Postup : 2016/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0148/2016

Predkladané texty :

B8-0148/2016

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 266kWORD 69k
27.1.2016
PE576.508v01-00
 
B8-0148/2016

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0103/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP))


Daniela Aiuto, Marco Zullo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP))  
B8-0148/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a Pekinskú akčnú platformu prijaté na štvrtej svetovej konferencii o ženách, ktorá sa konala 15. septembra 1995, a na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach Organizácie Spojených národov Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) a Peking +20 (2015),

-  so zreteľom na výskumnú správu Komisie s názvom Hodnotenie predností a nedostatkov stratégie pre rovnosť medzi ženami a mužmi v rokoch 2010 – 2015,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2010 s názvom Posilnený záväzok v prospech rovnosti medzi ženami a mužmi: Charta žien (COM(2010)0078),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (COM(2010)0491),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2015 o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015(1),

–  so zreteľom na analýzu verejných konzultácií z októbra 2015 s názvom Rovnosť medzi mužmi a ženami v EÚ,

–  so zreteľom na výsledky schôdze Poradného výboru Európskej komisie pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov z 26. novembra 2015,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2015 s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 (SWD(2015)0278),

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti zo 7. decembra 2015, najmä na ich bod 35,

–  so zreteľom na otázku Komisii o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou členských štátov a keďže rodová rovnosť ako strategický cieľ je nevyhnutná na dosiahnutie celkových cieľov rastu, zamestnanosti a sociálneho začlenenia;

B.  keďže právo na rovnaké zaobchádzanie je rozhodujúcim základným právom, ktoré je hlboko zakorenené v európskej spoločnosti a je nevyhnutné pre ďalší rozvoj tejto spoločnosti, a keďže by sa malo uplatňovať v právnych predpisoch, praxi, judikatúre a každodennom živote;

C.  keďže v minulosti členské štáty prijali dôležité kroky na posilnenie práv žien a rovnosti medzi ženami a mužmi, ale keďže v uplynulom desaťročí došlo k spomaleniu politických opatrení a reforiem na úrovni EÚ;

D.  keďže predchádzajúca stratégia Komisie pre rovnosť medzi ženami a mužmi na roky 2010 – 2015 nebola dostatočne vhodná ani komplexná na to, aby prispela k podpore rovnosti na európskej a medzinárodnej úrovni, a keďže deklarované ciele tejto stratégie neboli skutočne splnené; keďže nová stratégia na obdobie po roku 2015 bude musieť poskytnúť nový impulz a priniesť konkrétne opatrenia na posilnenie práv žien a na podporu rodovej rovnosti;

E.  keďže vo svojom uznesení z 9. júna 2015 jasne vyzval na vytvorenie novej, samostatnej stratégie pre rovnosť medzi ženami a mužmi a práva žien na obdobie po roku 2015; keďže výsledky verejných konzultácií ukázali, že 90 % respondentov podporuje novú stratégiu;

F.  keďže podľa nedávnych štatistík Eurostatu bola miera zamestnanosti v členských štátoch medzi mužmi (70,1 %) v roku 2014 stále vyššia než medzi ženami (59,6 %);

G.  keďže v roku 2014 pracovala takmer tretina žien (32,2 %) na kratší pracovný čas;

H.  keďže rozdiely medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o podnikanie, sú naďalej veľmi výrazné a keďže v roku 2012 iba 31 % samostatne zárobkovo činných občanov tvorili ženy, pričom len 10 % pracujúcich žien boli samostatne zárobkovo činné osoby;

I.  keďže naďalej existuje mnoho foriem diskriminácie žien a keďže nedávno sa vyskytli závažné prípady zneužívania a násilia;

1.  pripomína, že rovnaké zaobchádzanie a rovnaké príležitosti pre ženy a mužov sú hlavným cieľom pre všetky členské štáty;

2.  poznamenáva, že Komisia v minulosti schválila oznámenie o stratégii v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi, ktoré podporili všetky inštitúcie EÚ;

3.  považuje za poľutovaniahodné, že v pracovnom programe Komisie na rok 2016, ktorý bol uverejnený v novembri 2015, sa nenachádza žiadna konkrétna zmienka o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia 3. decembra 2015 uverejnila iba pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019, a tým nielenže predložila interný dokument s nižším stupňom závažnosti, ale takisto obmedzila trvanie svojich opatrení;

5.  vyjadruje hlboký nesúhlas s prístupom Komisie stanoveným v uvedenom pracovnom dokumente útvarov Komisie o strategickom záväzku pre rodovú rovnosť a s absenciou pokroku pri plnení jej vlastných záväzkov a ukazovateľov, ktoré nemožno merať ani dosiahnuť;

6.  berie na vedomie neúspech európskej stratégie v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a žiada členské štáty, aby zabezpečili, aby sa záväzky týkajúce sa rodovej rovnosti plnili jasným a transparentným spôsobom;

7.  vyzýva členské štáty, aby prijali ďalšie kroky na riešenie problematiky rodovej rovnosti, boj proti násiliu páchanému na ženách a zaistenie rovnakého prístupu a rovnakých príležitostí v oblasti zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, ako aj vo verejnom a v súkromnom sektore;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0218.

Právne oznámenie