ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 60k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно нормативното уреждане на киберпространството


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно нормативното уреждане на киберпространството  
B8-0272/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2013/40/ЕС,

  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че киберпространството оказа огромно въздействие върху всички равнища на обществото, дотолкова че защитата на основните права и развитието на икономиките зависят от правилното функциониране на информационните и комуникационните технологии;

Б.  като има предвид, че е необходимо в интернет да се защитават същите права, които се защитават и извън него, така че киберпространството да продължи да бъде свободно и открито пространство и да се гарантира защитата на основните права и на демокрацията;

В.  като има предвид, че ако телекомуникационният поток бъде прекратен неочаквано или бъде подложен на масирана атака, функционирането на почти всички услуги незабавно ще бъде преустановено;

Г.  като има предвид, че прилагането на европейското законодателство не е еднообразно и че следователно е необходимо субектите, извършващи дейност в тази област, на първо място и преди всичко държавите членки, да си сътрудничат ефективно;

1.  призовава Комисията да създаде програма, която да задължава държавите членки да приемат възможно най-скоро еднакво законодателство, за да се премахнат разликите в третирането, които могат да отслабят европейската система.

Правна информация