Procedură : 2015/3032(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0078/2016

Texte depuse :

B8-0078/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 413kWORD 87k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina  (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP))  
B8‑0078/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere acordurile de asociere/acordurile de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/ALSAC) dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, Moldova și Ucraina, pe de altă parte,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Georgia, Moldova și Ucraina, precum și raportul său recent referitor la revizuirea politicii europene de vecinătate (PEV) și la Parteneriatul estic,

–  având în vedere Declarația comună a Summitului Parteneriatului Estic, care a avut loc la Riga, în perioada 21-22 mai 2015,

–  având în vedere rapoartele din 18 decembrie 2015 privind progresele înregistrate de Georgia și Ucraina în ceea ce privește implementarea planului de acțiune privind liberalizarea vizelor,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Georgia, Moldova și Ucraina au ratificat acordurile de asociere (AA), care prevăd crearea unor zone liber-schimb aprofundat și cuprinzător și, prin urmare, au ales calea unei integrări economice și politice mai strânse cu Uniunea Europeană;

B.  întrucât pe teritoriul fiecăreia dintre cele trei țări există în continuare conflicte înghețate sau aflate în curs de desfășurare care nu au fost soluționate și în cadrul cărora Rusia joacă rolul de combatant activ (estul Ucrainei), de ocupant (Crimeea) sau de garant al status quo-ului (Abhazia și Oseția de Sud, Transnistria);

C.  întrucât cetățenii moldoveni pot călători în Uniunea Europeană fără vize începând din aprilie 2014, în timp ce, în decembrie 2015, Comisia a indicat faptul că Georgia și Ucraina au îndeplinit toate cerințele stabilite în planurile de acțiune privind liberalizarea regimului de vize,

1.  subliniază importanța acordurilor de asociere, precum și a zonelor liber-schimb aprofundat și cuprinzător care fac parte integrantă din acestea; solicită tuturor statelor membre care nu au făcut până acum acest lucru să ratifice, cât mai curând posibil, aceste acorduri încheiate cu toate cele trei țări participante la procesul de asociere;

2.  salută progresele realizate până acum de către Georgia, Moldova și Ucraina în punerea în aplicare a reformelor necesare în conformitate cu AA și cu ALSAC; subliniază necesitatea de a oferi autorităților sprijinul deplin în eforturile lor de punere în aplicare a agendei de reformă și invită Comisia să adopte toate măsurile necesare pentru a realiza acest lucru;

3.  subliniază sprijinul său ferm pentru integritatea teritorială a tuturor celor trei țări; invită Federația Rusă să pună capăt ocupației Crimeii și să înceteze imediat orice implicare directă sau indirectă în conflictul aflat în desfășurare în Ucraina, precum și în conflictele înghețate din Georgia și Moldova; salută decizia Consiliului din 21 decembrie 2015 de a prelungi sancțiunile economice împotriva Federației Ruse ca urmare a nerespectării Acordurilor de la Minsk;

4.  condamnă în cei mai duri termeni acțiunile întreprinse de Rusia pentru a submina sau deraia cursul proeuropean îmbrățișat de cele trei țări participante la procesul de asociere; invită Moscova să se abțină de la orice interferență în afacerile interne ale acestor țări și reamintește că fiecare țară are dreptul de a decide cu privire la viitorul său și de a încheia în mod liber alianțe;

5.  salută raportul recent al Comisiei privind îndeplinirea de către Ucraina și Georgia a tuturor criteriilor necesare pentru instituirea unui regim de călătorii fără viză în spațiul Schengen; subliniază importanța instituirii regimului de călătorii fără viză, care poate fi considerat cel mai direct și mai vizibil avantaj de care se pot bucura cetățenii obișnuiți ca urmare a unei cooperări mai strânse cu Uniunea Europeană;

6.  subliniază necesitatea de a acționa cu fermitate pentru punerea în aplicare a agendei de reformă, în special în domeniul justiției și al statului de drept, și de a combate corupția și criminalitatea organizată, acestea fiind condiții prealabile importante pentru dezvoltarea socioeconomică a celor trei țări participante la procesul de asociere;

7.  subliniază faptul că societății civile îi revine un rol-cheie în monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor de asociere și a acțiunilor conexe de către guverne și parlamente; subliniază, așadar, că este necesar ca organizațiile societății civile să dispună de capacitatea și de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini în mod eficace acest rol, în toate cele trei țări participante la procesul de asociere;

8.  subliniază faptul că semnarea și ratificarea acordurilor de asociere nu reprezintă scopul final al relațiilor cu UE și atrage atenția asupra faptului că, potrivit articolului 49 din TUE, orice stat european poate depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană, cu condiția să adopte principiile democrației, să respecte libertățile fundamentale, drepturile omului și ale minorităților și să garanteze respectarea statului de drept;

Georgia

9.  salută progresele înregistrate de Georgia în ceea ce privește punerea în aplicare a ALSAC, precum și ritmul satisfăcător în care se realizează apropierea legislației Georgiei de standardele UE;

10.  salută progresele înregistrate de Georgia în ultimii trei ani în toate domeniile vizate de cele patru secțiuni ale planului de acțiune privind liberalizarea regimului de vize (PALV) și salută angajamentul de care au dat dovadă, în acest sens, autoritățile georgiene;

11.  subliniază că libertatea presei, libertatea de exprimare și pluralismul mijloacelor de informare sunt valori fundamentale ale unei societăți democratice; își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilele efecte adverse asupra pluralității mijloacelor de informare pe care le-ar putea avea cazuri precum cel al societății de radioteleviziune Rustavi 2; invită autoritățile georgiene să garanteze pluralismul mijloacelor de informare și independența editorială, în special în perioada premergătoare desfășurării alegerilor parlamentare din 2016;

12.  subliniază, în acest sens, că procedurile judiciare ar trebui să fie transparente, imparțiale și să se desfășoare fără imixtiunea vreunei motivații politice; solicită Georgiei să continue și să pună pe deplin în aplicare procesul de reformă a sistemului judiciar, inclusiv prin consolidarea independenței sale și prin depolitizarea Parchetului; își exprimă îngrijorarea în legătură cu utilizarea pe scară largă a arestului preventiv, care ar trebui să fie o măsură excepțională, care să se aplice numai în situații urgente și în circumstanțe lipsite de ambiguitate;

13.  subliniază faptul că existența unei opoziții politice este esențială pentru un sistem politic echilibrat și matur și insistă asupra faptului că orice act de violență comis împotriva membrilor oricărui partid politic ar trebui să facă obiectul unei investigații prompte și detaliate;

Republica Moldova

14.  își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa stabilității politice care a predominat după desfășurarea alegerilor parlamentare, organizate la 30 noiembrie 2014; subliniază că această situație îngreunează continuarea reformelor necesare și punerea în aplicare a AA și a ALSAC;

15.  invită partidele proeuropene din țară să se angajeze într-un dialog serios pentru a putea forma un nou guvern stabil, care ar revigora procesul de reformă și ar permite valorificarea progreselor înregistrate până în prezent în ceea ce privește aprofundarea reformelor sectoriale și armonizarea legislației Republicii Moldova cu acquis-ul UE;

16.  subliniază faptul că sunt necesare eforturi suplimentare în vederea combaterii corupției, a creării unui sistem judiciar independent și depolitizat și a stabilizării economiei Republicii Moldova; regretă faptul că, din cauza instabilității politice care predomină în instituțiile din Moldova și a funcționării ineficiente a acestora, asistența financiară acordată de UE a fost suspendată de la începutul anului 2015;

17.  invită autoritățile să realizeze o anchetă aprofundată și exhaustivă în cazul scandalului de corupție și al sustragerii sumei de 1 miliard EUR din sectorul bancar și să ia măsurile necesare pentru a aduce vinovații în fața justiției;

Ucraina

18.  își exprimă aprecierea față de eforturile depuse până în prezent de toate instituțiile ucrainene în scopul realizării unor reforme, în ciuda situației interne dificile și salută punerea în aplicare a ALSAC începând de la 1 ianuarie 2016;

19.  își reiterează sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional și condamnă politica agresivă și expansionistă a Rusiei și sprijinul militar, logistic și financiar acordat în mod direct și neîntrerupt de către Rusia separatiștilor, precum și absența completă a oricărei intenții de a normaliza situația și de a pune în aplicare obligațiile internaționale pe care autoritățile ruse și le-au asumat în acest scop; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la cazurile tot mai numeroase de încălcare a acordului de încetare a focului semnalate începând din octombrie 2015;

20.  regretă faptul că actuala agresiune rusească a cauzat o gravă criză umanitară în Donbas și că organizațiilor umanitare ucrainene și internaționale nu li se permite accesul în regiunile ocupate; își exprimă intensa preocupare cu privire la provocarea reprezentată, pe plan umanitar, de condițiile de viață precare ale celor peste 1,5 milioane de persoane strămutate intern; se arată foarte îngrijorat din cauza încălcărilor drepturilor omului din Crimeea, ocupată de Rusia, în special din cauza situației grave a tătarilor din Crimeea;

21.  solicită eliberarea tuturor ostaticilor, așa cum se prevede în Acordurile de la Minsk, precum și a cetățenilor ucraineni reținuți ilegal în Federația Rusă, inclusiv a Nadiei Savcenko, a lui Oleg Sențov, a lui Oleksandr Kolcenko și a altora;

22.  subliniază necesitatea de a intensifica eforturile de combatere a corupției adânc înrădăcinate în această țară și salută acțiunile recent întreprinse de Parlamentul ucrainean pentru a institui un cadru instituțional adecvat în acest scop;

23.  se așteaptă ca autoritățile ucrainene să pună în aplicare în mod rapid și riguros dispozițiile ALSAC și ale Programului de asociere; relevă necesitatea realizării unor progrese suplimentare în numeroase domenii, inclusiv în ceea ce privește procesul de reformă constituțională, modificările aduse sistemului judiciar și respectarea statului de drept, ținând seama, în special, de situația financiară dificilă a țării;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor din Parteneriatul estic și ale Federației Ruse, Adunării Parlamentare Euronest, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Notă juridică