Menettely : 2015/3032(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0078/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0078/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 263kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppasopimuksista (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppasopimuksista (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian, Moldovan ja Ukrainan väliset assosiaatiosopimukset / pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta sekä viimeaikaisen mietintönsä Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) uudelleentarkastelusta ja itäisestä kumppanuudesta,

–  ottaa huomioon 21.–22. toukokuuta 2015 Riiassa pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 18. joulukuuta 2015 annetut kertomukset Georgian ja Ukrainan edistymisestä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Georgia, Moldova ja Ukraina ovat kaikki ratifioineet assosiaatiosopimukset, joihin sisältyvät pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet, ja näin päättäneet lähentyä Euroopan unionia poliittisesti ja taloudellisesti;

B.  ottaa huomioon, että kaikilla kolmella maalla on alueillaan jäätyneitä tai käynnissä olevia konflikteja, joissa Venäjä on mukana joko aktiivisena toimijana (Ukrainan itäosat), miehittäjänä (Krim) tai status quo -tilanteen takaajana (Abhasia ja Etelä-Ossetia, Transnistria);

C.  ottaa huomioon, että Moldovan kansalaiset ovat voineet matkustaa Euroopan unioniin ilman viisumia huhtikuusta 2014 alkaen ja että joulukuussa 2015 komissio ilmoitti, että Georgia ja Ukraina täyttävät nyt kaikki viisumivapautta koskevissa toimintasuunnitelmissa asetetut vaatimukset;

1.  korostaa assosiaatiosopimusten ja niihin kuuluvien pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden merkitystä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet näitä kolmea assosiaatiomaata koskevia sopimuksia, ratifioimaan ne niin pian kuin mahdollista;

2.  pitää myönteisenä Georgian, Moldovan ja Ukrainan tähän mennessä saavuttamaa edistystä assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden edellyttämien uudistusten toteuttamisessa; korostaa, että uudistusohjelmaa toteuttavia viranomaisia on tuettava kaikin tavoin, ja kehottaa komissiota tekemään tässä suhteessa parhaansa;

3.  painottaa tukevansa vankkumatta näiden kolmen maan alueellista koskemattomuutta; kehottaa Venäjän federaatiota luopumaan Krimin miehityksestä ja lopettamaan välittömästi kaiken suoran tai epäsuoran osallistumisen Ukrainassa käynnissä olevaan konfliktiin sekä Georgian ja Moldovan jäätyneisiin konflikteihin; suhtautuu myönteisesti neuvoston 21. joulukuuta 2015 tekemään päätökseen laajentaa Venäjän federaatioon kohdistettavia talouspakotteita, koska Minskin sopimusten ehtoja ei ole noudatettu;

4.  tuomitsee jyrkästi Venäjän toimet, jotka haittaavat ja hidastavat näiden kolmen assosiaatiomaan valitsemaa unioniin lähentymistä; kehottaa Venäjää pidättymään puuttumasta näiden maiden sisäisiin asioihin ja muistuttaa, että kullakin maalla on oikeus vapaasti päättää tulevaisuudestaan ja valita liittolaisensa;

5.  pitää myönteisenä komission viimeaikaista kertomusta, jonka mukaan Ukraina ja Georgia täyttävät viisumivapaaseen matkustamiseen Schengen-alueella vaadittavat kriteerit; korostaa viisumivapauden myöntämisen merkitystä, sillä tavallisille kansalaisille se on välittömin ja näkyvin hyöty yhteistyön tiivistämisestä Euroopan unionin kanssa;

6.  tähdentää, että on jatkettava herkeämättä uudistusohjelmaa, erityisesti oikeuslaitoksen ja oikeusvaltion aloilla, ja torjuttava korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta, sillä tällaiset toimenpiteet ovat keskeisiä edellytyksiä näiden kolmen assosiaatiomaan taloudellis-yhteiskunnalliselle kehitykselle;

7.  painottaa kansalaisyhteiskunnan olevan avainasemassa assosiaatiosopimusten ja niihin liittyvien hallitusten ja parlamenttien toimien täytäntöönpanon seurannassa; korostaa näin ollen, että kansalaisyhteiskunnan järjestöille on kaikissa kolmessa assosiaatiomaassa annettava välineet ja valmiudet hoitaa tosiasiallisesti tätä tehtävää;

8.  tähdentää, että assosiaatiosopimusten allekirjoittaminen ja ratifiointi ei ole lopullinen tavoite maiden suhteissa Euroopan unioniin, ja huomauttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla jokainen Euroopan valtio voi hakea unionin jäsenyyttä, jos se sitoutuu demokratian periaatteisiin, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

Georgia

9.  on tyytyväinen pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanossa saavutettuun edistykseen ja reippaaseen vauhtiin, jolla Georgian lainsäädäntöä lähennetään unionin vaatimuksiin;

10.  pitää myönteisenä Georgiassa kolmen viime vuoden aikana saavutettua edistystä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman kattamalla neljällä osa-alueella ja antaa kiitosta Georgian viranomaisten tässä suhteessa osoittamalle sitoutuneisuudelle;

11.  painottaa, että tiedotusvälineiden vapaus, sananvapaus ja viestinnän moniarvoisuus ovat demokraattisen yhteiskunnan perusarvoja; on huolissaan Rustavi 2 -televisioyhtiön kaltaisten tapausten kielteisistä vaikutuksista tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen; kehottaa Georgian viranomaisia takaamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja toimituksellisen riippumattomuuden, eritoten vuoden 2016 parlamenttivaalien alla;

12.  korostaa tähän liittyen, että oikeudenkäyntien olisi oltava avoimia ja puolueettomia eikä niiden taustalla saisi olla poliittisia vaikutusperiä; kehottaa Georgiaa jatkamaan oikeuslaitoksen uudistusta ja toteuttamaan sen kattavasti, mihin kuuluu oikeuslaitoksen riippumattomuuden vahvistaminen ja syyttäjänviraston epäpolitisointi; on huolissaan tutkintavankeuden yleisyydestä, sillä sen olisi oltava poikkeuksellinen toimenpide, jota sovelletaan ainoastaan kiireellisissä ja kiistattomissa tapauksissa;

13.  korostaa, että poliittisen opposition olemassaolo on olennaisen tärkeää tasapainoisen ja kypsän poliittisen järjestelmän kannalta, ja painottaa, että minkä tahansa poliittisen puolueen jäseniin kohdistuvat väkivallanteot olisi tutkittava pikaisesti ja perinpohjaisesti;

Moldova

14.  on huolissaan poliittisesta epävakaudesta, joka on jatkunut 30. marraskuuta 2014 järjestetyistä vaaleista alkaen; huomauttaa, että tilanne haittaa tarvittavien uudistusten jatkamista ja assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanoa;

15.  kehottaa maan eurooppalaismielisiä puolueita aloittamaan vakavissaan neuvottelut uuden ja vakaan hallituksen muodostamiseksi, jotta voitaisiin elvyttää uudistusprosessia ja hyödyntää jo saavutettua edistystä viemällä eteenpäin alakohtaisia uudistuksia ja lähentämällä Moldovan lainsäädäntöä unionin säännöstöön;

16.  korostaa, että tarvitaan lisää toimia korruption torjunnassa, riippumattoman ja epäpoliittisen oikeuslaitoksen luomisessa sekä Moldovan talouden vakauttamisessa; pitää valitettavana, että Moldovan toimielinten poliittisen epävakauden ja toimintakyvyttömyyden vuoksi unionin taloudellinen apu keskeytettiin vuoden 2015 alussa;

17.  kehottaa viranomaisia tutkimaan kattavasti ja perinpohjaisesti korruptioskandaalia ja yhden miljardin euron varastamista pankkijärjestelmästä ja saattamaan syylliset oikeuden eteen;

Ukraina

18.  toteaa antavansa arvoa toimille, joilla kaikki Ukrainan toimielimet ovat vieneet uudistuksia eteenpäin vaikeasta sisäisestä tilanteesta huolimatta, ja panee tyytyväisenä merkille pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanon 1. tammikuuta 2016 alkaen;

19.  antaa jälleen vankkumattoman tukensa Ukrainan itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; tuomitsee Venäjän aggressiivisen ja laajentumiseen tähtäävän politiikan ja sen jatkuvan ja suoran sotilaallisen, logistisen ja taloudellisen tuen separatisteille sekä täydellisen haluttomuuden palauttaa tilanne normaaliksi ja täyttää ne kansainväliset velvoitteet, jotka Venäjän viranomaiset ovat tässä tarkoituksessa itse hyväksyneet; on erittäin huolissaan tulitauon rikkomisten lisääntymisestä lokakuusta 2015 alkaen;

20.  pitää valitettavana, että Venäjän jatkuva aggressiivisuus on aiheuttanut vakavan humanitaarisen tilanteen Donbassissa ja että ukrainalaisilta ja kansainvälisiltä humanitaarisilta järjestöiltä on kielletty pääsy miehitetyille alueille; on syvästi huolissaan yli 1,5 miljoonan maan sisäisesti siirtymään joutuneen henkilön elinolojen aiheuttamasta humanitaarisesta ongelmasta; on erittäin huolissaan ihmisoikeusrikkomuksista Venäjän miehittämällä Krimillä ja erityisesti Krimin tataarien surkeasta tilanteesta;

21.  vaatii vapauttamaan Minskin sopimusten mukaisesti kaikki panttivangit sekä Venäjällä laittomasti vangittuina olevat Ukrainan kansalaiset, muun muassa Nadija Savtšenkon, Oleg Sentsovin ja Aleksandr Koltšenkon;

22.  korostaa tarvetta tehostaa toimia syvään juurtuneen korruption kitkemiseksi maasta, ja pitää myönteisinä Ukrainan parlamentin toimia tätä koskevien institutionaalisten puitteiden luomiseksi;

23.  odottaa Ukrainan viranomaisten panevan ripeästi ja perusteellisesti täytäntöön pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevat määräykset ja assosiaatio-ohjelman; korostaa, että edistymistä on tapahduttava jatkossakin useilla alueilla, ja mainitsee esimerkkinä perustuslain uudistusprosessin, oikeuslaitoksen muutokset ja oikeusvaltion, mutta ottaa huomioon erityisesti maan vaikean taloudellisen tilanteen;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, itäisten kumppanuusmaiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille, Euronestin parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisille yleiskokouksille.

Oikeudellinen huomautus