Postup : 2016/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0164/2016

Predkladané texty :

B8-0164/2016

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 265kWORD 65k
27.1.2016
PE576.525v01-00
 
B8-0164/2016

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0103/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP))


Beatrix von Storch v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o novej stratégii pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe na obdobie po roku 2015 (2016/2526(RSP))  
B8-0164/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na existujúce acquis communautaire EÚ, judikatúru Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva a existujúce postupy, štruktúry, politické nástroje a rozpočty zamerané na zlepšenie uplatňovania zásad rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

–  so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2016 z 27. októbra 2015 s názvom Bežný prístup už nestačí (COM(2015)0610),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2015 s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 (SWD(2015)0278),

–  so zreteľom na externé hodnotenie účinného uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a efektívnosti Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť s názvom Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo výboroch a v delegáciách Európskeho parlamentu (Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2015 o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015(1),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže zásada rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí je uznaná v zmluvách Európskej únie;

B.  keďže Komisia v stratégii pre rovnosť príležitostí žien a mužov na roky 2010 – 2015 stanovila ako priority päť kľúčových oblastí činnosti:

1.  rovnaká ekonomická nezávislosť žien a mužov,

2.  rovnaká odmena za prácu rovnakej hodnoty,

3.  rovnosť pri prijímaní rozhodnutí,

4.  dôstojnosť, nedotknuteľnosť osôb a koniec násilia založeného na rodovej príslušnosti,

5.  podpora rodovej rovnosti mimo EÚ;

C.  keďže pracovný program Komisie na rok 2015 uvádza, že Junckerova Komisia bola zvolená do funkcie so záväzkom „uskutočniť zmenu: pracovať na iných veciach a robiť ich iným spôsobom“, znížiť byrokraciu a uľahčiť život občanov a podnikateľov;

D.  keďže Komisia potvrdila, že všetkých päť kľúčových oblastí činnosti týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí, ktoré sa stanovili v roku 2010, zostáva v platnosti aj v rámci jej nového funkčného obdobia v rokoch 2014 – 2019;

E.  keďže Komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2016 opätovne potvrdila, že „bude pokračovať v praktických opatreniach zameraných na podporu rodovej rovnosti“;

F.  keďže Komisia uverejnila 40-stranový pracovný dokument svojich útvarov s názvom Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 týkajúci sa piatich priorít, ktoré sú stále platné;

G.  keďže dovtedy, kým sa v plnej miere netransponujú, neimplementujú a nevyhodnotia existujúce právne predpisy a politické nástroje EÚ, by sa nemali prijímať žiadne dodatočné legislatívne návrhy;

H.  keďže Parlament prijal 9. júna 2015 uznesenie o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015,

1.  uznáva, že päť kľúčových oblastí činnosti uvedených v stratégii Komisie pre rovnosť príležitostí medzi ženami a mužmi na roky 2010 – 2015 bude naďalej prioritou pre funkčné obdobie Junckerovej Komisie (2014 – 2019);

2.  berie na vedomie, že Komisia uverejnila 40-stranový pracovný dokument svojich útvarov, v ktorom vysvetľuje svoj strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019;

3.  trvá na tom, že v súlade s normami platnými v rámci záväzku Komisie týkajúceho sa lepšej právnej regulácie sa treba predtým, než sa bude zvažovať nutnosť predložiť nové legislatívne návrhy a politické nástroje v oblasti rodovej rovnosti, zamerať na nedostatočnú implementáciu existujúcich právnych predpisov v členských štátoch;

4.  vyzýva členské štáty, aby prevzali plnú zodpovednosť za transpozíciu, implementovanie a hodnotenie existujúcich právnych predpisov a politických nástrojov zameraných na zlepšenie vykonávania zásad rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí pre mužov a ženy na vnútroštátnej úrovni;

5.  pripomína, že pri implementácii práva a politických nástrojov EÚ sa musia dodržiavať zásady subsidiarity a „pridanej hodnoty“, že jednotné pravidlá nie sú vždy nevyhnutné na praktické a konkurencieschopné fungovanie vnútorného trhu a že Komisia musí brať do úvahy administratívne zaťaženie vyplývajúce z jej legislatívnych návrhov a odlišné kultúrne prostredie a postupy v rôznych členských štátoch;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0218.

Právne oznámenie