ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 60k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно ролята на технологията в преподаването и в училище


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно ролята на технологията в преподаването и в училище  
B8-0285/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Съвета (2015/C 172/05),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че компетентността в областта на цифровите технологии предполага уверено и критично използване на технологиите на информационното общество с цел работа, развлечение и комуникации.

Б.  като има предвид, че посочената компетентност се основава на основни умения в областта на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) и използването на компютър за получаване, оценка, създаване и обмен на информация, както и за комуникация и участие в мрежи за сътрудничество чрез интернет;

В.  като има предвид, че ИКТ подготвят учениците за дадена дейност и съзнателно участие в един бързо развиващ се свят, където трудът и другите човешки дейности са в процес на постоянна еволюция благодарение на достъпа до нови и разнообразни технологии;

1.  призовава Комисията да стимулира правилното използване на интернет в училищата в светлината на данните на ISTAT, от които е видно, че младите хора използват мрежата, до която имат достъп, без да притежават правилните умения, за да се утвърдят в сферата на труда.

Правна информация