ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 445kWORD 58k
15.2.2016
PE576.651v01-00
 
B8-0283/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αναστολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς την Ουκρανία


Edouard Ferrand

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς την Ουκρανία  
B8-0283/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν επιθυμεί να χρηματοδοτήσει το εθνικό Γραφείο κατά της διαφθοράς·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή ο αγώνας κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία δεν αποτελεί αξιόπιστο εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

1.  ζητεί την αναστολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ουκρανία·

2.  ζητεί τη λήξη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου