ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 381kWORD 60k
22.2.2016
PE576.672v01-00
 
B8-0300/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα κρούσματα κακομεταχείρισης γυναικών


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κρούσματα κακομεταχείρισης γυναικών  
B8-0300/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού έτους κατά της βίας σε βάρος των γυναικών (2011/C 308 E/18),

–  έχοντας υπόψη το πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών (P7_TA(2011)0127),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΘΔ (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δημοσιοποίησε έκθεση για την υποστήριξη των γυναικών στην οποία εκφράζεται η ανάγκη να προετοιμαστούν εκστρατείες για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα στην ΕΕ, όπου μεταξύ του 20% και του 25% των γυναικών υφίστανται σωματική βία κατά την ενήλικη ζωή, ενώ πάνω από το 10% πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς γεωγραφική, οικονομική ή κοινωνική διάκριση·

1.  ζητεί από την Επιτροπή μία ενεργότερο παρέμβαση, η οποία να περιλαμβάνει δραστικότερη αντιμετώπιση των δραστών κακομεταχείρισης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου