NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 59k
8.2.2016
PE576.630v01-00
 
B8-0364/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o metodě hodnocení situace v oblasti městského odpadu


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o metodě hodnocení situace v oblasti městského odpadu  
B8-0364/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic(2),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se ročně vyprodukuje přibližně 2 000 milionů tun odpadu, z nichž 40 milionů je klasifikováno jako odpad nebezpečný;

B.  vzhledem k tomu, že dopady produkce odpadu lze vnímat ze dvou úhlů pohledu, jednak z hlediska možného ohrožení lidského zdraví a životního prostředí a jednak jako odraz neefektivity, s jakou společnost nakládá s dostupnými zdroji;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie stanovuje pro nakládání s odpady pravidla založená na konkrétních zásadách týkajících se např. prevence vzniku odpadu, jeho recyklace, opětovného využití a odstranění;

D.  vzhledem k tomu, že se v Evropě shromažďují statistické údaje o produkci, složení, převozu a zpracování odpadu různým způsobem, což znemožňuje vytvořit si o stavu v této oblasti celkový obraz;

1.  žádá Komisi, aby stanovila jednotnou metodu hodnocení.

(1)

Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

Právní upozornění - Ochrana soukromí