ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 392kWORD 61k
15.2.2016
PE576.676v01-00
 
B8-0304/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το κόστος της μεταναστευτικής κρίσης


Edouard Ferrand

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κόστος της μεταναστευτικής κρίσης  
B8-0304/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Φεβρουαρίου, η Γενική Διεύθυνση οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip020_en.pdf;

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σχετικά με το κόστος που συνεπάγεται η μεταναστευτική κρίση για τα κράτη μέλη, ο αρμόδιος για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Φορολογία και Τελωνεία Επίτροπος, κ. Pierre Moscovici, μολονότι δήλωσε ότι θα είναι υψηλά για ορισμένες χώρες, απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως παραδέχθηκε παρά ταύτα η Επιτροπή, για ορισμένες χώρες όπως η Αυστρία, η Σουηδία και η Γερμανία, η προσφυγική κρίση συνιστά κίνδυνο για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητά τους, καθώς και για την αγορά εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, το κόστος της πολιτικής της αδιάκριτης υποδοχής ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά το ΑΕγχΠ (1% στην περίπτωση της Σουηδίας)·

1.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη σοβαρή αυτή παράλειψη και να αποκαλύψει τα αριθμητικά μεγέθη του πραγματικού κόστους της μεταναστευτικής κρίσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου