PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 60k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o diskriminaciji žena u Saudijskoj Arabiji


Edouard Ferrand

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o diskriminaciji žena u Saudijskoj Arabiji  
B8-0284/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je u Riyadu (Saudijska Arabija) na vrata jednog kafića koji pripada američkom lancu izvješena poruka sljedećeg sadržaja: „Mole se žene da ne ulaze već da po svoju narudžbu pošalju vozača”;

B.  budući da je ta poruka izvješena na zahtjev Saudijskog odbora za promicanje vrlina i suzbijanje poroka, tijela koje podržava saudijsku diskriminacijsku politiku prema ženama;

1.  potvrđuje da svugdje u svijetu poštovanje žena mora biti nepobitno načelo;

2.  potvrđuje da pravo trgovaca (lex mercatoria) ne smije biti važnije od poštovanja temeljnih ljudskih prava;

3.  poziva Europsku komisiju, potpredsjednicu / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Vijeće da u skladu s člancima 2., 3., 6. i 21. Ugovora o Europskoj uniji i s člankom 205. Ugovora o funkcioniranju Europske unije prekinu sve političke, diplomatske ili trgovinske veze sa Saudijskom Arabijom sve dok ona ne dokaže da u potpunosti poštuje načelo jednakosti muškaraca i žena;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, potpredsjednici / Visokoj predstavnici Unije, Vijeću i vladi Saudijske Arabije.

 

Pravna napomena