ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 379kWORD 60k
16.2.2016
PE576.642v01-00
 
B8-0274/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας  
B8-0274/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 462/2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας παίζουν θεμελιώδη ρόλο ως προς την πρόσβαση στη μακρόπνοη χρηματοδότηση εντός των κεφαλαιαγορών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση και αξιολόγηση των τίτλων των επιχειρήσεων ή ενός κράτους με βάση τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που διατρέχουν, πράγμα που επηρεάζει σοβαρά τις επιλογές των επενδυτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια διατυπώνονται όλο και συχνότερα γνώμες υπέρ της δημιουργίας ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, δεδομένης της απογοητεύσεως από ορισμένες αξιολογήσεις αγγλοσαξονικών οργανισμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ υπάρχει η αναγκαία τεχνογνωσία για να δημιουργηθεί ένας οργανισμός αξιολόγησης, καθώς έχει ήδη διάφορους οργανισμούς που διεξάγουν εδώ και χρόνια τέτοιες αξιολογήσεις·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες συγκρότησης ενός ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας·

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου