Διαδικασία : 2015/3032(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0079/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0079/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 511kWORD 99k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία (2015/3032(RSP))  
B8-0079/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες σύνδεσης σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών / σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελευθέρων συναλλαγών (AA/DCFTA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (εφεξής Μολδαβίας) και της Ουκρανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία καθώς και για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) και την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα στις 21-22 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΥΕ/ΑΕ, της 18ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, της 16ης Μαρτίου 2015, της συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, της 16ης Νοεμβρίου 2015, και της συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, της 7ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία είναι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που έχουν επιλέξει τον δρόμο της σύσφιξης της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ενσωμάτωσης στην ΕΕ μέσω της πιο προηγμένης έως σήμερα γενιάς συμφωνιών σύνδεσης, οι οποίες προβλέπουν τη δημιουργία μιας σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (AA/DCFTA)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι AA/DCFTA με τη Γεωργία και τη Μολδαβία εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Ιανουαρίου 2016, η ΕΕ και η Ουκρανία άρχισαν να εφαρμόζουν προσωρινά τη σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας σύνδεσης (ΣΣ) που υπεγράφη κατά τον Ιούνιο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό σκέλος αυτής της ΣΣ τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αυτές τις ΣΣ, οι τρεις εταίροι έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις με βάση κοινές αξίες όσον αφορά τη Δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρότεροι πολιτικοί και οικονομικοί δεσμοί που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτό θα επιφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο·

1.  χαιρετίζει την γενικά επιτυχή έναρξη της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης και τη σταδιακή υλοποίηση ζωνών ελεύθερων συναλλαγών· επιμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω AA/DCFTA και των σχετικών θεματολογίων σύνδεσης πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΕ και τους τρεις εταίρους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία εφαρμογής και να τηρεί δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο·

2.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης της κοινωνικής διάστασης της εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των θεματολογίων σύνδεσης και των σχετικών συμβάσεων της ΔΟΕ· προτρέπει όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τα βασικά εργασιακά πρότυπα· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για να προωθηθεί η αξιοπρεπής εργασία και να μετατραπεί ο τομέας της άτυπης εργασίας σε επίσημη εργασία, την ανάπτυξη εργασιακών προτύπων ασφάλειας, καθώς και τον κοινωνικό διάλογο και την πλήρη άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι τα παραπάνω πρέπει να συμβαδίζουν με κοινωνικά ισορροπημένα φορολογικά συστήματα και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

3.  θεωρεί ότι, ιδίως για εκείνες τις χώρες εταίρους που πλήττονται από οικονομική κρίση, ο στόχος των DCFTA, πάνω απ’ όλα, πρέπει να είναι να επιτευχθεί απτή και διατηρήσιμη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των DCFTA, σε συνδυασμό με τη δεινή οικονομική κατάσταση, θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για την ουκρανική οικονομία και αγορά εργασίας με κοινωνικές συνέπειες που δεν πρέπει να αγνοούνται· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία διμερών DCFTA με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση σύγχρονων, διαφανών και προβλέψιμων εμπορικών συναλλαγών, για τη ρυθμιστική προσέγγιση και τη σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση των εταίρων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, καθώς και για την υλοποίηση άμεσων ξένων επενδύσεων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου οικονομικού χώρου βάσει των κανόνων του ΠΟΕ και του σεβασμού των κυρίαρχων επιλογών·

4.  επαναλαμβάνει τη σταθερή του υποστήριξη στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και των τριών εταίρων εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσωρινή έναρξη ισχύος, την 1η Ιανουαρίου 2016, της DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας και εκφράζει τη λύπη του για την εισαγωγή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία, παρά το το γεγονός ότι η Ουκρανία και η ΕΕ καταβάλλουν σοβαρές και συνεχείς προσπάθειες για να αμβλύνουν τις ανησυχίες της· επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την υπουργική συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 2014 για την εφαρμογή των διατάξεων του Μινσκ· πιστεύει ακράδαντα ότι εξακολουθούν να είναι εφικτές πρακτικές λύσεις στο πλαίσιο της ευελιξίας που προβλέπονται στη DCFTA και σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνέχιση του τριμερούς διαλόγου στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο· συγχαίρει την Ουκρανία για την αποφασιστικότητά της να αρχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις της DCFTA· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμου modus vivendi με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση·

6.  υποστηρίζει τη δέσμευση και την πολύπλευρη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια που χορηγείται από την ΕΕ και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ουκρανία και τη Γεωργία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πολιτική κατάσταση στη Μολδαβία ανάγκασε την ΕΕ να αναστείλει τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας προς τη χώρα· τονίζει ότι η οικονομική στήριξη της ΕΕ προς όλους τους εταίρους της προϋποθέτει συγκεκριμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα και ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί επίσης σημαντική προϋπόθεση· καλεί τις πολιτικές δυνάμεις της Μολδαβίας να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις και να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση συνασπισμού που να μπορεί να προχωρήσει χωρίς να καθυστερήσει περαιτέρω καθυστέρηση τη μεταρρυθμιστική διαδικασίας προς όφελος όλων των μολδαβών πολιτών· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να διερευνηθεί δεόντως το σκάνδαλο των τραπεζών, να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης, και να εξασφαλιστεί η επιστροφή των κλαπέντων κεφαλαίων· θεωρεί ότι η τρέχουσα τραπεζική κρίση καταδεικνύει την ανάγκη σοβαρών συστημικών βελτιώσεων στο νομικό πλαίσιο προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος και η διαφάνεια των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα·

7.  υπενθυμίζει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται δεν επαρκούν για να σταθεροποιηθεί η οικονομία ούτε για να επιτευχθεί βιώσιμη επιτυχία, χωρίς τη συνεχή δέσμευση των εταίρων να προωθήσουν και να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να διασφαλίσουν την αύξηση της εγχώριας ζήτησης, και να επιτύχουν την κοινωνική συνοχή·

8.  επαινεί τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρχές της Γεωργίας και της Μολδαβίας για να επιτύχουν τα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά την εναρμόνιση της νομοθεσίας και των προτύπων, όπως προβλέπεται από τη DCFTA· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, παρά τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή, οι εξαγωγές από τη Γεωργία και τη Μολδαβία προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά τους πρώτους 12 μήνες της εφαρμογής της DCFTA , καθώς σημειώθηκε αύξηση των εισαγωγών της ΕΕ από τη Γεωργία κατά 15% και αύξηση του συνολικού ποσοστού της επί των εξαγωγών της Μολδαβίας κατά 62%· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να σημειωθεί ταχεία πρόοδος όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι πλέον περισσότερο από το 95% των υφιστάμενων προτύπων της Γεωργίας σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο είναι διεθνούς και ευρωπαϊκού επιπέδου, γεγονός που είναι ζωτικής σημασίας ώστε οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας· καλεί τη Μολδαβία να προσαρμόσει το εθνικό σχέδιο δράσης σε τομείς όπου έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την έγκριση νέας νομοθεσίας και τη δημιουργία θεσμικών οργάνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς· προτρέπει σθεναρά τις χώρες εταίρους να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς που παρεμποδίζει την κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των συναφών σχεδίων δράσης ή στρατηγικών· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για την εκπλήρωση των συστάσεων της σχετικής Ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) και του ΟΟΣΑ·

10.  συγχαίρει τη Γεωργία για το καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, το οποίο αύξησε σημαντικά τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία, οι οποίες συνιστούν βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της διαφθοράς· συνιστά τη διεύρυνση των κριτηρίων ανάθεσης πέρα από την αποκλειστική εστίαση στο κόστος· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει συμβουλές σχετικά με το θέμα αυτό με βάση την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια βιωσιμότητας· καλεί τις γεωργιανές αρχές να επιταχύνουν τις προετοιμασίες του προγράμματος εργασίας για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κατόπιν πλήρους διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς·

11.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να μεταρρυθμιστεί το δικαστικό σύστημα ώστε να διασφαλισθεί η καλή λειτουργία, η αποτελεσματικότητα και η ανεξαρτησία του τομέα, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας·

12.  επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, ως προαπαιτούμενο για μια διαφανή και αποτελεσματική δημοκρατική διακυβέρνηση στην υπηρεσία όλων των πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τις ευρωπαϊκές αρχές για τη δημόσια διοίκηση που έχουν προσδιοριστεί από τον ΟΟΣΑ/SIGMA και να χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για τις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ·

13.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και στις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αναθεώρηση της ΕΠΓ αναγνωρίζει την ανάγκη για πρόσθετη στήριξη των τοπικών, εθνικών και διαπεριφερειακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· σημειώνει με ανησυχία, ωστόσο, ότι, μέχρι τώρα, δεν έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της ΕΕ, μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, να συμμετέχουν στις συμβουλευτικές ομάδες που προβλέπονται στο πλαίσιο των συμφωνιών σύνδεσης· ζητεί από την Επιτροπή να εξαγάγει κατάλληλα συμπεράσματα με σκοπό να ενισχυθούν αυτοί οι μηχανισμοί και να εξασφαλισθεί ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής·

14.  χαιρετίζει θερμά τις πιο πρόσφατες και τις τελευταίες εκθέσεις προόδου, που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 2015, για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης της Γεωργίας και της Ουκρανίας σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, και προσβλέπει στην υποβολή και έγκριση των σχετικών νομοθετικών προτάσεων· επαινεί τη Μολδαβία για την ομαλή εφαρμογή του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τον Απρίλιο του 2014, το οποίο συνιστά ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη την περιοχή·

15.  σημειώνει ότι, ενώ και οι τρεις χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση νέας νομοθεσίας, πιο πρόσφατα στην Ουκρανία, και πολιτικών που έχουν ενισχύσει την προστασία από τις διακρίσεις· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις και απειλές από εξτρεμιστικές ομάδες, ότι η κοινότητα των Ρομά εξακολουθεί να είναι περιθωριοποιημένη και ότι οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις και ανισότητα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Γεωργία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη Γεωργία να βελτιώσουν το πολιτικό κλίμα αποφεύγοντας την αντιπαράθεση και την πόλωση, εξασφαλίζοντας τον διακομματικό διάλογο προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προτεραιότητες όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι κοινωνικές ανησυχίες και η περαιτέρω εφαρμογή της ΣΣ/DCFTA· τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περαιτέρω εδραίωση της δημοκρατίας στη Γεωργία να εξασφαλιστεί χώρος για την άσκηση αντιπολίτευσης –μέσω της εξασφάλισης ότι η προφυλάκιση θα χρησιμοποιείται μόνο ως έκτακτο μέτρο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας– και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή των τριών χωρών ή της σύνδεσής τους σε προγράμματα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME), και τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020», «Erasmus +», «Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί» και «Δημιουργική Ευρώπη»· επισημαίνει ότι αναμένεται αυτή η συνεργασία, η οποία θα είναι συγχρόνως αμοιβαία επωφελής, να παράσχει στις χώρες εταίρους την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις μεθόδους εργασίας και τις πολιτικές της ΕΕ·

18.  τονίζει τη σημασία των διατάξεων των ΣΣ/DCFTA για την ενεργειακή συνεργασία για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών, διαφανών και απαλλαγμένων από διακρίσεις ενεργειακών αγορών σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, καθώς και για την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση· στηρίζει την πρόθεση της ΕΕ να ενισχύσει την πλήρη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας με τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Γεωργία μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας και να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τα νοικοκυριά· καλεί την ΕΕ και τις κυβερνήσεις να επεξεργαστούν μέτρα προστασίας από τις κοινωνικές δυσχέρειες·

19.  τονίζει την ανάγκη για τη διαρκή εξασφάλιση της συμμόρφωσης της εσωτερικής νομοθεσίας προς τις δεσμεύσεις των DCFTA και προς τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· θεωρεί ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην επιβολή της νομοθεσίας αυτής·

20.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην προώθηση μεταρρυθμίσεων και στη σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη σύναψη μνημονίων συμφωνίας με βάση το υπόδειγμα της συμφωνίας ιδίου τύπου που υπεγράφη με το ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία και τις πρώτες συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών σύνδεσης σύμφωνα με το καθεστώς των ΣΣ και τονίζει τη χρησιμότητα των επαφών μεταξύ βουλευτών σε διμερή και πολυμερή πλαίσια·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα εστίαση της αναθεωρημένης ΕΠΓ και την πρόθεση της ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία με τους εταίρους μας στους τομείς της πρόληψης των συγκρούσεων, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· θεωρεί ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι ουσιαστική και να στοχεύει στην αντιμετώπιση κοινών απειλών κατά της ασφάλειας και στην ανάπτυξη κοινών προσπαθειών για τη βιώσιμη διευθέτηση των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης συμμετοχής στις αποστολές ΚΠΑΑ, και μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και δράσεων για την εξασφάλιση της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW)· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στη Μολδαβία και την Ουκρανία (EUBAM), τη συμβουλευτική αποστολή της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ουκρανία), καθώς και την αποστολή επιτήρησης της ΕΕ στη Γεωργία (EUMM), καθώς και προς τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων που πλήττουν τις τρεις χώρες·

22.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η προβολή των πλεονεκτημάτων της συμφωνίας σύνδεσης, μεταξύ άλλων και μέσω τακτικών επαφών με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να διευκολυνθούν και να προωθηθούν αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες πληροφορίες όσον αφορά το θέμα αυτό· ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας τόσο στις χώρες εταίρους όσο και στα κράτη μέλη·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κύρωσης, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες των κρατών μελών· λαμβάνει υπό σημείωση το συμβουλευτικό δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στις Κάτω Χώρες σχετικά με τη ΣΣ/DCFTA με την Ουκρανία και αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματά του· απευθύνει έκκληση για επαγρύπνηση όσον αφορά την τυχόν εσφαλμένη ερμηνεία του περιεχομένου της συμφωνίας και υπενθυμίζει, ιδίως, το γεγονός ότι η ΣΣ/DCFTA αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας με την Ουκρανία χωρίς να προσφέρει αυτή καθαυτή κάποια προοπτική προσχώρησής της· ενθαρρύνει τους πολίτες των Κάτω Χωρών να εγκρίνουν τη σημαντική αυτή εταιρική σχέση προς όφελος ολόκληρης της Ευρώπης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς και στους προέδρους, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου