Postup : 2015/3032(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0068/2016

Predkladané texty :

B8-0068/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0018

NÁVRH UZNESENIA
PDF 304kWORD 116k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP))  
B8‑0068/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gruzínsku, Moldavsku a Ukrajine,

–  so zreteľom na záverečné stanovisko a odporúčania z druhej schôdze Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Ukrajina, ktorá sa konala 4. – 5. novembra 2015 v Kyjeve,

–  so zreteľom na záverečné stanovisko a odporúčania z prvej schôdze Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Gruzínsko, ktorá sa konala 3. – 4. novembra 2015 v Tbilisi,

–  so zreteľom na záverečné stanovisko a odporúčania z prvej schôdze Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Moldavsko, ktorá sa konala 21. – 22. septembra 2015 v Bruseli,

–  so zreteľom na svoje uznesenie o preskúmaní európskej susedskej politiky z 9.júla 2015(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou predstavujú medzník pre tieto krajiny na ich ceste smerom k európskej integrácii;

B.  keďže prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (DCFTA) sú neoddeliteľnou súčasťou týchto dohôd zameraných na ďalšie prehĺbenie hospodárskych vzťahov s EÚ a predstavujú významnú príležitosť pre udržateľný rozvoj týchto krajín pod podmienkou, že všetky ustanovenia sa plne implementujú a poskytne sa potrebná pomoc;

C.  keďže v preskúmaní európskej susedskej politiky (ESP) vydané 18. novembra 2015 sa za najnaliehavejšie aspekty a výzvy do budúcich rokov označujú bezpečnosť a stabilita;

D.  keďže Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina sú ovplyvnené dlhotrvajúcimi konfliktami vyvolanými Ruskou federáciou a zameranými na oslabenie suverenity a územnej celistvosti týchto krajín, ako aj vôle ľudu slobodne určiť svoju budúcnosti;

E.  keďže ústrednými prvkami ESP a základnými záväzkami predovšetkým troch krajín, ktoré podpísali dohody o pridružení k EÚ, zostávajú dobrá správa vecí verejných, demokracia, právny štát a ľudské práva;

1.  podporuje cieľ dohôd o pridružení a prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu výrazne prehĺbiť politické, sociálne a hospodárske vzťahy medzi Gruzínskom, Moldavskom, Ukrajinou a EÚ; očakáva úplné vykonávanie týchto dohôd, ktoré prinesie hmatateľné zlepšenie životov občanov Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny v takých oblastiach, ako je vzdelávanie, zamestnanosť a spravodlivosti, a zvýši ich životnú úroveň a ich bezpečnosť; vyzýva členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ukončili ratifikačné postupy pre tieto tri dohody o pridružení;

2.  osobitne zdôrazňuje, že je dôležité vykonať všetky doložky dohody a urobiť všetko pre to, aby sa zabezpečilo, že celé obyvateľstvo príslušných krajín z nich bude mať prospech;

3.  upozorňuje na možné negatívne sociálne a environmentálne dôsledky čiastočného alebo selektívne vykonávanie DCFTA a v tejto súvislosti vyzýva príslušné orgány, aby prijali potrebné opatrenia na zabránenie akémukoľvek možnému sociálnemu a environmentálnemu dampingu; zdôrazňuje význam parlamentného dozoru vo vykonávacom postupe dohôd o pridružení v súlade s najlepšími postupmi parlamentov členských štátov EÚ a víta dohodu medzi tromi príslušnými parlamentmi o vzájomnej podpore v tomto smere;

4.  zdôrazňuje, že Komisia by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri uľahčovaní vykonávania dohôd o pridružení a DCFTA, monitorujúc a podporujúc príslušné orgány technicky aj finančne, aby bolo možné v krátkodobom horizonte priniesť občanom konkrétne pozitívne dôsledky a výhody vyplývajúce z týchto dohôd;

5.  víta úsilie, ktoré Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu vynakladajú na zabezpečenie toho, aby na základe záväzkov vyplývajúcich z dohôd o pridružení/DCFTA zladili vnútroštátne právne predpisy s normami EÚ; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať tempo a smerovanie reforiem, a vyzýva orgány príslušných krajín, aby plne využila dostupnú pomoc EÚ;

6.  v tejto súvislosti víta prácu poradnej misie EÚ pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine, ako aj rôznych platforiem zriadených inštitúciami EÚ na podporu Ukrajiny v jej reformnom úsilí, ako je skupina na podporu Ukrajiny, ktorú zriadila Komisia, a nedávno zriadená pracovná skupina pre Ukrajinu Výboru regiónov; vyzýva na prijatie podobných iniciatív pre Gruzínsko a Moldavsko; zdôrazňuje, že je potrebná úzka spolupráca a účinná výmena osvedčených administratívnych postupov;

7.  zdôrazňuje úlohu, ktorú v tomto procese môžu zohrávať organizácie občianskej spoločnosti a príslušné platformy občianskej spoločnosti zakotvené v asociačných dohodách, a to najmä so zreteľom na zvyšovanie povedomia verejnosti a monitorovanie vykonávania dohôd a prijatie príslušných potrebných reforiem; naliehavo žiada orgány Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny, aby do procesu zapojili organizácie občianskej spoločnosti a všetky príslušné zainteresované strany a vyzýva Komisiu, aby v tomto smere prispela k zabezpečeniu primeraných finančných prostriedkov;

8.  zdôrazňuje potrebu komplexnej informačnej kampane zameranej na verejné vymedzenie cieľov a obsahu dohôd o pridružení a priamych a špecifických prínosov, ktoré pre občanov vyplynú z ich vykonania; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam šírenia objektívnych, nezávislých a nestranných informácií a posilnenia schopnosti EÚ čeliť dezinformačným a propagandistickým kampaniam, ktoré ju aj ESP vykresľujú nesprávne;

9.  pripomína svoje stanovisko, že dohody o pridružení nepredstavujú konečný cieľ vo vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou; poukazuje ďalej na to, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ majú Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina európsku perspektívu a môžu požiadať o členstvo v Európskej únii, ak budú dodržiavať kodanské kritériá a zásady demokracie, základné slobody, ľudské a menšinové práva a zabezpečia dodržiavanie zásad právneho štátu;

10.  vyjadruje silnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny v rámci ich medzinárodne uznaných hraníc a odsudzuje rozpínavú politiku Ruska zameranú na destabilizáciu susedným krajinám, ktorá viedla k dlhotrvajúcim konfliktom v Podnestersku, Abcházsku, Južnom Osetsku a Donbase a nezákonnému pripojeniu Krymskej autonómnej republiky; opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že mierová reintegrácia týchto území by sa mala dosiahnuť v rámci medzinárodného práva;

11.  víta kladné odporúčania Komisie z 18. decembra 2015 udeliť bezvízový režim Gruzínsku a Ukrajine; vyzýva ukrajinské orgány, aby zabezpečili plnú prevádzku protikorupčných orgánov pred aprílom 2016 a vyjadruje presvedčenie, že odporúčanie Komisie bude nasledovať rýchle schválenie Radou, aby občania Gruzínska a Ukrajiny mohli slobodne cestovať do EÚ rovnako ako občania Moldavska;

12.  zdôrazňuje, že takýto vývoj by mohol ďalej zjednodušiť kontakty medzi ľuďmi vrátane gruzínskych, moldavských a ukrajinských občanov sídliacich v okupovaných regiónoch, posilniť obchodné, sociálne a kultúrne väzby medzi EÚ a Gruzínskom a Ukrajinou a preukázať, že užšie vzťahy s EÚ prinášajú hmatateľný prínos pre všetkých;

13.  poukazuje na potrebu EÚ zostať jednotnou, voči Rusku vystupovať jednohlasne a udržiavať Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko na popredných miestach agendy EÚ; zdôrazňuje, že prípadný proces normalizácie vzťahov s Ruskom nesmie nijakým spôsobom poškodiť Ukrajinu, Gruzínsko ani Moldavsko; opäť zdôrazňuje, že cieľom rozvoja Východného partnerstva nie je narušiť tradičné historické a hospodárske vzťahy príslušných krajín; naliehavo žiada EÚ, aby predišla vytváraniu zbytočných napätia a identifikovala zlučiteľné oblasti spolupráce a hospodárskej integrácie s Eurázijskou hospodárskou úniou; zdôrazňuje však, že každá takáto spolupráca musí byť v súlade s pravidlami WTO a založená na medzinárodných normách a slobodných a zvrchovaných rozhodnutiach štátov zapojiť sa;

14.  víta revíziu ESP, ktorá uprednostňuje bezpečnosť a stabilitu; zdôrazňuje význam diferencovaného a individuálneho prístupu založeného na zásluhách a ambíciách príslušnej krajiny a najmä potrebu vytvoriť inovatívne a pružné nástroje na podporu vykonávania dohôd o pridružení a DCFTA; vyzýva EÚ, aby zohrávala aktívnejšiu a vplyvnejšiu úlohu v súvislosti s vyriešením konfliktov, ktoré postihli Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu, a poskytla potrebnú pomoc na uľahčenie reintegrácie území pod kontrolou separatistov pod vedením Ruska;

Ukrajina

15.  vyjadruje podporu úsiliu všetkých ukrajinských inštitúcií v oblasti už vykonaných reforiem a nabáda ich, aby nastúpili na cestu dôraznejších reforiem so silnou podporou zo strany inštitúcií EÚ;

16.  víta predbežné vykonávanie DCFTA od 1. januára 2016; vyjadruje spokojnosť s prípravnými prácami, ktoré sa už vykonali; povzbudzuje obchodné útvary EÚ a Ukrajiny v zabezpečovaní nových možností prístupu na trh v skutočný prospech ukrajinského hospodárstva a súčasnej podpore a rozvoji vnútorného dopytu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s Ruskou federáciou, keďže ani po viacerých rozhovoroch sa nepodarilo prekonať rozdiely v súvislosti s obavami Ruska a rozhodnutím ruských orgánov jednostranne pozastaviť platnosť dohody o voľnom obchode v SNŠ, na základe ktorej sa od 1. januára 2016 uplatňujú doložky najvyšších výhod (DNV) v prípade dovozných ciel na ukrajinský tovar; zdôrazňuje skutočnosť, že ostatní členovia Eurázijskej hospodárskej únie nesúhlasila s týmto rozhodnutím Ruska a vyzýva Moskvu, aby zvolila konštruktívny postoj, ktorý by zabránil novej obchodnej vojne; naliehavo vyzýva EÚ, aby podporila Ukrajinu v súčasných a budúcich sporoch s Ruskom na pôde WTO tým, že prijme štatút tretej strany;

17.  víta hlasovanie v prvom čítaní o ústavných zmenách, ktoré sa týkajú decentralizácie; pripomína, že Benátska komisia vydala kladné stanovisko k navrhovaným zmenám; zdôrazňuje, že jadrom reformy ukrajinskej vlády je decentralizácia s cieľom modernizovať krajinu, ktorej cieľom je posilniť právomoc a inštitucionálnu kapacitu miestnych komunít a v prospech občanov výrazne zlepšiť riadenie, okrem iného v oblasti pôdy, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a sociálnej ochrany; očakáva, že zmeny ústavy Ukrajiny budú potrebnou väčšinou v Najvyššej rade Ukrajiny prijaté v druhom čítaní;

18.  víta pokračujúcu a odhodlanú prácu v oblasti ústavných zmien, pokiaľ ide o reformu systému súdnictva a postavenia sudcov, ktorá je nevyhnutná pre boj proti korupcii; naliehavo vyzýva ukrajinské orgány, aby pokročili s týmito zmenami, pričom by mali zohľadňovať stanovisko Benátskej komisie; vyzýva Ukrajinu, aby ratifikovala Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu;

19.  vyjadruje najhlbšie obavy v súvislosti s mierou hlboko zakorenenej korupcie v tejto krajine a pripomína, že odstránenie korupcie bolo jednou z hlavných požiadaviek revolúcie dôstojnosti; víta nedávne kroky, ktoré vykonal najmä ukrajinský parlament, aby sa zaviedol primeraný inštitucionálny rámec boja proti korupcii v krajine v súlade s komplexným protikorupčným právnym balíkom prijatým 14. októbra 2014, predovšetkým zriadenie Národného protikorupčného úradu, Národnej agentúry pre prevenciu korupcie a Národnej agentúry pre vymáhanie ziskov z korupcie; okrem toho víta nedávne prijatie zákona o financovaní politických strán štát, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, a zákona o verejnom obstarávaní;

20.  víta aktívnu podporu EÚ a solidaritu v oblasti energetiky, ktoré umožnili obnoviť dodávky ruského plynu na Ukrajinu v zimnom období rokov 2015 – 2016; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využili tranzitný potenciál Ukrajiny a posilnili spoluprácu s cieľom zabezpečiť dávky energie pre EÚ aj Ukrajinu, a zabránili budovaniu nových plynovodov, ktoré obchádzajú Ukrajinu, najmä rozvoj projektu Nord Stream II na dodávku ruského plynu do Európy, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na stratégie EÚ v oblasti diverzifikácie energetických zdrojov, ako aj na právo EÚ; víta zákon o rozvoji alternatívnych zdrojov energie, ako aj spoluprácu s členskými štátmi a iné opatrenia zamerané na zabezpečenie energetickej diverzifikácie Ukrajiny a energetickej bezpečnosti;

21.  považuje za poľutovaniahodné, že napriek opatreniam, ktoré boli dohodnuté na parížskom samite v tzv. formáte z Normandie 2. októbra 2015, a niektorým prvotným pozitívnym krokom, strany do 31. decembra 2015 nedokázali v plnom rozsahu implementovať druhú dohodu z Minska; vyjadruje hlboké znepokojenie nad bojovými aktivitami s nízkou intenzitou a opakovaným porušovaním prímeria hlavne zo strany separatistických síl a vyzýva všetky strany, aby plnili svoje záväzky; vyzýva Rusko, aby rešpektovalo územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny vrátane Krymu a bezodkladne implementovalo zostávajúce ustanovenia dohôd z Minska, najmä stiahnutie zahraničných vojsk a žoldnierov, ako aj ťažkých zbraní a tankov, prepustenie všetkých separatistami nezákonne zadržiavaných rukojemníkov, prístup osobitnej monitorovacej misie OBSE na celé územie niektorých regiónoch Doneckej a Luhanskej oblasti a nekontrolovanej časti hranice s Ruskou federáciou, s cieľom zjednodušiť ich presun pod kontrolu ukrajinskej pohraničnej stráže; víta rozhodnutie zvýšiť počet pozorovateľov OBSE;

22.  so záujmom očakáva slobodné a spravodlivé voľby do miestnej správy v určitých regiónoch Doneckej a Luhanskej oblasti v súlade s ukrajinskými právnymi predpismi a normami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) za účasti ukrajinských politických strán a pod dohľadom ODIHR OBSE, ako je uvedené v dohodách z Minska a v súlade s dohodou dosiahnutou na parížskom samite vo formáte z Normandie;

23.  zdôrazňuje skutočnosť, že prebiehajúci konflikt zapríčinil katastrofálnu humanitárnu situáciu v ukrajinskom regióne Donbas a že ukrajinským a medzinárodným humanitárnym organizáciám sa zamedzil vstup do okupovaných regiónov Doneckej a Luhanskej oblasti, resp. tieto organizácie vo svojom úsilí o poskytovanie pomoci naďalej čelia prekážkam v podobe proruských ozbrojencov; vyzýva na okamžité sprístupnenie pre humanitárnu pomoc a humanitárnych pracovníkov; domnieva sa, že právne predpisy týkajúce sa humanitárnej pomoci by sa mali zlepšiť s cieľom uľahčiť snahu o dodávky; víta vytvorenie agentúry pre obnovu Donbasu zameranej na riešenie všetkých humanitárnych otázok a vyzýva ukrajinskú vládu, aby jej poskytla potrebné finančné a ľudské zdroje; víta humanitárnu a finančnú podporu EÚ s cieľom pomôcť Ukrajine pri riešení tohto problému; vyjadruje hlboké obavy týkajúce sa náročných humanitárnych podmienok viac ako 1,5 milióna osôb vysídlených v rámci krajiny a vyzýva na ich bezpečný návrat na miesto pôvodu; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať poskytovaniu pomoci pre deti, ktoré sú najzraniteľnejšou skupinou vystavenou tomuto konfliktu; víta prvé kolo novej celoštátnej očkovacej kampane proti obrne;

24.  víta rozhodnutie o predĺžení sankcií EÚ voči Rusku na nasledujúcich šesť mesiacov a zdôrazňuje, že tieto opatrenia by mali zostať v platnosti dovtedy, kým sa nezačnú slovom aj písmom v plnej miere a účinne plniť dohody z Minska a kým sa neobnoví územná celistvosť Ukrajiny; pripomína, že v prípade ďalších provokácií alebo destabilizácie situácie na Ukrajine by sa tieto reštriktívne opatrenia mali dokonca posilniť; zastáva názor, že obnovenie spolupráce medzi EÚ a Ruskom by sa malo podmieniť tým, že Rusko bude rešpektovať územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny;

25.  víta zverejnenie správy holandskej rady pre bezpečnosť o zostrelení letu 17 spoločnosti Malaysia Airlines (MH17), pri ktorom bolo zabitých 289 nevinných civilistov; podporuje vytvorenie medzinárodného trestného tribunálu a vyzýva Ruskú federáciu, aby plne spolupracovala s medzinárodným spoločenstvom s cieľom viesť komplexné a objektívne vyšetrovanie a postaviť zodpovedné osoby pred súd; ľutuje rozhodnutie Ruskej federácie zablokovať rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN o vytvorení medzinárodného tribunálu na vyšetrenie tohto trestného činu;

26.  vyzýva na prepustenie všetkých rukojemníkov na základe dohôd z Minska, ako aj nezákonne zadržiavaných ukrajinských občanov v Ruskej federácii vrátane Nadeždy Savčenkovej, Olega Sencova, Oleksandra Kolčenka a ďalších;

27.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv na anektovanom Kryme, a to najmä pokiaľ ide o práva menšín, predovšetkým krymských Tatárov, a práv všetkých ukrajinských občanov;

28.  víta skutočnosť, že podľa medzinárodnej pozorovateľskej misie prebehli voľby do miestnej správy, ktoré sa konali 25. októbra 2015, vo veľkej miere v súlade s medzinárodne uznávanými normami; vyzýva všetkých príslušných aktérov, aby riešili nedostatky, ktoré odhalila medzinárodná pozorovateľská misia; zdôrazňuje význam zlepšenia volebnej legislatívy, transparentnosti financovania kampaní a slobodného a spravodlivého prístupu k médiám pre všetky politické sily; zdôrazňuje, že v procese reformy volebného zákona bude dôležité zohľadniť práva a záujmy národnostných menšín, ako sa uvádza v ústave Ukrajiny;

29.  vyjadruje znepokojenie nad rozhodnutím ukrajinských orgánov zakázať Komunistickú stranu Ukrajiny a žiada ich, aby v plnej miere rešpektovali slobodu prejavu a združovania v súlade s európskymi hodnotami a normami;

Gruzínsko

30.  vyzýva na plné vykonávanie odporúčaní obsiahnutých v kľúčovej správe s názvom Gruzínsko v transformácii, ktorú predložil osobitný poradca EÚ pre ústavné a právne reformy a ľudské práva Thomas Hammarberg;

31.  pripomína najmä zameranie správy na potrebu posilnenia právneho štátu a zavedenia účinných systémov a mechanizmov kontroly a rovnováhy na oddelenie štátu od práve vládnuceho politického bloku ďalším rozvíjaním silných demokratických inštitúcií a zodpovedných orgánov presadzovania práva vrátane prokuratúry, a víta, nedávne zmeny zákona o prokuratúre zamerané na odpolitizovanie prokuratúry, ktoré predstavovali prvý krok v tomto smere;

32.  opätovne potvrdzuje, že trestné vyšetrovania a stíhania sa v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohody o pridružení musia zakladať na dôkazoch a musia byť transparentné, nestranné a bez politickej motivácie, pričom sa musia pridŕžať zásad riadneho procesu a viesť plne dodržiavajúc zásady spravodlivého procesu; zdôrazňuje, že vyšetrovacia väzba je výnimočným opatrením, ktoré by sa malo uplatňovať iba v naliehavých prípadoch a výlučne v súlade so zákonom, vylučujúc jej zneužitie; víta potvrdenie ústavného súdu, že toto opatrenie je obmedzené na deväť mesiacov a uznáva, že existencia cennej politickej opozície je mimoriadne dôležitá pre vytvorenie vyváženého a vyspelého politického systému, o ktorý sa Gruzínsko usiluje;

33.  víta schválenie nového zákonníka práce a požaduje jeho úplnú zhodu s pracovnými právami a normami, ktoré stanovila Medzinárodná organizácia práce, ktoré sa uvádzajú v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody DCFTA;

34.  vyzýva na plnú implementáciu zákona o transparentnosti vlastníctva médií s cieľom podporiť a zaručiť pluralitu médií a ďalej upevnil právo médií na nezávislé a objektívne spravodajstvo; v tejto súvislosti vyjadruje svoje znepokojenie nad súdnym prípadom, v ktorom bola zapojená televízia Rustavi2, pričom zdôrazňuje, že žiadne rozhodnutie by nemalo ohroziť redakčnú nezávislosť televíznej stanice, čo sa, žiaľ, dialo počas predchádzajúceho volebného obdobia;

35.  víta konštruktívnu úlohu a odporúčania, ktoré predložila OBSE/ODIHR vo svojej správe o monitorovaní súdnych procesov vydanej 9. decembra 2014 a zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité riešiť zistené nedostatky s cieľom potlačiť vnímanie selektívnej spravodlivosti; v tejto súvislosti víta schválenie automatického súdneho preskúmania v prípade pozbavenia osobnej slobody v predsúdnom konaní, ktoré bolo jedným z kľúčových odporúčaní OBSE/ODIHR;

36.  zdôrazňuje, že sloboda médií, sloboda prejavu a pluralita informácií sú základnými hodnotami demokratickej spoločnosti, ku ktorým sa Gruzínsko zaviazalo v rámci dohody o pridružení/DCFTA; zdôrazňuje, že monopolizácia mediálneho priestor nevyhnutne vedie k narušeniu plurality názorov a nenecháva žiadny priestor pre politickú súťaž, a teda vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili udržateľné a pluralitné mediálne a informačné prostredie;

37.  pripomína vyhlásenie Benátskej komisie z 22. septembra 2015 o neprimeranom tlaku na sudcov ústavného súdu Gruzínska a vyzýva vládu Gruzínska, aby vykonala potrebné kroky vrátane primeraných opatrení na ochranu členov súdu a ich rodinných príslušníkov, úplne vyšetrila všetky prípady zastrašovania a vinníkov postavila pred súd;

38.  okrem toho pripomína význam volebných pozorovateľských misií OBSE/ODHIR z októbra 2012 a októbra 2013, na ktorých sa Parlament zúčastnil, a vyzýva na prijatie obojstranného plánu reformy volebného systému, berúc do úvahy zásadné stanovisko, že v roku, ktorý predchádza voľbám, by sa nemali vykonávať žiadne zásadné zmeny volebného zákona;

39.  vyzýva všetky strany, aby umožnili bezpečný a dôstojný návrat všetkých vnútorne vysídlených osôb na miesto ich trvalého pobytu na okupovaných územiach Abcházska a Cchinvali/Južného Osetska, pričom opakuje, že násilné demografické zmeny zostávajú neprijateľným porušením medzinárodného práva; uznáva potrebu naďalej poskytovať podporu na zlepšenie situácie vnútorne vysídlených osôb a utečencov a víta iniciatívy EÚ pri pokračujúcej aktívnej angažovanosti v poskytovaní potrebnej pomoci;

40.  vyzýva Ruskú federáciu, aby si plnila svoje záväzky podľa dohody o prímerí z 12. augusta 2008 a vykonávacích opatrení z 8. septembra 2008 stiahnuť všetky svoje vojenské sily a umožniť pozorovateľskej misii Európskej únie ničím neobmedzený prístup na okupované územia; ďalej žiada Rusko, aby sa rovnako zaviazalo nepoužiť silu voči Gruzínsku a umožniť vytvorenie medzinárodného bezpečnostného poriadku; vyzýva Rusko, aby odvolalo uznanie oddelenia gruzínskych regiónov Abcházska a Cchinvali/Južného Osetska a ukončilo okupáciu týchto gruzínskych území;

41.  víta skutočnosť, že Gruzínsko si osvojuje pružný a pragmatický prístup k angažovanosti vo vzťahu k svojim okupovaným územiam; vyzýva EÚ, aby tiež zvážila možnosť oslovovať občiansku spoločnosť najmä na týchto územiach; v tejto súvislosti vyzdvihuje prínos iniciatív financovaných EÚ, ako napríklad mechanizmu včasnej reakcie pri budovaní dôvery (COBERM);

42.  dôrazne odsudzuje nedávne akty vandalizmu a útoky na viaceré kancelárie hlavnej opozičnej strany; vyzýva na urýchlené a dôkladné vyšetrenie a postavenie páchateľov pred súd;

Moldavsko

43.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcou politickou krízou, ktorá postihla krajinu po páde vlády, ktorá vznikla v júli 2015 na základe širokej koalície, ktorá potvrdila proeurópske smerovanie krajiny;

44.  zastáva názor, že táto hlboká kríza poškodzuje európsku perspektívu Moldavska a odsudzuje využívanie skutočných európskych ambícií moldavského národa zo strany niektorých politikov a politických síl na zakrývanie ich vlastných nejasných cieľov a netransparentného konania zameraného na spomalenie tempa reforiem;

45.  vyjadruje znepokojenie nad finančným a bankovým sektorom Moldavska, ktorý predstavuje riziko pre stabilný hospodársky rozvoj krajiny; zdôrazňuje skutočnosť, že v záujme posilnenia dôvery verejnosti v proces reforiem moldavské orgány musia riešiť súčasnú situáciu v bankovom sektore prostredníctvom zabezpečenia úplnej transparentnosti vyšetrovania, vrátenia všetkých odcudzených likvidných aktív a postavenia všetkých zodpovedných osôb pred súd; zdôrazňuje, že tieto opatrenia sú nevyhnutné na obnovenie dôvery v bankový sektor Moldavska;

46.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala pokračujúce súdne vyšetrovania a moldavským orgánom v prípade potreby poskytla odborné znalosti a podporu potrebnú na vykonanie a dokončenie vyšetrovania;

47.  okrem toho zdôrazňuje potrebu Moldavska opäť zvýšiť razanciu v boji proti korupcii, v oblasti reformy súdnictva a otázkach správy vecí verejných a transparentnosti; vyzýva preto novú vládu, aby riešila tieto problémy ako absolútne priority; dúfa, že nadobudnutie účinnosti nového zákona o financovaní politických strán môže prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa;

48.  upozorňuje na množstvo úsilia a zdrojov potrebných na postupné zosúladenie moldavských právnych predpisov s acquis EÚ; preto víta výrazné zvýšenie objemu pomoci, ktorú EÚ poskytla Moldavskej republike v posledných rokoch, pričom v období 2014 – 2017 je k dispozícii až do 410 mil. EUR a možnosť získať dodatočné financovanie na základe pokroku, ktorý sa dosiahne v oblasti demokracie, zásad právneho štátu a základných slobôd; zdôrazňuje však, že financovanie EÚ by malo byť založené na konkrétnom a merateľnom pokroku v dotknutých oblastiach, a že pri realizácii projektov by sa mali zohľadňovať zásady transparentnosti, efektívnosti a zdravého riadenia; okrem toho víta bilaterálnu pomoc, ktorú poskytujú členské štáty a nabáda všetkých darcov, aby pomoc plánovali koordinovane;

49.  víta úspešné zavedenie bezvízového režimu, ako aj pokrok dosiahnutý v rámci spolupráce v oblasti energetiky; zdôrazňuje potrebu znížiť energetickú závislosť od Ruska a diverzifikovať zdroje dodávok; vyzýva moldavský parlament, aby v tejto súvislosti urýchlene prijal právne predpisy v súlade s tretím energetickým balíkom;

50.  požaduje komplexnú reformu mediálneho sektora a úplnú transparentnosť vlastníctva médií; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad súčasnými oligopolmi a nedostatkom skutočnej hospodárskej súťaže a vyzýva na prijatie prísnych zákonov o konflikte záujmov;

51.  ďalej víta účasť Moldavska v rastúcom počte programov EÚ, ako aj zmenené nariadenie o autonómnych obchodných preferenciách, čo pomáha Moldavsku, ktorá čelí zákazom dovozu svojich poľnohospodárskych produktov, presmerovať svoje vývozné trhy do EÚ, čím sa zabezpečí okamžitá sociálna a ekonomická podpora, pričom to zároveň predstavuje opatrenie na podporu reformného procesu a úsilia;

52.  vyzýva Kišiňov a Tiraspol, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom nájsť účinné riešenie na urovnanie podnesterského problému v rámci rozhovorov vo formáte 5 + 2 a prijali konkrétne kroky na zlepšenie života obyvateľstva; nabáda rokujúce strany, aby sa dohodli o obnovení priameho dialógu a zvolaní nového kola rokovaní vo formáte 5 + 2 počas roka 2016;

53.  víta rozhodnutie skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb Európskeho parlamentu zvoliť Moldavsko za prioritnú krajinu pre budovanie parlamentných kapacít; zdôrazňuje skutočnosť, že príslušný program by sa mal zamerať na schopnosť moldavského parlamentu účinne plniť svoju úlohu pri vykonávaní dohody o pridružení;

54.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, prezidentom, vládam a parlamentom Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny, prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie a OBSE.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0272.

Právne oznámenie