Διαδικασία : 2016/2540(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0256/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0256/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 492kWORD 80k
17.2.2016
PE576.621v01-00
 
B8-0256/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη (2016/2540(RSP))


Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη (2016/2540(RSP))  
B8-0256/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή στις 4 Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την καθιέρωση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς σε όλα τα κράτη μέλη

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τη λειτουργία της κοινής γεωργικής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β της ΣΛΕΕ για τα μέτρα στον κτηνιατρικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ, σχετικά με μέτρα προστασίας των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς(1), καθώς και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής της 28 Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και νυφιτσών, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση προς ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που ορίζονται στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υγεία των ζώων(4),

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της 3050ής συνάντησης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και γατών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους(5),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων του σχεδιασμού αδειών, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών αλλόχθονων ειδών(7),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την προστασία των ζώων που υπεγράφη από τη Δανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία στις 14 Δεκέμβριο 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 περί ασφαλέστερης υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα στη μελέτη της Πολυτομεακής Διεπαγγελματικής και Διεπιστημονικής Ομάδας Προβληματισμού για τα Ζώα Συντροφιάς σχετικά με τις ζωονόσους (σχέδιο ΚΑΛΛΙΣΤΩ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που εμπλέκονται σε εμπορικές πρακτικές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι αρμόδιες αρχές και οι κτηνίατροι έχουν στοιχεία αυξανόμενης παράνομης εμπορίας ζώων συντροφιάς, που μαρτυρούν εκτεταμένη κατάχρηση του καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς, αποφυγή των ελέγχων και πλαστογράφηση εγγράφων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάχρηση του καθεστώτος μετακίνησης ζώων συντροφιάς θεωρείται σήμερα η τρίτη πιο επικερδής παράνομη εμπορία εντός της ΕΕ μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς συνδέεται ολοένα και περισσότερο με το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και αρμόδιες αρχές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις παρεχόμενες πληροφορίες για τα διαβατήρια των ζώων συντροφιάς, και συγκεκριμένα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί η δηλούμενη ηλικία κάθε ζώου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον απαλλαγμένο από ελέγχους στα σύνορα χώρο Σένγκεν δεν προβλέπεται μόνο η μετακίνηση χωρίς διαβατήρια των πολιτών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και διευκολύνεται και η άνευ ελέγχων μετακίνηση εντός της Ένωσης των ζώων που εκτρέφονται ως ζώα συντροφιάς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα συντροφιάς που διακινούνται παράνομα συχνά δεν έχουν εκτραφεί σωστά, δεν είναι κοινωνικοποιημένα και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ασθένειας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των νέων νόσων που έχουν παρουσιάζει οι άνθρωποι τις τελευταίες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης και τα ζώα που εκτρέφονται ως ζώα συντροφιάς είναι φορείς πάνω από 100 ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της λύσσας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι αγοράζουν ζώα συντροφιάς που δεν έχουν εκτραφεί σωστά συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με απρόσμενα υψηλούς κτηνιατρικούς λογαριασμούς ή τον αιφνίδιο θάνατο του νέου ζώου τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει κάποιες ρυθμίσεις για την καταχώριση κάποιας μορφής και/ή ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από αυτές τις βάσεις δεδομένων δεν είναι ακόμη συνδεδεμένες με μια βάση δεδομένων της ΕΕ, πράγμα που εμποδίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα όταν τα ζώα συντροφιάς μετακινούνται εντός των συνόρων της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων συνιστά μία από τις πιο εκτεταμένες διακρατικές δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος ανά τον κόσμο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφυγή εξωτικών ή άγριων ζώων τα οποία δεν έχουν φυσικούς εχθρούς μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους, γεγονός που έχει συνέπειες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία·

1.  υπογραμμίζει τη θετική συμβολή των ζώων συντροφιάς στη ζωή εκατομμυρίων μεμονωμένων ιδιοκτητών και οικογενειών σε όλη την ΕΕ, και επιβεβαιώνει ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι σε θέση να μετακινούνται με τα ζώα συντροφιάς τους με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο σε όλη την Ένωση·

2.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που επήλθαν στο σύστημα μετακίνησης των ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιέχονται στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς·

3.  παρατηρεί με ανησυχία τα στοιχεία από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αρμόδιες αρχές και τους κτηνιάτρους, που αποδεικνύουν την αυξανόμενη παράνομη χρήση του συστήματος μετακίνησης ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς·

4.  σημειώνει ότι το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού των ζώων συντροφιάς που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου συχνά σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να υποστούν θεραπεία με αντιβιοτικά· τονίζει ότι αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής στα ζώα συντροφιάς· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι αυτό αποτελεί πρόσθετο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη και τη μετάδοση της μικροβιακής αντοχής στον άνθρωπο·

5.  αναγνωρίζει ότι η μη κοινωνικοποίηση είναι καθοριστικός παράγοντας για τα προβλήματα συμπεριφοράς των ζώων συντροφιάς και ότι οι καταναλωτές που αγοράζουν μη κοινωνικοποιημένων ζώα εκθέτουν τον εαυτό τους και άλλα ζώα στον κίνδυνο να υποστούν επίθεση ή δάγκωμα·

6.  αναγνωρίζει ότι, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν υποχρεωτικά συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το είδος των πληροφοριών που διατηρούνται, τα ζώα που καλύπτονται από τις απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταγραφής, και το επίπεδο διοίκησης στο οποίο βρίσκονται τα στοιχεία·

7.  πιστεύει ότι η εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για τους σκύλους (Canis lupus familiaris) και τις γάτες (Felis silvestris catus) θα μείωνε την έκταση της πλαστογράφησης των εγγράφων και του παράνομου εμπορίου και θα συνέβαλλε κατά συνέπεια στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων καθώς και στη δυνατότητα αποτελεσματικής ιχνηλασιμότητας εντός της Ένωσης·

8.  προς μεγάλη του ανησυχία διαπιστώνει ότι αυξάνεται το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων που εκτρέφονται ως ζώα συντροφιάς·

9.  πιστεύει ότι η εναρμόνιση των απαιτήσεων ταυτοποίησης και καταγραφής για τα άγρια ζώα που εκτρέφονται ως ζώα συντροφιάς θα μείωνε την έκταση του παράνομου εμπορίου και θα συνέβαλλε κατά συνέπεια στην μεγαλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της βιοποικιλότητας, θα παρείχε δε και αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα εντός της Ένωσης·

10.  καλεί την Επιτροπή, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, να εγκρίνει αμέσως μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που να θεσπίζει κανόνες, σύμφωνα με τα άρθρα 108, 109 και 118 του κανονισμού με λεπτομερείς και εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής των σκύλων (Canis lupus familiaris) και των γατών (Felis silvestris catus)·

11.  καλεί την Επιτροπή, με την έναρξη ισχύος του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που να θεσπίζουν κανόνες σύμφωνα με τα άρθρα 108, 109 και 118 του κανονισμού με λεπτομερείς και εναρμονισμένες απαιτήσεις για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπως ακριβώς ορίζεται στο παράρτημα 1 του ίδιου εν λόγω κανονισμού: τα ερπετά, τα πουλιά (δείγματα ειδών πτηνών εκτός από όρνιθες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, ορτύκια, περιστέρια, φασιανούς, πέρδικες και στρουθιονίδες), τα τρωκτικά και τα κουνέλια, πλην όσων προορίζονται για παραγωγή τροφίμων·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις των παραγράφων 10 και 11 διασφαλίζουν ότι τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των νόσων που προβλέπονται στον κανονισμό για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων, θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι θα διευκολύνουν την ιχνηλασιμότητα των εν λόγω ζώων συντροφιάς, των μετακινήσεών τους εντός και μεταξύ των κρατών μελών και της εισόδου τους στην Ένωση·

13.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς τα οποία περιέχονται στα πορίσματα της μελέτης για την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που εμπλέκονται σε εμπορικές πρακτικές, και να δημοσιοποιήσει τα εν λόγω πορίσματα χωρίς καθυστέρηση·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

(1)

ΕΕ L 178, 28.6.2013, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 178, 28.6.2013, σ. 109.

(3)

ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0381.

(5)

ΕΕ L 61, 3.3.1997, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 242, 7.9.2012, σ. 13.

(7)

EE L 317 της 4.11.2014, σ. 35.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0197.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου