ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 452kWORD 61k
23.3.2016
PE576.675v01-00
 
B8-0303/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία  
B8-0303/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη η συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία του 2014 δεν απέφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος της Ουκρανίας στον τομέα των μεταρρυθμίσεων πραγματοποιείται μόνο υπό την πίεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη διαθέσει 9 δισεκατομμύρια δολάρια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επιτρέπει στην Ουκρανία να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους 500 εκατομμύρια καταναλωτές της·

1.  υπενθυμίζει ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας αποτελούν απαράκαμπτο στοιχείο της δράσης της Ευρωπαϊκής ένωσης στη διεθνή σκηνή·

2.  σημειώνει ότι κανένα από τα εν λόγω κριτήρια δεν τηρείται από την Ουκρανία·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση τις πολυάριθμες παραβιάσεις των άρθρων 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 205 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  ζητεί να τεθεί τέρμα στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου