ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 60k
3.2.2016
PE576.645v00-00
 
B8-0277/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη διαφάνεια των ομάδων άσκησης πίεσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια των ομάδων άσκησης πίεσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων  
B8-0277/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (ΕΓΠ), ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker, δεν έχει συναντηθεί ούτε μία φορά με κάποια περιβαλλοντική οργάνωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποιούν περισσότερες συναντήσεις με τους ευρωπαίους Επιτρόπους, σύμφωνα με την «Transparency International», δεδομένου ότι 75% των συναντήσεων της Επιτροπής ήταν με εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης των επιχειρήσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να είναι γνωστοί οι οργανισμοί ή τα πρόσωπα που επιχειρούν να επηρεάσουν τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως σχετικά με την ενέργεια ή το κλίμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, το μητρώο διαφάνειας της Ένωσης βρίθει από λανθασμένες και μη ρεαλιστικές πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες άσκησης πίεσης των πολυεθνικών επιχειρήσεων·

1.  ζητεί από την Επιτροπή την κατάρτιση ενός υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας με σαφείς και ακριβείς πληροφορίες που θα επιτρέπει στους πολίτες των κρατών μελών να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που επηρεάζουν τις πολιτικές της Ένωσης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου