Förfarande : 2016/2555(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0313/2016

Ingivna texter :

B8-0313/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 244kWORD 65k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0313/2016
2.3.2016
PE579.741v01-00
 
B8-0313/2016

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 och B8-0115/2016

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om kommissionens tekniska bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater samt det faktum att avtalet snart löper ut  (2016/2555(RSP))


Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens tekniska bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater samt det faktum att avtalet snart löper ut  (2016/2555(RSP))  
B8-0313/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International (PMI) och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG(1),

–  med beaktande av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror, som antogs vid partskonferensens femte session, till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll genom beslut FCTC/COP5 (1) av den 12 november 2012,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 24 februari 2016 Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States (Teknisk bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater) (SWD(2016)0044),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om följderna av avtalet mellan gemenskapen, medlemsstaterna och Philip Morris om att intensifiera kampen mot bedrägeri och cigarettsmuggling och framsteg med genomförandet av rekommendationerna från parlamentets kommitté för undersökning av gemenskapens transiteringssystem(2),

–  med beaktande av frågorna till kommissionen angående kommissionens tekniska bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater samt det faktum att avtalet snart löper ut (O-000010/2016 – B8‑0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O‑000016/2016 – B8-0112/2016, O-000017/2016 – B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8‑0114/2016 och O-000019 – B8-0115/2016),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den olagliga handeln med tobaksvaror, i synnerhet smuggling och förfalskning av cigaretter, orsakar inkomstförluster för EU och medlemsstaterna (i förlorade tullavgifter och mervärdes- och punktskatter) på mer än 10 miljarder euro per år.

B.  Syftet med PMI-avtalet är att minska spridningen av PMI-märkta smuggelvaror.

C.  PMI-avtalet har hittills resulterat i offentliga intäkter på cirka 1 miljard US-dollar i årliga betalningar och 68,2 miljoner euro i ersättning för beslag.

D.  PMI-avtalet löper ut den 9 juli 2016.

E.  Tobakssmuggling är ett allvarligt brott som bidrar till att finansiera annan internationell organiserad brottslighet, bland annat handel med människor, narkotika och vapen.

F.  Medan tobaksbedrägerier är ett folkhälsoproblem utgör förfalskade cigaretter, som tillverkas olagligen med okända ingredienser, en ännu större hälsorisk än äkta cigaretter.

G.  Tobaksbedrägerier motverkar insatserna mot rökning och driver på den epidemiska tobakskonsumtionen, eftersom de ökar tillgången till (ofta billigare) tobaksvaror, särskilt för ungdomar och låginkomstgrupper.

H.  EU och medlemsstaterna (med undantag av Sverige i fråga om BAT- och ITL-avtalen) har tillsammans med Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) samt Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010) undertecknat rättsligt bindande avtal för att åtgärda problemet med smugglade och förfalskade cigaretter.

I.  Genom dessa avtal har bolagen åtagit sig att tillsammans betala sammanlagt 2,15 miljarder US-dollar till EU och de undertecknande staterna för att bekämpa den olagliga handeln med cigaretter.

1.  Europaparlamentet noterar kommissionens rapport om bedömningen av PMI-avtalet.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen har skjutit upp offentliggörandet av sin tekniska bedömning i över sex månader, trots parlamentets uttryckliga begäran att få se den.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt att den tekniska bedömningen överlämnades av kommissionen först den 24 februari 2016, vilket gjort det svårt för parlamentet att utvärdera den korrekt och komma med en lämplig reaktion.

4.  Europaparlamentet noterar kommissionens bedömning att PMI-avtalet har uppfyllt sitt mål att minska mängden PMI-smuggelvaror på den olagliga tobaksmarknaden i EU, vilket visas genom en minskning på cirka 85 procent av det antal äkta PMI-cigaretter som togs i beslag av medlemsstaterna mellan 2006 och 2014. Parlamentet konstaterar dock att minskningen av PMI-smuggelvarorna enligt kommissionen inte har lett till en övergripande minskning av mängden olagliga varor på EU:s marknad och att smugglade varor från de stora tillverkarna i allt högre grad har ersatts av andra produkter, däribland icke varumärkta cigaretter (”cheap whites”) som i regel tillverkas i tredjeländer.

5.  Europaparlamentet understryker slutsatsen i kommissionens rapport att rättsligt bindande och verkställbara instrument, i kombination med en kraftfull tillämpning av lagen, är det mest effektiva sättet att säkerställa en betydande minskning av den olagliga handeln med tobaksvaror.

6.  Europaparlamentet påminner om, så som nämns i kommissionens rapport, att direktivet om tobaksvaror redan omfattar ett rättsligt krav för tobaksbolagen att införa och driva ett system för identifiering och spårning, vilket ska börja tillämpas 2019. Protokollet från 2015 till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll innehåller ett likande globalt krav, som sannolikt kommer att träda i kraft 2022 eller 2023.

7.  Europaparlamentet konstaterar att riktlinjerna för genomförandet av artikel 5.3 i protokollet till ramkonventionen om tobakskontroll bekräftar att protokollet inte hindrar att det ingås bindande och verkställbara avtal med tobakstillverkare för att bekämpa den olagliga handeln med tobak.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål genomföra direktivet om tobaksvaror, i synnerhet åtgärderna för identifiering och spårning.

9.  Europaparlamentet upprepar att olaglig handel och förfalskade produkter måste bekämpas kontinuerligt. Därför krävs det åtgärder – med tanke på det eventuella glappet mellan den dag då det nu gällande PMI-avtalet löper ut och ikraftträdandet av direktivet om tobaksvaror och protokollet till ramkonventionen om tobakskontroll – för att hantera den rådande situationen på ett öppet och ansvarsfullt sätt med deltagande av parlamentet.

10.  Europaparlamentet betonar att marknaden har förändrats väsentligt sedan avtalet ingicks för tolv år sedan.

11.  Europaparlamentet avvaktar med att ta ställning till fördelarna med och nyttan av ett förnyat avtal tills det kan behandla ett reviderat förslag, men uppmanar kommissionen att inleda en omförhandling av det befintliga PMI-avtalet, med hänsyn till de förändrade marknadsförhållandena och utifrån erfarenheterna från det befintliga avtalet, med målet att vid behov ha någonting på plats den 9 juli 2016.

12.  Europaparlamentet betonar att kommissionen under alla förhandlingar om ett eventuellt nytt avtal måste samarbeta med berörda parter för att garantera full insyn, i synnerhet genom att hålla parlamentet vederbörligen informerat.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå bättre sätt att fördela betalningarna från PMI i syfte att uppnå ett mer balanserat resultat och en rättvisare fördelning av intäkterna från ett eventuellt framtida avtal.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå skarpare mekanismer för att förbättra tobakstillverkarnas genomförande av avtalet. Detta bör omfatta mer regelbunden rapportering om åtgärder som vidtagits för att säkerställa efterlevnad.

15.  Europaparlamentet betonar att varje nytt avtal bör ge utrymme för samarbete med tobakstillverkarna, mot bakgrund av möjliga förändringar i de organiserade kriminella gruppernas sätt att arbeta, i syfte att exempelvis åtgärda eventuella brister i kontrollerna av försörjningskedjan som skulle kunna avslöjas genom beslag under anmälningspliktiga gränser.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)

EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 147.

Rättsligt meddelande