Процедура : 2016/2568(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0322/2016

Внесени текстове :

B8-0322/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2016 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0090

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 489kWORD 83k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0318/2016
2.3.2016
PE579.752v01-00
 
B8-0322/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP))


Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Фредрик Федерлей, Шарл Гьоренс, Филиз Хюсменова, Илхан Кючюк, Валентинас Мазуронис, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Марите Схаке, Павел Теличка, Хилде Вотманс от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP))  
B8-0322/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Еритрея, и по-специално резолюциите от 7 февруари 2002 г.(1), от 18 ноември 2004 г.(2) и от 15 септември 2011 г.(3) относно положението с правата на човека в страната,

–  като взе предвид резолюция № 2244 на Съвета за сигурност на ООН от 23 октомври 2015 г., с която беше продължено оръжейното ембарго, наложено на Еритрея, до 15 ноември 2016 г., и доклада от 19 октомври 2015 г. на Групата за наблюдение на Сомалия и Еритрея,

–  като взе предвид доклада, представен пред Съвета на ООН по правата на човека от 19 юни 2015 г. от специалния докладчик, относно положението с правата на човека в Еритрея, Шийла Б. Кийтарут,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС (Споразумението от Котону), както е преразгледано през 2005 г. и 2010 г., по което Еритрея е страна,

–  като взе предвид декларациите от 23 ноември 2011 г. и 25 юни 2013 г. на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС относно положението с правата на човека в Еритрея,

–  като взе предвид разискването в Парламента от 27 май 2015 г. относно помощта на ЕС за развитие на Еритрея с оглед на документираните нарушения на правата на човека,

–  като взе предвид Конституцията на Еритрея, приета през 1997 г., която гарантира гражданските свободи, включително свободата на религията,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС предоставя подкрепа на Еритрея от обявяването на нейната независимост от Етиопия през 1993 г.; като има предвид, че първоначалното обещание за демокрация и принципи на правовата държава след обявяването на независимостта на страната беше възпрепятствано от правителството на Еритрея под претекст за националната отбрана и военната служба; като има предвид, че президентските избори, насрочени за 1997 г., никога не бяха произведени, и като има предвид, че ратифицираната през същата година конституция никога не беше приложена;

Б.  като има предвид, че обявяването на независимостта на Еритрея от Етиопия през 1993 г. създаде очаквания в международната общност и сред народа на Еритрея, че това ще му спомогне да изгради страна, в която правата на човека се зачитат и в която няма репресии; като има предвид, че това не се случи, а вместо това са налице още по-големи репресии и още повече нарушения на правата на човека;

В.  като има предвид, че в доклада на специалния докладчик на ООН се отбелязва, че Еритрея е сред страните с най-лоши резултати в областта на правата на човека по света, като нарушения на правата на човека редовно се извършват всеки ден и през последните години не е отбелязан напредък; като има предвид, че много млади хора са напуснали страната, за да избягат от репресивното правителство и задължителната военна служба, която включва принудителен труд и широко разпространени нарушения на правата на човека; като има предвид, че свободата на вероизповедание, свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение не са гарантирани;

Г.  като има предвид, че задържани лица, включително деца, са държани при тежки условия, които в някои случаи са равносилни на изтезание;

Д.  като има предвид, че в изявлението, направено в Брюксел на 18 септември 2014 г. от говорителя на Европейската служба за външна дейност, се изразява загриженост относно задържането на група от 11 парламентаристи и видни членове на Народния фронт за демокрация и справедливост от 18 септември 2001 г. насам без обвинение, съдебно решение или възможност за среща с адвокат, както и относно задържането от 23 септември 2001 г. насам на 10 независими журналисти, включително Давит Исаак, гражданин на Швеция и единствения европеец, лишен от свобода поради убежденията си; като има предвид, че патриархът Абуне Антониос продължава да бъде държан в изолация и под домашен арест от януари 2006 г. насам;

Е.  като има предвид, че Еритрея заема 182-ро място от общо 187 държави в индекса на човешкото развитие за 2014 г. съгласно доклада относно човешкото развитие на Програмата на ООН за развитие за 2014 г.; като има предвид, че съгласно последната оценка на бедността, която е извършена от Световната банка и датира от 2003 г., 65% от населението живее под прага на бедността;

Ж.  като има предвид, че през ноември 2015 г. ООН предупреди за тежка суша в Африканския рог в резултат от действащия модел на „Ел Ниньо“; като има предвид, че през декември 2015 г. ООН заяви, че това е най-голямата регистрирана досега суша в региона, която намали реколтата с 50% до 90%; като има предвид, че в резултат на това Еритрея е сред държавите, които ще се сблъскат със значителното предизвикателство да гарантират продоволствената сигурност на своето население;

З.  като има предвид, че ЕС представлява важен партньор за Еритрея по отношение на помощта за развитие и подпомагането;

И.  като има предвид, че в пълно противоречие с реалността във връзка със сушата президентът на Еритрея отхвърли страховете за продоволствена криза, като заяви, че страната няма да бъде изправена пред никаква криза независимо от намаляването на селскостопанската продукция;

Й.  като има предвид, че Еритрея подкрепя процеса от Хартум (инициатива на ЕС и Африканския съюз, стартирана на 28 ноември 2014 г. с цел справяне с въпроса, свързан с миграцията и трафика на хора), който включва изпълнението на конкретни проекти, включително изграждане на капацитет за съдебната система и повишаване на осведомеността;

К.  като има предвид, че на 22 февруари 2016 г. програмата в областта на сигурността на Междуправителствения орган за развитие (МОР) официално представи в Адис Абеба, Етиопия, доклад относно проучване, озаглавен „Незаконно превеждане и трафик на хора по маршрута Африкански рог – Централно Средиземноморие“;

Л.  като има предвид, че Еритрея е една от държавите по света, от които произхождат най-голям брой бежанци, представляващи третата най-многобройна група хора, които рискуват опасното пътуване до Европа (след гражданите на Сирия и Афганистан) и които излагат живота си в ръцете на безпощадни контрабандисти на хора, за да осъществят опасното прекосяване на Средиземно море; следователно като има предвид, че положението в Еритрея пряко засяга Европа, тъй като ако правата на човека се зачитат и защитават в страната и ако хората могат да живеят там без страх, гражданите на Еритрея ще могат да се завърнат в своята родина;

М.  като има предвид, че следва да се обърне специално внимание на непридружените деца – жертва на трафик на хора, тъй като те се нуждаят от специални мерки за помощ и подкрепа поради особено уязвимото си положение;

Н.  като има предвид, че ЕС има пряк интерес от стабилизирането на Еритрея, тъй като настоящото положение принуждава доста голяма част от населението да бяга, като хиляди хора загиват в резултат на престъпни дейности, включително контрабанда на мигранти и трафик на хора;

1.  отбелязва с голяма загриженост продължаващото лошо положение с правата на човека в Еритрея;

2.  изразява съгласие относно отпускането на 200 милиона евро през следващите шест години за Националната индикативна програма в рамките на Единадесетия европейски фонд за развитие с цел насърчаване на намаляването на бедността и насърчаване на социално-икономическото развитие, справяне с основните икономически и политически причини за миграцията, както и с цел финансиране на проекти, свързани с възобновяемата енергия, енергийната ефективност и икономическото управление; припомня, че този пакет допълва други области на сътрудничество, като например Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

3.  настоятелно призовава Еритрея да демонстрира прозрачност и добро управление по отношение на публичните финанси; призовава делегацията на ЕС да следи отблизо политическото положение в страната, за да гарантира, че продължаването на сътрудничеството на ЕС за развитие зависи от значителен напредък, който да бъде постигнат в областта на правата на човека и демократизацията, в частност свободата на словото, свободата на печата и свободата на събранията; подчертава, че липсата на широкообхватно икономическо развитие насърчава емиграцията; подчертава значителната роля на жените, включително по време на борбата за независимост, и призовава за предоставяне на права на жените и равенство между половете;

4.  припомня, че едно непридружено малолетно или непълнолетно лице е преди всичко дете, намиращо се потенциално в опасност, и че закрилата на децата, а не политиките в областта на имиграцията, трябва да бъде водещият принцип за държавите членки и за ЕС при разглеждането на случаи на непридружени малолетни или непълнолетни лица, така че да се зачита основният принцип за висшия интерес на детето; припомня, че без изключение всяко лице на възраст под 18 години следва да се счита за дете и следователно за малолетно или непълнолетно лице; изтъква, че непридружените малолетни или непълнолетни лица, по-специално момичетата, са изложени в двойно по-висока степен на проблеми и трудности, отколкото останалите малолетни или непълнолетни лица;

5.  призовава международната общност и партньорите на Еритрея в областта на развитието да се намесят във връзка с положението и да упражнят натиск върху правителството на Еритрея да разреши чуждестранна помощ в подкрепа на уязвимите общности преди кризата да се влоши, в частност след сушата;

6.  продължава да бъде много загрижен относно положението с правата на човека в страната; отново призовава еритрейските органи за незабавно и безусловно освобождаване на парламентаристите, журналистите (включително шведския гражданин Давит Исаак, за когото няма информация от 2005 г. насам), духовниците и всички политически затворници;

7.  изисква ясни гаранции от еритрейското правителство, че то ще проведе демократични реформи и ще гарантира зачитането на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, отправени по време на 18-ата сесия на работната група относно универсалния периодичен преглед, които тя е приела на 7 февруари 2014 г.;

8.  призовава Съвета да гарантира, че отпуснатото финансиране не се ползва от еритрейското правителство, а е строго предназначено за удовлетворяване на потребностите на еритрейския народ за развитие, демокрация, права на човека, добро управление и сигурност;

9.  възлага на своя председател на предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, на Съвета на Африканския съюз, на генералния секретар на ООН и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

(1)

OВ C 284 E, 21.11.2002 г., стр. 359.

(2)

ОВ C 201 E, 18.8.2005 г., стр. 123.

(3)

ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 146.

Правна информация