PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 251kWORD 64k
24.2.2016
PE576.660v01-00
 
B8-0292/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o ograničavanju uvoza nekonvencionalnog plina dobivenog hidrauličkim frakturiranjem ili usmjerenim bušenjem


Steeve Briois, Marine Le Pen, Louis Aliot, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ograničavanju uvoza nekonvencionalnog plina dobivenog hidrauličkim frakturiranjem ili usmjerenim bušenjem  
B8-0292/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta o utjecaju na okoliš djelatnosti povezanih s dobivanjem plina i nafte iz škriljevca(1),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta o okviru klimatske i energetske politike do 2030.(2),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su hidrauličko frakturiranje i usmjereno bušenje nekonvencionalne metode dobivanja plina koje su izuzetno štetne za okoliš;

B.  budući da Komisija namjerava poticati države članice na uvoz plina dobivenog iz škriljevca kako bi se smanjila energetska ovisnost Unije o Rusiji;

1.  poziva države članice da ograniče uvoz nekonvencionalnog plina dobivenog hidrauličkim frakturiranjem ili usmjerenim bušenjem;

2.  zahtijeva da, s obzirom na trenutačna saznanja o tim postupcima, Komisija prestane poticati na vađenje plina iz škriljevca;

3.  zahtijeva od Komisija da zajamči da su članovi Europske znanstvene i tehnološke mrežu za crpljenje nekonvencionalnog ugljikovodika (UH Network) u potpunosti nepristrani i da ne održavaju veze sa sektorom hidrauličkog frakturiranja;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

 

(1)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0443+0+DOC+XML+V0//FR

(2)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0094+0+DOC+XML+V0//FR

Pravna napomena