Procedură : 2015/3032(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0079/2016

Texte depuse :

B8-0079/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 422kWORD 97k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a acordurilor de asociere/acordurilor comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Moldova și Ucraina (2015/3032(RSP))  
B8‑0079/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere acordurile de asociere / acordurile comerciale de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/ZLSAC) dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, Republica Moldova (denumită în continuare Moldova) și Ucraina, pe de altă parte,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Georgia, Moldova și Ucraina, precum și la politica europeană de vecinătate (PEV) și la Parteneriatul estic,

–  având în vedere declarația comună pronunțată la Summitul Parteneriatului estic, care a avut loc la Riga, în perioada 21-22 mai 2015,

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a ÎR/VP din 18 noiembrie 2015 privind revizuirea politicii europene de vecinătate,

–  având în vedere rezultatul reuniunii Consiliului de asociere UE-Moldova din 16 martie 2015, al reuniunii Consiliului de asociere UE-Georgia din 16 noiembrie 2015 și al reuniunii Consiliului de asociere UE-Ucraina din 7 decembrie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Georgia, Moldova și Ucraina sunt țări din Parteneriatul estic care au ales calea asocierii politice strânse și a integrării economice cu UE prin intermediul celei mai avansate generații de acorduri de asociere, care prevăd crearea unor zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător (AA/ZLSAC);

B.  întrucât la 1 septembrie 2014 a început aplicarea provizorie a AA/ZLSAC încheiate cu Georgia și Moldova;

C.  întrucât la 1 ianuarie 2016 UE și Ucraina au început aplicarea provizorie a Zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC) care face parte integrantă din Acordul de asociere (AA) semnat în iunie 2014; întrucât componentă politică a acestui AA a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2014;

D.  întrucât, în conformitate cu aceste AA, cei trei parteneri s-au angajat să promoveze și să implementeze reforme bazate pe valori comune în materie de democrație, bună guvernare, domnia legii, drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale;

E.  întrucât legăturile politice și economice mai strânse dezvoltate în acest cadru vor conferi întregului continent european mai multă stabilitate și prosperitate;

1.  salută începerea cu succes a implementării AA-urilor și instalarea progresivă a zonelor de liber schimb; insistă că implementarea AA/ZLSAC și a programelor de asociere trebuie să fie o prioritate de prim rang pentru UE și cei trei parteneri; încredințează Comisiei sarcina de a monitoriza îndeaproape procesul de implementare și să țină la curent în mod corespunzător Parlamentul;

2.  subliniază importanța dezvoltării dimensiunii sociale a parteneriatului, în conformitate cu dispozițiile programelor de asociere și Convențiile OIM aplicabile; îndeamnă toate părțile să își respecte angajamentele privind respectarea principalelor standarde în domeniul muncii; pledează în favoarea schimburilor de bune practici și a intensificării eforturilor de a promova munca decentă și intrarea în circuitul legal a sectorului informal, dezvoltarea de standarde de securitate a muncii, precum și dialogul social și acordarea de drepturi depline sindicatelor; consideră că toate acestea trebuie însoțite de sisteme fiscale echilibrate din punct de vedere social și de combaterea evaziunii fiscale;

3.  consideră că, mai ales pentru aceste țări partenere lovite de o criză economică, obiectivul ZLSAC-urilor trebuie să fie în primul rând îmbunătățirea palpabilă și durabilă a nivelului de trai al oamenilor simpli; subliniază faptul că implementarea ZLSAC, combinată cu situația economică dezastruoasă, va reprezenta o grea piatră de încercare pentru economia și piața muncii ucraineană cu consecințe sociale care nu trebuie neglijate; subliniază faptul că semnarea de ZLSAC-uri bilaterale cu Ucraina, Georgia și Moldova este un instrument crucial pentru o apropiere a legislațiilor modernă, transparentă și previzibilă și o integrare economică treptată a partenerilor în piața internă a UE, precum și pentru investiții străine directe care să ducă la crearea de locuri de muncă și creștere economică pe termen lung cu obiectivul primordial de a crea o zonă economică mai largă bazată pe normele OMC și respectarea suveranității naționale;

4.  își exprimă din nou sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a celor trei parteneri în interiorul granițelor lor recunoscute pe plan internațional;

5.  salută intrarea în vigoare provizorie la 1 ianuarie 2016 a ZLSAC UE-Ucraina și regretă introducerea de noi sancțiuni economice împotriva Ucrainei de către Federației Ruse în ciuda eforturilor serioase și continue din partea Ucrainei și a UE de a veni în întâmpinarea preocupărilor sale; subliniază faptul că această decizie contravine Acordului ministerial din septembrie 2014 privind implementarea dispozițiilor Acordului de la Minsk; este ferm convins că pot fi obținute soluții practice grație flexibilității oferite de ZLSAC și în conformitate cu normele OMC; de aceea, se pronunță în favoarea continuării dialogului trilateral la cel mai înalt nivel posibil; felicită Ucraina pentru hotărârea sa de a începe implementarea dispozițiilor ZLSAC; cere să se depună eforturi pentru a stabili un modus vivendi viabil cu Uniunea Economică Eurasiatică;

6.  susține asistență financiară și tehnică hotărâtă și multilaterală oferită de UE și alte instituții financiare Ucrainei și Georgiei; regretă că situația politică din Moldova a forțat Uniunea să își suspende asistența acordată acestei țări; subliniază faptul că sprijinul financiar acordat de UE tuturor partenerilor săi este condiționat de pași concreți pe calea reformei și că stabilitatea politică este, de asemenea, un element important în această privință; îndeamnă forțele politice din Moldova să accelereze negocierile aflate în curs și să formeze o nouă coaliție de guvernare care să poată urni fără alte întârzieri procesul de reformă în beneficiul tuturor moldovenilor; subliniază totodată necesitatea de a investiga în mod corespunzător scandalul bancar, să-i aducă pe cei vinovați în fața justiției și să se dispună retrocedarea fondurilor delapidate; consideră că criza bancară aflată în curs ilustrează necesitatea unor îmbunătățiri ale cadrului legal care să se asigure un control mai strict și o mai mare transparență a activităților sectorului bancar;

7.  reamintește că singure fondurile puse la dispoziție nu sunt suficiente pentru a stabiliza economia și nici nu se poate realiza un succes durabil fără un angajament permanent din partea partenerilor de a impune și a implementa reforme structurale, a asigura creșterea cererii interne și a realiza coeziunea socială;

8.  apreciază eforturile întreprinse de autoritățile georgiene și moldovene și rezultatele obținute până acum în armonizarea legislației și a standardelor, așa cum este prevăzut în ZLSAC; salută faptul că în ciuda tendințelor economice negative în regiune exporturile Georgiei și Moldovei în UE au crescut în primele 12 luni de implementare a ZLSAC, importurile UE din Georgia crescând cu 15% și ponderea totală a UE în exporturile Moldovei crescând cu 62%; consideră că trebuie făcute progrese mai rapide în domeniul standardelor sanitare și fitosanitare; apreciază că în momentul de față 95% din standardele georgiene existente legate de barierele tehnice în calea comerțului sunt internaționale și europene, ceea ce este extrem de important pentru a permite operatorilor economici să participe la lanțurile valorice europene; solicită Moldovei să își ajusteze planul național de acțiune în domeniile în care s-au observat întârzieri;

9.  regretă că în continuare corupția este un fenomen generalizat, în ciuda progreselor în adoptarea unei noi legislații și în crearea de instituții anti-corupție; încurajează puternic țările partenere să beneficieze la maximum de oportunitățile oferite de acord și să își intensifice eforturile de a combate corupția care frânează dezvoltarea socio-economică; îndeamnă, în acest context, să se implementeze legislația anti-corupție și planurile de acțiune sau strategiile aferente; subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru a se conforma recomandărilor făcute de Grupul de state împotriva corupției (GRECO) și de OCDE;

10.  felicită Georgia pentru sistemul său inovator de achiziții publice online care a mărit substanțial transparența, eficiența și responsabilitatea, factori cheie în lupta contra corupției; recomandă lărgirea spectrului de criterii de adjudecare în așa fel încât să nu pună accent doar pe costuri; solicită Comisiei să acorde consultanță în această privință pe baza celui mai bun raport preț-calitate, ținând cont de criteriile sociale și de sustenabilitate; solicită autorităților georgiene să grăbească ritmul pregătirilor pentru un program de lucru privind comerțul și dezvoltarea durabilă, cu consultarea permanentă a partenerilor sociali și a altor părți interesate;

11.  subliniază importanța unei reforme judiciare care să asigure buna funcționare, eficiența și independența acestui sector, în conformitate cu recomandarea Comisiei de la Veneția;

12.  subliniază necesitatea de a continua munca de modernizare a administrației publice, la nivel central și local, ca o condiție prealabilă pentru o guvernare democratică transparentă și performantă în slujba tuturor cetățenilor; solicită Comisiei să promoveze Principiile europene de bună administrare care au fost identificate de OCDE/SIGMA și să aplice aceeași metodologie concepută pentru țările candidate la aderarea la UE;

13.  reamintește importanța integrării societății civile în procesul de elaborare a politicilor și de reformă; se bucură că revizuirea PEV recunoaște necesitatea suplimentării asistenței acordate organizațiilor sub-naționale, naționale și intra-regionale ale societății civile; remarcă totuși cu îngrijorare că până acum nu s-a văzut prea mare interes din partea UE și din partea organizațiilor societății civile să participe la grupurile consultative prevăzute sub egida acordurilor de asociere; solicită Comisiei să tragă concluziile care se impun pentru a revigora aceste mecanisme și a le asigura reprezentativitatea în conformitate cu recomandările Comitetului Economic și Social European;

14.  salută călduros ultimul raport privind progresele înregistrate publicat de Comisie la 18 decembrie 2015 privind implementarea de către Georgia și Ucraina a planurilor lor respective privind liberalizarea vizelor și așteaptă cu nerăbdare prezentarea propunerilor legislative aferente și aprobarea lor; felicită Moldova pentru buna implementare a regimului de călătorie fără vize introdus din aprilie 2014, care reprezintă un bun exemplu pentru întreaga regiune;

15.  constată că, deși toate cele trei țări au făcut progrese în domeniul drepturilor omului și a libertăților fundamentale, este nevoie de mai multe reforme structurale pentru consolidarea democrației și a statului de drept; se arată încântat de adoptarea unei noi legislații, cel mai recent în Ucraina, și a unor politici care au întărit protecția împotriva discriminării; remarcă totuși că persoanele LGBTI se confruntă încă cu persecuții și amenințări din partea grupurilor extremiste, că comunitatea rromă rămâne marginalizată și că femeile au parte de discriminare și inegalitate în viața socială, economică și politică;

16.  salută progresele înregistrare de Georgia în domeniile drepturilor omului și libertăților fundamentale; solicită tuturor forțelor politice din Georgia să îmbunătățească climatul politic evitând confruntarea și polarizarea și asigurând dialogul interpartinic în interesul consolidării democrației și a statului de drept, concentrându-se pe priorități precum dezvoltarea economică, problemele sociale și implementarea în continuare a AA/ZLSAC; subliniază importanța deosebită pentru consolidarea pe mai departe a democrației georgiene a creării unui spațiu de manevră pentru opoziție, folosind detenția preventivă numai ca măsură excepțională, în conformitate cu legea, importanța respectării, printre altele, a principiului prezumției de nevinovăție și a consolidării pluralismului mass-media și a independenței și libertății de exprimare și opinie;

17.  își exprimă satisfacția față de participarea sau asocierea celor trei țări la programele UE, precum Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), „Orizont 2020”, Erasmus+, Marie Sklodowska Curie și Creative Europe; observă că această cooperare, pe lângă faptul că este reciproc avantajoasă, oferă țărilor partenere ocazia de a se familiariza cu metodele de lucru și politicile UE;

18.  subliniază importanța prevederilor din AA/ZLSAC referitoare la cooperarea în domeniul energetic vizând securitatea aprovizionării și dezvoltarea unor piețe energetice competitive, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu normele și standardele UE, precum și energia din surse regenerabile și eficiența energetică; susține intenția UE de a promova integrarea deplină a Moldovei, Ucrainei și Georgiei pe piața energiei prin Comunitatea Energiei și de a reduce dependența energetică fără a împovăra excesiv gospodăriile private; solicită UE și guvernelor vizate să pregătească măsuri care să mai atenueze greutățile sociale;

19.  subliniază necesitatea de a asigura permanent conformitatea legislației interne cu angajamentele ZLSAC și, de asemenea, în ceea ce privește indicațiile geografice și drepturile de proprietate intelectuală; consideră că serviciile vamale au un rol cheie în asigurarea respectării acestor prevederi;

20.  reamintește rolul important al parlamentelor naționale în promovarea reformelor și apropierea treptată de acquis-ului UE; se pronunță pentru schimbul de bune practici și încheierea unor memorandumuri de înțelegere bazate pe modelul celui semnat cu Verkhovna Rada a Ucrainei; salută înființarea și primele reuniuni ale comitetelor de asociere parlamentară în conformitate cu AA-urile și subliniază utilitatea contactelor între parlamentari, atât în context bilateral, cât și multilateral;

21.  salută faptul că accentul care se pune mai nou în versiunea revizuită a PEV și intenția UE de a intensifica cooperarea cu partenerii noștri în domeniile prevenirii conflictelor, combaterii terorismului și radicalizări și reformei sectorului de securitate, consideră că această cooperare trebuie să fie substanțială și axată pe gestionarea amenințărilor comune la adresa securității și pe depunerea de eforturi comune pentru rezolvarea viabilă a conflictelor, inclusiv prin participarea mai activă la misiuni și activități de formare PSAC, precum și la acțiuni menite să asigure neproliferarea armelor de distrugere în masă și lupta împotriva traficului ilegal de arme de calibru mic și armament ușor (ACMAU); își reafirmă sprijinul pentru Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), Misiunea UE de consultanță pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) și Misiunea UE de monitorizare în Georgia (EUMM), precum și pentru eforturile de rezolvare pe cale pașnică a conflictelor din aceste trei țări;

22.  subliniază importanța campaniilor de informare a populației și popularizare a meritelor Acordului de asociere, inclusiv prin contacte periodice cu organizațiile societății civile, precum și importanța facilitării și promovării unei informări obiective, independente și imparțiale în această privință; face un apel pentru unirea forțelor pentru a contracara dezinformarea și campaniile de dezinformare, atât în țările partenere, cât și în statele membre;

23.  se arată mulțumit de faptul că procesele de ratificare sunt aproape finalizate, în conformitate cu procedurile naționale din statele membre; ia act de referendumul consultativ din Olanda privind AA/ZLSAC cu Ucraina și așteaptă cu interes rezultatul acestuia; face un apel la vigilență în ceea ce privește orice interpretare greșită a acordului reamintind, îndeosebi, că AA/ZLSAC își propune consolidarea cooperării politice și economice cu Ucraina fără să dea vreo speranță de aderare; încurajează populația Olandei să aprobe acest parteneriat important pentru binele întregii Europe;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European pentru Acțiune Externă, ​​precum și președinților, parlamentelor și guvernelor statelor membre Georgiei, Moldovei și Ucrainei.

Notă juridică