grænse, der er fastsat for præsidentens embedsperiode, hvilket i nogle tilfælde har ført til valgrelateret vold; bekræfter, at respekten for borgerlige og politiske rettigheder, herunder den individuelle og kollektive ytrings- samt forsamlings- og foreningsfrihed, er de væsentligste indikatorer for et demokratisk, tolerant og pluralistisk samfund;

10.  gentager, at politiske ledere, der er valgt ved frie og regelmæssigt afholdte valg på grundlag af almindelig og lige valgret, er en grundlæggende rettighed, som alle borgere bør nyde godt af i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder (artikel 21, stk. 3) og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (artikel 25); bekræfter, at ytringsfrihed samt et levende miljø, der er befordrende for et uafhængigt og pluralistisk civilsamfund, er forudsætninger for fremme af respekten for menneskerettighederne;

11.  fordømmer regeringsstyrkernes fortsatte chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsmedlemmer i en række tredjelande; udtrykker sin bekymring med hensyn til urimelig og restriktiv lovgivning, herunder restriktioner for udenlandsk finansiering, hvilket betyder færre muligheder for civilsamfundets aktiviteter; opfordrer alle regeringer til at fremme og støtte mediefrihed, civilsamfundsorganisationers frihed og menneskerettighedsforkæmperes aktiviteter og gøre det muligt for dem at udføre deres arbejde uden frygt, undertrykkelse og intimidering;

12.  mener, at moderne digitale teknologier giver fordele og udfordringer for beskyttelsen af retten til privatlivets fred og for udøvelsen af ytringsfrihed online i hele verden; glæder sig i denne forbindelse over udpegelsen af FN’s særlige rapportør om retten til privatlivets fred i den digitale tidsalder, hvis mandat omfatter overvågning og beskyttelse af privatlivets fred, som har konsekvenser for mennesker online eller offline;

13.  minder om EU’s nultolerance over for dødsstraf og gentager sin vedvarende modstand mod tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling og straf i alle tilfælde og under alle omstændigheder; understreger betydningen af, at EU fortsat fremmer moratoriet for dødsstraf som et første skridt hen imod afskaffelse og understreger endnu en gang, at afskaffelse af dødsstraffen bidrager til at fremme den menneskelige værdighed;

14.  påskønner de væsentlige fremskridt, der hidtil er gjort, hvilket har medført, at mange lande har suspenderet dødsstraffen, mens andre har truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger til at afskaffe dødsstraffen; udtrykker ikke desto mindre sin beklagelse over genoptagelsen af henrettelser i en række lande i løbet af de seneste år; opfordrer de stater, der har afskaffet dødsstraf, eller har et længerevarende moratorium for dødsstraf, til ikke at genindføre den;

15.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at implementere FN's særlige observatørs henstillinger i deres interne politik til bekæmpelse af udbredelse af racistisk, etnisk baseret og xenofobisk had og anstiftelse heraf over internettet og på sociale medienetværker ved at tage behørige lovgivningsmæssige skridt, med fuldstændig efterlevelse af andre grundlæggende rettigheder såsom ytrings- og meningsfrihed;

Sociale og økonomiske rettigheder

16.  beklager, at den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) mere end 20 år efter vedtagelsen af Wienererklæringen om den universelle, udelelige, indbyrdes afhængige og indbyrdes forbundne karakter af alle menneskerettighederne ikke bliver behandlet på lige fod med og med samme vægt som den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR); anerkender UNHRC’s bestræbelser på at sikre, at alle menneskerettigheder gives samme status og samme vægt gennem oprettelse af mandatindehavere for særlige procedurer vedrørende økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

17.  giver udtryk for sin dybe bekymring over den voksende ekstreme fattigdom, der truer den fulde udøvelse af alle menneskerettigheder; glæder sig i denne forbindelse over UNHRC’s særlige rapportørs rapport om ekstrem fattigdom og menneskerettigheder (A/HRC/29/31) og støtter hans forslag om afskaffelse af ekstrem fattigdom, som omfatter: at give de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samme betydning og prioritet som de borgerlige og politiske rettigheder; at anerkende retten til social beskyttelse; at gennemføre finanspolitikker, der specifikt har til formål at mindske ulighed; at genoplive og give indhold til retten til ligestilling; at gøre omfordelingen af ressourcerne til et centralt emne i debatterne om menneskerettigheder; understreger, at selv om størstedelen af verdens fattige er kvinder og husstande, hvor kvinden er familieforsørger, er det vigtigt at sikre lige adgang til ressourcer og beskæftigelse for både kvinder og mænd;

18.  er af den opfattelse, at korruption, skatteunddragelse, dårlig forvaltning af offentlige goder og manglende ansvarlighed bidrager til krænkelser af menneskerettighederne, idet de fjerner midler fra statsbudgettet, der skulle have været afsat til fremme af menneskerettighederne inden for meget nødvendige offentlige tjenester såsom uddannelse og grundlæggende sundhedstjenester og andre sociale infrastrukturer; mener, at en indsats til sikring af respekten for menneskerettighederne, navnlig retten til information, ytrings- og forsamlingsfrihed, et uafhængigt retsvæsen og demokratisk deltagelse i offentlige anliggender, bidrager afgørende til at bekæmpe korruption;

19.  understreger, at minoritetssamfund i tredjelande har særlige behov, og at deres fulde ligestilling bør fremmes inden for alle områder af det økonomiske, sociale, politiske og kulturelle liv;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

20.  støtter kraftigt en effektiv og omfattende gennemførelse af FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne i og uden for EU og anbefaler kraftigt, at EU’s medlemsstater udvikler og gennemfører nationale handlingsplaner; gentager desuden betydningen af, at EU fremmer virksomhedernes sociale ansvar, og af, at europæiske virksomheder spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme internationale standarder for virksomheder og menneskerettigheder; opfordrer FN og EU til med multinationale og europæiske virksomheder at tage fat på spørgsmålet om forkæmpere af ejendomsret til jord, der er ofre for repressalier, herunder trusler, chikane, vilkårlige anholdelser, overfald og mord, for at kritisere storstilet opkøb af jord på bekostning af landbefolkningernes jord- og fødevarerettigheder i tredjelande; opfordrer til, at FN’s mekanismer og EU’s handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati systematisk inddrager forkæmpere for ejendomsret til jord i deres menneskerettighedsprojekter;

21.  glæder sig over initiativet fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder om at fremme projektet om ansvarlighed og retsmidler med henblik på at bidrage til et retfærdigt og effektivt system af nationale retsmidler, navnlig i tilfælde af grove krænkelser af menneskerettighederne i erhvervslivet; opfordrer alle regeringer til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til at sikre respekten for menneskerettighederne og adgangen til retlig prøvelse for ofre, der oplever både praktiske og retlige udfordringer i at få adgang til retsmidler på nationalt og internationalt plan med hensyn til virksomhedsrelaterede menneskerettighedsovertrædelser;

22.  bemærker, at en åben mellemstatslig arbejdsgruppe (IGWG) om udarbejdelse af et internationalt juridisk bindende instrument om transnationale selskaber og andre virksomheder for så vidt angår menneskerettigheder, der er nedsat ved Menneskerettighedsrådets resolution af 26. juni 2014, holdt sit første møde i juli 2015; opfordrer endvidere EU til at støtte bestræbelser på at tilpasse dets politikker til OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og anbefaler, at EU og dets medlemsstater deltage aktivt i debatten om et retligt bindende internationalt instrument for erhvervslivet og menneskerettighederne inden for rammerne af FN-systemet;

Migration

23.  er bekymret over den alvorligste humanitære krise siden Anden Verdenskrig, som er skabt af det stigende antal personer, der er tvunget til at forlade deres hjem som følge af forfølgelse, væbnede konflikter, udbredt vold og klimaændringer, og som søger beskyttelse og et bedre liv og sætter deres liv på spil på farlige rejser;

24.  er af den opfattelse, at de udfordringer, som den humanitære krise i forbindelse med flygtninge medfører, er problemstillinger, som man er nødt til at håndtere på en sammenhængende måde i en ånd af solidaritet inden for EU og i tæt samarbejde med FN og dets organer; opfordrer alle lande til at vedtage en menneskerettighedsbaseret tilgang til migration, som bringer migranters rettigheder i centrum af migrationspolitikken og -håndteringen med særlig vægt på situationen for marginaliserede og dårligt stillede grupper af migranter, som kvinder og børn; opfordrer alle stater til at beskæftige sig med kønsrelateret vold mod kvinder og piger og understreger vigtigheden af at udforme migrationspolitik ud fra et kønsperspektiv for at imødekomme deres særlige behov;

25.  minder om, at alle stater har en forpligtelse til at respektere og beskytte menneskerettighederne for alle personer under deres jurisdiktion uanset deres nationalitet eller oprindelse og uanset deres indvandrerstatus; minder om, at en samlet strategi for migration er tæt forbundet med udviklingspolitikken og den humanitære bistandspolitik, herunder etablering af humanitære korridorer og levering af humanitære visa og andre eksterne politikker; minder om, at tilbagesendelse af migranter kun bør gennemføres med fuld respekt for migranternes menneskerettigheder på grundlag af frie og informerede beslutninger, og kun når beskyttelsen af deres rettigheder er garanteret i deres hjemland; opfordrer regeringerne til at sætte en stopper for vilkårlige anholdelser og tilbageholdelse af migranter;

26.  udtrykker bekymring over den fortsatte og vidtrækkende diskrimination imod og krænkelser af migranters rettigheder, herunder asylansøgeres og flygtninges; opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder og gennemførelsen af hans henstillinger; opfordrer regeringerne til at respektere retten til asyl og menneskerettigheder og migranters værdighed og, under alle omstændigheder, princippet om non-refoulement; opfordrer staterne til, hvis de endnu ikke har gjort det, at etablere systemer og procedurer til at sikre fuldstændig efterlevelse af deres folkeretlige menneskerettighedsforpligtelser i alle deres programmer og institutioner, der vedrører migration;

Klimaændringer og menneskerettigheder

27.  glæder sig over Parisaftalen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter tilpasning, afbødning, teknologiudvikling og -overførsel samt kapacitetsopbygning; understreger, at spørgsmålet om klimaændringer bør integreres i alle områder af den økonomiske politik; opfordrer indtrængende alle parter, der har undertegnet aftalen, til at vedtage øjeblikkelige og ambitiøse afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger ved at integrere klimaændringer i alle politikområder;

28.  minder om, at klimaændringernes negative indvirkninger udgør en overhængende og potentielt uafvendelig global trussel mod den fulde udøvelse af menneskerettighederne, og at de har en betydelig indvirkning på sårbare grupper, hvis rettighedssituation allerede er vanskelig; bemærker med bekymring, at klimarelaterede hændelser såsom stigende havniveau og ekstreme klimatiske ændringer, der skaber tørke og oversvømmelser, forventes at føre til yderligere tab af menneskeliv, fordrivelse af befolkninger og mangel på mad og drikkevand;

29.  opfordrer det internationale samfund til at afhjælpe de juridiske mangler i forbindelse med begrebet "klimaflygtning", herunder udarbejde en definition deraf i folkeretten eller i eventuelle retligt bindende internationale aftaler;

Kvinders rettigheder

30.  understreger vigtigheden af, at man ikke undergraver Beijinghandlingsplanens resultater vedrørende adgang til uddannelse og sundhed som en grundlæggende menneskerettighed og beskyttelsen af seksuelle og reproduktive rettigheder; understreger, at universel respekt for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt adgang til de relevante ydelser bidrager til at reducere spædbørns- og mødredødeligheden; påpeger, at familieplanlægning, mødres sundhed, let adgang til prævention og sikker abort er elementer, der bidrager afgørende til at redde kvinders liv og hjælpe dem med at genopbygge deres liv, hvis de er blevet udsat for voldtægt; understreger behovet for at give disse politikker en central plads i udviklingssamarbejdet med tredjelande;

31.  understreger betydningen af foranstaltninger til styrkelse af lederskab og kvinders deltagelse på alle stadier i beslutningsprocesser; opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige repræsentation af kvinder i offentlige institutioner og i det offentlige liv, med særlig vægt på inddragelsen af mindretalskvinder;

32.  glæder sig over FN’s Sikkerhedsråds nylige resolution 2242 om kvinder, fred og sikkerhed, som gør kvinder til det centrale element i alle bestræbelser på at tackle globale udfordringer, herunder stigende voldelig ekstremisme, klimaændringer, migration, bæredygtig udvikling, fred og sikkerhed; roser konklusionerne i FN’s globale undersøgelse om gennemførelsen af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, der understregede betydningen af kvinders ledelse og deltagelse i konfliktløsning og fredsopbygning og fremhævede, at deres inddragelse har forbedret den humanitære bistand, styrket fredsbevarende styrkers indsats, fremmet afslutningen af fredsforhandlinger og bidraget til at bekæmpe voldelig ekstremisme; opfordrer FN og alle dets medlemsstater til at tage konkrete skridt til at sikre kvinders autonomi og deres meningsfulde inddragelse i forebyggelse og løsning af konflikter samt i fredsforhandlinger og fredsopbygning ved at øge deres repræsentation på alle niveauer af beslutningsprocessen, herunder i nationale, regionale og internationale institutioner og mekanismer;

33.  giver udtryk for sin bekymring over den omstændighed, at vold mod kvinder siden fremkomsten af voldelige ekstremistiske grupper såsom Daesh i Syrien og Irak, og Boko Haram i Vestafrika har fået en ny dimension, der er mere skræmmende end nogensinde, idet seksuelle overgreb er blevet en integrerende del af målene, ideologien og kilden til indtægter for disse ekstremistiske grupper, og som udgør en afgørende ny udfordring for det internationale samfund; opfordrer alle regeringer og FN’s institutioner til at intensivere deres engagement i at bekæmpe disse afskyelige forbrydelser og genoprette kvinders værdighed, således at de opnå retfærdighed og erstatning og støtte;

34.  mener, at sikring af kvinders selvstændighed ved at gøre noget ved de underliggende uligheder mellem kvinder og mænd, som gør kvinder sårbare i tider med konflikter, er en måde at bekæmpe ekstremisme; understreger behovet for kontinuitet i pigernes uddannelse i flygtningelejre, i konfliktramte områder og i områder med ekstrem fattigdom og ekstreme miljøvilkår, såsom tørke og oversvømmelser;

35.  opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og næstformanden/den højtstående repræsentant til fortsat at fremme kvinders og pigers politiske og økonomiske indflydelse ved at integrere ligestilling mellem kønnene i alle eksterne politikker og programmer, herunder gennem strukturerede dialoger med tredjelande, ved offentligt at tage kønsrelaterede spørgsmål op og ved at sikre tilstrækkelige ressourcer til dette formål;

Børns rettigheder

36.  minder om, at konventionen om barnets rettigheder, der blev vedtaget i 1989, og som er den mest ratificerede internationale menneskerettighedstraktat, indeholder en række af børnenes rettigheder, herunder retten sundhed, uddannelse og til at lege, samt retten til respekt for familielivet, beskyttelse mod vold og forskelsbehandling og til at blive hørt; opfordrer alle signatarer af denne traktat til at opfylde deres forpligtelser;

37.  glæder sig over den planlagte globale undersøgelse, som FN har iværksat, for at kortlægge gennem overvågning og evaluering, hvordan eksisterende internationale love og standarder gennemføres i praksis, og vurdere de konkrete muligheder for stater for at forbedre deres politikker og tiltag; opfordrer indtrængende alle stater til at støtte og deltage aktivt i undersøgelsen;

38.  gentager sin anmodning til Kommissionen om at foreslå en omfattende strategi for børns rettigheder og en handlingsplan for de næste fem år med henblik på at prioritere børns rettigheder i EU's eksterne politikker, støtte EU's bestræbelser på at fremme deres rettigheder, navnlig ved at bidrage til at sikre børns adgang til vand, sanitet, sundhedspleje og uddannelse, ved at sikre rehabilitering og reintegration af børn, der er indrulleret i væbnede grupper, ved at udrydde børnearbejde, tortur, problemet med hekseanklager mod børn, menneskehandel, børneægteskaber og seksuel udnyttelse og ved at hjælpe børn i væbnede konflikter og sikre deres adgang til uddannelse i konfliktramte områder og flygtningelejre;

LGBTI-personers rettigheder

39.  udtrykker bekymring over de stadig eksisterende diskriminerende love og praksisser samt voldshandlinger mod personer på baggrund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; opfordrer til nøje tilsyn med situationen for LGBTI-personer i lande, hvor der for nyligt er vedtaget LGTBI-diskriminerende love, der truer seksuelle mindretal på livet; udtrykker sin stærke bekymring over såkaldte "antipropagandalove", der begrænser ytrings- og forsamlingsfriheden, herunder i lande på det europæiske kontinent;

40.  støtter det fortsatte arbejde, der udføres af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder med henblik på at bekæmpe sådanne diskriminerende love, navnlig gennem erklæringer, rapporter og Free & Equal-kampagnen, samt arbejdet i FN's øvrige organer; er bekymret over begrænsninger af de grundlæggende frihedsrettigheder for LGBTI-menneskerettighedsforkæmpere, og opfordrer EU til at øge sin støtte til dem; bemærker, at der er større sandsynlighed for, at de grundlæggende rettigheder for LGBTI-personer respekteres, hvis de har adgang til juridisk anerkendte institutioner, eventuelt gennem registreret partnerskab eller ægteskab;

Menneskerettighedsforkæmpere

41.  opfordrer alle regeringer til at fremme og støtte civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere og gøre det muligt for dem at udføres deres arbejde uden frygt, undertrykkelse og intimidering, og til at samarbejde med UNHRC i UPR-mekanismen og sikre, at lande, der er ansvarlige for repressalier mod menneskerettighedsforkæmpere, drages til ansvar;

mener, at den vedvarende chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsprofiler, som finder sted i en række UNHRC-medlemslande, undergraver UNHRC's troværdighed; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at fremme ethvert initiativ på FN-niveau med henblik på at udarbejde et sammenhængende og omfattende svar på de store udfordringer, som menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder med kvinders rettigheder, med beskyttelse af miljø, jord og oprindelige folks rettigheder, med korruption og straffrihed, journalister og andre menneskerettighedsforkæmpere, der anvender medierne, herunder internettet og sociale medier, står over for på verdensplan, og til systematisk at fordømme attentater mod dem;

Bekæmpelse af straffrihed og Den Internationale Straffedomstol (ICC)

42.  gentager sin fulde støtte til det arbejde, Den Internationale Straffedomstol (ICC) udfører for at bekæmpe straffrihed for gerningsmændene bag de mest alvorlige forbrydelser, der berører verdenssamfundet, og for at sikre, at retfærdigheden sker fyldest for ofrene for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; er fortsat på vagt over for ethvert forsøg på at undergrave ICC's legitimitet eller uafhængighed; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at samarbejde med ICC og give den stærk diplomatisk, politik og finansiel støtte, herunder i FN-sammenhæng; opfordrer EU og dets medlemsstater og dets særlige repræsentanter til aktivt at fremme ICC, fuldbyrdelsen af dens afgørelser og bekæmpelsen af straffrihed for forbrydelser, der er omfattet af Romstatutten, bl.a. ved at styrke og udbygge sine forbindelser med Sikkerhedsrådet og ved at sikre, at EU-medlemsstaterne hurtigt ratificerer Kampala-ændringerne til Romstatutten, hvori "aggressionsforbrydelse" defineres;

Droner og fuldautomatiske våben

43.  gentager sin opfordring til Rådet om at fastlægge en fælles EU-holdning til brugen af væbnede droner, idet overholdelsen af menneskerettigheder og den humanitære folkeret gives højeste prioritet, og til at tage hånd om spørgsmål såsom de retlige rammer, proportionalitet, ansvarlighed, beskyttelse af civile og gennemsigtighed; opfordrer indtrængende EU til på ny at forbyde fremstilling, udvikling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding; fastholder, at menneskerettigheder bør indgå i alle dialoger om terrorbekæmpelse med tredjelande;

EU's engagement

44.  gentager desuden, at det er vigtigt, at EU aktivt og vedholdende deltager i alle FN's menneskerettighedsmekanismer, navnlig i 3. Komité, FN's Generalforsamling (UNGA) og FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC); anerkender den indsats, som EU-Udenrigstjenesten, EU-delegationerne i New York og Genève og EU's medlemsstater har gjort for at øge EU's kohærens vedrørende menneskerettighedsspørgsmål på FN-niveau ved at sikre betimelige drøftelser og udsende et enstemmigt budskab; opfordrer EU til at øge sin indsats for at gøre sine synspunkter gældende, bl.a. ved at intensivere den tiltagende praksis med tværregionale initiativer og ved at være med til at støtte resolutioner og gå i brechen for dem; gentager sin opfordring til en større synlighed af EU's foranstaltninger og bistand i alle multilaterale fora;

45.  anmoder EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder om fortsat at øge effektiviteten, sammenhængen og synligheden af EU’s menneskerettighedspolitik i forbindelse med UNHRC og om yderligere at udvikle det tætte samarbejde med OHCHR og de særlige procedurer;

46.  understreger på det kraftigste betydningen af Rådets Menneskerettighedsgruppe (COHOM) med hensyn til at forbedre forberedelsen og samordningen af EU-holdninger til samlingerne i UNHRC og til at håndtere spørgsmålet om sammenhæng mellem EU’s eksterne og interne menneskerettighedspolitik; minder om betydningen af at opretholde den institutionelle praksis med at sende parlamentariske delegationer til UNHRC og UNGA;

EU's integrering af menneskerettighederne

47.  opfordrer EU til at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med Lissabontraktatens artikel 21 og de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil;

48.  gentager sin opfordring til EU om at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og til at integrere respekten for menneskerettigheder i handel, investeringspolitikker, offentlige tjenester, udviklingssamarbejde og i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; understreger ligeledes, at EU’s menneskerettighedspolitik bør sikre, at dets interne og eksterne politikker er sammenhængende og i overensstemmelse med EU's traktatfastsatte forpligtelse;

49.  understreger, at kønsproblematikker skal være en systematisk og integreret del af alle menneskerettighedsdialoger mellem EU og tredjelande; opfordrer til, at EU-Udenrigstjenesten indfører dialoger om køn i tillæg til menneskerettighedsdialogerne med tredjelande;

Lande under den universelle regelmæssige gennemgang (UPR)

Burundi

50.  er fortsat dybt bekymret over de humanitære følger af krisen på civilbefolkningen i landet og i regionen som helhed; anmoder om, at EU fortsætter sit tætte samarbejde med Det Østafrikanske Fællesskab og Den Afrikanske Union hen imod en konsensus mellem regeringen og oppositionen med henblik på at genetablere et inklusivt og demokratisk politisk system;

Georgien

51.  glæder sig over Georgiens medlemskab af UNHRC og den nylige universelle regelmæssige gennemgang af Georgien; noterer sig de betydningsfulde lovgivningsmæssige reformer, der har resulteret i visse fremskridt med hensyn til retsvæsenet og det retshåndhævende sektor, anklagemyndigheden, bekæmpelse af mishandling, børns rettigheder og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og internt fordrevne personer (IDP'er);

52.  bemærker imidlertid, at der er behov for en yderligere indsats med hensyn til mishandling, navnlig i forbindelse med varetægtsfængsling og rehabilitering af ofre; er fortsat bekymret med hensyn til ytringsfrihed og mediefrihed samt den manglende adgang for observatører til de besatte områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, hvor der fortsat sker udbredte krænkelser af menneskerettighederne; opfordrer den georgiske regering til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at sikre en opfølgning af henstillingerne i UPR-processen;

Israel/Palæstina

53.  beklager dybt, at Israel har nægtet FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i de palæstinensiske områder, Makarim Wibisono, adgang til disse, og at han var nødt til at træde tilbage, fordi han ikke var i stand til at udføre sine opgaver i fuldstændig uafhængighed;

Libanon

54.  roser Libanon for politikken med åbne grænser og modtagelse, som det har haft i årevis for flygtninge fra Palæstina, Irak og Syrien, og opfordrer Den Europæiske Union til at afsætte flere ressourcer og til at arbejde tæt sammen med de libanesiske myndigheder om at hjælpe landet med at opretholde beskyttelsen af flygtninges og asylansøgeres rettigheder; er i denne forbindelse bekymret over det angiveligt betydelige antal børneægteskaber og/eller tvungne ægteskaber blandt de syriske flygtninge; opfordrer den libanesiske regering til at overveje en reform af den lovgivning, der regulerer indrejse og ophold i samt udrejse fra Libanon, hvor der ikke skelnes mellem på den ene side asylansøgere og flygtninge og på den anden side indvandrere;

55.  støtter henstillingerne fra FN’s Komité for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder (CEDAW-Komitéen), hvori der opfordres til at træffe foranstaltninger til at øge bevidstheden blandt kvindelige vandrende husarbejdere om deres menneskerettigheder i henhold til CEDAW-konventionen, som Libanon er part i; understreger især, at det er nødvendigt at afskaffe "kafala-systemet" og sikre effektiv adgang til retlig prøvelse for kvindelige vandrende husarbejdere, herunder ved at garantere deres sikkerhed og ophold i forbindelse med retlige og administrative procedurer vedrørende deres status;

Mauretanien

56.  understreger, at selv om den mauretanske regering har gjort fremskridt med hensyn til lovgivningsmæssige foranstaltninger med henblik på at bekæmpe alle former for slaveri og slaverilignende forhold, bidrager den manglende reelle gennemførelse til, at denne praksis fortsætter; opfordrer myndighederne til at vedtage en lovgivning til bekæmpelse af slaveri, at iværksætte landsdækkende, systematisk og regelmæssig indsamling af opdelte data om alle former for slaveri, og at gennemføre en grundig evidensbaseret undersøgelse af baggrunden for og arten af slaveri for at udrydde denne praksis;

57.  opfordrer indtrængende de mauretanske myndigheder til at tillade ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i overensstemmelse med internationale konventioner og Mauretaniens egen nationale lovgivning; opfordrer endvidere til løsladelse af Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane og Djiby Sow for at give dem mulighed for at fortsætte deres ikke-voldelige kampagne mod videreførelsen af slaveri uden frygt for chikane eller intimidering;

Myanmar

58.  glæder sig over afholdelsen af konkurrenceprægede valg den 8. november 2015, hvilket er en vigtig milepæl i landets overgang til demokrati; er dog stadig foruroliget over den forfatningsmæssige ramme for dette valg, der betyder, at 25 % af pladserne i parlamentet er forbeholdt militæret; anerkender de fremskridt, der hidtil er gjort med hensyn til menneskerettigheder, samtidig med at det har identificeret en række områder, der stadig giver anledning til alvorlig bekymring, herunder mindretals rettigheder og ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

59.  fordømmer forskelsbehandlingen af rohingyaerne, der forværres af, at dette samfund ikke har nogen juridisk status, og af en forværring af hadefulde ytringer mod ikke-budister; opfordrer til en fuldstændig, gennemsigtig og uafhængig efterforskning af alle forlydender om overtrædelser af menneskerettighederne mod rohingyaerne og mener, at de fire love vedtaget af parlamentet i 2015, der tager sigte på "at beskytte race og religion" indeholder diskriminerende aspekter for så vidt angår kønsaspektet; beklager, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) endnu ikke har fået tilladelse til at oprette et kontor i landet; insisterer på, at der er behov for en omfattende bæredygtigheds- og menneskerettighedskonsekvensanalyse, der skal gennemføres før forhandlingerne om bilaterale investeringsaftaler mellem EU og Myanmar er afsluttet;

Nepal

60.  glæder sig over ikrafttrædelsen den 20. september 2015 af Nepals nye forfatning, der bør danne grundlag for landets fremtidige politiske stabilitet og økonomiske udvikling; håber, at de resterende problemer omkring den politiske repræsentation af mindretal, herunder dalitterne, og love om statsborgerskab vil blive behandlet i den nærmeste fremtid;

61.  beklager den udbredte mangel på ansvarlighed for menneskerettighedskrænkelser begået af begge parter under borgerkrigen trods vedtagelsen i maj 2014 af loven om sandhed, forsoning og forsvinding; opfordrer indtrængende Nepals regering til at tiltræde den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding; fordømmer begrænsningerne i de tibetanske flygtninges grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer indtrængende Indien til at ophæve sin uofficielle blokade af Nepals økonomi, som sammen med det altødelæggende jordskælv i april 2015 har skabt en humanitær krise og tvunget næsten en million flere nepalesere ind i en fattigdomsrelateret blindgyde;

Oman

62.  roser Oman for oprettelsen af den statslige nationale menneskerettighedskommission og for den indbydelse, der muliggjorde det banebrydende besøg af FN’s særlige rapportør om retten til fredelig forsamling i september 2014; udtrykker håb om, at disse konstruktive skridt vil føre til et mere intensivt engagement fra Omans side over for FN’s menneskerettighedsrepræsentanter og uafhængige menneskerettighedsorganisationer;

Rwanda

63.  udtrykker sin bekymring over menneskerettighedssituationen i Rwanda, herunder begrænsninger af ytrings- og foreningsfriheden, indskrænkningen af det demokratiske rum for oppositionens politiske partier og uafhængige civilsamfundsaktiviteter og manglen på et gunstigt miljø for retsvæsenets uafhængighed; opfordrer den rwandiske regering til at etablere et demokratisk rum, hvori alle samfundsgrupper kan operere frit;

64.  er bekymret over de foreslåede forfatningsmæssige ændringer, der vil gøre det muligt for den siddende præsident at stille op til en tredje periode; opfordrer regeringen i Rwanda til at respektere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse, som i artikel 5 foreskriver, at deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre den forfatningsmæssige orden, navnlig forfatningsmæssig magtskifte, og hvis artikel 23 fastslår, at enhver ændring af forfatningen, som underminerer princippet om demokratisk regeringsskifte, er ulovlig;

Saudi-Arabien

65.  er dybt bekymret over den foruroligende hastighed, hvormed der er truffet retsafgørelser om dødsstraf i Saudi-Arabien i 2015; er forfærdet over de massehenrettelser, der er foretaget i de seneste uger;

66.  opfordrer EU til sammen med de saudiarabiske myndigheder nøje at overvåge Raif Badawis sundhedstilstand, den saudiske blogger og Sakharovprismodtager i 2015, der ifølge forlydender sultestrejker;

Sydsudan

67.  glæder sig over den fredsaftale, der blev undertegnet den 28. august 2015 af de stridende parter med henblik på at stoppe borgerkrigen, der omfatter midlertidig magtdeling, sikkerhedsforanstaltninger og oprettelse af en hybrid domstol til at retsforfølge alle forbrydelser, der er begået siden konflikten begyndte; minder om, at konflikten har krævet tusinder af ofre og har resulteret i hundredtusinder af fordrevne og flygtninge;

68.  opfordrer alle parter til at afholde sig fra at begå menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, herunder internationale forbrydelser som f.eks. udenretslige drab, etnisk målrettet vold, konfliktrelateret seksuel vold, herunder voldtægt, samt kønsbaseret vold, rekruttering og brug af børn, tvungne forsvindinger og vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser;

Syrien

69.  understreger betydningen af det arbejde, der udføres af FN’s uafhængige internationale undersøgelseskommission vedrørende Syrien; bemærker med stor bekymring, at den centrale konklusion i undersøgelseskommissionens arbejde er, at de vigtigste årsager til civile tab, vilkårlige fordrivelser og ødelæggelser forbliver de målrettede angreb på civile, uforholdsmæssige angreb, der rammer i flæng, angreb på civile og beskyttede kulturarvsgenstande samt belejringer og blokader, der bruges som afstraffelse; understreger behovet for særlig opmærksomhed og støtte til kvinder, der er ofre for vold, og til kvindeorganisationer og deres deltagelse i humanitær bistand og konfliktløsning;

70.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at bidrage til at sikre, at undersøgelseskommissionen har tilstrækkelige midler til at opfylde sit mandat, der består i at fastslå de faktiske forhold og omstændigheder ved alle alvorlige menneskerettighedskrænkelser, der begås, og til om muligt at finde frem til de ansvarlige for at sikre, at gerningsmændene til krænkelser, herunder krænkelser, der kan udgøre forbrydelser mod menneskeheden, drages til ansvar;

71.  understreger, at alle parter har pligt til at beskytte civile, respektere deres menneskerettigheder og opfylde deres basale behov i overensstemmelse med internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret; gentager sin overbevisning om, at der kun kan opnås en bæredygtig løsning på den syriske konflikt gennem en inklusiv politisk aftale, og opfordrer alle parter til at arbejde hen imod et reelt politisk skifte, der opfylder det syriske folks legitime forventninger og gør det muligt for det at bestemme sin egen fremtid på en uafhængig og demokratisk måde;

Venezuela

72.  glæder sig over Venezuelas afholdelse af frie og retfærdige valg den 6. december 2015; beklager, at den indledende accept af resultatet heraf af både regeringen og oppositionen har udviklet sig til en ny politisk krise; minder om, at det er vigtigt at overholde forfatningen og respektere menneskerettighederne og at undgå ethvert forsøg på at ugyldiggøre det venezuelanske folks vilje som udtrykt i valget;

73.  minder om, at den nye regering vil skulle tackle en lang række menneskerettighedsspørgsmål, lige fra straffrihed og ansvarlighed for udenretslige henrettelser, herunder fra sikkerhedsstyrkernes side, til vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, politiske fangers ret til en retfærdig rettergang og retsvæsenets uafhængighed, forsamlings- og foreningsfrihed og mediefrihed;

Yemen

74.  udtrykker sin alvorlige bekymring over de dramatiske og voldsomme konflikter og den uhørte humanitær krise i landet, hvor den yemenitiske civilbefolkning er de første ofre for den nuværende militære optrapning og ekstremistiske og terroristiske grupper, der drager fordel af situationen;

75.  beklager angrebene på lægepersonale og lægetjenester og opfordrer indtrængende parterne i konflikten til at respektere de grundlæggende principper i den humanitære folkeret;

76.  er overbevist om, at kun bred politisk enighed inden for rammerne af FN-ledede forhandlinger kan skabe en bæredygtig løsning, genoprette fred og sikre Yemens enhed og territoriale integritet, og gentager sin støtte til alle aktører i regionen, som bør handle ansvarligt og konstruktivt med henblik på at nå frem til en løsning;

o

o  o

77.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og generalsekretæren for Europarådets Parlamentariske Forsamling.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0470.

Juridisk meddelelse