Menettely : 2015/3032(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0079/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0079/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 275kWORD 78k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta (2015/3032(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta (2015/3032(RSP))  
B8-0079/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian, Moldovan tasavallan (jäljempänä Moldova) ja Ukrainan kanssa tehdyt assosiaatiosopimukset / pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita koskevat sopimukset,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta sekä Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP) ja itäisestä kumppanuudesta,

–  ottaa huomioon 21.–22. toukokuuta 2015 Riiassa pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. marraskuuta 2015 antaman yhteisen tiedonannon ”Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta”,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 pidetyn EU:n ja Moldovan assosiaationeuvoston, 16. marraskuuta 2015 pidetyn EU:n ja Georgian assosiaationeuvoston ja 7. joulukuuta 2015 pidetyn EU:n ja Ukrainan assosiaationeuvoston kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Georgia, Moldova ja Ukraina ovat itäisen kumppanuuden maita, jotka ovat EU:n suhteen valinneet läheisen poliittisen assosiaation ja taloudellisen integraation tien tähän mennessä kaikkein pisimmälle menevien assosiaatiosopimusten avulla, joiden avulla on luotu pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita;

B.  toteaa, että Georgian ja Moldovan assosiaatiosopimuksia / pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita koskevia sopimuksia on sovellettu väliaikaisesti 1. syyskuuta 2014 alkaen;

C.  toteaa, että EU ja Ukraina alkoivat 1. tammikuuta 2016 soveltaa väliaikaisesti pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta, joka on kiinteä osa kesäkuussa 2014 allekirjoitettua assosiaatiosopimusta; toteaa, että tämän assosiaatiosopimuksen poliittinen osa tuli voimaan 1. marraskuuta 2014;

D.  toteaa, että näiden assosiaatiosopimusten mukaisesti kolme kumppania ovat sitoutuneet edistämään ja panemaan täytäntöön demokratian, hyvän hallinnon, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kaltaisille yhteisille arvoille perustuvia uudistuksia, kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina;

E.  toteaa, että näiden sopimusten myötä luodut voimakkaammat poliittiset ja taloudelliset siteet lisäävät vakautta ja vaurautta koko Euroopan mantereella;

1.  pitää ilahduttavana assosiaatiosopimusten täytäntöönpanon onnistunutta alkua ja vapaakauppa-alueiden vähittäistä syntymistä; vaatii, että näiden assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden ja niihin liittyvien assosiaatio-ohjelmien on oltava EU:n ja sen kolmen kumppanin ensisijaisena painopisteenä; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti täytäntöönpanoprosessia ja informoimaan asianmukaisesti parlamenttia;

2.  korostaa, että on tärkeää kehittää kumppanuuden sosiaalista ulottuvuutta assosiaatio-ohjelmien ja asiaankuuluvien ILOn yleissopimusten määräysten mukaisesti; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan työelämän perusnormeista antamiaan sitoumuksia; kehottaa vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja ponnistelemaan edelleen ihmisarvoisen työn edistämiseksi ja epävirallisen sektorin muuttamiseksi viralliseksi työksi, työturvallisuusnormien sekä sosiaalisen vuoropuhelun kehittämiseksi ja ammattiyhdistysoikeuksien täysimääräiseksi noudattamiseksi; katsoo, että samanaikaisesti on luotava sosiaalisesti tasapainoiset verojärjestelmät ja torjuttava verovilppiä;

3.  katsoo, että erityisesti talouskriisistä kärsivissä kumppanimaissa pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden tavoitteena on oltava ennen kaikkea todellisten ja kestävien parannusten tuominen tavallisten ihmisten elinoloihin; korostaa, että assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpano yhdistettynä vakavaan taloustilanteeseen on Ukrainan taloudelle ja työmarkkinoille merkittävä haaste, jolla on varteenotettavia sosiaalisia seurauksia; korostaa, että kahdenvälisten pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden perustaminen Ukrainan, Georgian ja Moldovan kanssa on erittäin tärkeä väline nykyaikaisen, avoimen ja ennustettavan kaupan, sääntelyn lähentämisen ja kumppaneiden asteittaisen taloudellisen integroitumisen EU:n sisämarkkinoille samoin kuin suorien ulkomaisten investointien kannalta, sillä investoinnit johtavat työpaikkojen luomiseen ja pitkän aikavälin kasvuun, ja toteaa, että perimmäisenä tavoitteena on WTO:n sääntöihin perustuvan ja valtioiden omia valintoja kunnioittavan laajemman talousalueen luominen;

4.  tukee edelleen vahvasti kaikkien kolmen kumppanin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta niiden kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

5.  pitää ilahduttavana EU:n ja Ukrainan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen väliaikaista voimaantuloa 1. tammikuuta 2016 ja pitää valitettavana Venäjän federaation Ukrainaa vastaan käyttöön ottamia uusia talouspakotteita huolimatta Ukrainan ja EU:n vakavista ja jatkuvista pyrkimyksistä vastata Venäjän huolenaiheisiin; huomauttaa, että tämä on vastoin syyskuussa 2014 tehtyä ministerien päätöstä Minskin määräysten täytäntöönpanosta; uskoo voimakkaasti, että käytännön ratkaisut ovat vielä saavutettavissa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen tarjoaman joustavuuden ja WTO:n sääntöjen puitteissa; kehottaa siksi jatkamaan kolmenvälistä vuoropuhelua korkeimmalla mahdollisella tasolla; kiittää Ukrainaa sen päättäväisyydestä aloittaa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen määräysten täytäntöönpano; kehottaa ponnisteluihin toimintakelpoisten järjestelyjen mahdollistamiseksi Euraasian talousunionin kanssa;

6.  kannattaa EU:n ja muiden rahoitusta antavien elinten Ukrainalle ja Georgialle myöntämää sitoutunutta ja monipuolista rahoitustukea ja teknistä tukea; pitää valitettavana, että EU joutui keskeyttämään rahoitustukensa Moldovalle sen poliittisesta tilanteesta johtuen; korostaa, että EU:n kaikille kumppaneilleen myöntämän rahoitustuen ehtona ovat konkreettiset uudistusaskeleet ja että myös poliittinen vakaus on tässä yhteydessä tärkeä osatekijä; kehottaa Moldovan poliittisia voimia vauhdittamaan käynnissä olevia neuvotteluja ja muodostamaan uuden hallituskoalition, joka voi viipymättä viedä uudistusprosessia eteenpäin kaikkien moldovalaisten hyödyksi; korostaa lisäksi tarvetta tutkia asianmukaisesti pankkiskandaalia, saattaa syylliset oikeuden eteen ja varmistaa anastettujen varojen palauttaminen; katsoo, että meneillään oleva pankkikriisi kuvastaa lainsäädäntöön tehtävien järjestelmällisten parannusten suurta tarvetta, jotta voidaan lujittaa pankkialan toiminnan valvontaa ja läpinäkyvyyttä;

7.  muistuttaa, että pelkästään varoja myöntämällä ei kyetä vakauttamaan taloutta tai saavuttamaan kestävää menestystä, elleivät kumppanit sitoudu jatkuvasti toteuttamaan ja panemaan täytäntöön rakenneuudistuksia, takaamaan kotimaisen kysynnän kasvun ja saavuttamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

8.  kiittää Georgian ja Moldovan viranomaisten ponnisteluja tähänastisten tulosten saavuttamiseksi lainsäädännön ja vaatimusten yhdenmukaistamisessa, kuten pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue edellyttää; pitää myönteisenä, että huolimatta alueen negatiivisesta taloussuuntauksesta Georgian ja Moldovan vienti EU:hun kasvoi pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana siten, että tuonti Georgiasta kasvoi 15 prosentilla ja EU-viennin osuus Moldovan kokonaisviennistä kasvoi 62 prosentilla; katsoo, että terveys- ja kasvinsuojelualalla on edettävä nopeammin; pitää myönteisenä, että yli 95 prosenttia olemassa olevista kaupan teknisiä esteitä koskevista Georgian noudattamista säännöistä on kansainvälisiä ja eurooppalaisia, mikä on olennaisen tärkeää, jotta talouden toimijat voivat osallistua eurooppalaisiin arvoketjuihin; kehottaa Moldovaa mukauttamaan kansallista toimintasuunnitelmaansa aloilla, joilla on todettu viivästyksiä;

9.  pitää valitettavana, että korruptio on edelleen laajalle levinnyttä huolimatta uuden lainsäädännön hyväksymisessä saavutetusta edistyksestä ja korruption vastaisten elinten perustamisesta; kannustaa painokkaasti kumppanimaita hyödyntämään täysimääräisesti sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja lisäämään huomattavasti sosioekonomista kehitystä haittaavan korruption torjuntaa koskevia ponnistelujaan; kehottaa tässä yhteydessä panemaan täytäntöön korruption vastaisen lainsäädännön ja siihen liittyvät toimintasuunnitelmat ja strategiat; korostaa, että tarvitaan lisäponnisteluja lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) ja OECD:n asiaa koskevien suositusten noudattamiseksi;

10.  onnittelee Georgiaa sen innovatiivisesta sähköisestä hankintajärjestelmästä, joka on lisännyt merkittävästi läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja vastuullisuutta, jotka ovat keskeisiä tekijöitä lahjonnan torjunnassa; kannustaa laajentamaan myöntämiskriteereitä siten, että ei keskitytä ainoastaan kustannuksiin; kehottaa komissiota antamaan tässä yhteydessä parhaaseen hinta-laatu -suhteeseen perustuvia neuvoja, joissa otetaan huomioon sosiaaliset ja kestävyyttä koskevat perusteet; kehottaa Georgian viranomaisia kiirehtimään kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan työohjelman valmisteluja ja kuulemaan tässä yhteydessä laajalti työmarkkinaosapuolia ja muita sidosryhmiä;

11.  korostaa oikeusjärjestelmäuudistuksen merkitystä, sillä se takaa alan toimivuuden, tehokkuuden ja riippumattomuuden Venetsian komission suosituksen mukaisesti;

12.  korostaa, että on tarpeen jatkaa julkishallinnon nykyaikaistamistyötä keskus- ja paikallistasolla, sillä se on kaikkia kansalaisia palvelevan läpinäkyvän ja tehokkaan demokraattisen hallinnon ennakkoedellytys; kehottaa komissiota edistämään OECD:n/SIGMA:n määrittämiä eurooppalaisen julkisen hallinnon periaatteita ja hyödyntämään samoja menetelmiä, joita on käytetty EU:n jäsenyyttä hakeneisiin ehdokasvaltioihin;

13.  toistaa, että on tärkeää integroida kansalaisyhteiskunta politiikan harjoittamiseen ja uudistusprosesseihin; pitää ilahduttavana, että ENP:n uudelleentarkastelussa myönnettiin, että alueiden tasolla, kansallisella tasolla ja alueiden välillä toimiville kansalaisjärjestöille on annettava lisätukea; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että EU:n kansalaisjärjestöt eivät ole juurikaan olleet kiinnostuneita osallistumaan assosiaatiosopimusten mukaisiin neuvoa-antaviin ryhmiin; kehottaa komissiota tekemään asianmukaisia johtopäätöksiä, jotta nämä järjestelyt voidaan elvyttää ja jotta voidaan taata niiden keskeinen rooli Euroopan talous- ja sosiaalikomitean suositusten mukaisesti;

14.  pitää ilahduttavina 18. joulukuuta 2015 julkaistuja komission viimeisimpiä kertomuksia Georgian ja Ukrainan edistymisestä viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja odottaa kiinnostuneena tähän liittyviä lainsäädäntöehdotuksia ja niiden hyväksymistä; kiittää Moldovaa huhtikuusta 2014 alkaen voimassa olevan viisumivapausjärjestelyn toimivasta täytäntöönpanosta, joka on hyvä esimerkki koko alueelle;

15.  toteaa, että huolimatta kaikkien kolmen maan edistyksestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien alalla demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi tarvitaan lisää rakenneuudistuksia; ilmaisee tyytyväisyytensä viimeksi Ukrainassa hyväksyttyyn uuteen lainsäädäntöön ja uusiin toimintalinjoihin, joiden avulla tehostetaan suojelua syrjintää vastaan; toteaa kuitenkin, että ääriryhmät vainoavat ja uhkailevat edelleen HLBTI-ihmisiä, romaniyhteisö on edelleen syrjäytynyt ja naisia syrjitään ja kohdellaan epätasa-arvoisesti sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä;

16.  pitää ilahduttavana Georgian edistystä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien alalla; kehottaa kaikkia Georgian poliittisia voimia parantamaan poliittista ilmapiiriä välttämällä vastakkainasettelua ja polarisaatiota ja varmistamalla puolueiden välinen vuoropuhelu demokratian ja oikeusvaltion lujittamismielessä ja keskittymällä ensisijaisiin tavoitteisiin, kuten talouskehitys, sosiaaliset huolenaiheet ja assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanon tehostaminen; korostaa erityisesti, että on tärkeää lujittaa edelleen Georgian demokratiaa eli varmistaa oppositiolle annettava tila, varmistaa tutkintavankeuden käyttö lain mukaisesti ainoastaan poikkeuksellisena toimenpiteenä, jotta turvataan muun muassa syyttömyysolettamaa koskeva periaate, ja tehostaa tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja riippumattomuutta sekä ilmaisun- ja mielipiteenvapautta;

17.  pitää ilahduttavana kolmen maan osallistumista tai liittymistä EU:n ohjelmiin, kuten yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME), Horisontti 2020, Erasmus+, Marie Sklodowska Curie ja Luova Eurooppa; toteaa, että tämä molemmin puolin hyödyllinen yhteistyö tarjoaa kumppanimaille mahdollisuuden tutustua EU:n työskentely- ja toimintatapoihin;

18.  korostaa, että assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen määräykset ovat tärkeitä toimitusvarmuuden kannalta ja kilpailukykyisten, avoimien ja syrjimättömien energiamarkkinoiden kehittämiseksi EU:n sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kannalta; tukee EU:n aikomusta edistää energiamarkkinoiden täysimääräistä integroimista Moldovan, Ukrainan ja Georgian kanssa energiayhteisön avulla ja vähentää energiariippuvuutta rasittamatta liiaksi kotitalouksia; kehottaa EU:ta ja kyseisiä hallituksia kehittämään toimenpiteitä sosiaalisten vaikeuksien lieventämiseksi;

19.  korostaa tarvetta varmistaa jatkuvasti, että sisäinen lainsäädäntö on pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen sitoumusten mukainen myös maantieteellisten merkintöjen ja teollis- ja tekijänoikeuksien osalta; katsoo, että tullipalveluilla on tärkeä tehtävä tämän toteutumisen kannalta;

20.  muistuttaa kansallisten parlamenttien merkittävästä tehtävästä uudistusten edistämisessä ja vähittäisessä lähentymisessä EU:n säännöstöön; kehottaa vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja tekemään yhteisymmärryspöytäkirjoja Ukrainan parlamentin kanssa allekirjoitetun pöytäkirjan mallin pohjalta; pitää ilahduttavina assosiaatiosopimusten mukaisten parlamentaaristen assosiaatiovaliokuntien perustamista ja niiden ensimmäisiä kokouksia ja korostaa sekä kahdenvälisten että monenvälisten parlamentaaristen yhteyksien hyödyllisyyttä;

21.  pitää ilahduttavana uudelleentarkastellun ENP:n uutta painopistettä ja EU:n aikomusta vauhdittaa yhteistyötä kumppaneidemme kanssa konfliktinehkäisyn, terrorismin torjunnan, radikalisoitumisen vastaisten toimien ja turvallisuusalan uudistuksen aloilla; katsoo, että tämän yhteistyön on oltava huomattavaa ja sillä on pyrittävä puuttumaan yhteisiin turvallisuusuhkiin ja kehittämään yhteisiä hankkeita konfliktien toteuttamiskelpoiseksi ratkaisemiseksi muun muassa lisäämällä osallistumista YTPP-operaatioihin ja koulutustoimintaan sekä sellaisten toimien avulla, joilla varmistetaan joukkotuhoaseiden leviäminen ja torjutaan pienaseiden ja kevyiden aseiden laitonta kauppaa; toistaa tukevansa EU:n rajavalvonnan avustusoperaatiota Moldovan tasavallan ja Ukrainan rajalla, siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevaa Euroopan unionin neuvontaoperaatiota Ukrainassa ja Georgiassa toteutettavaa Euroopan unionin tarkkailuoperaatiota sekä ponnisteluja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi kolmea maata piinaaviin konflikteihin;

22.  korostaa, että on tärkeää lisätä assosiaatiosopimusta koskevaa kansalaisten tietoisuutta ja sopimuksen ansioiden näkyvyyttä muun muassa säännöllisin yhteyksin kansalaisjärjestöihin ja edistämällä objektiivista, riippumatonta ja puolueetonta tietoa asiasta; kehottaa yhteisiin ponnisteluihin väärän tiedon ja propagandakampanjoiden kumoamiseksi sekä kumppanimaissa että jäsenvaltioissa;

23.  ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että ratifiointiprosessi on saatu lähestulkoon päätökseen jäsenvaltioiden menettelyjen mukaisesti; panee merkille Alankomaissa järjestettävän neuvoa-antavan kansanäänestyksen Ukrainan kanssa tehtävästä assosiaatiosopimuksesta / pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta ja odottaa kiinnostuneena sen tuloksia; kehottaa valppauteen sopimuksen laajuuden mahdollisten tulkintavirheiden yhteydessä ja muistuttaa, että assosiaatiosopimuksessa / pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevassa sopimuksessa on kyse poliittisen ja taloudellisen yhteistyön lujittamisesta Ukrainan kanssa ilman jäsenyyslupausten antamista; kannustaa Alankomaiden kansalaisia hyväksymään tämän koko Eurooppaa hyödyttävän tärkeän kumppanuuden;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä Georgian, Moldovan ja Ukrainan presidenteille, parlamenteille ja hallituksille.

Oikeudellinen huomautus