PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 233kWORD 59k
15.2.2016
PE576.649v01-00
 
B8-0281/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o liječenju dijabetesa u Europskoj uniji


Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o liječenju dijabetesa u Europskoj uniji  
B8-0281/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je dijabetes jedna od najčešćih nezaraznih bolesti i da od nje boluje više od 32 milijuna građana Europske unije;

B.  budući da je dijabetes skupa bolest koja onesposobljuje bolesnike i koja je popraćena ozbiljnim komplikacijama;

C.  budući da se predviđa porast broja osoba koje boluju od dijabetesa u Europi od 16,6 % do 2030.;

1.  potiče Komisiju da više vrednuje doprinos istraživanja i medicinskih usluga u borbi protiv dijabetesa;

2.  poziva države članice da poduzmu više napora u cilju promicanja zdravlja, smanjenja rizičnih čimbenika, prevencije rizika od dijabetesa, rane dijagnoze i liječenja dijabetesa;

3.  poziva države članice da pacijentima zajamče stalnu dostupnost interdisciplinarnih zdravstvenih timova i lijekova protiv dijabetesa;

4.  poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za prikladne i dostatne mjere koje će se nadovezati na zaključke sa samita UN-a o nezaraznim bolestima iz rujna 2011.;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

Pravna napomena