Förfarande : 2015/3032(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0078/2016

Ingivna texter :

B8-0078/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 264kWORD 71k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, Moldavien och Ukraina, å andra sidan,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, Moldavien och Ukraina samt sitt nyligen behandlade betänkande om översynen av den europeiska grannskapspolitiken (EGP) och det östliga partnerskapet,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från det toppmöte för det östliga partnerskapet som hölls i Riga den 21–22 maj 2015,

–  med beaktande av lägesrapporterna om Georgiens och Ukrainas genomförande av handlingsplanen för viseringsliberalisering av den 18 december 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Georgien, Moldavien och Ukraina har alla ratificerat associeringsavtalen, som även omfattar de djupgående och omfattande frihandelsområdena, och därmed valt att slå in på en väg med närmare politisk och ekonomisk integration med Europeiska unionen.

B.  Alla tre länderna har olösta frusna eller pågående konfliker inom sina territorier, i vilka Ryssland har en roll som aktiv part (östra Ukraina), ockupant (Krim) eller garant för status quo (Abchazien och Sydossetien, Transnistrien).

C.  Moldaviska medborgare har kunnat resa utan visering till EU sedan april 2014, och i december 2015 angav kommissionen att Georgien och Ukraina har uppfyllt samtliga krav i handlingsplanerna för viseringsliberalisering.

1.  Europaparlamentet betonar vikten av associeringsavtalen, som även omfattar de djupgående och omfattande frihandelsområdena, och uppmanar de medlemsstater som ännu inte har gjort det att ratificera dessa avtal snarast möjligt, för alla tre associeringsländerna.

2.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som hittills gjorts av Georgien, Moldavien och Ukraina i genomförandet av de reformer som krävs enligt associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen. Parlamentet understryker behovet av att ge fullt stöd till myndigheterna i arbetet med reformagendan och uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta i detta avseende.

3.  Europaparlamentet understryker sitt starka stöd för alla tre ländernas territoriella integritet. Parlamentet uppmanar Ryssland att avbryta ockupationen av Krim, och att omedelbart upphöra med all direkt eller indirekt inblandning i den pågående konflikten i Ukraina samt i de frusna konflikterna i Georgien och Moldavien. Parlamentet välkomnar rådets beslut av den 21 december 2015 att förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland, eftersom Minskavtalen inte har genomförts.

4.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag de åtgärder som Ryssland har vidtagit för att undergräva eller störa den EU-vänliga kurs som de tre associeringsländerna har valt. Parlamentet uppmanar Moskva att avstå från att blanda sig i dessa länders inre angelägenheter, och påminner om att alla länder har rätt att besluta om sin framtid och välja sina allianser.

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens nyligen framlagda rapport där det konstateras att Ukraina och Georgien uppfyller kriterierna för viseringsfrihet för resor till Schengenområdet. Det är mycket viktigt att bevilja viseringsfrihet eftersom det är den mest direkta och tydliga fördelen med ett närmare samarbete med EU för vanliga medborgare.

6.  Europaparlamentet understryker att det krävs hårt arbete med reformagendan, särskilt inom rättsväsendet och i fråga om rättsstatsprincipen, och att korruption och organiserad brottslighet måste bekämpas, vilket är viktiga förutsättningar för den socioekonomiska utvecklingen i de tre associeringsländerna.

7.  Europaparlamentet understryker att det civila samhället har en viktig uppgift när det gäller att övervaka genomförandet av associeringsavtalen och de åtgärder som regeringar och parlament vidtar med koppling till dessa avtal. Parlamentet betonar därför att organisationer i det civila samhället måste få medel och kapacitet att effektivt fullgöra denna uppgift, i alla tre associeringsländerna.

8.  Europaparlamentet framhäver att undertecknandet och ratificeringen av associeringsavtalen inte utgör det slutliga målet i förbindelserna med EU, och påpekar att varje europeisk stat enligt artikel 49 i EU-fördraget kan ansöka om medlemskap i Europeiska unionen, förutsatt att landet ansluter sig till demokratins principer, respekterar grundläggande friheter, mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter samt garanterar rättsstaten.

Georgien

9.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet och den snabba takten i tillnärmningen av Georgiens lagstiftning till EU:s normer.

10.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som Georgien gjort under de senaste åren på alla de områden som täcks av de fyra grupperna i handlingsplanen för viseringsliberalisering, och lovordar de georgiska myndigheternas insatser på detta område.

11.  Europaparlamentet betonar att mediefrihet, yttrandefrihet och ett mångfaldigt informationsutbud är grundläggande värden i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet ser med oro på de negativa konsekvenser för mediepluralismen som sådana fall som exempelvis det med tv-bolaget Rustavi 2 får. Parlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att garantera mediepluralism och redaktionellt oberoende, särskilt kvällen före parlamentsvalet 2016.

12.  Europaparlamentet understryker i detta sammanhang att rättsliga åtgärder bör medge insyn, vara opartiska och fria från politiska motiv. Parlamentet uppmanar Georgien att fortsätta med och fullt ut genomföra reformen av rättsväsendet och bland annat stärka dess oberoende och avpolitisera åklagarmyndigheten. Parlamentet ser med oro på den utbredda tillämpningen av häktning i avvaktan på rättegång, vilket borde vara en undantagsåtgärd som vidtas endast i brådskande och otvetydiga fall.

13.  Europaparlamentet understryker att en politisk opposition är en förutsättning för ett balanserat och moget politiskt system, och betonar att allt våld mot medlemmar av ett politiskt parti bör utredas omgående och grundligt.

Moldavien

14.  Europaparlamentet uttrycker oro över den brist på politisk stabilitet som varit kännetecknande sedan parlamentsvalet den 30 november 2014. Parlamentet understryker att denna situation inverkar negativt på de nödvändiga reformerna och genomförandet av associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsavtalet.

15.  Europaparlamentet uppmanar de EU-vänliga partierna i landet att inleda allvarliga samtal om hur en ny, stabil regering skulle kunna bildas som skulle ge nytt liv åt reformprocessen och utnyttja de framsteg som gjorts hittills i arbetet med att driva på de sektoriella reformerna och anpassa den moldaviska lagstiftningen till EU:s regelverk.

16.  Europaparlamentet betonar att det behövs ytterligare insatser för att bekämpa korruption, skapa ett oberoende och avpolitiserat rättsväsen och stabilisera Moldaviens ekonomi. Parlamentet beklagar att EU:s ekonomiska stöd varit inställt sedan början av 2015 till följd av den politiska instabiliteten i Moldaviens institutioner och deras oförmåga att få något uträttat.

17.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att noggrant och i sin helhet utreda korruptionsskandalen och stölden av en miljard euro från banksystemet och att ställa de skyldiga inför rätta.

Ukraina

18.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning över de insatser som alla ukrainska institutioner redan har gjort för reformerna, trots den svåra inrikespolitiska situationen, och välkomnar genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet från och med den 1 januari 2016.

19.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser, och fördömer Rysslands aggressions- och expansionspolitik och dess fortsatta och direkta militära, logistiska och finansiella stöd till separatisterna samt den totala avsaknaden av vilja att normalisera situationen och uppfylla de internationella skyldigheter som de ryska myndigheterna själva har åtagit sig i detta syfte. Parlamentet är djupt oroat över att vapenvilan har brutits allt oftare sedan oktober 2015.

20.  Europaparlamentet beklagar att Rysslands nuvarande aggression i Ukraina har utmynnat i ett akut humanitärt problem i Donbassregionen, samtidigt som ukrainska och internationella humanitära organisationer nekas tillträde till de ockuperade områdena. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över den humanitära utmaning som levnadsförhållandena för mer än 1,5 miljoner internflyktingar innebär. Parlamentet är också djupt oroat över människorättskränkningarna i det ryskockuperade Krim, särskilt den dystra situationen för krimtatarerna.

21.  Europaparlamentet kräver ett frigivande av alla som hålls som gisslan, såsom det föreskrivs i Minskavtalen, och av olagligt frihetsberövade ukrainska medborgare i Ryssland, däribland Nadija Savtjenko, Oleg Sentsov, Aleksandr Koltjenko med flera.

22.  Europaparlamentet betonar att det behövs kraftigare insatser för att bekämpa den djupt rotade korruptionen i landet, och välkomnar de åtgärder som Ukrainas parlament har vidtagit för att inrätta en institutionell ram för detta ändamål.

23.  Europaparlamentet förväntar sig att de ukrainska myndigheterna snabbt och minutiöst ska tillämpa bestämmelserna i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet och i associeringsagendan. Parlamentet understryker att ytterligare framsteg måste göras inom många områden, däribland i fråga om arbetet med konstitutionella reformer, ändringar av rättsväsendet och när det gäller rättsstatsprincipen, samtidigt som särskild hänsyn tas till den svåra finansiella situationen i landet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna, regeringarna och parlamenten i länderna inom det östliga partnerskapet och i Ryska federationen, den parlamentariska församlingen Euronest samt Europarådets respektive OSSE:s parlamentariska församlingar.

Rättsligt meddelande