Procedura : 2016/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0316/2016

Teksty złożone :

B8-0316/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/03/2016 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 354kWORD 84k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0313/2016
2.3.2016
PE579.745v01-00
 
B8-0316/2016

złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 i B8-0115/2016

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (2016/2555(RSP))  
B8-0316/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając umowę w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między Philip Morris International (PMI) i jego podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE(1),

–  uwzględniając Protokół w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi przyjęty podczas piątej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu na mocy decyzji FCTC/COP5 (1) z dnia 12 listopada 2012 r.,

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 24 lutego 2016 r. pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] (SWD(2016)0044),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 października 2007 r. w sprawie konsekwencji porozumienia pomiędzy Wspólnotą, państwami członkowskimi i firmą Philip Morris w sprawie intensyfikacji walki z nadużyciami i przemytem papierosów oraz postępów poczynionych w zakresie wdrażania zaleceń parlamentarnej komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego(2),

–  uwzględniając pytania do Komisji dotyczące dokumentu Komisji pt. „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States” [Ocena techniczna doświadczeń w związku z umową w sprawie zwalczania przemytu i podrabiania papierosów oraz zwolnienia ogólnego z dnia 9 lipca 2004 r. między firmą Philip Morris International (PMI) i jej podmiotami zależnymi, Unią i jej państwami członkowskimi] i zbliżającego się wygaśnięcia tej umowy (O-000010/2016 – B8-0109/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015/2016 – B8-0111/2016, O-000016/2016 – B8–0112/2016, O-000017/2016 –B8-0113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 and O-000019 – B8-0115/2016),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przemyt wyrobów tytoniowych to poważne przestępstwo, które jest jednym ze źródeł finansowania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmu oraz handlu ludźmi, narkotykami i bronią;

B.  mając na uwadze, że oszustwa związane z wyrobami tytoniowymi stanowią problem z zakresu zdrowia publicznego i stwarzają nawet większe zagrożenie dla zdrowia niż oryginalne papierosy; mając na uwadze, że z powodu nielegalnego wytwarzania i przywozu podrabianych papierosów stosowane w nich składniki są nieznane;

C.  mając na uwadze, że oszustwa związane z wyrobami tytoniowymi osłabiają strategie walki z paleniem i tym samym podsycają epidemię tytoniową, zwiększają dostęp, szczególnie osób młodych i grup o niskich dochodach, do (często tańszych) wyrobów tytoniowych;

D.  mając na uwadze, że każdego roku 700 000 obywateli UE umiera przedwcześnie z powodu palenia;

E.  mając na uwadze, że podstawowym celem umowy z PMI jest zmniejszenie powszechnej obecności przemycanych wyrobów PMI na nielegalnym rynku tytoniowym w UE;

F.  mając na uwadze, że w dokonanej przez Komisję ocenie technicznej umowy z PMI stwierdzono, iż ten podstawowy cel został faktycznie osiągnięty, jednak ograniczenie przemycanych wyrobów PMI nie spowodowało zmniejszenia ogólnej liczby nielegalnych wyrobów na rynku UE;

G.  mając na uwadze, że umowa z PMI przyniosła dotychczas korzyści finansowe dla dochodów publicznych w wysokości około 1 mld EUR z tytułu corocznych płatności i 68,2 mln EUR z tytułu zajęcia towaru, do podziału między Komisję (ok. 10%) i państwa członkowskie (ok. 90%);

H.  mając na uwadze, że umowa z PMI wygaśnie w dniu 9 lipca 2016 r.;

I.  mając na uwadze, że od czasu podpisania obecnej umowy z PMI w otoczeniu rynkowym nastąpiły znaczne zmiany, w szczególności zwiększyła się obecność papierosów niemarkowych, często określanych jako „tanie białe” (ang. „cheap whites”);

J.  mając na uwadze, że od czasu podpisania obecnej umowy z PMI w otoczeniu regulacyjnym nastąpiły znaczne zmiany, w szczególności przyjęto dyrektywę 2014/40/UE dotyczącą produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz protokół do Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu;

K.  mając na uwadze, że sprawy: C-358/14 Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited oraz C-547/14 Philip Morris Brands SARL i inni, w których zaskarżono dyrektywę 2014/40/UE, są obecnie rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości UE, a wymienieni producenci wyrobów tytoniowych powinni je przy najbliższej okazji wycofać;

1.  z zadowoleniem przyjmuje Protokół w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi („protokół FCTC”) przyjęty w związku z Ramową konwencją WHO o ograniczeniu użycia tytoniu oraz wzywa do dokończenia procesu ratyfikacji, aby system śledzenia ruchu i pochodzenia mógł zacząć działać od 2022 lub 2023 r.;

2.  wyraża zadowolenie z przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE(3) (dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych);

3.  podkreśla, że protokół do Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu oraz dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych tworzą razem podstawowe instrumenty UE w walce z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi;

4.  z zadowoleniem przyjmuje dokonaną przez Komisję ocenę techniczną doświadczeń w związku z umową z PMI; ubolewa jednak, że ocenę opublikowano dopiero w dniu 24 lutego 2016 r., chociaż została zapowiedziana w maju 2015 r., i że w związku z tym ograniczono możliwość wyrażenia przez Parlament na czas opinii w tej złożonej i delikatnej sprawie;

5.  odnotowuje ocenę Komisji, że cel umowy z PMI, tj. zmniejszenie powszechnej obecności przemycanych wyrobów PMI na nielegalnym rynku tytoniowym w UE, został faktycznie osiągnięty, na co wskazuje spadek o około 85% ilości oryginalnych papierosów PMI zajętych przez państwa członkowskie w latach 2006–2014;

6.  zauważa jednak, że to ograniczenie przemycanych wyrobów PMI nie spowodowało zmniejszenia ogólnej liczby nielegalnych wyrobów na rynku UE; zauważa również, że przemyt wyrobów pochodzących od dużych producentów jest w coraz większej mierze zastępowany przemytem innych wyrobów, w tym niemarkowych papierosów („tanich białych”) zazwyczaj produkowanych w państwach trzecich;

7.  zwraca uwagę na znaczne zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu rynkowym od czasu podpisania obecnej umowy z PMI, w szczególności zwiększenie obecności „tanich białych”; dodaje jednak, że zamiarem umowy z PMI nie było nigdy rozwiązanie kwestii przemytu „tanich białych” do UE;

8.  zauważa, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i organy celne wielu państw członkowskich podkreślają wartość dodaną umowy dla ich działań dochodzeniowych;

9.  zauważa, że w wyniku umów w sprawie wyrobów tytoniowych przedsiębiorstwa wprowadziły bardziej rygorystyczne kontrole dotyczące produkcji, klientów i kontrahentów, składowania i przepływu papierosów, a także akceptowanych metod płatności za papierosy;

10.  ubolewa, że sposób zarządzania umowami w sprawie wyrobów tytoniowych przez Komisję nie zawsze jest przejrzysty, może prowadzić do konfliktu interesów i nie podlega rzeczywistej kontroli demokratycznej;

11.  zwraca się do Komisji, by podjęła wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia jak największej przejrzystości wstępnych rozmów na temat ewentualnego przedłużenia umowy, odpowiednio włączając w ten proces Parlament;

12.  wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że budżet Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest częściowo finansowany z corocznych płatności przemysłu tytoniowego, jak wspomniano w umowach w sprawie wyrobów tytoniowych, gdyż może to prowadzić do pewnego konfliktu interesów;

13.  z zadowoleniem przyjmuje prowadzone od 2014 r. działania Komisji mające usprawnić zarządzanie umową z PMI i jej stosowanie, w tym ustanowienie nowego instrumentu badania zajętych papierosów i nowej aplikacji IT (ToSMA) do wymiany informacji o konfiskatach;

14.  wzywa Komisję, by zbadała sposoby dalszego usprawnienia mechanizmów kontroli, jeżeli chodzi o analizę zajętych papierosów, w celu zminimalizowania ryzyka fałszywego oznaczenia przez producenta;

15.  zauważa, że system śledzenia ruchu i pochodzenia przewidziany w dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych powinien wejść w życie w maju 2019 r.;

16.  podkreśla, że Komisja musi podjąć natychmiastowe kroki w celu zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych we wszystkich państwach członkowskich;

17.  zauważa również, że protokół FCTC wejdzie w życie najwcześniej w 2022 lub 2023 r.;

18.  przypomina o nieustającej potrzebie walki z nielegalnym handlem, podrabianiem i uchylaniem się od opodatkowania; w związku z tym Komisja powinna poszukiwać metod zaradzenia obecnej sytuacji w przejrzysty i odpowiedzialny sposób, i z udziałem Parlamentu Europejskiego, ze względu na możliwość powstania luki między wygaśnięciem obecnie obowiązującej umowy z PMI a wejściem w życie dyrektywy w sprawie produktów tytoniowych i protokołu do Konwencji ramowej WHO o ograniczeniu użycia tytoniu;

19.  podkreśla, że we wszelkich ewentualnych negocjacjach, które mogą prowadzić do przedłużenia umowy, trzeba wziąć pod uwagę znacznie zmienione otoczenie regulacyjne od czasu podpisania obecnej umowy;

20.  podkreśla zatem, że ewentualne przedłużenie umowy można by uznać za rozwiązanie tymczasowe w celu uniknięcia luki regulacyjnej do czasu wejścia w pełni w życie dyrektywy w sprawie produktów tytoniowych i protokołu FCTC;

21.  wzywa PMI, aby nadal stosował postanowienia dotyczące śledzenia ruchu i pochodzenia oraz staranności (zasada „znaj swojego klienta”) zawarte w obecnej umowie, niezależnie od tego, czy zostanie ona przedłużona;

22.  wyraża zaniepokojenie, że na podstawie obowiązującej umowy z PMI nie można było rozwiązać kwestii „tanich białych”, z uwagi na to, że są to papierosy niemarkowe, a zatem nieobjęte zakresem umowy; dlatego też wzywa Komisję, aby w trybie pilnym wystąpiła z planem działania ustalającym nowe środki mające na celu rozwiązanie tego problemu;

23.  wzywa Komisję, aby zbadała możliwość doprowadzenia do wygaśnięcia pozostałych trzech umów z producentami wyrobów tytoniowych po wejściu w życie protokołu FCTC;

24.  wzywa Komisję, aby przedstawiła dodatkowe regulacje w celu stosowania postanowień dotyczących śledzenia ruchu i pochodzenia oraz staranności (zasada „znaj swojego klienta”) do krojonego surowca tytoniowego, filtrów i bibułek używanych w przemyśle tytoniowym, co stanowiłoby dodatkowe narzędzie walki z przemytem i podrabianiem produktów;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.

(2)

Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 147.

(3)

Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 1.

Informacja prawna