Procedūra : 2015/3032(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0079/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0079/2016

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 502kWORD 92k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Asociācijas nolīgumu un padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu īstenošanu (2015/3032(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Asociācijas nolīgumu un padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu īstenošanu (2015/3032(RSP))  
B8‑0079/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un to dalībvalstu, no vienas puses, un Gruzijas, Moldovas Republikas (turpmāk tekstā — Moldova) un Ukrainas, no otras puses, noslēgtos asociācijas nolīgumus un padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Gruziju, Moldovu un Ukrainu, kā arī par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) un Austrumu partnerības pārskatīšanu,

–  ņemot vērā 2015. gada 21. un 22. maijā Rīgā notikušajā Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas un AP/PV 2015. gada 18. novembra kopīgo paziņojumu par Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšanu,

–  ņemot vērā ES un Moldovas Republikas Asociācijas padomes 2015. gada 16. marta sanāksmes, ES un Gruzijas Asociācijas padomes 2015. gada 16. novembra sanāksmes un ES un Ukrainas Asociācijas padomes 2015. gada 7. decembris sanāksmes rezultātus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Gruzija, Moldova un Ukraina ir Austrumu partnerības valstis, kuras ir izvēlējušās ciešu politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju ar ES, izmantojot jaunākās paaudzes asociācijas nolīgums, kas paredz izveidot padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA);

B.  tā kā asociācijas nolīgumus /DCFTA ar Gruziju un Moldovu sāka provizoriski piemērot kopš 2014. gada 1. septembra;

C.  tā kā 2016. gada 1. janvārī sāka provizoriski piemērot ES un Ukrainas padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA), kas ir daļa no 2014. gada jūnijā parakstītā asociācijas nolīguma; tā kā šā asociācijas nolīguma politiskā daļa stājās spēkā 2014. gada 1. novembrī;

D.  tā kā saskaņā ar šiem asociācijas nolīgumiem trīs partneri ir apņēmušies veicināt un īstenot reformas, kas pamatojas uz kopīgām vērtībām, proti, demokrātiju, labas pārvaldību, tiesiskumu, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, tostarp pie mazākumtautībām piederošu personu tiesību ievērošanu;

E.  tā kā šajā sakarā izveidojušās spēcīgās politiskās un ekonomiskās saites nodrošinās lielāku stabilitāti un labklājību visā Eiropas kontinentā,

1.  atzinīgi vērtē kopumā veiksmīgo asociācijas nolīgumu īstenošanas uzsākšanu un pakāpenisku brīvās tirdzniecības zonu izveidošanu; uzsver, ka aociācijas nolīgumiem /DCFTA un saistītajām asociācijas programmām ir jābūt svarīgai ES un minēto trīs partneru prioritātei; uzdod Komisijai cieši uzraudzīt īstenošanas procesu un pienācīgi informēt Eiropas Parlamentu;

2.  uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt partnerības sociālo dimensiju saskaņā ar asociācijas programmu noteikumiem un attiecīgajām SDO konvencijām; mudina visas puses ievērot savas saistības attiecībā uz darba pamatstandartiem; aicina apmainīties ar labāko praksi un turpināt centienus veicināt pienācīgas kvalitātes darbu un neformālā sektora pārveidošanu oficiālā darbā, darba drošības standartus, kā arī sociālo dialogu un arodbiedrību tiesību pilnīgu ievērošanu; uzskata, ka tas jāveic ciešā saistībā ar sociāli līdzsvarotu nodokļu sistēmu un nodokļu nemaksāšanas apkarošanu;

3.  uzskata, ka, jo īpaši attiecībā uz tām partnervalstīm, kurās novērojama ekonomikas krīze, galvenajam mērķim saistībā ar DCFTA ir jābūt vērstam uz to, lai panāktu reālus un ilgtspējīgus iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabojumus; uzsver, ka DCFTA īstenošana kopā ar smago ekonomisko situāciju, būtiski Ukrainas ekonomikai un darba tirgum būs nopietns pārbaudījums izraisot sociālās sekas, ko nedrīkst atstāt novārtā; uzsver, ka divpusēju DCFTA izveidošana ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu, ir būtisks instruments modernai, pārredzamai un prognozējamai tirdzniecībai, regulējuma tuvināšanai un partneru pakāpeniskai ekonomiskajai integrācijai ES iekšējā tirgū, kā arī ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas nodrošina darbavietu radīšanu un ilgtermiņa izaugsmi, un galīgais mērķis, lai izveidotu plašāku ekonomikas zonu, pamatojoties uz PTO noteikumiem un suverēnu izvēli;

4.  atkārtoti pauž stingru atbalstu visu triju partnervalstu suverenitātei un teritoriālajai integritātei to starptautiski atzītajās robežās;

5.  atzinīgi vērtē ES un Ukrainas DCFTA provizorisko stāšanos spēkā 2016. gada 1. janvārī stājās, un pauž nožēlu par to, ka Krievijas Federācija ieviesusi jaunas ekonomikas sankcijas pret Ukrainu, neraugoties uz nopietniem un nepārtrauktiem Ukrainas un ES puses centieniem risināt problēmas; norāda, ka šāda rīcība ir pretrunā ar 2014. gada septembra ministru nolīgumu par Minskā pieņemto noteikumu īstenošanu; pauž stingru pārliecību, ka DCFTA piemītošās elastības ietvaros un saskaņā ar PTO noteikumiem joprojām ir iespējams panākt praktiskus risinājumus; tādēļ aicina turpināt trīspusējo dialogu iespējami visaugstākajā līmenī; uzslavē Ukrainas apņemšanos sākt DCFTA noteikumu īstenošanu; prasa pielikt vairāk pūļu, lai panāktu dzīvotspējīgu ar Eirāzijas Ekonomiskās savienības pastāvēšanas veidu;

6.  atbalsta apsolīto un daudzveidīgo finanšu un tehnisko palīdzību, ko sniedz Eiropas Savienība un citas finanšu iestādes Ukrainā un Gruzijā; pauž nožēlu, ka politiskās situācijas dēļ Moldovā ES bija spiesta pārtraukt savu finansiālo palīdzību šai valstij; uzsver, ka nosacījums ES finansiālais atbalstam visiem tās partneriem ir konkrēti reformu pasākumi un ka politikas stabilitāte šajā sakarībā arī ir svarīgs elements; mudina politiskos spēkus Moldovā paātrināt notiekošo sarunu procesu un veidot jaunu valdošo koalīciju, kas var bez turpmākas kavēšanās veicināt reformu procesu visu Moldāvijas iedzīvotāju labā; turklāt uzsver nepieciešamību pienācīgi izmeklēt banku skandālu, lai vainīgos sauktu pie atbildības un nodrošinātu nozagto līdzekļu atgriešanu; uzskata, ka pašreizējā banku krīze liecina par nopietnu nepieciešamību sistēmiskiem uzlabojumiem tiesiskajā regulējumā, lai pastiprinātu kontroli un pārredzamību attiecībā uz darbībām banku nozarē;

7.  atgādina, ka pieejamie līdzekļi paši par sevi nav pietiekami, lai stabilizētu ekonomiku un ilgtspējīgus panākumus bez attiecīgo partneru nemainīgas apņēmības turpināt un īstenot strukturālās reformas, kas nodrošinātu pieprasījuma pieaugumu iekšzemē un sociālās kohēzijas sasniegšanu;

8.  atzinīgi vērtē Gruzijas un Moldovas iestāžu centienus par līdz šim sasniegtajiem rezultātiem tiesību aktu un standartu saskaņošanā, kā paredzēts DCFTA; atzinīgi vērtē to, ka, neskatoties uz to, ka pieauga negatīvās tendences reģionā attiecībā uz eksports no Gruzijas un Moldovas uz ES DCFTA īstenošanas pirmajos 12 mēnešos ES imports no Gruzijas palielinoties par 15 %, un ES daļai Moldovas eksportā palielinoties par 62 % ; uzskata, ka jāpaātrina progress attiecībā uz sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem; atzinīgi vērtē to, ka patlaban vairāk nekā 95 % no Gruzijā spēkā esošajiem standartiem attiecībā uz tehniskajiem tirdzniecības šķēršļiem ir starptautiski un Eiropa, un tam ir izšķiroša nozīme ekonomikas dalībnieku iesaistīšanai Eiropas vērtību ķēdēs; aicina Moldovu pielāgot valsts rīcības plānu jomās, kurās ir konstatēta aizkavēšanās;

9.  pauž nožēlu, ka korupcija joprojām ir plaši izplatīta, neskatoties uz panākumiem, pieņemot jaunos tiesību aktus un izveidojot korupcijas apkarošanas iestādes; stingri mudina partnervalstis pilnībā izmantot iespējas, ko paredz nolīgums un dubultot savus centienus apkarot korupciju, kura kavē to sociālekonomisko attīstību; šajā sakarībā mudina īstenot tiesību aktus korupcijas apkarošanas jomā un saistītos rīcības plānus vai stratēģijas; uzsver, ka nepieciešami papildu centieni, ievērojot attiecīgos Pretkorupcijas starpvalstu grupā (GRECO) un ESAO ieteikumus;

10.  apsveic Gruziju sakarā ar tās novatorisko e–iepirkumu sistēmu, kas ir būtiski palielinājusi pārredzamību, efektivitāti un pārskatatbildību, kas ir būtiski faktori cīņā pret korupciju; ierosina paplašināt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus, nevis koncentrēties tikai uz izmaksu faktoru; aicina Komisiju sniegt ieteikumus šajā sakarā, pamatojoties uz labāko cenas un kvalitātes attiecību un ņemot vērā sociālos un ilgtspējības kritērijus; aicina Gruzijas iestādes paātrināt sagatavošanās pasākumus darba programmai par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību saskaņā, vispusīgi apspriežoties ar sociālajiem partneriem un citām ieinteresētajām personām;

11.  norāda, cik svarīga ir tiesu sistēmas reforma, kas nodrošina šīs jomas labu funkcionēšanu, efektivitāti un neatkarību atbilstoši Venēcijas komisijas ieteikumiem;

12.  uzsver vajadzību turpināt darbu pie publiskās pārvaldes modernizēšanas centrālajā un vietējā līmenī, kas ir priekšnosacījums pārskatāmai un efektīvai demokrātiskajai pārvaldībai, kalpojot visiem pilsoņiem; aicina Komisiju veicināt valsts pārvaldes Eiropas principus, ko noteikusi ESAO/SIGMA un izmantot to pašu metodoloģiju, kas izstrādāta ES kandidātvalstīm;

13.  atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir integrēt pilsonisko sabiedrību politikas izstrādes un reformu procesos; atzinīgi vērtē to, ka EKP pārskatā atzīta vajadzību pēc papildu atbalsta vietējām, valsts un reģiona pilsoniskās sabiedrības organizācijām; tomēr ar bažām konstatē, ka līdz šim ir bijusi maza interese no ES pilsoniskās sabiedrības organizāciju puses piedalīties padomdevēju grupās, kas paredzētas saskaņā ar asociācijas nolīgumiem; aicina Komisiju izdarīt attiecīgus secinājumus, lai stiprinātu šos mehānismus un nodrošināt to reprezentatīvo raksturu saskaņā ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sniegtajiem ieteikumiem;

14.  ļoti atzinīgi vērtē aktuālākos un pēdējos progresa ziņojumus, ko Eiropas Komisija publicēja 2015. gada 18. decembrī, par to, kā Gruzija un Ukraina īsteno to attiecīgos rīcības plānus par vīzu režīma liberalizāciju, un ar nepacietību gaida iepazīstināšanu ar attiecīgiem likumdošanas priekšlikumiem un to apstiprināšanu; apsveic Moldovu sakarā ar sekmīgi īstenoto bezvīzu režīmu, kas ir spēkā kopš 2014. gada aprīļa un ir labs piemērs visam reģionam;

15.  norāda — lai gan visas trīs valstis ir guvušas panākumus tādās jomās kā cilvēktiesības un pamatbrīvības, ir vajadzīgas turpmākas strukturālas reformas, lai nostiprinātu demokrātiju un tiesiskumu; pauž gandarījumu par jaunu tiesību aktu pieņemšanu, nesen arī Ukrainā, un politiku, kas ir nostiprinājusi aizsardzību pret diskrimināciju; tomēr norāda, ka LGBTI personas joprojām saskaras ar ekstrēmistu grupu vajāšanu un draudiem, ka romu kopienas vēl aizvien ir izstumtas no sabiedrības un ka sievietes saskaras ar diskrimināciju un nevienlīdzību sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē;

16.  atzinīgi vērtē Gruzijas sasniegumus cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā; aicina visus Gruzijas politiskos spēkus uzlabotu politisko vidi, izvairoties no konfrontācijas un polarizācijas un nodrošinot partiju savstarpējo dialogu demokrātijas un tiesiskuma nostiprināšanas interesēs, koncentrējoties uz tādām prioritātēm kā, piemēram, ekonomikas attīstība, sociālie jautājumi, kā arī AA/DCFTA turpmāka īstenošana; uzsver, cik svarīgi turpmākajā demokrātijas konsolidēšanai Gruzijā ir opozīcijas garantēšanai, nodrošinot, ka pirmstiesas apcietinājumu izmanto tikai kā ārkārtas pasākumu un saskaņā ar tiesību aktiem, lai cita starpā aizsargātu nevainīguma prezumpcijas principu un nostiprinātu plašsaziņas līdzekļu plurālismu un neatkarību un vārda un uzskatu brīvību;

17.  pauž gandarījumu par šo trīs valstu dalību un iesaistīšanos ES programmās, piemēram, Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja (COSME) „Apvārsnis 2020”, Erasmus+”, Marijas Sklodovskas Kirī vārdā nosauktā programma un Radošā Eiropa; norāda, ka šī sadarbība, būdama savstarpēji izdevīga, dod iespēju partnervalstīm, iepazīstinātu ar ES darba metodēm un politiku;

18.  uzsver, cik svarīgi ir asociācijas nolīgumu /DCFTA noteikumi par sadarbību enerģētikas jomā saistībā ar enerģijas piegādes drošību un konkurētspējīgu, pārredzamu un nediskriminējošu enerģijas tirgu attīstību atbilstoši ES noteikumiem un standartiem, kā arī saistībā ar atjaunojamo energoresursu enerģiju un energoefektivitāti; atbalsta ES ieceri veicināt enerģijas tirgus pilnīgu integrāciju ar Moldovu, Ukrainu un Gruziju ar Enerģētikas kopienas starpniecību un samazināt energoatkarību, nenoslogojot privātās mājsaimniecības; aicina ES un attiecīgo valstu valdības izstrādāt pasākumus, lai mazinātu sociālās grūtības;

19.  uzsver nepieciešamību pastāvīgi nodrošināt valsts iekšējo tiesību aktu atbilstību DCFTA saistībām, un tas attiecas arī uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un intelektuālā īpašuma tiesībām; uzskata, ka muitas dienestiem ir galvenā loma, lai to īstenotu;

20.  atgādina, cik svarīga nozīme ir valstu parlamentiem, lai veicinātu reformas un pakāpeniski tuvinātos ES acquis; aicina apmainīties ar labāko pieredzi un noslēgt saprašanās memorandus, pamatojoties uz modeli, kas parakstīts ar Ukrainas parlamentu Verkhovna Rada; atzinīgi vērtē parlamentārās asociācijas komitejas pirmās sanāksmes, kas notikušas saskaņā ar asociācijas nolīgumiem, un uzsver, cik lietderīgi ir kontakti starp parlamentāriešiem gan divpusējā, gan daudzpusējā kontekstā;

21.  atzinīgi vērtē jaunās prioritātes pārskatītajā EKP un ES nodomu pastiprināt sadarbību ar mūsu partneriem tādās jomās kā konfliktu novēršana, cīņa pret terorismu, radikalizācijas apkarošana un drošības sektora reforma; uzskata, ka šāda sadarbībai jābūt lietišķai un vērstai pret kopīgiem drošības apdraudējumiem un jāveicina kopīgas pūles dzīvotspējīgam konfliktu noregulējumam, tostarp ar pastiprinātu dalību KDAP misijās un apmācības darbības, kā arī darbības, lai nodrošinātu masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu un cīņu pret nelikumīgu kājnieku ieroču un vieglo ieroču (VIKI) tirdzniecību; atkārtoti pauž atbalstu ES robežu palīdzības misijai Moldovā un Ukrainā (EUBAM) un ES padomdevēju misijai civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) un ES pārraudzības misijai Gruzijā (EUMM), kā arī centieniem panākt mierīgu risinājumu konfliktiem, kas skar visas trīs valstis;

22.  uzsver to, cik svarīgi ir palielināt sabiedrības izpratni un informētību par ieguvumiem no asociācijas nolīguma, tostarp izmantojot regulārus kontaktus ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un sekmējot un veicinot objektīvu un neatkarīgu informāciju šajā jautājumā; aicina apvienot centienus, lai cīnītos pret maldināšanas un propagandas kampaņām gan partnervalstīs, gan ES dalībvalstīs;

23.  pauž gandarījumu par to, ka drīz tiks pabeigts ratifikācijas process, saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajām procedūrām; pieņem zināšanai, ka Nīderlandē tiek organizēts konsultatīvs referendums par asociācijas nolīgumu /DCFTA ar Ukrainu un ar interesi gaida tā iznākumu; aicina būt piesardzīgiem attiecībā uz nolīguma darbības jomas nepareizu interpretāciju un jo īpaši atgādina to, ka asociācijas nolīguma /DCFTA mērķis ir stiprināt politisko un ekonomisko sadarbību ar Ukrainu, nepiedāvājot ar to dalības perspektīvu; aicina Nīderlandes tautu apstiprināt šo svarīgo partnerību visas Eiropas labā;

24.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī dalībvalstu Gruzijas, Moldovas un Ukrainas prezidentiem, parlamentiem un valdībām.

 

Juridisks paziņojums