NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 61k
21.1.2016
PE576.562v01-00
 
B8-0201/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o vytvoření Rady vnitrostátních parlamentů


Morten Messerschmidt

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vytvoření Rady vnitrostátních parlamentů  
B8-0201/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na protokol č. 1 o vnitrostátních parlamentech a na protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dodržování zákonů vyplývá z jejich legitimity;

B.  vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné obnovit nad Evropskou unií demokratickou kontrolu;

1.  vyzývá k rozvoji meziparlamentní spolupráce pomocí neformálního vytvoření Rady vnitrostátních parlamentů za podpory Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC):

–  parlamenty spolupracující formou sítě by zde jednaly o jakémkoli návrhu evropského aktu;

–  parlamenty by nesly svou svrchovanou legislativní odpovědnost, zvláště pokud jde o tyto záležitosti: pohyb osob, víza, azyl, přistěhovalectví, státní příslušnost, zahraniční věci, obrana, rozpočet, trestní právo, kultura, jazyk, rodina, školství, náboženství, etické nebo filosofické výzvy, základní politické svobody, volby, sociální systémy;

–  následná opatření v návaznosti na různá zasedání Rady by zajišťovaly odvětvové komise;

–  probíhalo by sdílení osvědčených postupů, jako je mandát k jednání, který by vnitrostátní parlamenty udělovaly svým ministrům před zasedáním Rady, nebo konzultace s parlamenty před každým použitím překlenovacího ustanovení nebo před zahájením zjednodušeného postupu pro přijímání změn;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Právní upozornění