Procedūra : 2015/3032(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0068/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0068/2016

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 405kWORD 345k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Asociācijas nolīgumu un padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu īstenošanu (2015/3032(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Asociācijas nolīgumu un padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu īstenošanu  (2015/3032(RSP))  
B8‑0068/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Gruziju, Moldovu un Ukrainu,

–  ņemot vērā ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejas otrās sanāksmes, kas 2015. gada 4.–5. novembrī notika Kijevā, galīgo paziņojumu un ieteikumus,

–  ņemot vērā ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejas pirmās sanāksmes, kas 2015. gada 3.–4. novembrī notika Tbilisi, galīgo paziņojumu un ieteikumus,

–  ņemot vērā ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejas pirmās sanāksmes, kas 2015. gada 21.–22. septembrī notika Briselē, galīgo paziņojumu un ieteikumus,

–  ņemot vērā tā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā asociācijas nolīgumi starp ES un Gruziju, Moldovu un Ukrainu šīm valstīm ir pagrieziena punkts to ceļā uz integrāciju Eiropā;

B.  tā kā padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) ir neatņemama šo nolīgumu sastāvdaļa, un šo zonu mērķis ir padziļināt ekonomiskās attiecības ar ES, kā arī tās ir būtiska iespēja šo valstu ilgtspējīgai attīstībai ar nosacījumu, ka pilnībā tiek īstenoti visi nolīgumos iekļautie panti un tiek sniegta nepieciešamā palīdzība;

C.  tā kā Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) pārskatā, kas tika publiskots 2015. gada 18. novembrī, ir secināts, ka turpmākajos gados vissteidzamāk risināmie jautājumi un problēmas būs saistīti ar drošību un stabilitāti;

D.  tā kā Gruzija, Moldova un Ukraina saskaras ar ilgstošiem Krievijas Federācijas provocētiem konfliktiem, kas ir vērsti uz to, lai mazinātu šo valstu suverenitāti un teritoriālo integritāti, kā arī to iedzīvotāju vēlmi brīvi noteikt savu nākotni;

E.  tā kā laba pārvaldība, demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības arvien būs EKP pamatvērtības un to ievērošana ir ļoti svarīga saistība, jo īpaši šīm trim valstīm, kuras ir parakstījušas asociācijas nolīgumu ar ES,

1.  atbalsta šo asociācija nolīgumu un padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu (AA/DCFTA) mērķi būtiski padziļināt politiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības starp Gruziju, Moldovu, Ukrainu un ES; sagaida, ka šie nolīgumi tiks pilnībā īstenoti, lai panāktu jūtamus uzlabojumus Gruzijas, Moldovas un Ukrainas iedzīvotāju dzīvē tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība un tiesiskums un paaugstinātu viņu dzīves kvalitāti un drošību; aicina ES dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, pabeigt šo trīs asociācijas nolīgumu ratificēšanas procesu;

2.  jo īpaši uzsver, cik svarīgi ir īstenot visus šā nolīguma pantus un darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka visi attiecīgo valstu iedzīvotāji var gūt no tiem labumu;

3.  vērš uzmanību uz iespējamajām negatīvajām sociālajām un vides sekām, ja DCFTA tiktu īstenotas daļēji vai selektīvi, un šajā sakarībā aicina attiecīgās iestādes pieņemt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu jebkādu iespējamo sociālo un vides dempingu; uzsver to, cik svarīga asociācijas nolīguma īstenošanas procesā ir parlamentārā uzraudzība atbilstīgi ES dalībvalstu parlamentu labākajai praksei, un atzinīgi vērtē vienošanos starp attiecīgajiem trim parlamentiem, lai savstarpēji atbalstītu viens otru šajā jomā;

4.  uzsver, ka Komisijai vajadzētu uzņemties galveno lomu AA/DCFTA īstenošanas veicināšanā, uzraugot kompetentās iestādes un palīdzot tām gan tehniski, gan finansiāli, lai iedzīvotājiem jau vistuvākajā laikā varētu nodrošināt taustāmus pozitīvus rezultātus jomās, uz kurām attiecas minētie nolīgumi;

5.  atzinīgi vērtē Gruzijas, Moldovas un Ukrainas centienus nodrošināt, ka valsts tiesiskais regulējums atbilst ES standartiem, kas pamatojas uz atbilstīgi AA/DCFTA uzņemtajām saistībām; uzsver, cik svarīgi ir saglabāt reformu īstenošanas ritmu, un mudina attiecīgo valstu iestādes pilnībā izmantot pieejamo ES palīdzību;

6.  šajā sakarībā atzinīgi vērtē darbu, ko paveikusi ES padomdevēja misija civilās drošības sektora reformai Ukrainā, kā arī dažādās platformas, kuras izveidojušas ES iestādes, lai atbalstītu Ukrainu tās centienos veikt reformas, piemēram, Komisijas Ukrainas atbalsta grupu un Reģionu komitejas nesen izveidoto Ukrainas darba grupu; aicina pieņemt līdzīgas iniciatīvas attiecībā uz Gruziju un Moldovu; uzsver nepieciešamību izveidot ciešu sadarbību un efektīvi apmainīties ar administratīvo labāko praksi;

7.  uzsver, cik liela nozīme šajos procesos var būt pilsoniskajai sabiedrībai un asociācijas nolīgumos paredzētajām attiecīgajām pilsoniskās sabiedrības platformām, jo īpaši saistībā ar sabiedrības informētības palielināšanu, šo nolīgumu īstenošanas uzraudzīšanu un attiecīgo nepieciešamo reformu pieņemšanu; mudina Gruzijas, Moldovas un Ukrainas iestādes iesaistīt šajos procesos pilsoniskās sabiedrības organizācijas un visas attiecīgās ieinteresētās personas un aicina Komisiju sniegt ieguldījumu, nodrošinot šo pasākumu īstenošanai pietiekamus finanšu līdzekļus;

8.  uzsver nepieciešamību īstenot visaptverošu informēšanas kampaņu, kas vērsta uz to, lai sabiedrību īsumā iepazīstinātu ar šo asociācijas nolīgumiem mērķiem un saturu, kā arī tiešajiem un konkrētajiem labumiem, ko iedzīvotāji gūs no šo nolīgumu īstenošanas; uzsver, ka ir svarīgi veicināt objektīvu, neatkarīgu un patiesu informāciju par šo jautājumu un uzlabot ES spējas cīnīties pret maldināšanas un propagandas kampaņām, kas nomelno Savienību un EKP;

9.  atkārtoti pauž viedokli, ka asociācijas nolīgumi nav galīgais mērķis attiecībās starp ES un Gruziju, Moldovu un Ukrainu; turklāt norāda, ka saskaņā ar LES 49. pantu Gruzijai, Moldovai un Ukrainai ir Eiropas perspektīva un tās var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti, ar nosacījumu, ka tās stingri ievēro Kopenhāgenas kritērijus un demokrātijas principus, pamatbrīvības, kā arī cilvēktiesības un minoritāšu tiesības un nodrošina tiesiskumu;

10.  pauž stingru atbalstu Gruzijas, Moldovas un Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei to starptautiski atzītajās robežās un nosoda Krievijas īstenoto ekspansīvo kaimiņvalstu destabilizācijas politiku, kuras rezultātā izveidojušies ilgstoši konflikti Abhāzijā, Dienvidosetijā, Piedņestrā un Donbasā, kā Krimas Autonomās Republikas nelikumīgo anektēšanu; atkārtoti apstiprina kopīgo nostāju, ka šo teritoriju miermīlīga reintegrācija ir jāpanāk saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem;

11.  atzinīgi vērtē Komisijas 2015. gada 18. decembra pozitīvo ieteikumu piešķirt Gruzijai un Ukrainai bezvīzu režīmu; mudina Ukrainas iestādes vēl pirms 2016. gada aprīļa nodrošināt pretkorupcijas struktūru pilnīgu darbību un pauž pārliecību, ka Komisijas ieteikumu Padome apstiprinās bez liekas vilcināšanās, lai Gruzijas un Ukrainas pilsoņi varētu brīvi ceļot uz Eiropas Savienību, kā to jau dara Moldovas pilsoņi;

12.  uzsver, ka šāda attīstības gaita vēl vairāk atvieglotu tiešus personiskos kontaktus, tostarp ar Gruzijas, Moldovas un Ukrainas pilsoņiem, kuri pašlaik dzīvo okupētajās teritorijās, kā arī stiprinātu uzņēmējdarbības, sociālās un kultūras saites starp ES un Gruziju un Ukrainu, un pierādītu, ka ciešākas saiknes ar ES patiešām dod jūtamus ieguvumus visiem;

13.  norāda, ka ES arī turpmāk ir jābūt vienotai un jārunā ar Krieviju vienā balsī, kā arī jāuzskata Ukraina, Gruziju un Moldovu par vienu no ES darba kārtības galvenajām prioritātēm; uzsver, ka iespējamais attiecību ar Krieviju normalizēšanas process nekādā ziņā nedrīkst notikt uz Ukrainas, Gruzijas un Moldovas interešu rēķina; vēlreiz uzsver, ka Austrumu partnerības izveides mērķis nav izjaukt attiecīgo valstu tradicionālās vēsturiskās un ekonomiskās attiecības; mudina ES izvairīties no nevajadzīgas spriedzes radīšanas un noteikt piemērotas jomas sadarbībai un ekonomiskajai integrācijai ar Eirāzijas Ekonomisko savienību; tomēr uzsver, ka jebkādai šādai sadarbībai ir jāatbilst PTO noteikumiem un jābūt pamatotai uz starptautiskajiem standartiem, kā arī uz brīviem un neatkarīgiem valstu lēmumu iesaistīties tajā;

14.  atzinīgi vērtē to, ka EKP pārskatā par prioritāti ir atzīta drošība un stabilitāte; uzsver to, cik svarīgi ir īstenot diferencētu un individuālu pieeju, kas balstās uz attiecīgo valstu mērķiem un jo īpaši uz vajadzību radīt novatoriskus un elastīgus instrumentus, lai palīdzētu īstenot AA/DCFTA; aicina ES ieņemt aktīvāku un efektīvāku lomu attiecībā uz Gruzijā, Moldovā un Ukrainā pastāvošo konfliktu risināšanu un sniegt nepieciešamo palīdzību, lai atvieglotu Krievijas vadīto separātistu kontrolē esošo teritoriju reintegrāciju;

Ukraina

15.  pauž atbalstu visu Ukrainas iestāžu centieniem turpināt jau iesāktās reformas un mudina tās īstenot daudz enerģiskāku reformu procesu, ko stingri atbalstīs ES iestādes;

16.  atzinīgi vērtē DCFTA pagaidu piemērošanu no 2016. gada 1. janvāra; pauž gandarījumu par jau veikto sagatavošanās darbu; mudina ES un Ukrainas tirdzniecības struktūrvienības pārliecināties, ka patiešām ir radītas jaunas iespējas piekļūt tirgum, lai sekmētu Ukrainas ekonomikas attīstību, vienlaikus atbalstot un attīstot iekšējo pieprasījumu; pauž nožēlu par nespēju panākt vienošanos ar Krievijas Federāciju pēc tam, kad nesekmīgi beidzās daudzās sarunas, kuru mērķis bija mazināt domstarpības attiecībā uz Krievijas paustajām bažām, un Krievijas iestāžu lēmumu no 2016. gada janvāra vienpusēji apturētu NVS brīvās tirdzniecības nolīgumu, ar kuru Ukrainas precēm piemēro lielākās labvēlības režīma ievedmuitas nodokļa likmi; uzsver, ka citas Eirāzijas Ekonomikas savienības dalībvalstis nesekoja Krievijas lēmumam, un aicina Maskavu ieņemt konstruktīvu nostāju, lai izvairītos no jauna tirdzniecības kara; mudina ES kā trešais pusei atbalstīt Ukrainu tās pašreizējos un turpmākajos PTO ietvaros notiekošajos strīdos ar Krieviju;

17.  atzinīgi vērtē balsojumu par konstitūcijas grozījumu attiecībā uz decentralizāciju pirmo lasījumu; atgādina, ka Venēcijas komisija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par šo grozījumu projektu; uzsver, ka decentralizācija ir viena no svarīgākajām Ukrainas valdības reformām ar mērķi modernizēt valsti un tā ir paredzēta, lai stiprinātu vietējo kopienu varu un institucionālās spējas un būtiski uzlabotu pārvaldību, cita starpā, zemes, veselības aprūpes, izglītības un sociālās aizsardzības jomu pārvaldību, tādējādi sniedzot labumu šīs valsts iedzīvotājiem; sagaida, ka Ukrainas konstitūcijas grozījumi Ukrainas parlamentā (Verkhovna Rada) tiks pieņemti otrajā lasījumā ar nepieciešamo balsu vairākumu;

18.  atzinīgi vērtē notiekošo un mērķtiecīgo darbu pie konstitūcijas grozījumiem attiecībā uz tiesu sistēmas reformu un tiesnešu statusu, jo šie grozījumi ir būtiski cīņā pret korupciju; mudina Ukrainas iestādes turpināt darbu pie minētajiem grozījumiem, ievērojot Venēcijas komisijas sniegto atzinumu; aicina Ukrainu ratificēt Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus;

19.  pauž vislielākās bažas par dziļi iesakņojušās korupcijas līmeni šajā valstī un atgādina, ka korupcijas izskaušana bija viena no galvenajām Pašcieņas revolūcijas prasībām; atzinīgi vērtē nesen pieņemtos pasākumus, jo īpaši Ukrainas parlamentā, ar mērķi izveidot atbilstīgu institucionālo sistēmu cīņai pret korupciju šajā valstī saskaņā ar 2014. gada 14. oktobrī pieņemto visaptverošo pretkorupcijas tiesību aktu paketi, jo īpaši Nacionālā Korupcijas apkarošanas biroja, Valsts korupcijas novēršanas aģentūras un Valsts aģentūras par aktīviem, kas saņemti no korupcijas darbībām, izveidi; atzinīgi vērtē arī nesen pieņemto tiesību aktu par valsts politisko partiju finansēšanu, kas stāsies spēkā no 2016. gada 1. jūlija, un tiesību aktu par publisko iepirkumu;

20.  atzinīgi vērtē ES aktīvo atbalstu un solidaritāti enerģētikas jomā, kas ļāva atsākt Krievijas gāzes piegādi uz Ukrainu 2015. līdz 2016. gada ziemā; aicina dalībvalstis pilnībā izmantot Ukrainas tranzīta potenciālu un stiprināt sadarbību, lai nodrošinātu energoapgādi gan uz ES, gan uz Ukrainu, un izvairīties no tādu jaunu cauruļvadu būvniecības, kas apietu Ukrainu, jo īpaši attīstot North Stream II projektu Krievijas gāzes piegādei uz Eiropu, kas varētu kaitēt ES stratēģijai attiecībā uz enerģijas avotu dažādošanu un ES tiesību aktiem; atzinīgi vērtē tiesību aktu par alternatīviem enerģijas veidiem, kā arī sadarbību ar ES dalībvalstīm un citus pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt Ukrainas energoapgādes dažādošanu un enerģētisko drošību;

21.  pauž nožēlu, ka, neraugoties uz pasākumiem, par kuriem 2015. gada 2. oktobrī tika panākta vienošanās Parīzes samitā tā sauktajā Normandijā formātā, un vairākiem īstenotiem pozitīviem pasākumiem, pusēm nav izdevies līdz 2015. gada 31. decembrim pilnībā īstenot Minskas II vienošanos; pauž nopietnas bažas par zemas intensitātes kaujas darbībām, un atkārtotiem, galvenokārt separātistu spēku veiktiem, pamiera pārkāpumiem, un aicina visas puses pildīt savas saistības; aicina Krieviju ievērot Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti, tostarp attiecībā uz Krimu, un bez turpmākas kavēšanās īstenot vēl neizpildītos Minskas vienošanos noteikumus, jo īpaši saistībā ar ārvalstu karaspēka un algotņu, kā arī smago ieroču un tanku izvešanu, visu separātistu nelikumīgi aizturēto ķīlnieku atbrīvošanu, un pieejas nodrošināšanu EDSO Īpašajai pārraudzības misijai konkrētiem Doņeckas un Luhanskas apgabala reģioniem un robežas ar Krievijas Federāciju nekontrolētajai daļai, lai atvieglotu šīs robežas daļas turpmāko nodošanu Ukrainas robežsardzes dienesta kontrolē; atzinīgi vērtē lēmumu palielināt EDSO novērotāju skaitu;

 

22.  gaida, kad konkrētos Doņeckas un Luhanskas apgabala reģionos tiks rīkotas brīvas un godīgas pašvaldību vēlēšanas saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem un EDSO standartiem un ar Ukrainas politisko partiju līdzdalību, kuras novēros EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja pārstāvji, kā tas paredzēts Minskas vienošanās un saskaņā ar Parīzes samitā Normandijas formātā panākto vienošanos;

23.  uzsver, ka notiekošā konflikta dēļ Donbasa reģionā ir izveidojusies ārkārtīgi smaga humanitārā situācija un ka Ukrainas un starptautiskās humānās palīdzības organizācijām neļauj piekļūt okupētajam Doņeckas reģionam un Luhanskas apgabaliem vai tās joprojām sastopas ar šķēršļiem, ko viņu centieniem sniegt palīdzību rada Krievijas atbalstītie kaujinieki; prasa nekavējoties nodrošināt humānās palīdzības un atbalsta sniedzējiem piekļuvi šīm teritorijām; uzskata, ka tiesību akti par humāno palīdzību būtu jāuzlabo, lai atbalstītu piegādes centienus; atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota Aģentūra Donbasa atjaunošanai, kuras mērķis ir risināt visus humanitāros jautājumus, un aicina Ukrainas valdību sniegt tai nepieciešamos finanšu resursus un cilvēkresursus; atzinīgi vērtē ES sniegto humāno un finansiālo atbalstu, lai palīdzētu Ukrainai pārvarēt šo problēmu; pauž nopietnas bažas par smagajiem humanitārajiem apstākļiem, kādos atrodas vairāk nekā 1,5 miljoni iekšzemē pārvietotu personu, un prasa nodrošināt tām drošu atgriešanos savā izcelsmes vietā; uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš palīdzības sniegšanai bērniem, jo šajā konfliktā viņi ir visneaizsargātākā grupa; atzinīgi vērtē valsts mērogā organizētās poliomielīta vakcinācijas kampaņas pirmo kārtu;

24.  atzinīgi vērtē lēmumu pagarināt ES sankcijas pret Krieviju uz nākamajiem sešiem mēnešiem un uzsver, ka šīm sankcijām jāpaliek spēkā līdz Minskas vienošanos pilnīgai izpildei, kā arī līdz laikam, kad tiks atjaunota Ukrainas teritoriālā integritāte; atgādina, ka turpmāku provokāciju vai centienu destabilizēt stāvokli Ukrainā gadījumā minētie ierobežojošie pasākumi būtu vēl jāpastiprina; uzskata, ka ES un Krievijas sadarbības atjaunošana būtu jābalsta uz nosacījumu, ka Krievija ievēro Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti;

25.  atzinīgi vērtē Nīderlandes Drošības padomes sniegto ziņojumu par Malaysia Airlines reisa MH 17 lidmašīnas notriekšanu, kurā tika nogalināti 298 nevainīgi civiliedzīvotāji; atbalsta nodomu izveidot starptautisku krimināltiesu un aicina Krievijas Federāciju pilnībā sadarboties ar starptautisko kopienu, lai veiktu visaptverošu un neatkarīgu kriminālizmeklēšanu un sauktu atbildīgās personas pie atbildības; pauž nožēlu par Krievijas Federācijas lēmumu ANO Drošības padomē bloķēt rezolūciju par starptautiskas tiesu izvedi šā nozieguma izmeklēšanai;

26.  prasa atbrīvot visus ķīlniekus, kā tas paredzēts Minskas vienošanās, un visus Ukrainas pilsoņus, kas tiek nelikumīgi turēti apcietinājumā Krievijas Federācijā, tostarp Nadju Savčenko, Oļegu Sencovu, Oļeksandru Kolčenko un citus;

27.  pauž nopietnas bažas par to, ka anektētajā Krimā arvien vairāk tiek pārkāptas cilvēktiesības, īpaši minoritāšu, jo sevišķi Krimas tatāru, tiesības, kā arī visu Ukrainas iedzīvotāju tiesības;

28.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Starptautiskās vēlēšanu novērošanas misijas ziņojumu 2015. gada 25. oktobrī notikušās pašvaldību vēlēšanas kopumā noritējušas saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem; aicina visus attiecīgos dalībniekus novērst Starptautiskās vēlēšanu novērošanas misijas konstatētos trūkumus; uzsver, cik svarīgi ir uzlabot vēlēšanu likumus, kampaņu finansēšanas pārredzamību un nodrošināt brīvu un godīgu piekļuvi plašsaziņas līdzekļiem visiem politiskajiem spēkiem; uzsver, ka vēlēšanu likuma reformas procesā būs svarīgi ņemt vērā nacionālo minoritāšu tiesības un intereses, kā tas noteikts Ukrainas konstitūcijā;

29.  pauž bažas par Ukrainas iestāžu lēmumu aizliegt Ukrainā komunistiskās partijas darbību un aicina tās pilnībā ievērot vārda un biedrošanās brīvību saskaņā ar ES vērtībām un standartiem;

Gruzija

30.  aicina pilnībā īstenot ES īpašā padomnieka tiesisko un konstitucionālo reformu un cilvēktiesību jautājumos Thomas Hammarberg vēsturiskajā ziņojumā "Gruzija pārejas procesā" (Georgia in Transition) iekļautos ieteikumus;

31.  jo īpaši atgādina, ka ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta nepieciešamībai stiprināt tiesiskumu un ieviest efektīvas sistēmas un savstarpēji atkarīgu un savstarpēji ierobežojošu likumdošanas varas, izpildvaras un tiesu varas mehānismus, lai šķirtu valsti no valdošā politiskā bloka, turpinot attīstīt spēcīgas demokrātiskās iestādes un atbildīgas tiesībaizsardzības iestādes, tostarp prokuratūru, un šajā sakarā kā pirmo soli atzinīgi vērtē jaunākos grozījumus tiesību aktā par prokuratūru, kura mērķis ir depolitizēt prokuratūru;

32.  atkārtoti apstiprina, ka kriminālizmeklēšanai un kriminālvajāšanai jābūt balstītām uz pierādījumiem, tām jābūt pārredzamām, objektīvām un politiski neitrālām, stingri ievērojot likumā paredzēto kārtību, un tās jānoslēdz, pilnībā ievērojot taisnīgas tiesas principus atbilstīgi asociācijas nolīgumā paredzētajām saistībām; uzsver, ka pirmstiesas apcietinājums ir ārkārtas pasākums, kas būtu jāpiemēro tikai neatliekamos un viennozīmīgos apstākļos, stingri ievērojot tiesību normas un novēršot jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu; atzinīgi vērtē Konstitucionālās tiesas apstiprinājumu, ka šāda pasākuma ilgums nedrīkst pārsniegt 9 mēnešus, un atzīst, ka nozīmīgas politiskās opozīcijas darbība ir ļoti svarīga, lai izveidotu līdzsvarotu un nobriedušu politisko sistēmu, kādu Gruzija vēlas ieviest;

33.  atzinīgi vērtē jaunā darba kodeksa pieņemšanu un aicina tajā pilnībā ievērot darba tiesības un standartus, ko noteikusi Starptautiskā darba organizācija, kā tas paredzēts DCFTA tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļā;

34.  prasa pilnībā īstenot tiesību aktu par plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību pārredzamību, lai sekmētu un garantētu plašsaziņas līdzekļu plurālismu un vēl vairāk nostiprinātu plašsaziņas līdzekļu tiesības sniegt neatkarīgu un objektīvu informāciju; šajā sakarībā pauž bažas par tiesas procesu, kurā ir iesaistīta Rustavi 2 TV, un uzsver, ka neviens nolēmums nedrīkst ierobežot stacijas redakcionālo neatkarību, kā tas diemžēl ir noticis parlamenta iepriekšējā sasaukuma laikā;

35.  atzinīgi vērtē EDSO un Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja konstruktīvo darbību un šā biroja 2014. gada 9. decembrī iesniegtajā “Tiesas prāvu uzraudzības ziņojumā par Gruziju” iekļautos ieteikumus, un uzsver, ka ir svarīgi novērst šajā ziņojumā konstatētās nepilnības, lai cīnītos ar uzskatu, ka tiesiskums ir selektīvs; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts nosacījums tiesās automātiski pārskatīt pirmstiesas apcietinājumu pamatojumu, kas bija viens no galvenajiem EDSO un Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja ieteikumiem;

36.  uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu brīvību, vārda brīvību un informācijas plurālisms ir demokrātiskas sabiedrības galvenās pamatvērtības, kuras Gruzija, noslēdzot AA/DCFTA, ir apņēmusies ievērot; uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu telpas monopolizācija nenovēršami noved pie viedokļu daudzveidības sarukšanas un neatstāj vietu politiskai konkurencei, un aicina iestādes nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu plašsaziņas līdzekļu un informācijas telpu;

37.  atgādina Venēcijas Komisijas 2015. gada 22. septembra paziņojumu par nepamatotu spiedienu uz Gruzijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem un aicina Gruzijas valdību veikt attiecīgas darbības, tostarp pieņemt pasākumus minētās tiesas locekļu un viņu ģimenes locekļu aizsardzībai, lai pilnībā izmeklētu visus iebiedēšanas gadījumus un saukt pie atbildības vainīgos;

38.  turklāt atgādina, cik svarīgas bija ir EDSO un Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja 2012. gada oktobra un 2013. gada oktobra vēlēšanu novērošanas misijas, kurās piedalījās arī Parlaments, un aicina abas puses pieņemt vēlēšanu reformu plānu, ņemot vērā principiālo nostāju, ka gadā pirms vēlēšanām vēlēšanu likumā nedrīkst veikt nekādas būtiskas izmaiņas;

39.  aicina visas puses nodrošināt visām iekšzemē pārvietotajām personām drošu un cieņpilnu atgriešanos uz to pastāvīgo dzīvesvietu okupētajās Abhāzijas teritorijās, Chinvali reģionā un Dienvidosetijā un atkārtoti uzsver, ka piespiedu demogrāfiskās izmaiņas ir un paliek nepieņemams starptautisko tiesību pārkāpums; atzīst nepieciešamība turpināt sniegt atbalstu, lai uzlabotu valsts iekšienē pārvietoto personu un bēgļu stāvokli, un atzinīgi vērtē ES iniciatīvas arī turpmāk aktīvi iesaistīties nepieciešamās palīdzības sniegšanā;

40.  aicina Krievijas Federāciju pildīt savas saistības, kas noteiktas 2008. gada 12. augustā noslēgtajā pamiera līgumā un 2008. gada 8. septembra īstenošanas pasākumos, un atvelkot visus savus militāros spēkus un nodrošinot Eiropas Savienības pārraudzības misijai (EUMM) pilnīgu piekļuvi okupētajām teritorijām; turklāt aicina Krieviju, kā to jau izdarīja Gruzija, apņemties savukārt nelietot spēku pret Gruziju un atļaut izveidot starptautiskās drošības mehānismus; aicina Krieviju atsaukt lēmumus par Gruzijas Abhāzijas reģiona, kā arī Chinvali reģiona un Dienvidosetijas atdalīšanās atzīšanu un izbeigt šo Gruzijas teritoriju okupāciju;

41.  atzinīgi vērtē to, ka Gruzija veic pasākumus, pieņemot elastīgu un pragmatisku pieeju attiecībā uz sadarbību ar tās okupētajām teritorijām; aicina arī ES apsvērt iespēju vērsties pie pilsoniskās sabiedrības, jo īpaši šajās teritorijās; šajā sakarībā uzsver pievienoto vērtību, ko sniedz tādas ES finansētas iniciatīvas kā uzticības veidošanas agrīnās reaģēšanas mehānisms (COBERM);

42.  stingri nosoda nesenos vandālisma aktus un uzbrukumus daudziem galvenās opozīcijas partijas birojiem; aicina steidzami un rūpīgi tos izmeklēt un saukt vainīgos pie atbildības;

Moldova

43.  pauž dziļas bažas par pašreizējo politisko krīzi, kas pārņēma šo valsti pēc tam, kad atkāpās valdība, kas tika izveidota 2015. gada jūlijā, pamatojoties uz plašu koalīciju, kura apstiprināja šīs valsts kursu virzībai uz Eiropu;

44.  uzskata, ka šī smagā krīzes kaitīgi ietekmē Moldovas Eiropas perspektīvu, un pauž nožēlu par to, atsevišķi politiķi un politiskie spēki izmanto Moldovas iedzīvotāju patiesos centienus virzīties uz Eiropu, lai slēptu savus neskaidros sakarus un nepārredzamās darbības nolūkā palēnināt reformu gaitu;

 

45.  pauž bažas par Moldovas finanšu un banku sektoru, kas apdraud stabilu ekonomikas attīstību šajā valstī; atkārtoti norāda, ka, lai stiprinātu sabiedrības uzticību reformu procesam, Moldovas iestādēm jāpievēršas pašreizējai situācijai banku nozarē, nodrošinot visu izmeklēšanas procesu pilnīgu pārredzamību, visu nozagto likvīdo aktīvu atgūšanu un saucot pie atbildības visas vainīgās personas; uzsver, ka šiem pasākumiem ir izšķirīga nozīme, lai atjaunotu uzticēšanos Moldovas banku sektoram;

46.  šajā sakarībā aicina Komisiju cieši pārraudzīt notiekošos tiesas izmeklēšanas procesus un vajadzības gadījumā sniegt Moldovas iestādēm nepieciešamās speciālās zināšanas un palīdzību, lai turpinātu un pabeigtu izmeklēšanu;

47.  turklāt uzsver, ka Moldovai ir būtiski jāpastiprina cīņa pret korupciju, jāīsteno tiesu sistēmas reforma un jāuzlabo pārvaldība un pārredzamība; tādēļ aicina jauno valdību risināt šīs problēmas kā absolūtu prioritāti; pauž cerību, ka jaunā likuma par politisko partiju finansēšanu stāšanās spēkā var palīdzēt īstenot šo mērķi;

48.  vērš uzmanību uz to, cik lieli centieni un resursi ir nepieciešami, lai Moldovas tiesību aktus pakāpeniski tuvinātu ES acquis; tādēļ atzinīgi vērtē pēdējos gados būtiski palielināto ES atbalstu Moldovas Republikai, kas laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam sasniedza EUR 410 miljonus, kā arī iespēju saņemt papildu finansējumu, ņemot vērā progresu demokrātijas un tiesiskuma principu un pamatbrīvību ievērošanā; tomēr uzsver, ka ES finansējumam vajadzētu pamatoties uz konkrētu un izmērāmu progresu attiecīgajās jomās un ka projektu īstenošanā būtu jāņem vērā pārredzamības, efektivitātes un pareizas pārvaldības principi; turklāt atzinīgi vērtē arī ES dalībvalstu sniegto divpusējo palīdzību un mudina visus līdzekļu devējus saskaņot savas palīdzības plānošanu;

49.  atzinīgi vērtē veiksmīgo bezvīzu režīma ieviešanu un panākumus, kas gūti, sadarbojoties enerģētikas jomā; uzsver nepieciešamību samazināt enerģētisko atkarību no Krievijas un dažādot piegādes avotus; šajā saistībā aicina Moldovas Republikas parlamentu nekavējoties pieņemt tiesību aktus, kas atbilstu trešajai enerģētikas paketei;

50.  prasa īstenot visaptverošu plašsaziņas nozares reformu un nodrošināt pilnīgu plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību pārredzamību; šajā sakarībā pauž bažas par pastāvošajiem oligopoliem un patiesas konkurences trūkumu un aicina pieņemt stingrus tiesību aktus attiecībā uz interešu konfliktu;

51.  turklāt atzinīgi vērtē Moldovas līdzdalību aizvien lielākā skaitā ES programmu, kā arī regulas par autonomās tirdzniecības preferencēm grozīšanu, jo tas ļauj Moldovai, kura cieš no aizlieguma ievest tās lauksaimniecības produktus, pārorientēt savu eksportu uz ES tirgu, tādējādi nekavējoties mazinot sociālo un ekonomisko spriedzi, kā arī atbalstot reformu procesu un īstenotos centienus;

52.  aicina Kišiņevu un Tiraspoli pastiprināt centienus 5 + 2 sarunu ietvaros rast efektīvu risinājumu Piedņestras konfliktam un veikt konkrētus pasākumus, kas uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus; mudina sarunās iesaistītās puses vienoties par atjaunotu tiešo dialogu un 2016. gada laikā sarīkot jaunu 5 + 2 sarunu posmu;

53.  atzinīgi vērtē Parlamenta Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupas lēmumu izvēlēties Moldovu par prioritāru valsti, kurā palielināt parlamentāro veiktspēju; uzsver, ka attiecīgajai programmai būtu jākoncentrējas uz Moldovas parlamenta spēju efektīvi pildīt tā pienākumus, īstenojot Asociācijas nolīgumu;

54.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas prezidentiem, valdībām un parlamentiem, Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam, kā arī EDSO.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0272.

Juridisks paziņojums