PROJEKT REZOLUCJI
PDF 226kWORD 60k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie roli technologii w nauczaniu oraz jej miejsca w klasach szkolnych


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie roli technologii w nauczaniu oraz jej miejsca w klasach szkolnych  
B8-0285/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje Rady (2015/C 172/05),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że kompetencje cyfrowe obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się;

B.  mając na uwadze, że takie kompetencje opierają się na podstawowych umiejętnościach związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) oraz na korzystaniu z komputera w celu uzyskiwania, oceny, podawania i wymiany informacji oraz porozumiewania się przez internet i uczestniczenia w sieciach współpracy;

C.  mając na uwadze, że ICT przygotowują uczniów do aktywnego i świadomego udziału w szybko zmieniającym się świecie, gdzie praca i inna działalność ludzka stale ulega zmianom dzięki dostępowi do coraz nowszych i różnorodnych technologii;

1.  zwraca się do Komisji o propagowanie właściwego użycia internetu w szkołach, mając na uwadze dane ISTAT (Krajowego Urzędu Statystycznego Włoch), według których młodzi ludzie, mimo tego, że mają dostęp do sieci, poruszają się w niej, nie mając odpowiednich kompetencji do zaznaczenia swojej obecności w środowisku pracy.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności