Διαδικασία : 2015/3035(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0066/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0066/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 569kWORD 161k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.968v01-00
 
B8-0066/2016/αναθ.

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru-Claudian Frunzulică εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ κατά το 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0066/2016/αναθ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΣΔΑ) των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Ντέρμπαν του 2001 κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση και τα συμπεράσματα του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ σχετικά με τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015 του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 είναι έτη με σημαντικές επετείους που συνδέονται με την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ασφάλεια, όπως: η 70ή επέτειος της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, η 50ή επέτειος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), η 30ή και η 20ή αντίστοιχα επέτειος της Διακήρυξης του Δικαιώματος στην Ανεξαρτησία (1986) και της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (1995), καθώς και η 15η επέτειος του θεμελιώδους ψηφίσματος του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (2000) και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξάρτητα από φυλή, προέλευση, φύλο ή χρώμα είναι υποχρέωση για όλα τα κράτη· επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στο αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ανεξάρτητα από το αν είναι ατομικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά – τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο, και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και ασφάλειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της μετανάστευσης, του εμπορίου και των επενδύσεων, της ανθρωπιστικής δράσης, της κλιματικής αλλαγής και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απομονωμένα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ), ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν στην προώθηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, ορισμένα από τα μέλη του ΣΑΔΗΕ έχουν αναγνωρισμένα διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.  χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Choi Kyong-lim ως Προέδρου του ΣΑΔΗΕ για το 2016·

2.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του ΣΑΔΗΕ προς τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ που καλύπτει την 28η, 29η και 30ή σύνοδο·

3.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ πρέπει να εκλέγονται από κράτη που υποστηρίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη των ΗΕ να προωθήσουν κριτήρια επιδόσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται για οποιοδήποτε κράτος πρόκειται να εκλεγεί μέλος του ΣΑΔΗΕ· εκφράζει τις ανησυχίες του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένα νεοεκλεγέντα μέλη του ΣΑΔΗΕ, όπως η Σαουδική Αραβία, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να προασπιστεί η ανεξαρτησία του ΣΑΔΗΕ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να ασκεί την εντολή του αποτελεσματικά και αμερόληπτα· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας που επέδειξαν ορισμένα κράτη μέλη·

4.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων ώστε να τους επιτρέπεται να εκπληρώνουν την αποστολή τους με κάθε αμεροληψία και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές·

5.  επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η οικουμενικότητα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) με στόχο να επιτευχθεί πλήρης κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον δεύτερο κύκλο εξέτασης, ο οποίος εστιάζεται στην εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν δεκτές στον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας UPR·

6.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι στη διαδικασία Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) θα συμμετάσχει ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, ιδίως από την κοινωνία των πολιτών και εκφράζει την ανησυχία ότι σοβαροί περιορισμοί έχουν παρεμποδίσει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία UPR·

7.  καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει για την επακολούθηση των συστάσεων της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης σε όλους τους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες έτσι ώστε να διερευνηθούν τρόποι και μέσα για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών μέσω στρατηγικών ανά χώρα και περιφερειακών στρατηγικών·

8.  χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για Αλλαγή, του Ύπατου Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που αποβλέπει στη βελτίωση και ενίσχυση της συνολικής παρουσίας των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με τη δημιουργία οκτώ περιφερειακών κόμβων για την παρακολούθηση και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άμεση συνεργασία με τους εταίρους έτσι ώστε να μετασχηματίζονται οι συστάσεις του μηχανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πραγματικές αλλαγές επιτόπου·

Ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που έχουν δρομολογηθεί σε ορισμένες χώρες και αποβλέπουν στην αλλαγή του ορίου που έχει τεθεί στον αριθμό προεδρικών θητειών, ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις βία σχετική με τις εκλογές· επαναβεβαιώνει ότι ο σεβασμός των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής και συλλογικής ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν δείκτες μιας δημοκρατικής, ανεκτικής και πολυφωνικής κοινωνίας·

10.  επαναλαμβάνει ότι η ελεύθερη εκλογή πολιτικών ηγετών μέσα από περιοδικά διεξαγόμενες γνήσιες εκλογές με βάση την καθολική και ίση ψηφοφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 21, παράγραφος 3) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 25)· και επαναβεβαιώνει ότι η ύπαρξη της ελευθερίας της έκφρασης και ενός παλλόμενου περιβάλλοντος που είναι πρόσφορο για μια ανεξάρτητη και πολυφωνική κοινωνία των πολιτών αποτελούν προαπαιτούμενα για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  καταδικάζει τη η συνεχιζόμενη όχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από τις κυβερνητικές δυνάμεις πορισμένων τρίτων χωρών· εκφράζει την ανησυχία του για την άδικη και περιοριστική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στη χρηματοδότηση από το εσωτερικό, η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση του χώρου για τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να προωθούν και να υποστηρίζουν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δραστηριοτήτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό·

12.  φρονεί ότι οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν πλεονεκτήματα και δημιουργούν προκλήσεις για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο· χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή, η εντολή του οποίου περιλαμβάνει ζητήματα επίβλεψης και ιδιωτικότητας, που επηρεάζουν τους ανθρώπους στο Διαδίκτυο και εκτός αυτού·

13.  υπενθυμίζει τη θέση της ΕΕ για τη μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή και επαναλαμβάνει την από μακρού αντίθεσή του στα βασανιστήρια και στην ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία σε κάθε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η ΕΕ να προωθεί το μορατόριουμ στη θανατική ποινή ως πρώτο βήμα προς την κατάργησή της και τονίζει για μια ακόμα φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

14.  επαινεί την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν αναστείλει τις θανατικές εκτελέσεις ενώ άλλες έχουν λάβει νομοθετικά μέτρα στην κατεύθυνση της κατάργησης της θανατικής ποινής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του σχετικά με την επαναφορά των εκτελέσεων σε ορισμένες χώρες τα λίγα τελευταία χρόνια· καλεί τα κράτη που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ή έχουν κηρύξει από μακρού μορατόριουμ στη θανατική ποινή να μην την επαναφέρουν·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών στην εσωτερική πολιτική τους και να καταπολεμήσουν την εξάπλωση του φυλετικού, εθνοτικού και ξενοφοβικού μίσους και της σχετικής υποκίνησης μέσω του Διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας κατάλληλα νομοθετικά μέτρα, με πλήρη σεβασμό άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως είναι η ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

16.  εκφράζει τη λύπη του διότι, πάνω από 20 χρόνια μετά την έγκριση της Διακήρυξης της Βιέννης για την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την αλληλεξάρτηση και τον αλληλένδετο χαρακτήρα όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR) δεν αντιμετωπίζεται σε ίδια βάση και με την ίδια έμφαση όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)· αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ΣΑΔΗΕ να θέσει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίση βάση και να τους δώσει την ίδια έμφαση, μέσω της θέσπισης εντολοδόχων Ειδικών Διαδικασιών σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα·

17.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση της ακραίας φτώχειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΣΑΔΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/HRC/29/31) και υποστηρίζει τις προτάσεις του για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, οι οποίες περιλαμβάνουν: να δοθεί στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα η ίδια προβολή και προτεραιότητα που δίδεται στα ατομικά και πολιτισμικά δικαιώματα· να αναγνωριστεί το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία· να υλοποιηθούν φορολογικές πολιτικές ειδικά στοχευμένες στον περιορισμό της ανισότητας· να αναζωογονηθεί και να καταστεί ουσιαστικό το δικαίωμα στην ισότητα· και να τεθούν τα ζητήματα αναδιανομής των πόρων στο κέντρο της συζήτησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι, ενώ η πλειονότητα των φτωχών στον κόσμο είναι γυναίκες και νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση στους πόρους και στην απασχόληση τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες·

18.  είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση των δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, δεδομένου ότι εκτρέπουν κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού που θα έπρεπε να αφιερωθούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε απολύτως απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, οι βασικές υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές· θεωρεί ότι η δράση για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων στην πληροφόρηση, την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, σε μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή και στη δημοκρατική συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις είναι θεμελιώδης για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

19.  τονίζει ότι οι μειονοτικές κοινότητες σε τρίτες χώρες έχουν ειδικές ανάγκες και ότι θα πρέπει να προαχθεί η πλήρης ισότητά τους σε όλους τους τομείς του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού βίου·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

20.  υποστηρίζει ένθερμα την ουσιαστική και συνολική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της ΕΕ και συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν εθνικά προγράμματα δράσης· επιπλέον, επιβεβαιώνει την σημασία που προσλαμβάνει η προώθηση, εκ μέρους της ΕΕ, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η ανάληψη ηγετικού ρόλου εκ μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τον ΟΗΕ και την ΕΕ να θέσουν στις πολυεθνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το ζήτημα των υπερασπιστών των δικαιωμάτων στη γη, οι οποίοι είναι θύματα αντιποίνων, μεταξύ άλλων με απειλές, όχληση, αυθαίρετες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες, επειδή επικρίνουν τις μεγάλης κλίμακας αγορές εδαφών σε βάρος των δικαιωμάτων των αγροτικών πληθυσμών τρίτων χωρών στη γη και στην τροφή· καλεί τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία να περιλαμβάνουν συστηματικά τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων στη γη στα σχέδιά τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διευρύνει το Έργο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης έτσι ώστε να συμβάλλει σε ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε υποθέσεις κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα που αντιμετωπίζουν τόσο πρακτικές όσο και νομικές δυσκολίες προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε μέτρα επανόρθωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τις σχετικές με τις επιχειρήσεις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.  παρατηρεί ότι μια ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας (IGWG) με αντικείμενο την εκπόνηση ενός νομικά δεσμευτικού μηχανισμού για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρηματικές οντότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συγκροτήθηκε με ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ στις 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 2015· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να υποστηρίξει προσπάθειες για ευθυγράμμιση των πολιτικών της με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και συνιστά να συμμετάσχουν ενεργά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με έναν νομικά δεσμευτικό διεθνή μηχανισμό για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του συστήματος των ΗΕ·

Μετανάστευση

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει προκληθεί από τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που εξαναγκάζονται να αφήσουν τις εστίες τους εξαιτίας διωγμών, ένοπλης σύγκρουσης, γενικευμένης βίας και κλιματικής αλλαγής, και σε αναζήτηση προστασίας και καλύτερης ζωής, οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια·

24.  επιμένει ότι οι προκλήσεις που αντιπροσωπεύει η ανθρωπιστική κρίση που συνδέεται με τους πρόσφυγες είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο, σε πνεύμα αλληλεγγύης εντός της ΕΕ και σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του· καλεί όλες τις χώρες να υιοθετήσουν μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στη μετανάστευση, θέτοντας τα δικαιώματα των μεταναστών στο κέντρο των μεταναστευτικών πολιτικών και της διαχείρισης της μετανάστευσης, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση περιθωριοποιημένων και μειονεκτικών ομάδων μεταναστών, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά· καλεί όλα τα κράτη να αντιμετωπίσουν τη σχετική με το φύλο βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδιασμού της μεταναστευτικής πολιτικής από τη σκοπιά του φύλου ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες τους·

25.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων που βρίσκονται στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την προέλευσή τους και από το μεταναστευτικό καθεστώς τους· υπενθυμίζει ότι μια συνολική στρατηγική για τη μετανάστευση συνδέεται στενά με αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων ο ορισμός ανθρωπιστικών διαδρόμων και η χορήγηση ανθρωπιστικών ταξιδιωτικών θεωρήσεων, καθώς και με άλλες εξωτερικές πολιτικές· υπενθυμίζει ότι η επιστροφή μεταναστών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με πλήρη σεβασμό για τα δικαιώματα των μεταναστών, με βάση ελεύθερες και με επίγνωση αποφάσεις και μόνο όταν υπάρχει εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων τους στη χώρα τους· καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση μεταναστών·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες και εκτεταμένες διακρίσεις και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το έργο του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεών του· καλεί τις κυβερνήσεις να σέβονται το δικαίωμα στο άσυλο, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εγγενή αξιοπρέπεια των μεταναστών και, σε όλες τις περιπτώσεις, την αρχή της μη επαναπροώθησης· καλεί τα κράτη, εφόσον δεν το έχουν ακόμη πράξει, να θεσπίσουν συστήματα και διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση, με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων των προγραμμάτων και θεσμών τους στον τομέα της μετανάστευσης·

Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), η οποία καλύπτει την προσαρμογή, τον μετριασμό, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και την οικοδόμηση ικανοτήτων· επιμένει ότι το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς της οικονομικής πολιτικής· καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα συμβαλλόμενα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία να θεσπίσουν επείγοντα και φιλόδοξα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής, ενσωματώνοντας την κλιματική αλλαγή σε όλους τους τομείς πολιτικής·

28.  υπενθυμίζει ότι ο δυσμενής αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει άμεση και δυνητικά αναντίστρεπτη παγκόσμια απειλή για την πλήρη άσκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ότι ο αντίκτυπός της στις ευπαθείς ομάδες, που ήδη βρίσκονται σε επισφαλή θέση από πλευράς ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι αισθητός· παρατηρεί με ανησυχία ότι συμβάντα που συνδέονται με το κλίμα, όπως η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και οι ακραίες μετεωρολογικές αλλαγές που προκαλούν ξηρασίες και πλημμύρες, αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες απώλειες ζωών, σε μετατοπίσεις πληθυσμών και σε ελλείψεις τροφής και νερού·

29.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ή κάποιας νομικώς δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας·

Δικαιώματα των γυναικών

30.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μη διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και η πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες συμβάλλουν στη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας· τονίζει ότι ο οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία και η εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την ασφαλή άμβλωση αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω πολιτικές να τεθούν στον πυρήνα της αναπτυξιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες·

31.  υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων ενίσχυσης της ηγεσίας και της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της λήψης αποφάσεων· καλεί τα κράτη να εξασφαλίσουν ίση αντιπροσώπευση των γυναικών στους δημόσιους θεσμούς και τη δημόσια ζωή, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη γυναικών από μειονότητες·

32.  χαιρετίζει το πρόσφατο ψήφισμα 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, το οποίο ανάγει τις γυναίκες σε κεντρική συνιστώσα όλων των προσπαθειών για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων ο βίαιος εξτρεμισμός, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ειρήνη και η ασφάλεια· επαινεί τα πορίσματα της παγκόσμιας μελέτης των ΗΕ σχετικά με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, η οποία τόνιζε τη σημασία του ηγετικού ρόλου και της συμμετοχής των γυναικών στη διευθέτηση συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης και ανέφερε ότι η συμμετοχή τους έχει βελτιώσει την ανθρωπιστική βοήθεια, έχει ενισχύσει τις προσπάθειες των ειρηνευτικών δυνάμεων, έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση ειρηνευτικών συνομιλιών και έχει βοηθήσει στην απόκρουση του βίαιου εξτρεμισμού· καλεί τον ΟΗΕ και όλα τα κράτη μέλη του να λάβουν απτά μέτρα για να εξασφαλίσουν την αυτονομία των γυναικών, την ουσιαστική τους ένταξη στην πρόληψη και διευθέτηση συγκρούσεων και στη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης, αυξάνοντας την αντιπροσώπευσή τους σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή όργανα και μηχανισμούς·

33.  εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, μετά την εμφάνιση βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων όπως το Daesh στη Συρία και το Ιράκ και η Boko Haram στη Δυτική Αφρική, η βία κατά των γυναικών έχει προσλάβει μια νέα διάσταση, πιο τρομακτική από ποτέ άλλοτε, δεδομένου ότι η σεξουαλική βία έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων, της ιδεολογίας και των πηγών εισοδήματος αυτών των εξτρεμιστικών ομάδων, αντιπροσωπεύει δε μια καίρια νέα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και τα όργανα του ΟΗΕ να εντείνουν την προσήλωσή τους στην καταπολέμηση των απεχθών αυτών εγκλημάτων και στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των γυναικών ώστε αυτές να αποκτήσουν δικαιοσύνη, επανόρθωση και υποστήριξη·

34.  θεωρεί ότι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι να εξασφαλιστεί η αυτονομία των γυναικών, με αντιμετώπιση των υποκείμενων ανισοτήτων ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, οι οποίες καθιστούν ευπαθείς τις γυναίκες και τα κορίτσια σε περιόδους συγκρούσεων· τονίζει την ανάγκη να συνεχίζεται η εκπαίδευση των κοριτσιών σε καταυλισμούς προσφύγων, σε περιοχές συγκρούσεων και σε περιοχές που πλήττονται από ακραία φτώχεια και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ξηρασία και πλημμύρες·

35.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) να συνεχίσουν να προωθούν την πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές και τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων μέσω διαρθρωμένων διαλόγων με τρίτες χώρες, μέσω της δημόσιας συζήτησης ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο και εξασφαλίζοντας επαρκείς πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν·

Δικαιώματα των παιδιών

36.  υπενθυμίζει ότι η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε το 1989 και αποτελεί την ευρύτερα κυρωμένη διεθνή συνθήκη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορίζει μια σειρά δικαιώματα του παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην υγεία, στην εκπαίδευση και το παιχνίδι, καθώς και το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα προστασίας από τη βία και τις διακρίσεις, καθώς και το δικαίωμα να ακούγονται οι απόψεις του· καλεί όλους τους υπογράφοντες αυτής της συνθήκης να τιμήσουν την υποχρέωσή τους·

37.  χαιρετίζει την προγραμματισμένη παγκόσμια μελέτη που πρόκειται να δρομολογηθεί από τον ΟΗΕ προκειμένου να χαρτογραφηθεί, μέσω παρακολούθησης και ανάλυσης της αξιολόγησης, το πώς υλοποιούνται επί τόπου οι διεθνείς νόμοι και τα πρότυπα και να αξιολογηθούν οι απτές δυνατότητες των κρατών να βελτιώσουν τις πολιτικές και τις απαντήσεις τους· παροτρύνει όλα τα κράτη να υποστηρίξουν αυτή τη μελέτη και να συμμετάσχουν ενεργά·

38.  απευθύνει εκ νέου το αίτημα με το οποίο ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού για τα επόμενα πέντε έτη, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, να υποστηριχθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως συνεισφέροντας στη διασφάλιση της πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τα βασανιστήρια, την εμπλοκή παιδιών σε πρακτικές μαγείας, την εμπορία ανθρώπων, τους γάμους παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και βοηθώντας τα παιδιά σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση σε περιοχές που βιώνουν συγκρούσεις και καταυλισμούς προσφύγων·

Δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ

39.  εκφράζει την ανησυχία του για την εμμονή των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και των βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων σε διάφορες χώρες με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε χώρες οι οποίες πρόσφατα θέσπισαν νόμους αντι-ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι απειλούν τη ζωή σεξουαλικών μειονοτήτων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους λεγόμενους νόμους «κατά της προπαγάνδας» οι οποίοι περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, όπως αυτοί που έχουν θεσπιστεί στις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου·

40.  υποστηρίζει το συνεχιζόμενο έργο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εναντίον αυτών των νόμων που εισάγουν διακρίσεις, ιδίως μέσω δηλώσεων, εκθέσεων και της εκστρατείας "Ελευθερία και ισότητα", καθώς και το έργο άλλων οργανισμών του ΟΗΕ στον τομέα αυτόν· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και καλεί την ΕΕ να εντείνει την προς αυτούς υποστήριξή της· σημειώνει ότι είναι πιθανότερος ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς, ενδεχομένως μέσω της καταχωρημένης συμβίωσης ή του γάμου·

Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

41.  καλεί τις κυβερνήσεις να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους επιτρέψει να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό, να συνεργαστούν με το ΣΑΔΗΕ στον μηχανισμό της UPR και να εξασφαλίσουν ότι οι χώρες που είναι υπεύθυνες για αντίποινα εναντίον των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη όχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από ορισμένα κράτη μέλη του ΣΑΔΗΕ, υπονομεύει την αξιοπιστία του ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν σε επίπεδο ΗΕ μια πρωτοβουλία για την επεξεργασία μιας συνεκτικής και σφαιρικής απάντησης στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σε παγκόσμια κλίμακα, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα των γυναικών, για την υπεράσπιση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων στη γη και των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών, σχετικά με τη διαφθορά και την ατιμωρησία, όπως και οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χρησιμοποιούν μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών και των κοινωνικών μέσων, και να καταγγέλλουν συστηματικά τη δολοφονία τους·

Καταπολέμηση της ατιμωρησίας και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)

42.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στο έργο του ΔΠΔ και στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και σχετικά με την παροχή δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο και να του παρέχουν ισχυρή διπλωματική και πολιτική και χρηματοοικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Έθνη· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους ειδικούς εντεταλμένους της να προωθούν ενεργητικά το ΔΠΔ, την επιβολή των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ρώμης, μεταξύ άλλων με ενίσχυση και επέκταση της σχέσης της με το Συμβούλιο Ασφαλείας και με εξασφάλιση της ταχείας κύρωσης, από τα κράτη μέλη της ΕΕ, των τροποποιήσεως της Καμπάλα στο Καταστατικό της Ρώμης σχετικά με το έγκλημα επίθεσης·

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομα όπλα

43.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο για την εκπόνηση κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την οποία θα αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα εξετάζονται θέματα όπως το νομικό πλαίσιο, η αναλογικότητα, η λογοδοσία, η προστασία των πολιτών και η διαφάνεια· παροτρύνει εκ νέου την ΕΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων, που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· επιμένει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρος όλων των διαλόγων που διεξάγονται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Συμμετοχή της ΕΕ

44.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της ενεργού και διαρκούς συμμετοχής της ΕΕ σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδίως στην Τρίτη Επιτροπή, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο ΣΑΔΗΕ· επικροτεί τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ, των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών, για την αύξηση της συνοχής της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο ΟΗΕ μέσω μιας έγκαιρης και ουσιαστικής διαβούλευσης, και να εκπέμπουν μήνυμα "με μία φωνή"· ενθαρρύνει την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της απήχησης των απόψεών της, μεταξύ άλλων μέσω της εντατικοποίησης της αυξανόμενης πρακτικής διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών, της υποστήριξης ψηφισμάτων από κοινού και της ανάληψης ηγετικού ρόλου σε ψηφίσματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη προβολή των δράσεων της ΕΕ όλα τα πολυμερή φόρουμ·

45.  ζητεί από τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνεχίσει να ενισχύει την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και αναπτύσσοντας περαιτέρω στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και τις Ειδικές Διαδικασίες·

46.  υπογραμμίζει με έμφαση τον ρόλο της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (COHOM) όσον αφορά τη βελτίωση της προετοιμασίας και του συντονισμού των θέσεων της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ και στη μέριμνα για τη συνέπεια μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει τη σημασία να διατηρηθεί η θεσμοθετημένη πρακτική της αποστολής αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου στο ΣΑΔΗΕ και στη ΓΣ του ΟΗΕ·

Ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ

47.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης·

48.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να υιοθετήσει μια βασιζόμενη στα δικαιώματα προσέγγιση και να ενσωματώσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των δημόσιων υπηρεσιών και της ανάπτυξης, καθώς και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας; τονίζει επίσης ότι η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τη συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΕ·

49.  τονίζει ότι τα θέματα της ισότητας των φύλων πρέπει να αποτελούν συστηματικό και ολοκληρωμένο μέρος όλων των διαλόγων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί την ΕΥΕΔ να προβαίνει σε διαλόγους με θέμα την ισότητα των φύλων παράλληλα με τους διαλόγους με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ·

Χώρες που υπάγονται σε Καθολική Περιοδική Εξέταση (UPR)

Μπουρούντι

50.  εξακολουθεί να τρέφει βαθιά ανησυχία για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο που έχει η κρίση στον άμαχο πληθυσμό της χώρας και στην περιοχή συνολικά· ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να εργάζεται σε στενή συνεργασία με την Κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής και την Αφρικανική Ένωση στην κατεύθυνση μιας συναινετικής λύσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με στόχο την αποκατάσταση ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς·

Γεωργία

51.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Γεωργίας στο ΣΑΔΗΕ και την πρόσφατη UPR σχετικά με τη Γεωργία· παρατηρεί τις ουσιαστικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο και σε βελτιώσεις σε σχέση με τον τομέα της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου, την Εισαγγελία, την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, τα δικαιώματα του παιδιού, την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των εσωτερικά εκτοπισμένων·

52.  παρατηρεί ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την κακή μεταχείριση, ιδίως σε σχέση με την προφυλάκιση και με την αποκατάσταση των θυμάτων· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη πρόσβασης παρατηρητών στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσκινβάλι/Νότιας Οσετίας, όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν εκτεταμένες· και καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να λάβει τα δέοντα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει επακολούθηση των συστάσεων που διατυπώνονται στη διαδικασία UPR·

Ισραήλ/Παλαιστίνη

53.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι το Ισραήλ αρνήθηκε στον Makarim Wibisono, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη, την πρόσβαση στα εν λόγω εδάφη, και ότι αυτός αναγκάστηκε να παραιτηθεί διότι δεν μπορούσε να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία·

Λίβανος

54.  συγχαίρει τον Λίβανο για την πολιτική ανοικτών συνόρων και υποδοχής που ακολουθεί επί έτη απέναντι στους πρόσφυγες από την Παλαιστίνη, το Ιράκ και τη Συρία και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει περισσότερους πόρους και να συνεργαστεί στενά με τις λιβανικές αρχές ώστε να βοηθήσει τη χώρα να προστατεύει τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο· ως προς αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις που κάνουν λόγο για αυξημένο αριθμό γάμων παιδιών και/ή εξαναγκασμένων γάμων μεταξύ των Σύριων προσφύγων· ενθαρρύνει τη λιβανική κυβέρνηση να εξετάσει μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που διέπει την είσοδο και τη διαμονή στο Λίβανο, καθώς και την έξοδο από τη χώρα, η οποία να μην κάνει διάκριση μεταξύ αιτούντων άσυλο και προσφύγων αφενός και μεταναστών αφετέρου·

55.  υποστηρίζει τις συστάσεις της επιτροπής των ΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) όπου ζητούνται μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους βάσει της Σύμβασης CEDAW, της οποίας ο Λίβανος είναι συμβαλλόμενο κράτος· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να καταργηθεί το "σύστημα Kafala" και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόσβαση των μεταναστριών οικιακών εργαζόμενων στην δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων με εγγυήσεις για την ασφάλεια και την διαμονή τους κατά τη διάρκεια των νομικών και διοικητικών διαδικασιών σχετικά με το καθεστώς τους·

Μαυριτανία

56.  τονίζει ότι, παρόλο που η μαυριτανική κυβέρνηση έχει σημειώσει προόδους σε νομοθετικά μέτρα που αποβλέπουν στην καταπολέμηση όλων των μορφών δουλείας και των πρακτικών που προσομοιάζουν στη δουλεία, η έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής συμβάλλει στην εμμονή τέτοιων πρακτικών· ζητεί από τις αρχές να θεσπίσουν νόμο κατά της δουλείας, να δρομολογήσουν πανεθνική, συστηματική και τακτική συγκέντρωση αναλυτικών δεδομένων για κάθε μορφή δουλείας και να εκπονήσουν διεξοδική τεκμηριωμένη μελέτη για την ιστορία και τον χαρακτήρα της δουλείας έτσι ώστε να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική·

57.  παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας λόγου και του συνέρχεσθαι, όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ίδια η εσωτερική νομοθεσία της Μαυριτανίας· ζητεί επίσης την απελευθέρωση των Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane και Djiby Sow, έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσουν τη μη βίαιη εκστρατεία τους κατά της συνέχισης της δουλείας, χωρίς φόβο οχλήσεων ή εκφοβισμού·

Μιανμάρ

58.  χαιρετίζει τη διεξαγωγή ανταγωνιστικών εκλογών στις 8 Νοεμβρίου 2015, γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία· ωστόσο, εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για το συνταγματικό πλαίσιο αυτών των εκλογών, βάσει του οποίου το 25% των εδρών του Κοινοβουλίου διατίθενται στις ένοπλες δυνάμεις· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στα ανθρώπινα δικαιώματα αν και εντοπίζει ορισμένους τομείς που εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι·

59.  καταδικάζει τις διακρίσεις κατά των Rohingya, οι οποίες οξύνονται από το γεγονός ότι η κοινότητα αυτή στερείται νομικού καθεστώτος και από την άνοδο της ρητορικής μίσους εναντίον των μη Βουδιστών· ζητεί την πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη έρευνα όλων των αναφορών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον των Rohingya και θεωρεί ότι οι τέσσερις νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο το 2015 και αποβλέπουν στην "προστασία της φυλής και της θρησκείας" εισάγουν σε ορισμένες πτυχές τους διακρίσεις με βάση το φύλο· εκφράζει τη λύπη του διότι η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δεν έχει ακόμη λάβει άδεια να ανοίξει γραφεία στη χώρα· επιμένει στην ανάγκη να εκπονηθούν πλήρεις αξιολογήσεις του αντικτύπου στην αειφορία και στα ανθρώπινα δικαιώματα πριν οριστικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για την επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Μιανμάρ·

Νεπάλ

60.  χαιρετίζει τη θέση σε ισχύ, στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, του νέου συντάγματος του Νεπάλ, το οποίο θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της χώρας· ελπίζει ότι εγγύς άμεσο μέλλον θα αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική αντιπροσώπευση των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Dalit και σχετικά με τους νόμους περί ιθαγένειας·

61.  εκφράζει τη λύπη του για τη γενικευμένη έλλειψη λογοδοσίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν και από τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου παρά την έγκριση, τον Μάιο του 2014, του Νόμου για την Αλήθεια, τη Συμφιλίωση και τις Εξαφανίσεις· παροτρύνει την κυβέρνηση του Νεπάλ να προσχωρήσει στη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις· καταδικάζει τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις θεμελιώδεις ελευθερίες των Θιβετιανών προσφύγων· ζητεί επιμόνως από την Ινδία να άρει τον ανεπίσημο αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην οικονομία του Νεπάλ, ο οποίος σε συνδυασμό με τον καταστροφικό σεισμό του Απριλίου 2015 προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και φέρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο ακόμα Νεπαλέζους σε αδιέξοδο λόγω της φτώχειας·

Ομάν

62.  συγχαίρει το Ομάν για τη συγκρότηση της κρατικής Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRC) και την πρόσκληση η οποία κατέστησε δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι με την επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για το δικαίωμα του ειρηνικώς συνέρχεσθαι τον Σεπτέμβριο του 2014· εκφράζει την ελπίδα ότι αυτά τα εποικοδομητικά βήματα θα οδηγήσουν σε εντονότερη συνεργασία του Ομάν με εκπροσώπους των ΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ρουάντα

63.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, της συρρίκνωσης του δημοκρατικού χώρου για πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, και της απουσίας πρόσφορου περιβάλλοντος για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντας να ανοίξει ένα δημοκρατικό χώρο στον οποίο να μπορούν να δραστηριοποιούνται ελεύθερα όλα τα τμήματα της κοινωνίας·

64.  εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη αλλαγή του συντάγματος η οποία αποβλέπει στο να καταστεί δυνατό για τον απερχόμενο Πρόεδρο να είναι για τρίτη φορά υποψήφιος στις εκλογές· καλεί την κυβέρνηση της Ρουάντας να τηρήσει τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση, το άρθρο 5 του οποίου ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την τήρηση του Συντάγματος και ιδίως τη μεταβίβαση εξουσίας βάσει του Συντάγματος, ενώ το άρθρο 23 ορίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του Συντάγματος που παραβιάζει τις αρχές της δημοκρατικής αλλαγής κυβέρνησης είναι παράνομη·

Σαουδική Αραβία

65.  είναι καταθορυβημένο από το ανησυχητικό ποσοστό των περιπτώσεων στις οποίες τα δικαστήρια αποφάσισαν να επιβάλουν τη θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία το 2015· εκφράζει την αγανάκτησή του για τις μαζικές εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες·

66.  καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί από του σύνεγγυς, μαζί με τις σαουδαραβικές αρχές, την κατάσταση της υγείας του Raif Badawi, του Σαουδάραβα υπεύθυνου ιστολογίου και του Βραβείου Ζαχάρωφ 2015, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε απεργία πείνας·

Νότιο Σουδάν

67.  χαιρετίζει τη Συμφωνία Ειρήνης που υπογράφτηκε από τα αντιμαχόμενα μέρη στις 28 Αυγούστου 2015 για τερματισμό του εμφυλίου πολέμου, η οποία περιλαμβάνει μεταβατικό μερισμό της εξουσίας, διευθετήσεις στον τομέα της ασφάλειας και συγκρότηση ενός υβριδικού δικαστηρίου το οποίο θα δικάσει όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης· υπενθυμίζει ότι η σύγκρουση έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους και πρόσφυγες·

68.  καλεί όλα τα μέρη να απέχουν από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όσων αποτελούν διεθνή εγκλήματα, όπως είναι οι εξωδικαστικές δολοφονίες, η εθνοτικού χαρακτήρα βία, η σχετική με τη σύγκρουση σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, καθώς και η βία με βάση το φύλο, η στρατολόγηση και χρήση παιδιών, οι βίαιες εξαφανίσεις και οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις·

Συρία

69.  υπογραμμίζει τη σημασία του έργου που έχει επιτελέσει η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή των ΗΕ για τη Συρία· επισημαίνει με βαθιά ανησυχία το κεντρικό πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο οι βασικές αιτίες για τις απώλειες, τις αυθαίρετες εκτοπίσεις και τις καταστροφές που υπέστησαν οι άμαχοι παραμένει η σκόπιμη στοχοποίηση των αμάχων, οι τυφλές και δυσανάλογες επιθέσεις, οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικά αντικείμενα και προστατευόμενα αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς και η εκδικητική επιβολή πολιορκιών και αποκλεισμών· τονίζει την ανάγκη να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη σε γυναίκες θύματα βίας και σε γυναικείες οργανώσεις και στη συμμετοχή τους στην ανθρωπιστική βοήθεια και τον διακανονισμό συγκρούσεων·

70.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμβάλουν προκειμένου η εξεταστική επιτροπή να χρηματοδοτηθεί επαρκώς ώστε να εκπληρώσει την αποστολή της, η οποία συνίσταται στην εξακρίβωση των γεγονότων και των περιστάσεων για όλες τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί και, όπου είναι δυνατό, στον εντοπισμό των υπεύθυνων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δράστες των παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων που ενδέχεται να αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

71.  υπογραμμίζει την υποχρέωση όλων των μερών να προστατεύουν τους αμάχους, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες τους, σε συμμόρφωση με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μια βιώσιμη λύση στην κρίση της Συρίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν πολιτικό διακανονισμό χωρίς αποκλεισμούς και καλεί όλα τα μέρη να εργαστούν για μια αυθεντική πολιτική μετάβαση που να ικανοποιηθεί τις θεμιτές βλέψεις του συριακού λαού και να του επιτρέπει να καθορίσει το μέλλον του ανεξάρτητα και και δημοκρατικά·

Βενεζουέλα

72.  χαιρετίζει τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Βενεζουέλα στις 6 Δεκεμβρίου 2015· εκφράζει τη λύπη του διότι η αρχική αποδοχή των αποτελεσμάτων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης εξελίχθηκε σε νέα πολιτική κρίση· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η τήρηση του συντάγματος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε προσπάθεια νόθευσης της θέλησης του λαού της Βενεζουέλας όπως εκφράστηκε στις εκλογές·

73.  υπενθυμίζει ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει ευρύ φάσμα ζητημάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την ατιμωρησία και την ανάγκη λογοδοσίας για εξωδικαστικές δολοφονίες, μεταξύ άλλων από δυνάμεις ασφαλείας, έως τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, το δικαίωμα των πολιτικών κρατουμένων σε δίκαιη δίκη, την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

Υεμένη

74.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις δραματικές και βίαιες συγκρούσεις και τη χωρίς προηγούμενο ανθρωπιστική κρίση στη χώρα, όπου ο άμαχος πληθυσμός των Υεμενιτών αποτελεί το πρώτο θύμα της τρέχουσας κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των εξτρεμιστικών και τρομοκρατικών ομάδων οι οποίες επωφελούνται από την κατάσταση·

75.  αποδοκιμάζει τη σειρά επιθέσεων σε ιατρικό προσωπικό και εγκαταστάσεις και ζητεί επιμόνως από τα αντιμαχόμενα μέρη να σέβονται τα βασικά δικαιώματα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

76.  είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια ευρεία πολιτική συναίνεση ύστερα από διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να προσφέρει μια βιώσιμη λύση, να αποκαταστήσει την ειρήνη και να διαφυλάξει την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του υπέρ όλων των περιφερειακών παραγόντων, οι οποίοι πρέπει να φερθούν υπεύθυνα και εποικοδομητικά με στόχο την επίτευξη λύσης

o

o  o

77.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0470.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου