Menettely : 2015/3035(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0066/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0066/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 317kWORD 105k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0050/2016
14.1.2016
PE575.968v01-00
 
B8-0066/2016/rev.

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2016 (2015/3035(RSP))  
B8-0066/2016/rev.

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostosta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–  ottaa huomioon Durbanin rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastaisessa maailmankonferenssissa vuonna 2001 annetut julistukset,

–  ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan uusimman raportin ja päätelmät rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuodoista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle antaman vuosikertomuksen 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 2015 ja 2016 ovat tärkeitä juhlavuosia, jotka liittyvät ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden toteutumiseen, koska näinä vuosina vietetään YK:n perustamisen 70. vuosipäivää, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 50. vuosipäivää, oikeudesta kehitykseen annetun julistuksen (1986) 40. vuosipäivää, Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman (1995) 20. vuosipäivää sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston keskeisen päätöslauselman (2000) ja vuosituhannen kehitystavoitteiden (2000) 15. vuosipäivää;

B.  toteaa, että ihmisoikeuksien turvaaminen rodusta, alkuperästä, sukupuolesta ja ihonväristä riippumatta on kaikkien valtioiden velvollisuus; muistuttaa sitoutuneensa ihmisoikeuksien jakamattomuuteen riippumatta siitä, onko kyse kansalaisoikeuksista tai taloudellisista, sosiaalisista tai sivistyksellisistä oikeuksista, sillä nämä oikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan; katsoo, että minkä tahansa tällaisen oikeuden epääminen vaikuttaa suoraan ja kielteisesti muihin oikeuksiin; toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestönsä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia, jotka edistävät näiden oikeuksien kunnioittamista kansallisella tasolla, sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä ihmisoikeuksien toteutumisen esteiden poistamiseksi kaikilla aloilla;

C.  katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä;

D.  ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja määrätään ihmisarvon kunnioittamisesta, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamisesta;

E.  toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittamisesta on tehtävä olennainen osa kaikkia politiikanaloja, jotka liittyvät rauhaan ja turvallisuuteen, kehitysyhteistyöhön, muuttoliikkeeseen, kauppaan ja investointeihin, humanitaarisiin toimiin, ilmastonmuutokseen ja terrorismin torjumiseen, sillä näitä kysymyksiä ei voida käsitellä erillään ihmisoikeuksien kunnioittamisesta;

F.  toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston säännölliset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleismaailmallista määräaikaistarkastelua koskeva mekanismi (UPR) ja joko jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä asiaa koskevat erityistoimenpiteet edistävät kaikki osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita sekä niiden kunnioittamista;

G.  toteaa, että eräät YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet kuuluvat valitettavasti maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin ja ne ovat haluttomia YK:n erityistoimenpiteisiin liittyvään yhteistyöhön ja noudattavat huonosti vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.  suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Choi Kyong-limin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2016;

2.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n yleiskokoukselle esittämää vuosikertomusta, joka kattaa sen 28., 29. ja 30. istunnon;

3.  toteaa jälleen kerran, että YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava valtioista, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa; kehottaa YK:n jäsenvaltioita edistämään ihmisoikeuksien toteuttamiseen perustuvien kriteereiden soveltamista valtioihin, joita valitaan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseniksi; on huolissaan eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston vastavalittujen jäsenten, kuten Saudi-Arabian, ihmisoikeusrikkomuksista ja korostaa, että on tärkeää puolustaa YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattomuutta, jotta voidaan varmistaa, että se voi jatkaa tehtäviensä hoitamista tehokkaasti ja puolueettomasti; pitää valitettavana, että eräiden jäsenten yhteistyöhalu on osoittautunut vähäiseksi;

4.  toistaa tukevansa erityistoimenpiteitä ja toimeksiannon haltijoiden, kuten erityisraportoijien, riippumatonta asemaa, jonka perusteella he voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön näiden menettelyjen yhteydessä;

5.  vahvistaa, että yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu on tärkeä väline, jonka avulla voidaan saada kokonaiskuva kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteesta, ja toteaa jälleen kannattavansa tarkastelun toista kierrosta, jossa keskitytään erityisesti ensimmäisen kierroksen aikana annettujen suositusten täytäntöönpanoon; vaatii kuitenkin jälleen, että suosituksia, joita valtiot eivät hyväksyneet ensimmäisellä kierroksella, käsitellään uudelleen määräaikaistarkastelun soveltamisen jatkuessa;

6.  tähdentää, että on tärkeää varmistaa monien eri sidosryhmien ja etenkin kansalaisyhteiskunnan täysipainoinen osallistuminen määräaikaistarkasteluprosessiin, ja pitää huolestuttavina tiukkoja rajoituksia, jotka ovat haitanneet kansalaisyhteiskunnan osallistumista prosessiin;

7.  kehottaa EU:ta noudattamaan määräaikaistarkastelun yhteydessä annettuja suosituksia aina kun unioni käy vuoropuhelua kyseisten maiden kanssa, jotta voidaan kartoittaa menetelmiä ja tapoja suositusten täytäntöön panemiseksi maakohtaisten ja alueellisten strategioiden avulla;

8.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun muutosaloitetta, jolla pyritään parantamaan ja vahvistamaan YK:n ihmisoikeusvirastojen maailmanlaajuista läsnäoloa siten, että luodaan kahdeksan alueellista yhteyspistettä, jotka seuraavat ja edistävät ihmisoikeuksien toteutumista tekemällä yhteistyötä suoraan kumppaneiden kanssa, jotta ihmisoikeusmekanismien suositusten avulla saadaan aikaan todellisia muutoksia paikan päällä;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

9.  on huolissaan eräiden maiden toteuttamista perustuslakiuudistuksista, joilla pyritään muuttamaan presidentin toimikausien enimmäismäärää, ja toteaa, että uudistukset ovat joissakin tapauksissa aiheuttaneet väkivaltaisuuksia vaalien yhteydessä; toteaa jälleen kerran, että demokraattisen, suvaitsevaisen ja moniarvoisen yhteiskunnan tärkeimpiin tuntomerkkeihin kuuluu kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kunnioittaminen, mukaan luettuina yksilöllinen ja kollektiivinen ilmaisunvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus;

10.  toteaa, että kaikilla kansalaisilla olisi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 21 artiklan 3 kohdan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti oltava oikeus valita vapaasti poliittiset johtajansa säännöllisesti pidettävillä aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus; toistaa, että sananvapaus sekä riippumatonta ja moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa tukeva vapautunut ilmapiiri ovat edellytyksiä ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiselle;

11.  tuomitsee sen, että eräiden kolmansien maiden hallitusten joukot jatkavat ihmisoikeusaktivistien ja opposition edustajien häiritsemistä ja pidätyksiä; on huolissaan epäoikeudenmukaisesta ja rajoittavasta lainsäädännöstä sekä ulkomaisen rahoituksen rajoittamisesta, koska ne kaventavat kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia; kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan tiedotusvälineiden vapautta, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita sekä ihmisoikeusaktivistien toimintaa sekä mahdollistamaan sen, että nämä voivat toimia pelotta ja joutumatta sorretuiksi tai uhkailluiksi;

12.  katsoo, että nykyiseen digitaaliseen tekniikkaan liittyy etuja ja haasteita, jotka koskevat ihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja sananvapauden toteutumista verkossa kaikkialla maailmassa; pitää myönteisenä oikeutta yksityisyyteen digitaalisella aikakaudella käsittelevän YK:n erityisraportoijan nimittämistä ja toteaa, että hänen tehtäviinsä kuuluvat erilaiset valvonta- ja yksityisyyskysymykset, jotka vaikuttavat ihmisiin verkossa ja sen ulkopuolella;

13.  muistuttaa, että EU:n kantana on nollatoleranssi kuolemanrangaistuksen suhteen, ja toteaa vastustaneensa jo kauan kidutusta sekä julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua rangaistuksena kaikissa tapauksissa ja kaikissa tilanteissa; korostaa, että EU:n on kannatettava kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä ensimmäisenä askeleena kohti kuolemanrangaistuksesta luopumista, ja korostaa jälleen kerran, että kuolemanrangaistuksen poistaminen edistää ihmisarvoa;

14.  antaa tunnustusta tähän mennessä saavutetulle merkittävälle edistykselle, jonka myötä jotkut maat ovat jättäneet kuolemanrangaistukset täytäntöön panematta ja toiset ovat toteuttaneet lainsäädäntötoimia kuolemanrangaistuksen poistamiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että jotkin maat ovat viime vuosina alkaneet jälleen teloittaa tuomittuja; kehottaa valtioita, jotka ovat poistaneet kuolemanrangaistuksen tai olleet jo pitkään käyttämättä sitä, pidättäytymään sen uudesta käyttöönotosta;

15.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan täytäntöön YK:n erityisraportoijan suositukset sisäisessä politiikassaan toteuttamalla asianmukaisia lainsäädäntötoimia, joilla torjutaan rotuvihan sekä etnisen ja muukalaisvihan ja niihin lietsomisen leviämistä internetissä ja sosiaalisessa mediassa, ja kunnioittamaan näitä suosituksia täytäntöön pannessaan täysin muita perusoikeuksia, kuten sananvapautta ja mielipiteenvapautta;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

16.  pitää valitettavana, että yli 20 vuotta kaikkien ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta ja jakamattomuudesta sekä niiden keskinäisestä riippuvuudesta ja toisiinsa liittymisestä annetun Wienin julistuksen jälkeen taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella ei ole samaa asemaa eikä samaa painoarvoa kuin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevalla kansainvälisellä yleissopimuksella; antaa tunnustuksen YK:n ihmisoikeusneuvoston pyrkimyksille saada kaikille ihmisoikeuksille yhtäläinen asema ja painoarvo taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvien YK:n erityistoimenpiteiden toimeksiantojen avulla;

17.  on erittäin huolissaan äärimmäisen köyhyyden kasvusta, joka vaarantaa kaikkien ihmisoikeuksien täyden toteuttamisen; pitää tässä suhteessa myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan raporttia äärimmäisestä köyhyydestä ja ihmisoikeuksista (A/HRC/29/31) ja tukee hänen ehdotuksiaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi esimerkiksi antamalla taloudellisille, sosiaalisille ja sivistyksellisille oikeuksille sama asema ja etusija kuin kansalaisoikeuksille ja poliittisille oikeuksille, tunnustamalla oikeus sosiaaliseen suojeluun, toteuttamalla erityisesti eriarvoisuuden poistamiseen tähtäävää finanssipolitiikkaa, nostamalla jälleen esille oikeus tasa-arvoon ja toteuttamaan sitä käytännössä ja asettamalla resurssien jakautumista koskevat kysymykset keskeiselle sijalle ihmisoikeuksia koskevissa keskusteluissa; korostaa, että vaikka enemmistö maailman köyhistä on naisia ja kotitalouksia, joista nainen kantaa päävastuun, on tärkeää varmistaa, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää resursseja ja saada työtä;

18.  katsoo, että korruptio, veropetokset, julkishyödykkeiden huono hoito sekä vastuullisuuden puute ovat osaltaan syynä kansalaisten ihmisoikeuksien rikkomiseen, sillä ne vievät valtioiden talousarvioista varoja, joita olisi käytettävä ihmisoikeuksien edistämiseen ensiarvoisen tärkeissä julkisissa palveluissa, kuten koulutuksessa, perusterveydenhuollossa ja muun sosiaalisen infrastruktuurin ylläpidossa; katsoo, että keskeisellä sijalla korruption torjunnassa on ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mikä koskee erityisesti oikeutta tietoon, sananvapauteen, kokoontumisvapauteen, riippumattomaan oikeuslaitokseen ja demokraattiseen osallistumiseen yhteiskunnallisiin asioihin;

19.  korostaa, että kolmansien maiden vähemmistöyhteisöillä on erityistarpeita ja että näiden ryhmien täyttä tasa-arvoisuutta olisi edistettävä kaikilla taloudellisen, sosiaalisen, poliittisen ja kulttuurielämän aloilla;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

20.  tukee voimakkaasti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen tehokasta ja kattavaa täytäntöönpanoa EU:ssa ja sen ulkopuolella ja suosittaa EU:n jäsenvaltiolle voimakkaasti kansallisten toimintasuunnitelmien laatimista ja toteuttamista; pitää lisäksi tärkeänä, että edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja että eurooppalaiset yritykset näyttävät esimerkkiä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten normien edistämisessä; kehottaa YK:ta ja EU:ta käsittelemään maaoikeuksien puolustajiin liittyviä asioita yhdessä monikansallisten ja eurooppalaisten yritysten kanssa, sillä heihin kohdistetaan kostotoimia, kuten uhkailua, ahdistelua, mielivaltaisia pidätyksiä, pahoinpitelyjä ja murhia, koska he ovat arvostelleet laajamittaista maanhankintaa, jolla rikotaan kolmansien maiden väestön oikeutta maahan ja ravinnon saantiin; kehottaa ottamaan maaoikeuksien puolustajat järjestelmällisesti huomioon toteutettaessa YK:n menettelyihin ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan EU:n toimintaohjelmaan liittyviä ihmisoikeushankkeita;

21.  pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun aloitetta vastuullisuutta ja oikeussuojakeinoja koskevan hankkeen laajentamisesta niin, että voidaan edistää oikeudenmukaista ja entistä tehokkaampaa kansallista oikeussuojakeinojen järjestelmää erityisesti yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneissa ihmisoikeusrikkomuksissa; kehottaa kaikkia hallituksia täyttämään velvollisuutensa ja takaamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä mahdollisuuden oikeussuojakeinoihin uhreille, joilla on sekä käytännöllisiä että oikeudellisia vaikeuksia käyttää oikeussuojakeinoja kansallisesti ja kansainvälisesti silloin, kun on kyse yritystoiminnan yhteydessä tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista;

22.  toteaa, että ihmisoikeusneuvoston 26. kesäkuuta 2014 antamalla päätöslauselmalla perustettiin hallitusten välinen työryhmä (IGWG), joka käsittelee monikansallisia yhtiötä ja muita yrityksiä oikeudellisesti sitovan kansainvälisen ihmisoikeusasiakirjan valmistelua, ja että työryhmän ensimmäinen kokous oli heinäkuussa 2015; kehottaa lisäksi EU:ta tukemaan pyrkimyksiä yhtenäistää toimintalinjauksensa ylikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n suuntaviivojen kanssa ja kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti YK-järjestelmän sisällä käytävään keskusteluun yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevasta oikeudellisesti sitovasta asiakirjasta;

Muuttoliike

23.  on huolissaan toisen maailmansodan jälkeen vakavimmasta humanitaarisesta kriisistä, joka on seurausta siitä, että yhä useammat joutuvat jättämään kotinsa vainon, aseellisten selkkausten ja yleisen väkivallan sekä ilmastonmuutoksen vuoksi ja etsimään suojaa ja parempaa elämää vaarantaen samalla henkensä vaarallisilla matkareiteillä;

24.  katsoo, että pakolaisiin liittyvän humanitaarisen kriisin myötä ilmaantuneita haasteita on käsiteltävä EU:n sisällä kokonaisvaltaisesti yhteisvastuun hengessä ja tiiviissä yhteistyössä YK:n ja sen virastojen kanssa; kehottaa kaikkia maita suhtautumaan muuttoliikkeeseen ihmisoikeuslähtöisellä tavalla siten, että siirtolaisten oikeudet asetetaan keskeiselle sijalle muuttoliikepolitiikassa ja maahanmuuton hallinnassa, ja kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota marginalisoituneisiin ja haavoittuviin siirtolaisryhmiin, kuten naisiin ja lapsiin; kehottaa kaikkia maita käsittelemään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja korostaa sukupuolinäkökohtien huomioonottamista muuttoliikepolitiikassa, jotta naisten ja tyttöjen erityistarpeet voitaisiin ottaa huomioon;

25.  muistuttaa, että kaikkien valtioiden velvollisuutena on kunnioittaa ja suojella kaikkien niiden oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvien ihmisoikeuksia kansalaisuudesta, alkuperästä tai maahanmuuttaja-asemasta riippumatta; muistuttaa, että kattava muuttoliikestrategia liittyy läheisesti kehityspolitiikkaan ja humanitaarisen avun politiikkaan, mukaan lukien humanitaaristen käytävien perustaminen ja humanitaaristen viisumien myöntäminen, sekä muihin ulkoasioihin; muistuttaa, että maahan tulleiden henkilöiden palauttamisessa on aina noudatettava täysin heidän oikeuksiaan ja että palautusten on perustuttava vapaaehtoisiin, oikeaan tietoon perustuviin päätöksiin ja niitä olisi toteutettava vain silloin kun näiden ihmisten oikeudet turvataan heidän omissa maissaan; kehottaa hallituksia lopettamaan siirtolaisten mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot;

26.  on huolissaan jatkuvasta ja laajalle levinneestä siirtolaisten sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten syrjinnästä ja heidän oikeuksiensa loukkauksista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan siirtolaisten ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä ja hänen suositustensa täytäntöönpanoa; kehottaa hallituksia kunnioittamaan tulijoiden turvapaikka- ja ihmisoikeuksia ja heidän ihmisarvoaan ja noudattamaan kaikissa tilanteissa palauttamiskiellon periaatetta; kehottaa valtioita ottamaan viimeistään nyt käyttöön järjestelmiä ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että kaikki niiden muuttoliikkeeseen liittyvät ohjelmat ja elimet ovat täysin sopusoinnussa niiden kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisten velvoitteiden kanssa;

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

27.  pitää myönteisenä ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksesta tehtyä Pariisin sopimusta, joka kattaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillitsemisen, tekniikan kehittämisen ja siirron sekä valmiuksien kehittämisen; vaatii ilmastopolitiikan valtavirtaistamista kaikilla talouspolitiikan aloilla; kehottaa kaikkia sopimuksen allekirjoittaneita valtioita ottamaan pikaisesti käyttöön kunnianhimoisia hillitsemis- ja sopeutumistoimia ottamalla ilmastonmuutosasiat olennaiseksi osaksi kaikkia politiikanaloja;

28.  muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kielteinen vaikutus on välitön ja mahdollisesti peruuttamaton maailmanlaajuinen uhka ihmisoikeuksien täydelle toteutumiselle ja sillä on huomattava vaikutus haavoittuviin ryhmiin, joiden oikeudet ovat jo nyt uhattuina; panee huolestuneena merkille, että ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt, kuten merenpinnan nousu ja kuivuutta ja tulvia aiheuttavat äärimmäiset säämuutokset, johtavat todennäköisesti yhä useampiin kuolonuhreihin, väestön siirtymiin sekä elintarvike- ja vesipulaan;

29.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä käsittelemään ”ilmastopakolaisen” käsitteeseen liittyviä oikeudellisia puutteita ja myös sen mahdollista määrittelyä kansainvälisessä oikeudessa tai oikeudellisesti sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa;

Naisten oikeudet

30.  pitää tärkeänä, ettei vesitetä Pekingin toimintaohjelman saavutuksia, jotka koskevat koulutuksen ja terveydenhuollon saantia perusihmisoikeutena sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien turvaamista; korostaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien yleismaailmallinen kunnioittaminen ja tähän liittyvien palvelujen saatavuus auttavat vähentämään lapsi- ja äitiyskuolleisuutta; huomauttaa, että perhesuunnittelu, äitiysterveydenhuolto ja ehkäisyvälineiden ja turvallisen raskaudenkeskeytyksen helppo saatavuus ovat tärkeitä tekijöitä, joiden avulla voidaan pelastaa naisten henkiä ja auttaa heitä rakentamaan elämänsä uudelleen, jos he ovat joutuneet raiskauksen uhriksi; korostaa tarvetta sijoittaa nämä toimintapolitiikat kolmansien maiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön ytimeen;

31.  painottaa naisten johtajuutta ja osallistumista vahvistavien toimenpiteiden tärkeyttä kaikilla päätöksentekotasoilla; kehottaa valtioita huolehtimaan naisten tasavertaisesta edustuksesta julkisissa elimissä ja yhteiskuntaelämässä ja kiinnittämään erityistä huomiota vähemmistöryhmien naisten osallistumien edistämiseen;

32.  pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston äskettäin naisista, rauhasta ja turvallisuudesta antamaa päätöslauselmaa 2242, jossa naiset asetetaan keskeiseen asemaan kaikissa pyrkimyksissä vastata globaaleihin haasteisiin, joita ovat muun muassa yleistyvät väkivaltaiset ääriliikkeet, ilmastonmuutos, muuttoliike, kestävä kehitys, rauha ja turvallisuus; on ilahtunut naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanosta YK:n kansainvälisessä tutkimuksessa tehdyistä havainnoista, joissa korostetaan naisten johtajuuden ja osallistumisen tärkeyttä konfliktien ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa ja todetaan, että heidän osallistumisensa on parantanut humanitaarista apua, vahvistanut rauhanturvaajien työtä, edistänyt rauhanneuvottelujen saattamista päätökseen ja auttanut torjumaan väkivaltaisia ääriliikkeitä; kehottaa YK:ta ja kaikkia sen jäsenvaltiota toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla taataan naisten itsemääräämisoikeus sekä heidän mielekäs osallistumisensa konfliktien estämiseen ja ratkaisuun samoin kuin rauhanneuvotteluihin ja rauhanrakentamiseen lisäämällä heidän edustustaan kaikilla päätöksenteon tasoilla kansalliset, alueelliset ja kansainväliset elimet ja mekanismit mukaan lukien;

33.  on tyrmistynyt siitä, että erilaisten väkivaltaisten ääriliikkeiden, kuten Da´eshin Syyriassa ja Irakissa ja Boko Haramin Länsi-Afrikassa, esiinnousun myötä naisiin kohdistuva väkivalta on saavuttanut uudet mittasuhteet ja on nyt pelottavampaa kuin koskaan, sillä seksuaalisesta väkivallasta on tullut olennainen osa näiden ääriliikkeiden tavoitteita, ideologiaa ja tulonlähteitä, mikä tuo kansainvälisellä yhteisölle merkittävän uuden haasteen; kehottaa kaikkia hallituksia ja YK:n toimielimiä vahvistamaan sitoutumistaan näiden hirvittävien rikosten torjuntaan ja naisten ihmisarvon palauttamiseen niin, että he saavat oikeutta, hyvitystä ja tukea;

34.  katsoo, että yksi tapa torjua ääriliikkeitä on taata naisten itsemääräämisoikeus puuttumalla taustalla vaikuttavaan naisten ja miesten eriarvoisuuteen, joka tekee naisista ja tytöistä haavoittuvia selkkausten yhteydessä; korostaa, että on tarpeen huolehtia tyttöjen koulutuksen jatkuvuudesta pakolaisleireillä, konfliktialueilla ja äärimmäisen köyhyyden ja äärimmäisten ympäristöolojen, kuten kuivuuden ja tulvien, koettelemilla alueilla;

35.  kehottaa komissiota, ulkosuhdehallintoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa edistämään edelleen naisten ja tyttöjen poliittisia ja taloudellisia vaikutusmahdollisuuksia sisällyttämällä sukupuolten tasa-arvon kaikkiin ulkoisiin politiikkoihin ja ohjelmiin muun muassa käymällä rakentavaa vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa, lisäämällä yleistä tietoisuutta sukupuolinäkökohdista ja huolehtimalla asian vaatimista riittävistä resursseista;

Lasten oikeudet

36.  muistuttaa, että vuonna 1989 hyväksytyssä lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa, joka on laajimmin ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus, määrätään useista lapsen oikeuksista, kuten oikeudesta terveyteen, koulutukseen ja leikkimiseen sekä oikeudesta perhe-elämään, oikeudesta suojeluun väkivallalta ja syrjinnältä sekä mahdollisuudesta tulla kuulluksi; kehottaa kaikkia tämän yleissopimuksen allekirjoittajia noudattamaan velvoitteitaan;

37.  pitää myönteisenä suunniteltua YK:n kansainvälistä tutkimusta, jolla selvitetään seurannan ja evaluoinnin avulla, miten nykyisiä kansainvälisiä lakeja ja normeja pannaan täytäntöön käytännössä, ja arvioidaan valtioiden konkreettisia mahdollisuuksia parantaa toimintaansa ja reagointiaan; kehottaa kaikkia valtioita tukemaan tutkimusta ja osallistumaan siihen aktiivisesti;

38.  kehottaa jälleen komissiota esittämään seuraaviksi viideksi vuodeksi sellaisen kattavan lapsen oikeuksien strategian ja toimintasuunnitelman, joilla tuetaan EU:n toimia lapsen oikeuksien edistämisessä ja huolehditaan erityisesti lasten oikeudesta juomaveteen, jätevesihuoltoon, terveydenhuoltoon ja koulutukseen, varmistetaan aseistettuihin joukkoihin värvättyjen lasten kuntouttaminen ja uudelleensopeuttaminen, lopetetaan lapsityövoiman käyttö, lasten kidutus, lasten syyttäminen noituudesta, lapsikauppa, lapsiavioliitot ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja autetaan aseellisten konfliktien jalkoihin joutuneita lapsia sekä varmistetaan heidän pääsynsä koulutukseen konfliktialueilla ja pakolaisleireillä;

HLBTI-ihmisten oikeudet

39.  on huolissaan edelleen esiintyvistä syrjivistä laeista ja käytännöistä sekä väkivallanteoista, jotka eri maissa kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä vuoksi; kehottaa seuraamaan tarkasti HLBTI-ihmisten tilannetta maissa, joissa äskettäin hyväksytyt HLBTI-ihmisiä vastaan suunnatut lait uhkaavat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkeä; on erittäin huolissaan niin kutsutuista propagandan vastaisista laeista, jotka rajoittavat sananvapautta ja kokoontumisvapautta ja joita on myös joissakin manner-Euroopan maissa;

40.  ilmaisee tukensa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvalle työlle näiden syrjivien lakien kumoamiseksi erityisesti julkilausumien, raporttien ja Free & Equal -kampanjan avulla sekä muiden YK:n elinten työlle; pitää huolestuttavana HLBTI-ihmisten oikeuksien puolustajien perusvapauksien rajoittamista ja kehottaa unionia lisäämään tukeaan näille; katsoo, että HLBTI-ihmisten perusoikeudet voidaan turvata paremmin, jos heillä on mahdollisuus kuulua oikeudellisten instituutioiden piiriin esimerkiksi rekisteröidyn parisuhteen tai avioliiton kautta;

Ihmisoikeuksien puolustajat

41.  kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja ihmisoikeusaktivisteja ja antamaan heidän toimia pelotta ja joutumatta sorron tai uhkailun kohteeksi, tekemään yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun parissa yhteistyötä YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa ja varmistamaan, että ihmisoikeusaktivisteihin kostotoimia kohdistaneet maat joutuvat vastuuseen tekemisistään;

katsoo, että ihmisoikeuksien puolustajien ja opposition edustajien jatkuva häirintä ja pidättäminen, joihin jotkut YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet ovat syyllistyneet, heikentää ihmisoikeusneuvoston uskottavuutta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ajamaan YK:n tasolla aloitetta, jolla pyritään reagoimaan johdonmukaisesti ja kattavasti niihin merkittäviin haasteisiin, joita naisten oikeuksia, ympäristöä, maaoikeuksia ja alkuperäiskansojen oikeuksia puolustavilla ihmisoikeusaktivisteilla, korruptiota ja rankaisemattomuutta torjuvilla aktivisteilla ja toimittajilla sekä muilla tiedotusvälineisiin, myös verkkomedioihin ja sosiaaliseen mediaan turvautuvilla ihmisoikeusaktivisteilla on eri puolilla maailmaa; kehottaa tuomitsemaan tällaisten aktivistien surmaamiset järjestelmällisesti;

Rankaisemattomuuden torjunta ja Kansainvälinen rikostuomioistuin

42.  toteaa jälleen tukevansa täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia pyrittäessä lopettamaan kaikkein vakavimpiin kansainvälistä yhteisöä huolestuttaviin rikoksiin syyllistyneiden rankaisemattomuus sekä saamaan oikeutta sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhan uhreille; seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää tuomioistuimen legitiimiyttä tai riippumattomuutta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja antamaan sille voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea muun muassa YK:ssa; edellyttää, että EU sekä sen jäsenvaltiot ja erityisedustajat edistävät aktiivisesti Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja sen päätösten täytäntöönpanoa sekä Rooman perussäännön vastaisten rikosten rankaisemattomuuden torjuntaa; kehottaa niitä myös tehostamaan ja laajentamaan suhteitaan turvallisuusneuvostoon ja varmistamaan, että unionin jäsenvaltiot ratifioivat pikaisesti Rooman perussääntöä koskevat Kampalan tarkistukset, joissa määritellään hyökkäysrikos;

Miehittämättömät ilma-alukset ja robottiaseet

43.  kehottaa jälleen neuvostoa laatimaan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevan EU:n yhteisen kannan ja painottamaan kannassa erityisen voimakkaasti ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamisen merkitystä sekä käsittelemään sellaisia kysymyksiä kuin oikeudellinen kehys, suhteellisuus, vastuuvelvollisuus, siviilien suojelu ja avoimuus; kehottaa jälleen kerran EU:ta kieltämään sellaisten täysin itsenäisesti toimivien aseiden tuotannon, kehittämisen ja käytön, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista; vaatii ottamaan ihmisoikeudet osaksi kaikkea kolmansien maiden kanssa terrorismin torjunnasta käytävää vuoropuhelua;

EU:n osallistuminen

44.  muistuttaa, että EU:n on tärkeää osallistua aktiivisesti ja johdonmukaisesti kaikkiin YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ja erityisesti kolmannen komitean, YK:n yleiskokouksen ja YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaan; antaa tunnustusta ulkosuhdehallinnon, EU:n New Yorkin- ja Geneven-edustustojen ja jäsenvaltioiden toimille EU:n yhtenäisyyden lisäämiseksi ihmisoikeusasioissa YK:n tasolla siten, että järjestetään ajoissa olennaisia kuulemisia ja esiinnytään yhtenä rintamana; kannustaa EU:ta tehostamaan toimiaan äänensä saamiseksi kuuluville ja käyttämään enemmän alueiden rajat ylittäviä aloitteita sekä tukemaan ja edistämään päätöslauselmia; kehottaa jälleen parantamaan EU:n toiminnan näkyvyyttä kaikilla monenvälisillä foorumeilla;

45.  pyytää ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa jatkamaan toimintaansa unionin ihmisoikeuspolitiikan tehokkuuden, johdonmukaisuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteydessä ja kehittämään edelleen läheistä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa ja erityistoimenpiteiden yhteydessä;

46.  korostaa painokkaasti ihmisoikeustyöryhmän roolia pyrittäessä parantamaan EU:n kantojen laatimista ja koordinointia ihmisoikeusneuvoston istuntoja varten sekä käsiteltäessä kysymystä unionin ulkoisen ja sisäisen ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuudesta; muistuttaa, että on tärkeää pitää kiinni vakiintuneesta käytännöstä lähettää parlamentin valtuuskuntia YK:n ihmisoikeusneuvostoon ja yleiskokoukseen;

Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen Euroopan unionissa

47.  kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksien, myös kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien, yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

48.  kehottaa jälleen unionia ottamaan käyttöön oikeuksiin perustuvan lähestymistavan ja sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen kauppaan, investointipolitiikkaan, julkisiin palveluihin, kehitysyhteistyöhön sekä yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa; korostaa myös, että unionin ihmisoikeuspolitiikan avulla olisi taattava, että unionin sisäinen ja ulkoinen politiikka ovat keskenään johdonmukaisia ja vastaavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen velvoitteita;

49.  korostaa, että sukupuolten tasa-arvon on oltava olennainen ja erottamaton osa kaikkia EU:n ja kolmansien maiden välillä käytäviä ihmisoikeusvuoropuheluja; kehottaa EUH:ta aloittamaan kolmansien maiden kanssa ihmisoikeusvuoropuheluiden lisäksi myös sukupuolten tasa-arvoa käsitteleviä vuoropuheluita;

Yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun piiriin kuuluvat maat

Burundi

50.  on edelleen erittäin huolissaan kriisin humanitaarisista vaikutuksista maan ja koko alueen siviiliväestöön; pyytää EU:ta toimimaan edelleen tiiviissä yhteistyössä Itä-Afrikan yhteisön ja Afrikan unionin kanssa, jotta hallitus ja oppositio pääsisivät yhteisymmärrykseen ja voitaisiin palauttaa osallistava ja demokraattinen järjestelmä;

Georgia

51.  pitää myönteisenä Georgian jäsenyyttä YK:n ihmisoikeusneuvossa sekä Georgiasta äskettäin suoritettua yleistä määräaikaistarkastelua; panee merkille mielekkäät lainsäädäntöuudistukset, joiden avulla on saatu aikaan kehitystä ja parannuksia oikeuden ja lakien täytäntöönpanon valvonnan alalla, syyttäjänvirastossa, huonon kohtelun torjunnassa, lasten oikeuksissa, yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa sekä maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden kohdalla;

52.  panee kuitenkin merkille, että tarvitaan lisätoimia, jotka koskevat huonoa kohtelua erityisesti oikeudenkäyntejä edeltävän pidätyksen yhteydessä sekä uhrien kuntouttamista; on edelleen huolissaan sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta sekä siitä, etteivät tarkkailijat ole päässeet miehitetyille Abhasian ja Tskhinvalin/Etelä-Ossetian alueille, joilla ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleen yleisiä; kehottaa Georgian hallitusta toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä UPR-prosessissa esitettyjen suositusten seurannan varmistamiseksi;

Israel/Palestiina

53.  pitää erittäin valitettavana, että Israel on evännyt ihmisoikeuksia Palestiinan alueilla käsittelevältä YK:n erityisraportoijalta Makarim Wibisonolta pääsyn kyseisille alueille ja että tämän oli sanouduttava irti, koska hän ei kyennyt hoitamaan tehtäviään täysin riippumattomasti;

Libanon

54.  kiittää Libanonia avointen rajojen ja vastaanoton politiikasta, jota se on soveltanut jo vuosien ajan Palestiinasta, Irakista ja Syyriasta tuleviin pakolaisiin; kehottaa unionia ohjaamaan lisää resursseja tähän ja tekemään tiivistä yhteistyötä Libanonin viranomaisten kanssa auttaakseen maata suojelemaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia; on tässä yhteydessä huolissaan tiedoista, joiden mukaan lapsi- ja/tai pakkoavioliittojen määrä on huomattava syyrialaisten pakolaisten keskuudessa; kehottaa Libanonin hallitusta harkitsemaan maahantuloa, maassa oleskelua ja maastapoistumista koskevan lainsäädännön uudistamista, sillä siinä ei tällä hetkellä tehdä eroa toisaalta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ja toisaalta maahanmuuttajien välillä;

55.  tukee naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean (CEDAW) suosituksia, joissa kehotetaan parantamaan maahan tulevien naispuolisten kotitaloustyöntekijöiden tietämystä heille CEDAW-yleissopimuksen, jonka sopimusvaltio Libanon on, nojalla kuuluvista ihmisoikeuksista; korostaa erityisesti tarvetta lopettaa ”Kafala-järjestelmä” ja varmistaa kotitaloustyötä tekevien maahanmuuttajanaisten oikeussuojan toteutuminen esimerkiksi takaamalla heidän turvallisuutensa ja oleskelunsa heidän asemaansa koskevien oikeudellisen ja hallinnollisten menettelyjen aikana;

Mauritania

56.  korostaa, että vaikka Mauritanian hallitus onkin saanut aikaan edistystä lainsäädäntötoimissa, joilla torjutaan orjuuden ja orjuutta muistuttavien käytäntöjen kaikkia muotoja, tehokkaan täytäntöönpanon puute tukee edelleen näiden käytäntöjen jatkamista; kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön orjuuden vastaisen lainsäädännön ja aloittamaan orjuuden kaikki muodot käsittävien eriteltyjen tietojen maanlaajuisen, järjestelmällisen ja säännöllisen keräämisen sekä toteuttamaan perinpohjaisen ja todisteisiin perustuvan tutkimuksen orjuuden historiasta ja luonteesta sen kitkemiseksi;

57.  kehottaa Mauritanian viranomaisia sallimaan sanan- ja kokoontumisvapauden kansainvälisten yleissopimusten ja oman lainsäädäntönsä mukaisesti; kehottaa myös vapauttamaan Biram Dah Abeidin, Bilal Ramdanen ja Djiby Sow’n, jotta he voivat jatkaa orjuudenvastaista väkivallatonta kampanjaansa ilman ahdistelua tai pelottelua;

Myanmar

58.  pitää myönteisenä kilpailuhenkisten vaalien järjestämistä 8. marraskuuta 2015, mikä on tärkeä virstanpylväs maan siirtymisessä demokratiaan; on kuitenkin yhä huolissaan vaalien perustuslaillisista puitteista, sillä niiden mukaan 25 prosenttia parlamentin edustajanpaikoista on varattu armeijalle; panee merkille ihmisoikeuksien suhteen tähän mennessä saavutetun edistymisen mutta toteaa, että edelleen on olemassa useita suurta huolta aiheuttavia kysymyksiä, kuten vähemmistöjen oikeudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus ja oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen;

59.  tuomitsee rohingya-väestön syrjinnän, jota pahentavat kyseisen yhteisön oikeudellisen aseman puuttuminen sekä muihin kuin buddhalaisiin kohdistuvan vihapuheen lisääntyminen; kehottaa tekemään täyden, avoimen ja riippumattoman tutkinnan kaikista rohingya-väestöön kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia koskevista tiedoista ja katsoo, että parlamentin vuonna 2015 hyväksymiin neljään lakiin, joilla pyritään ”suojelemaan rotua ja uskontoa”, sisältyy sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää koskevia seikkoja; pitää valitettavana, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ei ole edelleenkään saanut lupaa avata toimistoa maassa; katsoo, että on tehtävä täysi kestävyyteen ja ihmisoikeuksiin liittyvien vaikutusten arviointi ennen kuin neuvottelut unionin ja Myanmarin välisestä investointisopimuksesta saatetaan päätökseen;

Nepal

60.  pitää myönteisenä 20. syyskuuta 2015 voimaan tullutta Nepalin uutta perustuslakia, jonka on tarkoitus luoda perusta maan tulevalle poliittiselle vakaudelle ja talouskehitykselle; toivoo, että lähitulevaisuudessa ratkaistaan loputkin huolenaiheet, jotka koskevat vähemmistöjen, kuten kastittomien, poliittista edustusta ja kansalaisuuslakeja;

61.  pitää valitettavana, että sisällissodan aikana ihmisoikeusloukkauksiin puolin ja toisin syyllistyneet eivät yleisesti ole vieläkään joutuneet vastuuseen teoistaan, vaikka toukokuussa 2014 säädettiin laki totuudesta, sovinnosta ja katoamisista; kehottaa Nepalin hallitusta liittymään kansainväliseen yleissopimukseen kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta; tuomitsee tiibetiläispakolaisten perusvapauksien rajoittamisen; kehottaa Intiaa lopettamaan Nepalin epävirallisen taloussaarron, joka yhdessä huhtikuussa 2015 sattuneen tuhoisan maanjäristyksen kanssa aiheuttaa humanitaarisen kriisin ja ajaa lähes miljoona nepalilaista köyhyyden umpikujaan;

Oman

62.  antaa Omanille kiitosta hallituksen kansallisen ihmisoikeuskomitean perustamisesta ja kutsusta, joka mahdollisti oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen käsittelevän YK:n erityisedustajan uraauurtavan vierailun syyskuussa 2014; toivoo, että nämä rakentavat askeleet johtavat Omanin entistä tiiviimpään toimintaan YK:n ihmisoikeusedustajien sekä riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa;

Ruanda

63.  on huolissaan Ruandan ihmisoikeustilanteesta sekä sanan- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, poliittisten oppositiopuolueiden ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan toiminnan demokraattisen toimintatilan kaventumisesta sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden mahdollistavien olojen puuttumisesta; kehottaa Ruandan hallitusta avaamaan demokraattisen toimintatilan, jossa yhteiskunnan kaikki osat voivat toimia vapaasti;

64.  on huolissaan ehdotetusta perustuslain muutoksesta, jolla on tarkoitus sallia nykyisen presidentin asettua ehdolle kolmannelle toimikaudelle; kehottaa Ruandan hallitusta noudattamaan demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa, jonka 5 artiklassa edellytetään, että kaikki sopimusvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen perustuslaillisen järjestyksen ja erityisesti perustuslain mukaisen vallansiirron ja jonka 23 artiklassa todetaan laittomiksi kaikki perustuslakiin tehtävät muutokset, joilla rikotaan hallituksen demokraattista vaihtumista koskevia periaatteita;

Saudi-Arabia

65.  on erittäin huolissaan Saudi-Arabian tuomioistuinten vuonna 2015 jakamien kuolemantuomioiden hälyttävästä määrästä; on järkyttynyt viime viikkoina järjestetyistä joukkoteloituksista;

66.  pyytää EU:ta seuraamaan tiiviisti sekä Saudi-Arabian viranomaisia että saatujen tietojen mukaan nälkälakkoon ryhtyneen saudiarabialaisen bloggaajan ja vuoden 2015 Saharov-palkinnon saajan Raif Badawin terveydentilaa;

Etelä-Sudan

67.  on ilahtunut siitä, että sotivat osapuolet allekirjoittivat 28. elokuuta 2015 sisällissodan lopettamiseksi rauhansopimuksen, joka sisältää siirtymäaikana sovellettavan vallanjaon, turvallisuusjärjestelyjä sekä hybridituomioistuimen perustamisen kaikkien konfliktin puhkeamisen jälkeen tehtyjen rikosten käsittelemistä varten; toteaa, että konflikti on vaatinut tuhansia ihmishenkiä ja ajanut satojatuhansia ihmisiä pois kotiseudultaan ja pakolaisiksi;

68.  kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista, myös sellaisista, jotka ovat kansainvälisiä rikoksia, kuten laittomat teloitukset, etnisesti kohdennettu väkivalta, konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta, esimerkiksi raiskaukset, samoin kuin sukupuoleen perustuva väkivalta, lapsisotilaiden värväys ja käyttö, tahdonvastaiset katoamiset sekä mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot;

Syyria

69.  korostaa YK:n alaisen Syyrian tutkintalautakunnan työn merkitystä; pitää erittäin huolestuttavana tutkintakomission keskeistä havaintoa, jonka mukaan siviiliuhrit, mielivaltainen asuinsijoiltaan karkottaminen ja hävitystyö johtuvat edelleen lähinnä siviilien tahallisesta kohteeksi ottamisesta, summittaisista ja suhteettomista iskuista, siviileihin ja suojeltuihin kulttuuriperintökohteisiin tehdyistä iskuista sekä piiritysten ja sulkujen asettamisesta rangaistuksena; korostaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota väkivallan naisuhreihin ja annettava tukea heille, ja että sama pätee naisjärjestöihin ja niiden osuuteen humanitaarisen avun toimittamisessa ja konfliktien ratkaisemisessa;

70.  kehottaa unionia ja jäsenvaltioita auttamaan sen varmistamisessa, että tutkintakomissiota rahoitetaan riittävästi, jotta se voi hoitaa tehtävänsä, joihin kuuluvat kaikkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia koskevien tosiseikkojen ja olosuhteiden selvittäminen sekä mahdollisuuksien mukaan niistä vastuussa olevien identifiointi pyrittäessä varmistamaan, että loukkauksiin sekä mahdollisesti ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen tekemisistään;

71.  korostaa, että kaikilla osapuolilla on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja humanitaarisen lainsäädännön mukaisesti velvollisuus suojella siviilejä, kunnioittaa heidän ihmisoikeuksiaan ja huolehtia heidän perustarpeistaan; toteaa, että osallistava ja poliittinen prosessi on ainoa keino löytää kestävä ratkaisu Syyrian kriisiin; kehottaa kaikkia osapuolia pyrkimään aitoon poliittiseen muutokseen, joka vastaa Syyrian kansan oikeutettuja pyrkimyksiä ja joka antaa kansalaisille mahdollisuuden päättää itsenäisesti ja demokraattisesti omasta tulevaisuudestaan;

Venezuela

72.  pitää myönteisenä, että Venezuelassa pidettiin vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit 6. joulukuuta 2015; pitää valitettavana, että niin hallituksen kuin oppositioryhmien alun perin hyväksymä vaalitulos on johtanut uuteen poliittiseen kriisiin; toteaa edelleen, että on tärkeää vaalia perustuslakia ja kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä välttää kaikkia pyrkimyksiä sivuuttaa Venezuelan kansan vaaleissa ilmaisema tahto;

73.  huomauttaa, että uuden hallituksen on ratkaistava monenlaisia ihmisoikeuskysymyksiä, joista voidaan mainita – myös turvallisuusjoukkojen toteuttamiin – laittomiin teloituksiin liittyvä rankaisemattomuus ja vastuun pakoilu, mielivaltaiset pidätykset ja säilöönotot, poliittisten vankien oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeuslaitoksen riippumattomuus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus;

Jemen

74.  on erittäin huolissaan maan dramaattisesta ja väkivaltaisesta konfliktista sekä ennakoimattomasta humanitaarisesta kriisistä, jossa nykyisen sotilaallisen eskalaation ja tilanteesta hyötymään pyrkivien ääri- ja terroristiryhmien ensimmäiseksi uhriksi joutuvat jemeniläissiviilit;

75.  pitää valitettavana, että hoitohenkilökuntaa ja hoitolaitoksia vastaan on isketty toistuvasti, ja kehottaa konfliktin osapuolia noudattamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perusperiaatteita;

76.  katsoo, että YK:n tukemissa neuvotteluissa aikaan saatava laaja poliittinen yhteisymmärrys on ainoa tapa päästä kestävään ratkaisuun, rauhan palauttamiseen sekä Jemenin yhtenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden säilyttämiseen; toteaa kannattavansa kaikkia alueellisia toimijoita, joiden olisi toimittava vastuullisesti ja rakentavasti pyrkiessään ratkaisuun;

o

o  o

77.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n 69. yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteerille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0470.

Oikeudellinen huomautus