ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 479kWORD 64k
24.2.2016
PE576.660v01-00
 
B8-0292/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον περιορισμό εισαγωγών μη συμβατικού αερίου που παράγεται με υδραυλική ρωγμάτωση ή κατευθυνόμενη γεώτρηση


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον περιορισμό εισαγωγών μη συμβατικού αερίου που παράγεται με υδραυλική ρωγμάτωση ή κατευθυνόμενη γεώτρηση  
B8-0292/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, σχετικά με το πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδραυλική ρωγμάτωση και η κατευθυνόμενη γεώτρηση αποτελούν μεθόδους εξόρυξης μη συμβατικού αερίου ιδιαίτερα επιβλαβείς για το περιβάλλον·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει την εισαγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου προκειμένου να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης από τη Ρωσία·

1.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις εισαγωγές τους όσον αφορά το μη συμβατικό αέριο που παράγεται μέσω υδραυλικής ρωγμάτωσης ή κατευθυνόμενης γεώτρησης·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να μην ενθαρρύνει τις εκμεταλλεύσεις σχιστολιθικού αερίου σύμφωνα με τις υπάρχουσες γνώσεις·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέλη του ευρωπαϊκού επιστημονικού και τεχνολογικού δικτύου που συνδέονται με την εξόρυξη μη συμβατικών υδρογονανθράκων (UH Network) θα παραμείνουν τελείως αμερόληπτα και δεν θα διατηρήσουν δεσμούς με τη βιομηχανία της υδραυλικής ρωγμάτωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

 

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0443+0+DOC+XML+V0//FR

(2)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0094+0+DOC+XML+V0//FR

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου