Förfarande : 2015/3032(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0079/2016

Ingivna texter :

B8-0079/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 279kWORD 79k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.981v01-00
 
B8-0079/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))


Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Tanja Fajon, Doru‑Claudian Frunzulică, Neena Gill, Iliana Iotova, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Clare Moody, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Tonino Picula, Kati Piri, Joachim Schuster, Tibor Szanyi, Boris Zala för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om genomförandet av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina (2015/3032(RSP))  
B8-0079/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, Republiken Moldavien (nedan kallad Moldavien) och Ukraina, å andra sidan,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien, Moldavien och Ukraina och om den europeiska grannskapspolitiken (EGP) och det östliga partnerskapet,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från toppmötet för det östliga partnerskapet i Riga den 21–22 maj 2015,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten av den 18 november 2015 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken,

–  med beaktande av resultaten från mötet i associeringsrådet EU–Moldavien den 16 mars 2015, mötet i associeringsrådet EU–Georgien den 16 november 2015 och mötet i associeringsrådet EU–Ukraina den 7 december 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Georgien, Moldavien och Ukraina är länder i det östliga partnerskapet som har valt att slå in på en väg med nära politisk associering och ekonomisk integration med EU genom den mest avancerade generationen av associeringsavtal, som föreskriver inrättandet av djupgående och omfattande frihandelsområden.

B.  Associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien och Moldavien har tillämpats provisoriskt sedan den 1 september 2014.

C.  Den 1 januari 2016 började EU och Ukraina att provisoriskt tillämpa det djupgående och omfattande frihandelsområdet, som är en integrerad del av det associeringsavtal som undertecknades i juni 2014. Den politiska delen av detta associeringsavtal trädde i kraft den 1 november 2014.

D.  I enlighet med dessa associeringsavtal har de tre partnerna förbundit sig att främja och genomföra reformer baserade på gemensamma värderingar i fråga om demokrati, goda styrelseformer, rättsstatliga principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, däribland rättigheter för personer som tillhör nationella minoriteter.

E.  De starkare politiska och ekonomiska band som skapas inom denna ram kommer att medföra större stabilitet och välstånd för hela den europeiska kontinenten.

1.  Europaparlamentet välkomnar den på det hela taget framgångsrika inledningen av associeringsavtalens genomförande och det successiva införandet av frihandelsområden. Parlamentet insisterar på att genomförandet av associeringsavtal och djupgående och omfattande frihandelsområden och av relaterade associeringsagendor måste vara en topprioritering för EU och de tre partnerna. Parlamentet ger kommissionen i uppdrag att nära övervaka genomförandeprocessen och att hålla parlamentet vederbörligen informerat.

2.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att utveckla partnerskapets sociala dimension i linje med bestämmelserna i associeringsagendorna och relevanta ILO‑konventioner. Parlamentet uppmanar med kraft alla parter att fullgöra sina åtaganden om grundläggande arbetsnormer. Parlamentet efterlyser utbyte av bästa praxis och ytterligare insatser för att främja anständigt arbete och omvandling av den informella sektorn till formellt arbete, utveckling av normer för anställningstrygghet samt social dialog och fullt åtnjutande av fackliga rättigheter. Parlamentet anser att detta måste gå hand i hand med socialt avvägda skattesystem och bekämpande av skatteundandragande.

3.  Europaparlamentet anser att målet med de djupgående och omfattande frihandelsområdena, särskilt för de partnerländer som upplever en ekonomisk kris, framför allt måste vara att få till stånd konkreta och hållbara förbättringar av vanliga människors levnadsvillkor. Parlamentet poängterar att genomförandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet, i kombination med den svåra ekonomiska situationen, kommer att ställa Ukrainas ekonomi och arbetsmarknad på svåra prov, med sociala konsekvenser som inte får förbises. Parlamentet understryker att inrättandet av bilaterala djupgående och omfattande frihandelsområden med Ukraina, Georgien och Moldavien är ett centralt verktyg för en modern, transparent och förutsägbar handel, tillnärmning av lagstiftning och en successiv ekonomisk integration av dessa partner på EU:s inre marknad samt för utländska direktinvesteringar som kan skapa arbetstillfällen och långsiktig tillväxt med det yttersta målet att bilda ett större ekonomiskt område på grundval av WTO:s bestämmelser och respekt för länders suveräna val.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för alla tre partners suveränitet och territoriella integritet inom deras internationellt erkända gränser.

5.  Europaparlamentet välkomnar det provisoriska ikraftträdandet av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Ukraina den 1 januari 2016 och beklagar Rysslands införande av nya ekonomiska sanktioner mot Ukraina trots Ukrainas och EU:s allvarligt menade och fortlöpande ansträngningar att ta dess synpunkter i beaktande. Parlamentet påpekar att denna åtgärd strider mot ministeröverenskommelsen från september 2014 om genomförandet av Minskvillkoren. Parlamentet tror starkt på att praktiska lösningar alltjämt är möjliga inom det manöverutrymme som medges i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet och i linje med WTO:s bestämmelser. Parlamentet vill därför se att trepartsdialogen fortsätter på högsta möjliga nivå. Parlamentet lovordar Ukraina för dess beslutsamhet att börja genomföra bestämmelserna i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. Parlamentet vill att ansträngningar görs för att få till stånd ett hållbart modus vivendi tillsammans med Eurasiska ekonomiska unionen.

6.  Europaparlamentet stöder det mångfasetterade finansiella och tekniska bistånd som anslagits från EU och andra finansiella institutioner till Ukraina och Georgien. Parlamentet beklagar att den politiska situationen i Moldavien tvingade EU att ställa in sitt finansiella sitt bistånd till landet. Parlamentet betonar att EU:s finansiella stöd till alla dess partner villkoras av konkreta reformåtgärder och att även politisk stabilitet är ett viktigt inslag här. Parlamentet uppmanar med eftertryck de politiska krafterna i Moldavien att påskynda de pågående förhandlingarna och att bilda en ny regeringskoalition som utan vidare dröjsmål kan driva på reformprocessen till förmån för alla moldavier. Parlamentet framhåller vidare behovet av att i vederbörlig ordning utreda bankskandalen, ställa de ansvariga inför rätta och se till att de stulna medlen återställs. Parlamentet anser att den pågående bankkrisen illustrerar det stora behovet av systemförbättringar inom ramen för regelverket för att förstärka kontrollen av och insynen i banksektorns verksamhet.

7.  Europaparlamentet erinrar om att de tillgängliggjorda medlen inte i sig räcker för att stabilisera ekonomin och att ingen varaktig framgång kan nås utan att partnerna fortsatt åtar sig att lägga fram och genomföra strukturreformer, stärka den inhemska efterfrågan och uppnå social sammanhållning.

8.  Europaparlamentet lovordar de georgiska och moldaviska myndigheternas insatser i samband med de hittills uppnådda resultaten när det gäller att harmonisera lagstiftning och normer i enlighet med föreskrifterna i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. Parlamentet gläds åt att exporten till EU från Georgien och Moldavien, trots negativa ekonomiska tendenser i regionen, växte under de första tolv månaderna av det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, så att EU:s import från Georgien steg med 15 % och dess totala andel av Moldaviens export ökade med 62 %. Parlamentet anser att det behövs snabbare framsteg med sanitära normer och växtskyddsnormer. Parlamentet gläds åt att över 95 % av Georgiens befintliga normer i fråga om tekniska handelshinder nu är internationella och europeiska, vilket är av avgörande betydelse för att ekonomiska aktörer ska kunna delta i europeiska värdekedjor. Parlamentet uppmanar Moldavien att anpassa den nationella handlingsplanen på områden där förseningar noterats.

9.  Europaparlamentet beklagar djupt att korruptionen alltjämt är utbredd trots framsteg med att anta ny lagstiftning och inrätta korruptionsbekämpande institutioner. Parlamentet uppmuntrar starkt partnerländerna att dra full nytta av de möjligheter avtalet erbjuder och att öka ansträngningarna för att bekämpa korruption som hämmar deras samhällsekonomiska utveckling. Parlamentet manar i detta sammanhang till genomförande av lagstiftningen mot korruption och av tillhörande handlingsplaner eller strategier. Parlamentet framhåller att det krävs ytterligare insatser för att genomföra relevanta rekommendationer från gruppen av stater mot korruption (Greco) och OECD.

10.  Europaparlamentet gratulerar Georgien till dess innovativa system för e-upphandling, som avsevärt har förbättrat insynen, effektiviteten och ansvarsskyldigheten, nyckelfaktorer i kampen mot korruption. Parlamentet rekommenderar att tilldelningskriterierna vidgas så att de inte bara fokuserar på kostnader. Parlamentet uppmanar kommissionen att bistå med råd härvidlag på grundval av bästa förhållande mellan pris och kvalitet och med beaktande av sociala kriterier och hållbarhetskriterier. Parlamentet uppmanar de georgiska myndigheterna att påskynda förberedelserna inför ett arbetsprogram för handel och hållbar utveckling i fullt samråd med arbetsmarknadens parter och andra intressenter.

11.  Europaparlamentet lyfter fram betydelsen av en reform av rättsväsendet som säkerställer en välfungerande, effektiv och oberoende sektor i linje med Venedigkommissionens rekommendation.

12.  Europaparlamentet framhåller behovet av att fortsätta arbetet med att modernisera den offentliga förvaltningen på central och lokal nivå, en nödvändig förutsättning för ett öppet och effektivt fungerande demokratiskt styre i alla medborgares tjänst. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja de europeiska principer för offentlig förvaltning som fastställts av OECD/Sigma och att använda samma metod som den som tagits fram för kandidater till EU-medlemskap.

13.  Europaparlamentet upprepar betydelsen av att få med det civila samhället i besluts- och reformprocesser. Parlamentet gläds åt att översynen av den europeiska grannskapspolitiken tar fasta på behovet av ytterligare stöd till subnationella, nationella och interregionala civilsamhällesorganisationer. Parlamentet konstaterar emellertid med oro att intresset från EU:s sida så här långt har varit svalt när det gäller civilsamhällesorganisationers deltagande i rådgivande grupper i enlighet med associeringsavtalen. Parlamentet uppmanar kommissionen att dra lämpliga slutsatser för att vitalisera dessa mekanismer och säkerställa deras representativitet i linje med rekommendationerna från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

14.  Europaparlamentet välkomnar varmt de senaste och sista lägesrapporterna, offentliggjorda den 18 december 2015, om Georgiens och Ukrainas genomförande av respektive handlingsplan för viseringsliberalisering och ser fram emot framläggandet av tillhörande lagstiftningsförslag och godkännande. Parlamentet lovordar Moldavien för dess goda genomförande av det viseringsfria system som gäller sedan april 2014 och som är ett bra exempel att följa för hela regionen.

15.  Europaparlamentet konstaterar att alla tre länder visserligen har gjort framsteg i fråga om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter men att ytterligare strukturreformer behövs för att befästa demokratin och rättsstaten. Parlamentet uttrycker tillfredsställelse över införandet av ny lagstiftning, senast i Ukraina, och politik som har stärkt skyddet mot diskriminering. Parlamentet konstaterar emellertid att hbti‑personer fortfarande utsätts för förföljelse och hot av extremistgrupper, att romerna fortsatt är marginaliserade och att kvinnor utsätts för diskriminering och ojämlikhet i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

16.  Europaparlamentet välkomnar Georgiens framsteg i fråga om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet uppmanar alla politiska krafter i Georgien att förbättra det politiska klimatet genom att undvika konfrontation och polarisering och genom att säkerställa en partiöverskridande dialog med målet att stärka demokratin och rättsstaten, med fokus på prioriteringar som ekonomisk utveckling, sociala angelägenheter och vidare genomförande av associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. Parlamentet framhåller att det i arbetet med att ytterligare befästa den georgiska demokratin är särskilt viktigt att möjliggöra opposition, att se till att häktning endast används som en undantagsåtgärd i enlighet med lagen, för att säkerställa bland annat principen om oskuldspresumtion, och att stärka mediernas mångfald och oberoende samt yttrande- och åsiktsfriheten.

17.  Europaparlamentet är tillfreds med de tre ländernas deltagande i, eller associering med, EU-program, såsom programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme), Horisont 2020, Erasmus+, Marie Skłodowska Curie och Kreativa Europa. Parlamentet konstaterar att detta samarbete, samtidigt som det är till ömsesidig nytta, ger partnerländerna möjlighet att bekanta sig med EU:s arbetsmetoder och politik.

18.  Europaparlamentet framhåller vikten av de bestämmelser om energisamarbete som ingår i associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen och som handlar om försörjningstrygghet och utvecklingen av konkurrensutsatta, öppna och icke-diskriminerande energimarknader i enlighet med EU:s bestämmelser och normer, samt om förnybar energi och energieffektivitet. Parlamentet stöder EU:s avsikt att via energigemenskapen förbättra den fullständiga energimarknadsintegrationen med Moldavien, Ukraina och Georgien och att minska energiberoendet utan att överbelasta de privata hushållen. Parlamentet uppmanar EU och de berörda regeringarna att utarbeta åtgärder som stötdämpare mot sociala svårigheter.

19.  Europaparlamentet framhåller behovet av att fortlöpande se till att den inhemska lagstiftningen är förenlig med åtagandena i de djupgående och omfattande frihandelsavtalen, även med avseende på geografiska beteckningar och immateriella rättigheter. Här har tullförvaltningen en nyckelroll för att säkerställa efterlevnaden.

20.  Europaparlamentet erinrar om de nationella parlamentens viktiga roll för att främja reformer och en successiv tillnärmning till unionens regelverk. Parlamentet manar till utbyte av bästa praxis och till ett samförståndsavtal enligt samma modell som det som undertecknades tillsammans med Ukrainas Verchovna rada. Parlamentet välkomnar tillsättningen av, och de första mötena i, de parlamentariska associeringskommittéerna i enlighet med associeringsavtalen och framhåller nyttan av kontakter mellan parlamentariker i såväl bilaterala som multilaterala sammanhang.

21.  Europaparlamentet välkomnar den nya inriktningen på den förnyade europeiska grannskapspolitiken samt EU:s avsikt att utöka samarbetet med våra partner inom konfliktförebyggande, insatser mot terrorism och radikalisering samt reform av säkerhetssektorn. Parlamentet anser att detta samarbete måste vara substantiellt och syfta till att ta tag i gemensamma säkerhetshot och utforma gemensamma insatser för hållbar konfliktlösning, bland annat genom förstärkt deltagande i GSFP-uppdrag och GSFP-utbildningsinsatser och åtgärder för icke-spridning av massförstörelsevapen och bekämpande av olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen. Parlamentet upprepar sitt stöd för EU:s gränsövervakningsuppdrag för Moldavien och Ukraina (EU BAM), EU:s rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) och EU:s övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM), och för alla insatser som görs för att få till stånd en fredlig lösning på de konflikter som berör dessa tre länder.

22.  Europaparlamentet framhåller vikten av att göra allmänheten mer medveten om associeringsavtalens förtjänster och att göra dessa avtal mer synliga, bland annat genom regelbundna kontakter med civilsamhällesorganisationer, och av att underlätta och främja objektiv, oberoende och opartisk information i detta avseende. Parlamentet efterlyser gemensamma insatser för att motverka desinformations- och propagandakampanjer både i partnerländerna och i medlemsstaterna.

23.  Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över den nästan fullbordade ratificeringsprocessen i enlighet med medlemsstaternas nationella förfaranden. Parlamentet noterar den rådgivande folkomröstningen i Nederländerna om associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet med Ukraina och ser med intresse fram emot resultatet av denna. Parlamentet manar till vaksamhet mot eventuell feltolkning av avtalets räckvidd och erinrar särskilt om att associeringsavtalet/det djupgående och omfattande frihandelsavtalet handlar om att stärka det politiska och ekonomiska samarbetet med Ukraina utan att i sig erbjuda utsikter till medlemskap. Parlamentet uppmuntrar det nederländska folket att godkänna detta viktiga partnerskap till förmån för hela Europa.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten samt presidenterna, parlamenten och regeringarna i Georgien, Moldavien och Ukraina.

Rättsligt meddelande