Postopek : 2015/3032(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0079/2016

Predložena besedila :

B8-0079/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0018

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 342kWORD 93k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o izvajanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP))  
B8-0079/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo, Republiko Moldavijo (v nadaljevanju Moldavija) in Ukrajino na drugi strani,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Gruziji, Moldaviji in Ukrajini ter evropske sosedske politike in vzhodnega partnerstva,

–  ob upoštevanju skupne izjave z vrha vzhodnega partnerstva, ki je potekal 21. in 22. maja 2015 v Rigi,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Evropske komisije in visoke predstavnice/podpredsednice Komisije z dne 18. novembra 2015 o pregledu evropske sosedske politike,

–  ob upoštevanju izidov srečanja pridružitvenega sveta EU-Moldavija 16. marca 2015, srečanja pridružitvenega sveta EU-Gruzija 16. novembra 2015 in srečanja pridružitvenega sveta EU-Ukrajina 7. decembra 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so Gruzija, Moldavija in Ukrajina države vzhodnega partnerstva, ki so se odločile za tesno politično in gospodarsko povezovanje z Evropsko unijo na podlagi najnaprednejše generacije pridružitvenih sporazumov, ki omogoča vzpostavitev poglobljenih in celovitih območij proste trgovine;

B.  ker se pridružitvena sporazuma/poglobljena in celovita sporazuma o prosti trgovini z Gruzijo in Moldavijo začasno izvajata od 1. septembra 2014;

C.  ker sta EU in Ukrajina 1. januarja 2016 začeli začasno izvajanje poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini, ki je del junija 2014 podpisanega pridružitvenega sporazuma; ker je politični del tega pridružitvenega sporazuma začel veljati 1. novembra 2014;

D.  ker so se v skladu z navedenimi pridružitvenimi sporazumi te tri države partnerice zavezale spodbujanju in izvajanju reform, ki temeljijo na skupnih vrednotah, namreč demokraciji, dobrem upravljanju, načelu pravne države, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, vključno s pravicami pripadnikov nacionalnih manjšin;

E.  ker bodo tesnejše politične in gospodarske vezi, vzpostavljene v tem okviru, pripomogle k večji stabilnosti in blaginji na vsej evropski celini;

1.  pozdravlja na splošno uspešen začetek izvajanja pridružitvenih sporazumov in postopno vzpostavljanje območij proste trgovine; poudarja, da mora biti izvajanje pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini ter z njimi povezanih pridružitvenih načrtov prednostna naloga za EU in vse tri države partnerice; naroča Komisiji, naj postopek izvajanja skrbno spremlja in Parlament o tem ustrezno obvešča;

2.  poudarja, da je treba v skladu z določbami pridružitvenih načrtov in ustreznimi konvencijami Mednarodne organizacije dela razviti socialni vidik tega partnerstva; poziva vse strani, naj spoštujejo svoje zaveze o temeljnih delovnih standardih; poziva k izmenjavi zgledov najboljše prakse in nadaljnjim prizadevanjem za spodbujanje dostojnega dela in preoblikovanja neformalnega sektorja v formalno delo, oblikovanja standardov na področju varnosti pri delu ter socialnega dialoga in doslednega uveljavljanja sindikalnih pravic; meni, da mora vse našteto spremljati socialno uravnotežen davčni sistem in boj proti davčni utaji;

3.  meni, da mora biti zlasti za države partnerice, ki se soočajo z gospodarsko krizo, cilj poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini predvsem zagotavljanje oprijemljivih in trajnih izboljšav življenjskih razmer za navadne državljane; poudarja, da bo izvajanje poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini v kombinaciji s težkimi gospodarskimi razmerami za ukrajinsko gospodarstvo in trg dela velik izziv ter bo povzročilo hude družbene posledice, ki pa se ne smejo zanemariti; poudarja, da je vzpostavitev dvostranskih poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo ključno orodje za sodobno, pregledno in predvidljivo trgovino, približevanje predpisov in postopno gospodarsko vključevanje držav partneric na notranji trg EU, kot tudi za tuje neposredne naložbe, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in dolgoročni rasti, končni cilj pa je vzpostavitev širšega gospodarskega območja, ki bo temeljilo na pravilih Svetovne trgovinske organizacije in spoštovanju suverenega odločanja;

4.  ponovno poudarja, da odločno podpira suverenost in ozemeljsko celovitost vseh treh držav partneric znotraj njihovih mednarodno priznanih meja;

5.  pozdravlja, da je začel s 1. januarjem 2016 začasno veljati poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini med EU in Ukrajino, in obžaluje, da je Ruska federacija proti Ukrajini uvedla nove gospodarske sankcije, čeprav si tako Ukrajina kot EU resno in nenehno prizadevata, da bi upoštevali njene pomisleke; opozarja, da je ta poteza v nasprotju z ministrskim sporazumom iz septembra 2014 o izvajanju določb iz dogovora iz Minska; je trdno prepričan, da so še vedno možne konkretne rešitve v okviru prožnosti, ki jo omogoča poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini, in v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije; zato poziva k nadaljevanju tristranskega pogovora na najvišji možni ravni; pozdravlja odločnost Ukrajine, da začne izvajati določbe poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini; poziva k prizadevanjem za doseganje vzdržnega modusa vivendi z Evrazijsko gospodarsko unijo;

6.  podpira zavezujočo večstransko finančno pomoč in tehnično podporo, ki jo EU in druge finančne institucije zagotavljajo Ukrajini in Gruziji; obžaluje, da je bila EU zaradi političnih razmer v Moldaviji prisiljena prekiniti zagotavljanje finančne pomoči tej državi; poudarja, da so pogoj za finančno pomoč EU državam partnericam konkretne reforme in da je pri tem pomembna tudi politična stabilnost; poziva politične sile v Moldaviji, naj pospešijo potekajoča pogajanja in oblikujejo novo vladno koalicijo, ki bo lahko čim prej zagotovila napredek reformnega procesa v korist vsega moldavskega prebivalstva; poudarja, da je treba ustrezno raziskati bančni škandal, da bodo odgovorni zanj odgovarjali pred sodiščem in da se zagotovi vračilo ukradenega denarja; meni, da sedanja bančna kriza kaže, da so nujno potrebne sistemske izboljšave pravnega okvira, da bi okrepili nadzor in preglednost pri dejavnostih bančnega sektorja;

7.  opozarja, da ne bo mogoče stabilizirati gospodarstva zgolj na podlagi zagotovljenih sredstev in doseči trajnega uspeha brez neprekinjenih prizadevanj partneric za oblikovanje in izvajanje strukturnih reform, povečanje domačega povpraševanja in socialno kohezijo;

8.  pozdravlja prizadevanja gruzijskih in moldavskih oblasti za uresničitev dosedanjih rezultatov na področju uskladitve zakonodaje in standardov v skladu s poglobljenim in celovitim sporazumom o prosti trgovini; pozdravlja povečanje izvoza iz Gruzije v Moldavijo v prvih dvanajstih mesecih izvajanja poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini kljub negativnim ekonomskim trendom v tej regiji, pri čemer se je uvoz iz Gruzije v EU povečal za 15 %, splošni delež izvoza Moldavije pa za 62 %; meni, da je nujen hitrejši napredek na področju sanitarnih in fitosanitarnih standardov; izraža zadovoljstvo, da je več kot 95 % uveljavljenih gruzijskih standardov v zvezi s tehničnimi trgovinskimi omejitvami pravzaprav mednarodnih in evropskih, kar je bistveno za sodelovanje gospodarskih subjektov v evropskih vrednostnih verigah; poziva Moldavijo, naj prilagodi nacionalni akcijski načrt na področjih, kjer so zabeležene zamude;

9.  obžaluje, da je korupcija še vedno vsesplošno razširjena kljub doseganju napredka s sprejetjem nove zakonodaje in z vzpostavitvijo institucij za boj proti korupciji; močno spodbuja države partnerice, naj izkoristijo vse možnosti, ki jih ponuja sporazum, in pospešijo prizadevanja za preprečevanje korupcije, ki ovira družbeno-gospodarski razvoj; v zvezi s tem poziva k izvajanju protikorupcijske zakonodaje in akcijskih načrtov ali strategij na tem področju; poudarja, da so potrebna dodatna prizadevanja za izpolnjevanje priporočil Skupine držav proti korupciji (GRECO) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD);

10.  pozdravlja inovativni sistem elektronskega javnega naročanja v Gruziji, ki je bistveno izboljšal preglednost, učinkovitost in odgovornost, kar so ključni dejavniki v boju proti korupciji; priporoča uvedbo meril za dodeljevanje naročil, ki se ne bodo osredotočala le na stroškovno ugodnost ponudb; poziva Komisijo, naj zagotovi svetovanje na tem področju, ki bo temeljilo na najboljšem razmerju med ceno in kakovostjo ob upoštevanju socialnih in trajnostnih meril; poziva gruzijske oblasti, naj pospešijo priprave na delovni program o trgovini in trajnostnem razvoju ob doslednem posvetovanju s socialnimi partnerji in drugimi deležniki;

11.  poudarja pomen reforme pravosodnega sistema, ki bo zagotovila njegovo pravilno delovanje, učinkovitost in neodvisnost v skladu s priporočili Beneške komisije;

12.  poudarja, da so potrebna nadaljnja prizadevanja za posodobitev javne uprave na centralni in lokalni ravni, kar je predpogoj za pregledno in učinkovito demokratično upravljanje v interesu vseh državljanov; poziva Komisijo, naj spodbuja evropska načela javne uprave, ki so bila opredeljena v okviru pobude OECD/SIGMA, in naj uporabi enako metodologijo kot za države kandidatke za članstvo v EU;

13.  ponovno poudarja, da je treba v postopke odločanja in reform vključiti civilno družbo; pozdravlja, da je bilo v okviru pregleda evropske sosedske politike priznano, da je treba regionalnim, nacionalnim in medregionalnim organizacijam civilne družbe zagotoviti dodatno pomoč; obenem izraža zaskrbljenost, ker organizacije civilne družbe iz EU doslej niso izkazale veliko interesa za sodelovanje v svetovalnih skupinah, ki naj bi nastale v skladu s pridružitvenimi sporazumi; poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne zaključne ugotovitve, da bi spodbudila izvajanje teh mehanizmov in zagotovila njihovo reprezentativnost v skladu s priporočili Evropskega ekonomsko-socialnega odbora;

14.  z navdušenjem pozdravlja najnovejša poročila Komisije z dne 18. decembra 2015 o napredku Gruzije in Ukrajine pri izvajanju akcijskih načrtov o liberalizaciji vizumskega režima ter z zanimanjem pričakuje ustrezne zakonodajne predloge in odobritev; pozdravlja dobro izvajanje brezvizumskega režima v Moldaviji, vzpostavljenega aprila 2014, ki je dober zgled za vso regijo;

15.  ugotavlja, da so vse tri države dosegle napredek na področjih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vendar so za utrditev demokracije in pravne države potrebne nadaljnje strukturne reforme; izraža zadovoljstvo nad sprejetjem nove zakonodaje, nazadnje v Ukrajini, in ukrepov za okrepitev varstva pred diskriminacijo; vendar ugotavlja, da pripadnike skupnosti LGBTI še vedno preganjajo in jim grozijo ekstremistične skupine, pripadniki romske skupnosti so še naprej marginalizirani, ženske pa so žrtve diskriminacije in neenakosti v družbenem, gospodarskem in političnem življenju;

16.  pozdravlja doseženi napredek Gruzije na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin; poziva vse politične sile v Gruziji, naj izboljšajo politično vzdušje, tako da se vzdržijo soočanja in polarizacije ter omogočijo medstrankarski dialog in tako prispevajo k okrepitvi demokracije in pravne države ter se osredotočijo na prednostne naloge, kot so gospodarski razvoj, socialna vprašanja in nadaljnje izvajanje pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini; poudarja, da je v procesu utrjevanja gruzijske demokracije izrednega pomena, da se omogoči delovanje opozicije, zagotovi, da se bo pripor v predkazenskem postopku uporabljal le izjemoma in v skladu z zakonom, da se med drugim zagotavlja načelo domnevne nedolžnosti ter da se okrepi pluralnost medijev, neodvisnost in svoboda izražanja in misli;

17.  pozdravlja sodelovanje oziroma pridružitev Gruzije, Moldavije in Ukrajine programom EU, kot so Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME), Obzorje 2020, Erasmus+, Marie Sklodowska Curie in Ustvarjalna Evropa; meni, da je to sodelovanje obojestransko koristno, predvsem pa državam partnericam omogoča, da se seznanijo z delovnimi metodami in politiko EU;

18.  poudarja, da pridružitveni sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini vsebuje določbe o sodelovanju na področju energetike, ki so pomembne za zanesljivost oskrbe in razvoj konkurenčnih, preglednih in nediskriminatornih energetskih trgov v skladu s pravili in standardi EU, pa tudi za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost; podpira namero EU, da v okviru energetske skupnosti krepi celovito povezovanje energetskega trga z Moldavijo, Ukrajino in Gruzijo ter zmanjša energetsko odvisnost, ne da bi pretirano obremenila zasebna gospodinjstva; poziva EU in vlade, ki jih to zadeva, naj si prizadevajo za oblikovanje ukrepov, s katerimi bi ublažili učinke socialnih stisk;

19.  poudarja, da je treba nenehno zagotavljati skladnost notranje zakonodaje z zavezami iz poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini, tudi z vidika geografskih označb in pravic intelektualne lastnine; meni, da imajo pri njihovem izvrševanju ključno vlogo carinske službe;

20.  poudarja, da imajo nacionalni parlamenti pomembno vlogo pri spodbujanju reform in postopnega približevanja pravnemu redu EU; poziva k izmenjavi zgledov najboljše prakse in sklenitvi memoranduma o soglasju, ki bo temeljil na modelu tovrstnega dokumenta, ki je bil podpisan z ukrajinskim parlamentom; pozdravlja ustanovitev in prve seje pridružitvenih parlamentarnih odborov v skladu s pridružitvenimi sporazumi ter poudarja, da so stiki med parlamentarnimi poslanci pomembni za dvo- in večstranske odnose;

21.  pozdravlja novo osredotočanje na prenovljeno evropsko sosedsko politiko in namero EU, da pospeši sodelovanje s partnericami na področju preprečevanja konfliktov, boja proti terorizmu in radikalizaciji ter reforme varnostnega sektorja; meni, da mora biti to sodelovanje precejšnje in osredotočeno na skupno ogrožanje varnosti in oblikovanje skupnih prizadevanj za trajno rešitev konfliktov, vključno z okrepljenim sodelovanjem v misijah in usposabljanju v sklopu skupne varnostne in obrambne politike ter pri ukrepih za zagotovitev neširjenja orožja za množično uničevanje in boju proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem; ponovno izraža podporo misiji EU za pomoč na meji med Ukrajino in Moldavijo (EUBAM), svetovalni misiji Evropske unije za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini (EUAM Ukraine) in nadzorni misiji EU v Gruziji (EUMM) ter prizadevanjem za miroljubno rešitev konfliktov, ki zadevajo te tri države;

22.  poudarja, da je pomembno ozaveščanje javnosti in izboljšanje vidnosti zaslug pridružitvenih sporazumov, tudi v okviru rednih stikov z organizacijami civilne družbe, ter omogočanje in spodbujanje objektivnih, neodvisnih in nepristranskih informacij v zvezi s tem; poziva k skupnim prizadevanjem za boj proti napačnim informacijam in propagandnim kampanjam tako v državah partnericah kot državah članicah;

23.  pozdravlja skorajšnji zaključek ratifikacijskega procesa v skladu z nacionalnimi postopki držav članic; je seznanjen s posvetovalnim referendumom na Nizozemskem o pridružitvenem sporazumu/poglobljenem in celovitem sporazumu o prosti trgovini z Ukrajino ter z zanimanjem pričakuje njegov izid; poziva k previdnosti v zvezi z napačnim razumevanjem področja uporabe sporazuma in želi zlasti opomniti, da je namen pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini okrepitev političnega in gospodarskega sodelovanja z Ukrajino brez možnosti za članstvo v EU; spodbuja nizozemske državljane, naj izrazijo podporo temu pomembnemu partnerstvu, saj je v interesu vse Evrope;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje ter predsednikom, parlamentom in vladam Gruzije, Moldavije in Ukrajine.

Pravno obvestilo