ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 60k
15.2.2016
PE576.649v01-00
 
B8-0281/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την θεραπεία του διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την θεραπεία του διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
B8-0281/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαβήτης είναι μία από τις πιο κοινές μη μεταδοτικές ασθένειες και ότι η εν λόγω ασθένεια πλήττει πάνω από 32 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαβήτης αποτελεί μία σοβαρή και δαπανηρή ασθένεια, η οποία συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 16,6% στον ορίζοντα του 2030·

1.  προτρέπει την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα την συνεισφορά της έρευνας και της ιατρικής πλαισίωσης στον αγώνα κατά του διαβήτη·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτείνουν τις προσπάθειές τους για την προαγωγή της υγείας, την μείωση των παραγόντων κινδύνου, την πρόληψη του κινδύνου διαβήτη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία του διαβήτη·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των υπό αγωγή ασθενών σε διεπιστημονικές ομάδες υγειονομικής περίθαλψης και σε αντιδιαβητικές φαρμακευτικές αγωγές·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την κατάλληλη και επαρκή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τις μη μεταδοτικές ασθένειες, του Σεπτεμβρίου 2011·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου