Postup : 2015/3032(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0069/2016

Predkladané texty :

B8-0069/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0018

NÁVRH UZNESENIA
PDF 309kWORD 113k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.971v01-00
 
B8-0069/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Ramón Luis Valcárcel Siso v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní dohôd o pridružení/prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (2015/3032(RSP))  
B8‑0069/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohody o pridružení/prehĺbené a komplexné zóny voľného obchodu (AA/DCFTA) medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou na strane druhej,

–  so zreteľom na to, že Európsky parlament ratifikoval tieto dohody, a to v septembri 2014 (dohoda s Ukrajinou, v novembri 2014 (dohoda s Moldavskom) a v decembri 2014 (dohoda s Gruzínskom);

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gruzínsku, Moldavsku a Ukrajine, ako aj na svoju nedávnu správu o revízii európskej susedskej politiky (ESP) a Východného partnerstva,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. – 22. mája 2015 v Rige,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 18. novembra 2015 o revízii ESP,

–  so zreteľom na správy o pokroku Gruzínska a Ukrajiny v oblasti vykonávania akčného plánu liberalizácie vízového režimu z 18. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina sú krajiny Východného partnerstva, ktoré si vo vzťahu k EÚ zvolili model užšieho politického pridruženia a hospodárskej integrácie prostredníctvom doposiaľ najmodernejšej generácie dohody o pridružení, ktorá zahŕňa vytvorenie prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (dohoda o pridružení/DCFTA), ako aj program reforiem na základe spoločných hodnôt demokracie, dobrej správy vecí verejných, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd;

B.  keďže EÚ uznáva európske ambície týchto troch krajín a zdôrazňuje prínos dohôd o pridružení pre ich reformné procesy;

C.  keďže dohody o pridružení/DCFTA s Gruzínskom a Moldavskom sa začali predbežne vykonávať 1. septembra 2014;

D.  keďže predbežné vykonávanie dohody o pridružení sa začalo 1. novembra 2014 a dohoda DCFTA s Ukrajinou sa začala predbežne vykonávať až od 1. januára 2016;

E.  keďže v apríli 2014 bol zavedený bezvízový styk medzi EÚ a Moldavskom a keďže z ostatných správ Komisie z decembra 2015 vyplýva, že Gruzínsko a Ukrajina v súčasnosti spĺňajú požiadavky stanovené v akčných plánoch liberalizácie vízového režimu;

F.  keďže angažovanosť EÚ s krajinami Východného partnerstva sa stretla so silným odporom a agresívnou reakciou z Ruskej federácie, akou boli odvetné opatrenia voči pridruženým krajinám; keďže dohody DCFTA nie sú namierené voči záujmom žiadnej tretej strany a keďže EÚ preukázala značnú mieru dobrej vôle pri úsilí riešiť akékoľvek pochybnosti v súvislosti s následkami vykonávania dohôd DCFTA;

1.  víta pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol pri vykonávaní dohôd o pridružení/DCFTA; pripomína, že svedomité a včasné vykonávanie týchto dohôd o pridružení/DCFTA a súvisiacich programov pridruženia musí byť aj naďalej dlhodobou prioritou EÚ a troch partnerov; pripomína, že Komisia musí vynaložiť všetko úsilie na podporu úplného a úspešného vykonania dohôd o pridružení/DCFTA vo všetkých troch krajinách;

2.  poukazuje na to, že úspech vykonávania dohôd o pridružení/DCFTA závisí od stabilného politického prostredia, konkrétnych plánov reformy obchodných politík a inštitucionálnych kapacít s jasným rozdelením zodpovednosti, od strategického myslenia, zapojenia občianskej spoločnosti a od medzinárodnej finančnej a technickej podpory;

3.  konštatuje, že všetky tri krajiny čelia podobným problémom, pokiaľ ide o ich územnú celistvosť, a sú vystavené vnútorným tlakom z dôvodu politických, sociálnych a hospodárskych reforiem; pripomína, že ich štrukturálne reformy by mali uprednostňovať upevnenie demokracie, boj proti korupcii a posilňovanie zásad právneho štátu;

4.  opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti všetkých troch partnerov v rámci ich medzinárodne uznaných hraníc;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že pridružené krajiny sa dobrovoľne rozhodli vytvoriť hlbší vzťah s Európskou úniou a ich voľba musí byť v plnej miere rešpektovaná a bez tlaku ktorejkoľvek tretej strany; tento vzťah je zameraný na podporu stability, modernizáciu a diverzifikáciu hospodárstva, prosperitu a demokraciu v týchto krajinách na základe dodržiavania ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a zásad právneho štátu;

6.  víta pozitívne hodnotenie zo strany Komisie, pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu s Ukrajinou a Gruzínskom v ostatnom posúdení vykonávania akčných plánov liberalizácie vízového režimu s týmito dvoma krajinami; očakáva, že Rada a členské štáty bez zbytočného odkladu udelia obom krajinám režim bezvízového cestovania; vyjadruje presvedčenie, že bezvízový režim budú občania týchto dvoch krajín považovať za skutočný úžitok plynúci z ich rozhodnutia pre Európu, a rovnako, že tento režim posilní medziľudské kontakty podnikov, občianskej spoločnosti a občanov EÚ s ich náprotivkami v krajinách Východného partnerstva;

7.  zdôrazňuje, že rozšírená korupcia a politizácia a nedostatok nezávislosti súdnictva, ktoré výrazne narúšajú sociálno-ekonomický rozvoj pridružených krajín, zostávajú spoločnou výzvou pre odhodlané reformné úsilie týchto troch pridružených krajín v súlade s literou a duchom dohôd o pridružení/DCFTA;

8.  zdôrazňuje skutočnosť, že hlavným cieľom prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu je poskytovať na mikroúrovni skutočné a udržateľné zlepšenie životných podmienok bežných občanov posilnením stability, vytváraním príležitosti pre MSP a tvorbou pracovných miest a na makroúrovni vytvárať rast a podporovať reformy vrátane boja s korupciou, zlepšovať podmienky na rozvoj obchodu a investícií, podnecovať aproximáciu regulačného rámca a postupnú hospodársku integráciu partnerských krajín do vnútorného trhu EÚ, ako aj vytvárať priaznivé a predvídateľné podnikateľské prostredie;

9.  vyzýva Komisiu, aby každoročne podrobne informovala o vykonávaní dohôd DCFTA s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, najmä čo sa týka mechanizmu proti obchádzaniu pre Gruzínsko a mechanizmu proti obchádzaniu a ochrannej doložky v prípade Moldavska;

10.  zdôrazňuje význam ustanovení dohody o pridružení/DCFTA o energetickej spolupráci pre bezpečnosť dodávok a rozvoj konkurencieschopných, transparentných a nediskriminačných trhov s energiou v súlade s pravidlami a normami EÚ, ako aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti; podporuje zámer EÚ posilniť úplnú energetickú integráciu trhu s Moldavskom, Ukrajinou a Gruzínskom prostredníctvom Energetického spoločenstva;

11.  poukazuje na význam, ktorý má pre občanov objasňovanie výhod vykonávania dohôd o pridružení/DCFTA a vyvracanie mýtov o nich; vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby podporovali úsilie občianskej spoločnosti a médií v tomto ohľade, a víta prácu pracovnej skupiny East StratCom v tejto oblasti;

Gruzínsko

12.  zdôrazňuje, že treba zaručiť pokojné a korektné politické prostredie a plné rešpektovanie nezávislosti a účinnosti inštitúcií, ktoré sú zárukou demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv v Gruzínsku; zdôrazňuje, že existencia životaschopnej politickej opozície má prvoradý význam z hľadiska vyváženého a vyspelého politického systému; odsudzuje všetky nahlásené akty násilia voči členom akejkoľvek politickej strany a zdôrazňuje, že tieto činy by sa mali urýchlene a dôkladne vyšetriť;

13.  domnieva sa, že stíhanie bývalého prezidenta Gruzínska Michaila Saakašviliho a zadržiavanie a väznenie úradníkov, ktorí boli vo funkcii počas predchádzajúcich vlád, a členov súčasnej opozície sú očividné príklady selektívnej spravodlivosti; vyjadruje hlboké obavy z využívania súdnictva na boj proti politickým oponentom, čo podkopáva európske smerovanie Gruzínska a úsilie gruzínskych orgánov v oblasti demokratických reforiem; pripomína prípad bývalého starostu mesta Tbilisi Gigiho Ugulavu, ktorý bol zatknutý do 23 hodín po prepustení z väzenia potom ako ústavný súd vyhlásil jeho predĺženú vyšetrovaciu väzbu za protiústavnú a nezákonnú; vyzýva gruzínsku politickú elitu, aby sa zamerala na budúcnosť svojej krajiny a aby tlmila politickú polarizáciu;

14.  zdôrazňuje, že všetky trestné stíhania musia byť transparentné, nestranné, založené na dôkazoch, primerané a bez politických zámerov a musia prebiehať prísne v súlade s vyšetrovacími postupmi a riadnym procesom a pri plnom dodržaní zásad spravodlivého procesu, ako je to zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach;

15.  vyjadruje znepokojenie nad nedávnymi pokusmi o zmenu vlastníctva a redakčnej politiky najobľúbenejšej gruzínskej televíznej stanice Rustavi 2; žiada, aby sa toto politicky motivované zastrašovanie ukončilo; zdôrazňuje, že je to osobitne znepokojujúce na pozadí zhoršujúcej sa slobody médií a je to vážnym porušením ducha a litery dohody o pridružení/DCFTA a navyše to ohrozuje európske smerovanie Gruzínska;

16.  vyzýva gruzínsku vládu, najmä vzhľadom na parlamentné voľby v roku 2016, aby vytvorila priaznivé prostredie pre slobodu médií, ktoré bude podporovať slobodu prejavu a pluralitu médií, a aby médiám umožnila nezávislé a objektívne spravodajstvo bez politického či hospodárskeho nátlaku;

17.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby vyslali misiu expertov na vysokej úrovni zloženú z bývalých sudcov Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, aby dohliadala na prebiehajúci prípad stanice Rustavi 2;

18.  opakuje svoju pevnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc a opätovne vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou okupáciou gruzínskych území Abcházsko a Cchinvali/Južné Osetsko ruskými silami; dôrazne odsudzuje pokračovanie a šírenie procesu tzv. vytyčovania hraníc pozdĺž administratívnej demarkačnej línie podporovaného Ruskom, ktorý má závažné humanitárne následky; podnecuje Gruzínsko, aby vytrvalo v úsilí o dosah na svoje komunity naprieč celým svojím územím;

Moldavsko

19.  vyjadruje vážne obavy z de facto systémovej politickej nestability, ktorá v podstate pretrváva od ostatných parlamentných volieb 30. novembra 2014; vyjadruje poľutovanie nad tým, že moldavský parlament a politické strany, ktoré sú v ňom zastúpené, zatiaľ neuspeli pri vytváraní novej vlády, odkedy hlasovanie o vyjadrení nedôvery z 29. októbra 2015 viedlo k odstúpeniu vlády vedenej premiérom Valeriu Streletom; berie na vedomie neúspešné pokusy o vytvorenie novej vlády v dňoch 4. a 13. januára;

20.  domnieva sa, že patová politická situácia v Moldavsku dosiahla v súčasnosti kritický bod, v ktorom hrozí ďalšia destabilizácia krajiny a jej už beztak slabých inštitúcií a ohrozenie hospodárstva, najmä v dôsledku poklesu priamych zahraničných investícií a daňových príjmov;

21.  vyzýva všetky proeurópske politické strany Moldavska, aby odložili vzájomné rozdiely a splnili svoju povinnosť vážne sa zapojiť do rokovaní a ukončiť túto krízu, nájsť väčšinu na vytvorenie stabilnej vlády, ktorá bude fungovať až do konca súčasného volebného obdobia parlamentu a bezodkladne pristúpiť k dôslednému vykonávaniu všetkých potrebných reforiem, ktoré majú jasné splniteľné ciele a presný harmonogram uplatňovania;

22.  vyzýva proeurópske strany, aby uznali závažné geopolitické dôsledky, ku ktorým by došlo, keby ich úsilie zostaviť novú vládu zlyhalo v termíne do 29. januára 2016 stanovenom rozhodnutím ústavného súdu, čo by viedlo k predčasným voľbám; zdôrazňuje potenciálne negatívne dôsledky predčasných volieb na silu proeurópskych strán, ako aj možnú/realistickú zmenu v geopolitickom smerovaní a ďalšiu destabilizáciu krajiny;

23.  poukazuje na to, že potrebné reformy v Moldavsku zahŕňajú odstránenie systémovej korupcie, zvrátenie ovládnutia štátu, vytvorenie nezávislého, nestranného a odpolitizovaného súdnictva, stabilizáciu hospodárstva v súlade s požiadavkami Medzinárodného menového fondu (MMF) a zabezpečenie účinného dohľadu nad bankovým sektorom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že z dôvodu politickej nestability, neschopnosti moldavských inštitúcií plniť záväzky a absencie dohody s MMF bola od začiatku roku 2015 pozastavená finančná pomoc EÚ; upozorňuje na možnú platobnú neschopnosť začiatkom roku 2016, ak by súčasná politická kríza trvala ďalej;

24.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli všetko potrebné technické know-how a finančnú podporu pre budúcu vládu Moldavska, berúc si príklad z podpornej skupiny EÚ pre Ukrajinu, vrátane vyslania expertov a úradníkov z Bruselu a hlavných miest členských štátov a ich umiestnenia v moldavskej vláde, aby mohli pomáhať pri každodennom monitorovaní vykonávania reforiem na mieste;

25.  opakuje nevyhnutnosť vynaloženia všetkého úsilia a preukázania politickej vôle a odvahy pri riadnom vyšetrení korupčných škandálov, ktoré viedli ku krádeži asi 1 miliardy eur (čo zodpovedá približne 18 % miestneho HDP) z bankového sektora, a nevyhnutnosť postaviť zodpovedné osoby pred spravodlivosť a nahradiť ukradnuté finančné prostriedky; všetky uvedené opatrenia by boli významným krokom politického vedenia smerom k obnoveniu dôvery spoločnosti;

Ukrajina

26.  víta nadobudnutie účinnosti prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou 1. januára 2016; odsudzuje však skutočnosť, že Ruská federácia jednostranne pozastavila svoju dohodu o voľnom obchode s Ukrajinou, zaviedla rozsiahle obchodné obmedzenia na ukrajinský vývoz do Ruska a brzdí tranzit tovaru do tretích krajín, čím porušuje dohodu so Svetovou obchodnou organizáciou a iné dvojstranné obchodné dohody, čo má škodlivé účinky na ukrajinské hospodárstvo a zahraničný obchod Ukrajiny; vyzýva Radu, aby prijala kroky, ktoré podnietia Rusko, aby tieto opatrenia napravilo a zrušilo; vyjadruje zámer naďalej sa zameriavať na otázku dohody DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou v príslušných orgánoch Európskeho parlamentu;

27.  zdôrazňuje bezprecedentnú otvorenosť a úsilie Komisie za uplynulý rok a pol v otázke riešenia všetkých pochybností na ruskej strane týkajúcich sa dôsledkov vykonávania dohody DCFTA a nájdenia praktických riešení; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ruská strana nepriniesla konkrétne príklady, ako by jej vlastný trh a obchod bol ovplyvnený nadobudnutím platnosti dohody DCFTA; opätovne zdôrazňuje potenciálne výhody uplatňovania dohody o pridružení/DCFTA pre Rusko prostredníctvom intenzívnejších obchodných a hospodárskych činností a stabilnejšieho susedstva;

28.  opakuje svoje dôrazné odsúdenie agresívnej a rozpínavej politiky Ruska, ktorá je hrozbou pre jednotu, územnú celistvosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj pre samotnú Európsku úniu, a jeho vojenskej intervencie a okupácie ukrajinského územia, ako aj nezákonné pripojenie Krymu v rozpore s medzinárodným právom a vlastnými záväzkami vyplývajúcimi z Charty OSN, Helsinského záverečného aktu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Budapeštianskeho memoranda z 5. decembra 1994;

29.  vyjadruje vážne znepokojenie nad vykonávaním dohody z Minska, ktorá sa mala pôvodne začať vykonávať 31. decembra 2015; pripomína, že ruské orgány nesú osobitnú zodpovednosť v tejto oblasti; pripomína, že porušovanie prímeria od polovice októbra narastá, osobitné monitorovacie misie OBSE naďalej čelia obmedzeniam slobody pohybu, obnovenie ukrajinskej kontroly nad celou dĺžkou svojich hraníc s Ruskom sa neuskutočnilo, nedosiahla sa žiadna dohoda o podmienkach miestnych volieb na dočasne okupovaných územiach Luhansk a Doneck a neboli prepustení všetci väzni a nezákonne zadržiavané osoby, ako sú Naďa Savčenková alebo Oleg Sencov;

30.  víta rozhodnutie Rady z 21. decembra 2015 rozšíriť hospodárske sankcie voči Ruskej federácii po neplnení dohôd z Minska; pripomína, že úplné vykonávanie dohôd z Minska je predpokladom pre zrušenie sankcií;

31.  blahoželá Ukrajine k jej pozitívnej záverečnej správe o pokroku pri vykonávaní akčného plánu liberalizácie vízového režimu, ktorú uverejnila Komisia v decembri 2015; očakáva, že ukrajinské vedenie splní svoje záväzky týkajúce sa boja proti korupcii v prvom štvrťroku 2016; víta nepretržité úsilie ukrajinských orgánov plniť akčný plán liberalizácie vízového režimu; dúfa, že rýchle zavedenie bezvízového režimu bude ukrajinským ľudom jednoznačne vnímané ako skutočný úžitok plynúci z jeho rozhodnutia pre Európu; očakáva konkrétne legislatívne návrhy Komisie na doplnenie Ukrajiny do zoznamu tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti;

32.  zdôrazňuje, že najväčšou výzvou reformného úsilia je rozšírená korupcia; naliehavo vyzýva ukrajinské orgány, aby sa zaviazali k odstráneniu korupcie v krajine; víta rozhodnutia prijaté do dnešného dňa, ako je vytvorenie protikorupčných právnych predpisov a inštitúcií (národného protikorupčného úradu, Národnej agentúry na prevenciu korupcie, protikorupčnej prokuratúry) a osobitných mechanizmov; dôrazne podporuje zachovanie politickej nezávislosti, ako aj zabezpečenie dostatočných finančných a iných zdrojov, ktoré umožnia inštitúciám, aby si plnili svoje povinnosti, a tak plne splnili očakávania zo strany medzinárodného spoločenstva, a predovšetkým občanov Ukrajiny; zdôrazňuje najmä, že protikorupčné inštitúcie musia byť politicky nezávislé a mať dostatočné právomoci a zdroje, aby mohli skutočne vykonávať svoj mandát; naliehavo vyzýva orgány, aby v tejto oblasti nerobili žiadne ústupky a čelili záujmovým skupinám, pretože tak medzinárodné spoločenstvo zapojené do podpory Ukrajiny, ako aj samotní občania Ukrajiny očakávajú rýchle a konkrétne výsledky v boji proti korupcii; pokrok sa bude merať len na základe výsledkov, a nie dobrých úmyslov;

33.  očakáva, že ukrajinské orgány rýchlo a dôkladne vykonajú ustanovenia dohody DCFTA a programov pridruženia; vyjadruje porozumenie, že vojna na východe Ukrajiny je vážnou prekážkou tohto úsilia; objasňuje však, že úspech a odolnosť Ukrajiny voči akýmkoľvek vonkajším nepriateľom závisí výlučne od zdravej ekonomiky a právneho rámca, prosperujúcej demokracie a narastajúcej prosperity;

34.  pripomína, že úplné vykonávanie dohody o pridružení/DCFTA povedie k väčšej stabilite, udržateľnému rastu, prístupu na nové trhy a aproximácii s pravidlami a normami EÚ, ktoré budú prospešné pre hospodárske prostredie a zabezpečia napríklad väčšiu transparentnosť rozhodovania v postupoch obstarávania, čím sa zanechá prax postsovietskych oligarchických tajných ekonomických dohôd; prinesie to hmatateľné výsledky pre bežných občanov v podobe pracovných miest a umožní sa im život v krajine so zdravými a silnými inštitúciami, ktoré obyčajným ľuďom prinesú rešpekt a dôstojnosť;

35.  s cieľom obnoviť plnú dôveru ukrajinského ľudu v nefalšované reformné úsilie súčasných ukrajinských orgánov sa musí k reformám súdnictva a prokuratúry pristupovať ako k dlhodobým prioritám; tieto reformy by mali zabezpečiť novú generáciu nezávislých odborníkov, ktorí obsadia úrady na základe objektívnych výberových konaní; zdôrazňuje, že generálny prokurátor by mal znovu získať dôveru ľudí tým, že postaví pred spravodlivosť osoby zodpovedné za zabíjanie demonštrantov na Euromajdane; mimoriadne dôležité sú nezávislosť súdnictva, transparentné postupy a odpolitizovanie; treba nastoliť skutočné zásady právneho štátu; zdôrazňuje, že pokrok bude viditeľný potom čo sa radikálne skoncuje s minulosťou a obyčajní ľudia poznajú, že spravodlivosť je na ich strane, a nie na strane tých, ktorí si ju môžu kúpiť, ako to bolo aj v posledných dvoch desaťročiach;

35.  víta prebiehajúci proces ústavnej reformy v oblastiach decentralizácie a súdnictva; pripomína, že Benátska komisia Rady Európy vydala kladné odporúčania pre oba súbory ústavných pozmeňujúcich návrhov; zdôrazňuje, že prijatie zmien týkajúcich sa súdnictva pripraví pôdu pre komplexnú reformu súdnictva, a preto víta krok nedávno prijatý ukrajinským parlamentom predložiť tieto pozmeňujúce návrhy ústavnému súdu; zdôrazňuje skutočnosť, že pozmeňujúce návrhy o decentralizácii, okrem toho, že odrážajú požiadavky dohôd z Minska, významne prispejú k modernizácii krajiny; preto vyzýva ukrajinský parlament, aby urýchlene pristúpil k prijatiu týchto pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní;

36.  je znepokojený stavom ukrajinského hospodárstva a celkovou finančnou situáciu v krajine; berie na vedomie ohlásený mierny pokrok pri stabilizácii hospodárskej výkonnosti; oceňuje významné odpustenie dlhov, ktoré Ukrajina dosiahla u svojich veriteľov v septembri 2015; pripomína, že medzinárodné spoločenstvo, najmä EÚ, európske medzinárodné finančné inštitúcie, MMF a darcovia z jednotlivých krajín prisľúbili bezpríkladnú sumu vo výške približne 20 miliárd eur; jej vyplatenie musí byť striktne naviazané na konkrétny pokrok v reformách, ako aj referenčné kritériá a časový harmonogram vykonávania; deregulácia a demonopolizácia hospodárstva musia byť aj naďalej prioritami, ako aj ďalšie reformy regulačných rámcov, skutočná privatizácia, fiškálne reformy, zlepšenie transparentnosti a vytvorenie priaznivého investičného prostredia; víta nedávne vytvorenie úradu pre lepšie právne predpisy, ktorý má slúžiť na tento účel; vyzýva na aktívnu účasť spoločenstva odborníkov na Ukrajine, ako aj expertov z EÚ, ktorí by mohli prispieť poskytovaním nezávislej expertízy a monitorovaním procesu vykonávania reforiem;

37.  oceňuje účinnú a dynamickú prácu Parlamentného Výboru pre pridruženie EÚ – Ukrajina pri dohľade nad politickou, bezpečnostnou a hospodárskou situáciou na Ukrajine, ako aj svoj záväzok a podporu zlepšovania celkových reformných procesov zameraných na EÚ a vykonávaných ukrajinskými orgánmi; pripomína Memorandum o porozumení podpísané Verchovnou radou Ukrajiny a Európskym parlamentom v roku 2015, ktorým sa ustanovuje spoločný rámec parlamentnej podpory a budovania kapacít medzi oboma parlamentmi; pripomína, že v súčasnosti prebieha misia na posúdenie potrieb s cieľom určiť spôsoby podpory poskytovanej Európskym parlamentom Verchovnej rade Ukrajiny;

38.  zdôrazňuje, že treba posilniť ukrajinskú občiansku spoločnosť tak, aby mohla poskytovať informácie a podporu orgánom pri realizácii sľúbených reforiem a slúžiť ako nástroj účinného dohľadu a informátorstva; víta účinnú spoluprácu medzi odbornou verejnosťou a Verchovnou radou v reformnom procese a pri vykonávaní dohody o pridružení/DCFTA; vyzdvihuje skutočnosť, že priority Verchovnej rady sú formované komplexným dialógom s občianskou spoločnosťou; požaduje rozhodnejší prístup k zvyšovaniu informovanosti v podnikovej sfére, najmä medzi malými a strednými podnikmi, o konkrétnych príležitostiach, ktoré poskytuje dohoda o pridružení/DCFTA; vyzýva ostatné štátne inštitúcie, aby sa stali partnermi občianskej spoločnosti, pretože vykonávanie dohody o pridružení/DCFTA potrebuje skutočnú podporu a akceptovanie zo strany spoločnosti, ktorá sa dá dosiahnuť len prostredníctvom dialógu a výmeny názorov;

39.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad porušovaním ľudských práv na východe Ukrajiny a na Kryme, ktorý je nezákonne anektovaný Ruskou federáciou, a kde krymskí Tatári a iné menšiny, najmä náboženské menšiny, čelia cielenému porušovaniu ľudských práv v dôsledku úplného kolapsu práva a poriadku;

40.  zdôrazňuje, že EÚ musí spolu s ukrajinskými orgánmi venovať viac pozornosti humanitárnej kríze na Ukrajine a riešeniu katastrofálnej humanitárnej situácie, najmä situácie osôb vysídlených v rámci krajiny; oceňuje úsilie vynaložené na tento účel ukrajinskými orgánmi, Komisiou, členskými štátmi a medzinárodným spoločenstvom ako celkom; opakuje svoje predošlé výzvy Komisii, aby zvýšila viditeľnosť humanitárnej pomoci EÚ, a zdôrazňuje, že ide o konkrétny spôsob, ako získať srdcia a mysle ľudí v postihnutých oblastiach; zdôrazňuje, že je potrebná ďalšia finančná pomoc EÚ pre Ukrajinu, aby bolo možné zvládnuť zúfalú humanitárnu krízu;

41.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad kontextom nadchádzajúceho holandského poradného referenda o dohode o pridružení/DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou; verí, že rozhodnutie holandských občanov bude prijaté na základe samotnej podstaty dohody, pričom sa zohľadnia konkrétne dôsledky, ktoré má pre EÚ, a najmä pre Holandsko; žiada od holandskej vlády vyjasnenie krokov, ktoré plánuje podniknúť v nadväznosti na výsledky referenda;

°

°  °

42.  zdôrazňuje, že podpísanie a ratifikácia dohody o pridružení nepredstavujú konečný cieľ vo vzťahoch medzi EÚ a Gruzínskom, EÚ a Moldavskom a EÚ a Ukrajinou, a poukazuje na to, že podľa článku 49 ZEÚ Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina – ako každý iný európsky štát – majú európske vyhliadky a môžu požiadať o členstvo v Európskej únii pod podmienkou, že dodržiavajú zásady demokracie, rešpektujú základné slobody, ľudské práva a práva menšín a zabezpečujú právny štát;

43.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie prezidentom, predsedom vlád a parlamentov Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny, predsedovi Európskej rady, predsedovi Európskej komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ministrovi zahraničných vecí Holandska.

Právne oznámenie