Postup : 2016/2547(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0133/2016

Predkladané texty :

B8-0133/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0038

NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 99k
26.1.2016
PE576.492v01-00
 
B8-0133/2016

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,


o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (D042684 – 2015/2547(RSP))


Giovanni La Via v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (D042684 – 2015/2547(RSP))  
B8‑0133/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 uskutočnil 18. novembra 2015 hlasovanie, no nevydal žiadne stanovisko;

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zo 16. júla 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) č. 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 svojho rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločnosť Bayer CropScience AG podala 24. júna 2011 v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému orgánu Belgicka žiadosť, aby boli na trh uvedené potraviny, zložky potravín a krmivá, ktoré obsahujú sóju FG72, sú z nej zložené alebo vyrobené;

B.  keďže geneticky modifikovaná sója MST-FGØ72-2 opísaná v žiadosti exprimuje proteín 2mEPSPS umožňujúci toleranciu voči herbicídom obsahujúcim glyfozát a proteín HPPD W336 umožňujúci toleranciu voči herbicídom obsahujúcim izoxaflutol; keďže Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – zaradila 20. marca 2015 glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí;

C.  keďže stály výbor hlasoval o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie 18. novembra 2015, no nevydal k nemu žiadne stanovisko;

D.  keďže 22. apríla 2015 Komisia vyjadrila v dôvodovej správe k svojmu legislatívnemu návrhu na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003 poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijímala rozhodnutia o povolení v súlade s platnými právnymi predpismi bez podpory stanovísk výborov členských štátov a že navrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie – čo bola v podstate výnimka pre tento postup ako celok – sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív;

E.  keďže legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, bol 28. októbra 2015 Parlamentom zamietnutý, pretože napriek tomu, že pestovanie GMO nutne prebieha na území členského štátu, obchodovanie s nimi má cezhraničný charakter, čo znamená, že vnútroštátny zákaz predaja a použitia, ako ho navrhuje Komisia, by nebolo možné presadiť bez znovuzavedenia hraničných kontrol dovážaného tovaru; keďže Parlament zamietol legislatívny návrh, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby svoj návrh stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

3.  vyzýva Komisiu, aby na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie predložila nový legislatívny návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý zohľadní často vyjadrované pripomienky členských štátov, ktoré sa netýkajú len otázok bezpečnosti GMO pre zdravie či životné prostredie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne oznámenie