ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 61k
23.2.2016
PE576.669v01-00
 
B8-0297/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τις παρεμβάσεις για την προστασία των πόρων στον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τις παρεμβάσεις για την προστασία των πόρων στον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής  
B8-0297/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε διεθνή κλίμακα, οι αρμόδιοι οργανισμοί έχουν σημάνει συναγερμό για τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών διατάξεων, που φαίνεται να μην προστατεύουν επαρκώς τον πολύτιμο πόρο των ζώων εκτροφής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FAO, ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, σε μελέτη του σχετικά με την κατάσταση των γενετικών πόρων των ζώων εκτροφής καταγγέλλει ότι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κινδυνεύει με εξαφάνιση περίπου το 17% των φυλών ζώων εκτροφής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο στην Ιταλία, ο εν λόγω τομέας αξίζει 17,3 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με το 35% του συνολικού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής στη χώρα, και ότι ο αντίκτυπός του στην απασχόληση υπολογίζεται σε περίπου 800 χιλιάδες εργαζομένους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να υποτιμάται ο κίνδυνος να εξαφανιστούν παραδοσιακές φυλές, κίνδυνος όλο και υψηλότερος στις ορεινές περιοχές, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες τα τελευταία 10 χρόνια έχουν πια εξαφανιστεί 2 εκατομμύρια ζώα, σε αγελάδες, χοίρους και πρόβατα·

1.  θεωρεί απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί πρωτεύον·

2.  προτείνει νομοθετική παρέμβαση η οποία να τροποποιεί τις σχετικές διατάξεις, για να προστατευθούν οι τεράστιοι γενετικοί πόροι του διεθνούς τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου